8 متر در دقیقه بود و سپس هر دقیقه ،5 متر به سرعت اضافه ميشد تا به شدت مورد نظر آن جلسه از تمرين مي رسید و در طول 8 هفته نیز بهتدريج به سرعت و مدت زمان دويدن موشها روي نوار گردان اضافه شد) 30، 01(. در انتهاي هر جلسة تمريني، پس از سرد كردن، موشها از روي نوار گردان برداشته ميشدند. در دو هفتة آخر مدت تمرين 11 دقیقه و با سرعت m/min 55 بود، تا تغییرات احتمالي، پاسخ به افزايش شدت تمرين در آخرين جلسات در هفتة آخر نباشد.
در ابتداي برنامة تمريني مقاومتي بهمنظور گرم كردن، موشها سه بار بدون وزنه و استراحت بین تکرارها از نردبان بالا رفتند. سپس وزنههاي مورد نظر آن جلسة تمريني به دم موشها متصل ميشد. در هفتههاي آخر
08
براي جلوگیري از صدمه و آسیبديدگي دم موشها باتوجه به افزايش وزنهها، به چندين نقطة متفاوت از دمموش وزنه متصل ميشد. براي شدت اولیه براي شروع برنامة تمرين مقاومتي 51 درصد وزن بدن حیوان بود. درجلسة آخر هر هفتة تمريني پس از اتمام برنامة تمريني مربوط به آن جلسه، براي به دست آوردن RM1 جديد بهمنظور افزايش شدت تمرين در هفتة بعد، به بیشترين وزنة حملشده توسط موش در آن جلسه يك وزنة 31 گرمي اضافه و اجازه داده شد موش يك تکرار را با آن انجام دهد. پس از 5 دقیقه استراحت وزنة 31 گرمي ديگري به وزنة قبلي اضافه شد و اين عمل تا زماني كه موش قادر به بالا بردن وزنه نبود، ادامه يافت. وزنة جديد بهعنوان وزنة شروع براي جلسة آينده در نظر گرفته شد. تعداد تکرارها براي اضافه كردن وزنههاي 31 گرمي حداكثر 8 – 1 تکرار بود و در جلسة بعدي با 51، 05 و 61 درصد هر كدام دو تکرار و يك تکرار با 011 درصد وزن وزنه تمرين انجام گرفت) 53(.
جمعآوری اطلاعات
نمونهها در آغاز دورة تمريني ،51 ساعت پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة چهارم و 51 ساعت ،3 و 5 روز پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم جمعآوري شدند. به اين صورت كه پس از بیهوش كردن موش و وزنكشي آن، قفسة سینة موش باز شده و بهمنظور جمعآوري خون سرخرگي، خونگیري مستقیم از بطن چپ انجام گرفت. سپس خون گرفتهشده در لولههاي آزمايش حاوي آپروتینین ريخته شد تا از تجزية پروتئیني در آن جلوگیري شود. پس از 01 دقیقه قرار گرفتن در محیط آزمايشگاه به كمك سانتريفیوژ، سرمها جدا شد و بلافاصله در دماي 81- درجة سانتيگراد براي انجام آزمايشهاي بعدي نگهداري شد.
بهدلیل وجود ريتم شبانهروزي در ترشح هورمون كورتیزول و BDNF كلیة نمونهها از ساعت 8 تا 05 ظهر گرفته شد، به اين صورت كه در كلیة مراحل نمونهگیري ابتدا نمونههاي مربوط به گروه مقاومتي، سپس گروه استقامتي و بعد گروه كنترل جمعآوري شد.
بهمنظور سنجش مقدار BDNF سرم از كیت مربوط به سنجش مقدار BDNF سرم مخصوص موشهاي صحرايي ساخت شركت كازوبايو ژاپن0، با درجة حساسیت pg/ml 8/0 و به روش ELISA استفاده شد .

1 – Cusabio biotech
07
همچنین براي سنجش مقدار كورتیزول سرم موشهاي صحرايي از كیت مربوط ساخت شركت دياگنوستیك0كشور كانادا، با درجة حساسیت g/dl 1/1 و به روش ELISA استفاده شد.
روشهای آماری
از آزمون كلوموگروف – اسمیرنوف بهمنظور بررسي طبیعي بودن توزيع دادهها، آزمون آنالیز واريانس تکراري با چند عامل براي بررسي تعامل عامل زمان و فعالیت ورزشي، آزمون آنالیز واريانس يکسويه) ANOVA( براي مقايسة هر متغیر در مراحل اندازهگیري در گروههاي كنترل، مقاومتي و استقامتي استفاده شد. همچنین به-منظور بررسي ارتباط بین دو متغیر BDNF و كورتیزول از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شد. در كلیة آزمونهاي آماري سطح معناداري 15/1 در نظر گرفته شد. كلیة محاسبات از طريق رايانه و با استفاده از نرمافزار SPSS13 انجام گرفت و بهمنظور رسم نمودارها از نرمافزار excel 2010 استفاده شد.

نتایج و یافتههاي تحقيق
میانگین تغییرات شاخص BDNF و كورتیزول در شروع و مراحل مختلف تمرين و پس از آن در جدول 0 و آمارههاي مربوط به آزمونهاي آماري آنها نیز در جدول 5 ارائه شده است.
آنالیز آماري دادهها نشان داد كه نوع فعالیت ورزشي صرفنظر از عامل زمان تأثیر معناداري بر سطوح BDNF سرم دارد) 11/1 = P، 536/31 =8و5F(. همچنین تعامل معناداري بین زمان و نوع فعالیت ورزشي بر سطوح BDNF سرم ديده شد) 11/1 = P، 630/00 =35و8F(. باتوجه به شکل 0، در شروع دوره تفاوت معناداري بین میانگینهاي سه گروه مشاهده نشد) 15/1 P>( و در 51 ساعت پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة چهارم افزايش شديد سطوح BDNF در گروه مقاومتي و همچنین افزايش در گروه استقامتي ديده شد كه باتوجه به جدول 5 تفاوت بین گروهها از نظر آماري معنادار بود و آزمون تعقیبي بن فروني تفاوت معنادار )101/1 = P( را بین گروه كنترل و تمرين مقاومتي نشان داد. همچنین در 51 ساعت پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم هر سه گروه كاهش در سطوح BDNF داشتند كه نتايج جدول 5 نشان داد تفاوت بین

1 – Diagnostics biochem
03
گروهها از نظر آماري معنادار است و آزمون تعقیبي بن فروني تفاوت معنادار) 110/1= P( را بین گروه كنترل وتمرين مقاومتي نشان داد.
جدول 2 – میانگین و انحراف استاندارد BDNF و کورتیزول در گروههای تمرينی و کنترل
BDNF(pg/ml)
استقامتی )ET( مقاومتی )RT( کنترل )C(
60/99 ± 92/13 60/99 ± 92/13 60/99± 92/13 شروع دوره
31/90 ± 97/19 211/67 ± 93/00 60/99 ± 92/13 19 ساعت پس از آخرين جلسه تمرين در هفتة چهارم
02/26± 21/2 87/99 ± 92/27 02/9 ± 20/72 19 ساعت پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم
82/66 ± 90/17 61/29 ± 99/76 92/17 ± 0/2 سه روز پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم
67/86 ± 23/22 00/23 ± 20/20 97/7 ± 8/19 پنج روز پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم
Cortisol(g/dl)
استقامتی )ET( مقاومتی )RT( کنترل )C( 0/9± 2/ 1 0/9 ± 2 /1 9/21 ± 2/96 شروع دوره
6/06± 1/23 6/97± 2/26 9/26 ± 2/08 19 ساعت پس از آخرين جلسه تمرين در هفتة چهارم
3/80± 2/10 8/7± 2/21 8/90 ± 2/69 19 ساعت پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم
8/76± 2/86 6/30± 1/91 0/18± 2/92 سه روز پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم
8/99± 9/29 6/83± 2/32 9/8± 2/9 پنج روز پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم

62
جدول 1 – نتايج آزمون آنالیز واريانس) ANOVA( متغیر BDNF و کورتیزول در مراحل مختلف نمونهگیری
Cortisol BDNF
ارزشP مقدار F ارزش P مقدار F
2/221 0/999 2/228 9/712 19 ساعت پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة چهارم
2/227 6/831 2/219 9/931 19 ساعت پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم
2/221 22/239 2/299 9/778 سه روز پس از آخرين جلسة تمرين هفتة ششم
2/216 9/013 2/298 9/789 پنج روز پس از آخرين جلسة تمرينهفتة هشتم

البته آزمون توكي تفاوت معناداري را بین گروه تمرين مقاومتي و استقامتي نیز نشان داد) 111/1 = P( و بیانگر آن است كه تمرين مقاومتي تأثیر بیشتري بر میانگین داشته است. سه روز پس از آخرين جلسة تمرين ،تفاوت بین گروهها معنادار بود و آزمون بن فروني) 130/1 = P( تفاوت را بین گروه كنترل و استقامتي نشان داد ،همچنین پنج روز پس از آخرين جلسة تمرين تفاوت معنادار بین گروه كنترل و استقامتي در متغیر BDNF ديده شد. تغییرات BDNF در گروههاي مورد بررسي و مراحل مختلف اندازهگیري در شکل 0 ارائه شده است.
آنالیز آماري دادهها نشان داد كه نوع فعالیت ورزشي صرفنظر از عامل زمان تأثیر معناداري بر سطوح كورتیزول سرم دارد) 100/1 = P، 111/53 =111/3 و 115/0F(.
62
نتايج آزمون آماري تعامل معناداري بین زمان و نوع فعالیت ورزشي بر سطوح كورتیزول سرم نشان نداد
)518/1 = P، 010/1 =000/1 و 156/5F(. باتوجه به شکل 5، در شروع دوره تفاوت معناداري بین میانگینهاي سه گروه مشاهده نشد) 15/1 P>( و تا سه روز پس از آخرين جلسة تمرين افزايش و كاهش سطوح كورتیزول در گروههاي تمريني مشابه هم بود.
51 ساعت پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة چهارم سطوح كورتیزول افزايش يافت. نتايج جدول 5 تفاوت معنادار را بین گروه كنترل و تمرين مقاومتي و گروه كنترل و تمرين استقامتي نشان داد .51 ساعت پس از آخرين جلسة تمرين در هفتة هشتم نیز افزايش سطوح كورتیزول ادامه داشت و نتايج جدول 5 همچنان تفاوت را معنادار نشان داد و آزمون تعقیبي بن فروني تفاوت معناداري را بین گروه كنترل و گروههاي تمريني نمايش داد .
شکل 5 نشان ميدهد كه سه روز پس از آخرين جلسة تمرين، هر سه گروه كاهش در سطوح كورتیزول سرم داشتند. نتايج جدول 5 نشان ميدهد تفاوت بین گروهها از نظر آماري معنادار است و آزمون تعقیبي بن فروني تفاوت معنادار) 113/1 = P( را بین گروه كنترل و تمرين مقاومتي و كنترل و تمرين استقامتي) 118/1 = P( نشان داد، البته كاهش سطوح كورتیزول گروه تمرين استقامتي در اين مرحله اندكي بیشتر از گروه تمرين مقاومتي بود. باتوجه به شکل 5، در روز پنجم پس از آخرين جلسة تمرين، گروه تمرين مقاومتي به كاهش سطوح كورتیزول ادامه داد، درصورتيكه سطوح كورتیزول گروه تمرين استقامتي بهطور تقريبي در همان سطح باقي ماند. اما نتايج جدول 5 همچنان تفاوت معنادار را بین گروه كنترل و تمرين استقامتي نشان داد. اين سطوح در گروههاي تمريني همچنان بالاتر از سطوح پايه بود.
نتايج آزمون همبستگي پیرسون نشان داد بین تمرين استقامتي و مقدار كورتیزول رابطة معناداري وجود ندارد. هرچند در شروع دوره، رابطه معکوس و در بقیة مراحل رابطه مستقیم است اما اين ارتباط در سطح 15/1 = P معنادار نیست. تغییرات كورتیزول در گروههاي مورد بررسي و مراحل مختلف اندازهگیري در شکل 5 نشان داده شده است.

61
شکل 2 – تغییرات BDNF در موشهای صحرايی نر جوان به تفکیك گروهها و مراحل اندازهگیری

*

*

*

*

*

*

*

*

0

آخرين

پس

روز
از

9

آخرين
از

پس

روز

هشتم

هفتة

پايان

چهارم

هفتة
پايان

دوره
شروع

تمرين

جلسة

تمرين

جلسة

*

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

*

*


پاسخی بگذارید