روشهای آماری
در اين پژوهش براي تحليل دادهها ابتدا از آمار توصيفي براي طبقهبندي و تنظيم دادهها، تعيين شاخصهاي مركزي و پراكندگي استفاده شد. سپس براي مقايسه و تعيين تفاوتهاي بين ميانگين متغيرهاي مورد اندازه-گيري از آمار استنباطي و آزمون t مستقل و روش اختلاف ميانگينها استفاده شد. همچنين در مقايسة ميانگين متغيرهاي مورد اندازهگيري در پيشآزمون تفاوت معناداري بين گروهها مشاهده نشد. براي تحقيق دادهها از نرم-افزار آماري SPSS نسخة 17 و همچنين از نرمافزار اكسل 4446 استفاده شد.

نتايج و يافته های تحقيق
باتوجه به هدف كلي تحقيق كه تأثير مصرف بيكربنات سديم بر سطح لاكتات خون و اوج توان بيهوازي و شاخص خستگي بازيكنان فوتسال 19 الي 16 سال باشگاهي بود، ابتدا مشخصههاي فردي و سپس نتايج فيزيولوژيكي مورد اندازهگيري در آزمودنيها با استفاده از جداول زير ارائه شده است.
21
جدول 2 – مشخصات فردی آزمودنیها
آماره

متغیرها

گروه

ها

میانگین

انحراف
معیار

(
±
SD
)

آماره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

متغیرها

گروه

ها


دیدگاهتان را بنویسید