0/011* CHO CHO+BCAAs انسولين خون 30 دقيقه بعد از مصرف مكمل
0/000* كنترل 0./006* كنترل CHO
آزمون تحليل آماري اندازه گيري مكرر نشان داد كه در مراحل مختلف آزمون تفاوت معني داري در غلظت انسولين گروهي كه CHO+BCAAs و كربوهيدرات مصرف كرده بودند، وجود دارد. ولي تغييرات انسولين در گروه كنترل معني دار نبود (جدول 4). مقايسة ميانگين هاي انسولين خون در گروهي كه CHO+BCAAs و كربوهيدرات مصرف كرده بودند، نشان مي دهد كه مقدار انسولين خون 30 دقيقه بعد از مصرف مكمل هم نسبت به قبل از آزمون بروس و هم نسبت به مقدار انسولين بعد از آزمون بروس افزايش معني داري داشت (05/0P<) (جدول 5). عملكرد بعد از مصرف مكمل نسبت به قبل از مصرف مكمل در گروه CHO+BCAAs و كربوهيدرات كاهش يافت ولي معني دار نبود (05/0P>) در حالي كه اين كاهش در گروهي كه دارونما استفاده كرده بودند، معني دار بود (05/0P<) (جدول 4).
جدول 4 – تغييرات درون گروهي انسولين خون و عملكرد در سه گروه تحقيقي
P عملكرد P انسولين گروه
0/529 0/008* تركيبي
0/072 0/002* كربوهيدرات
0/011* 0/126 كنترل

جدول 5 – نتايج مقايسة ميانگينهاي انسولين خون در گروهي كه مكمل CHO+BCAAs و كربوهيدرات مصرف كرده بودند توسط آزمون تعقيبي LSD
ارزش عددي P زمان (B) زمان (A)
0/001* قبل از آزمون بروس 30 دقيقه بعد از مصرف مكمل انسولين خون
CHO+BCAAs
0/001* بلافاصله بعد از آزمون بروس 0/000* قبل از آزمون بروس 30 دقيقه بعد از مصرف مكمل انسولين خون
گروه CHO
0/000* بلافاصله بعد از آزمون بروس *معني دار بودن اختلاف بين دو گروه

0
20
40
60
کربوهيدرات
13.3857
31.1571
13.8686

آمينه

اسيدهای

و

کربوهيدرات
13.6857
46.9914
14.2657

کنترل
14.3286
13.7266
14.2829
بروس

آزمون

از

قبل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

انسولين

از

بعد

بلافاصله

انسولين
آزمون

از

بعد

دقيقه

٣٠

انسولين
مصرف

0

20

40

60


دیدگاهتان را بنویسید