تغييرات ويسكوزيتة خون در گراديانهاي سرعتي 12، 60 دور بر دقيقه در پاسخ به 30 دقيقه فعاليت استقامتي بهطور معنيداري تحت تأثير رشتة ورزشي قرار گرفت، به طوري كه تفاوت موجود در گراديان سرعتي 12 (000/0=P و 727/9=(44و2)P=0/015) 60 ،(F و 818/4=(44و2)F) است. به علاوه، تغييرات ويسكوزيتة خون در تمامي گراديان ها بعد از 30 دقيقه ريكاوري نيز به طور معنيداري تحت تأثير رشتة ورزشي قرار گرفت، به طوري كه تفاوت موجود در گراديان هاي سرعتي 12 (000/0=P و 131/13=(44و2)P=0/006) 60 ،(F و 065/6=(44و2)F) است. در پاسخ به فعاليت استقامتي در گراديان 12 ميان كاراتهكاها و فوتباليست ها (044/0=P) و ميان كاراتهكاها و دوندگان (000/0=P)، در گراديان 60 نيز ميان كاراته كاها و دوندگان (013/0=P) تفاوت معني داري وجود دارد، درصورتي كه بعد از ريكاوري در گراديان 12 ميان كاراتهكاها و فوتباليستها (011/0=P) و ميان كاراته كاها و دوندگان (000/0=P)، در گراديان 60 ميان كاراته كاها و فوتباليست ها (039/0=P) و ميان كاراته كاها و دوندگان (007/0=P) تفاوت معني داري وجود دارد. صرف نظر از رشتة ورزشي، مقدار ويسكوزيتة خون در پاسخ به فعاليت استقامتي در گراديان هاي سرعتي 12 (000/0=P) و 60 (000/0=P) افزايش معني داري يافت، درصورتي كه اين مقدار بعد از ريكاوري در گراديانهاي سرعتي 12 (000/0=P) و 60 (000/0=P) كاهش معني داري يافت.

ريكاو
ری

فعالي

از

بعد

ت

فعاليت

از

بعد

ريكاو
ری

فعاليت

از

قبل

فعاليت

از

قبل

پلاسما

ويسكوزيتة
)
پواز

سانتي
(

اراته
ك

فوتبال

استقامت

دو

ريكاو

ری

فعالي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از


دیدگاهتان را بنویسید