د اردَٗارٓ صعَد
استفبع د٤ٛاس٠ داخداخُ ػبػبِٗ 6 ٔتش ٚ ؿ٥ت تٛػظ آآٖ 28 دسخدسخٝ ثشا٢ كؼٛد آص دآصٔٛد٘٣ ٞب ثٛد. ثش سسٚ٢ د٤ اسٜٛاسٜ
٘مبع٣ حبو٣ اص ٔؼ٥ش كؼٛد كخشكخشٜ سدا٘ٛسداٖ دس ا٤ٗ تحم٥ك ٚ ؿشٚع ٚ پب٤ببٖ ٔؼ٥ش ٔـخق ؿذؿذٜ ثٛد.

رٍش بّبٕ آهبرآهبرٕ
ثشا٢ تٛك٥ف ٘تب٤ح تحم٥ك، اص سٚؽ ٞب٢ آٔبس٢ تٛك٥ف٣ ٔ٥ببٍ٘٥ٗ، ا٘حشاف اػتب٘٘ذاسد ٚ ؿىؿىُ ٞب ٚ خذاخذاَٚ اػتفبداػتفبدٜ ؿذ. ثشا٢ تدض٤ٝ ٚ تحتحّ٥ُ اعلاػبت اص آٔبس اػتٙجبع٣ تحتحّ٥ُ ٚاس٤ب٘٘غ ثب ا٘ذاصا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ٔىشس ٚ ثشا٢ ٔمب٤ؼ١ تفبٚت ٔ٥ببٍ٘٥ٗ ٞب اص آصآصٖٔٛ t ؼتمٔؼتمُ اػتفبداػتفبدٜ ؿذ )05/0P<(.
ووّ٥١ سٚؽ ٞب٢ آٔبس٢ ثب اػتفبداػتفبدٜ اص ش ٘شْافضاس SPSS ٘ؼخ١ 15 حبػجٔحبػجٝ ؿذ.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ثثٝ ظٔٙظٛسٛس تٛص٤غ داددادٜ ٞب٢ ش ب٘شٔبَ اص آصآصٖٔٛ وٌشافوٌّٕٛشاف اػاػٕ٥ش٘٘ف اػتفبدٜ ؿذ ووٝ تٛص٤غ داددادٜ ٞب ش ب٘شٔبَ ثٛد.
٘تب٤ح تٛك٥ف٣ چٟبس دٚس٠ ثشٌـت ثٝ حبِت ااِٚ٥١ لاوتبت ،CPK ،LDH ثثٝ تشت٥ت دس خذاخذاَٚ 1، 2 ٚ 3 ـب٘ـبٖ داددادٜ ؿذؿذٜ اػت.

±

±

±

±


پاسخی بگذارید