در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استقامتي 55/1 ± 5/22 2/8 ± 90/62 0/2 ± 90/62 72/2 ± 14/24 01/8 ± 96/32 مقاومتي 25/1 ± 8/21 7/7 ± 30/63 0/2 ± 55/162 60/2 ± 90/23 13/8 ± 71/32
كنترل 9/0 ± 4/21 0/5 ± 25/63 2/4 ± 10/162 77/2 ± 24/24 88/9 ± 78/32
* اطلاعات براساس ميانگين و انحراف معيار ارائه شده است.
نحوة جمع آوري اطلاعات
پس از مطالعات مقدماتي در مورد رطوبت و دماي محيط، تعيين حداكثر اكسيژن مصرفي، تعيين يك تكرار بيشينة آزمودني ها در حركات مورد نظر و تعيين ضربان قلب تمرين، خونگيري پايه در 24 ساعت قبل از اجراي برنامة تمريني، به منظور تعيين مقادير پاية هر يك از شاخص هاي مورد نظر در پژوهش (هورمون پاراتيروئيد و آلكالين فسفات)، انجام گرفت. به منظور جلوگيري از هر گونه تغييرپذيري درون گروهي، به آزمودني ها توصيه شد كه رعايت شرايط اولية شركت در تحقيق از جمله پيروي از غذاي دانشجويي، عدم مصرف مكمل ها و خودداري از انجام هر گونه فعاليت بدني را مدنظر داشته باشند. برنامة تمريني در روز آزمون در 24 ساعت بعد، شامل تمرين گروه استقامتي و گروه مقاومتي به شرح زير بود، اما گروه كنترل در روز آزمون فعاليت خاصي انجام ندادند.

الف) برنامة تمرين گروه استقامتي
24 ساعت پس از ارزيابي اوليه، آزمودني ها پس از 3 تا 5 دقيقه گرم كردن روي نوارگردان 100 Power Jeck با سرعت 3 كيلومتر در ساعت و شيب صفر، با افزايش تدريجي سرعت نوارگردان، سرعت خود را نيز افزايش مي دادند تا به ضربان قلب از پيش تعيين شده خود در دامنة 45 درصد حداكثر اكسيژن مصرفي برسند. سپس اين شدت به مدت 45 دقيقه حفظ مي شد، تا جايي كه 5 تا 10 دقيقة آخر به تدريج كاهش مي يافت تا سرانجام به صفر برسد (7).

ب) برنامة تمريني گروه مقاومتي
برنامة تمريني اين گروه در 24 ساعت پس از ارزيابي اوليه، شامل سه حركت جلو بازو روي دستگاه Biceps Curl Machin مدل SUN 1807، جلو ران با استفاده از دستگاه Leg Extension مدل SUN 1814 و اسكات روي دستگاه بدنسازي Scott Machine مدل SUN 1829 بود كه مطابق جدول 2، هر كدام در سه نوبت، با 6 تكرار و با 45، 55و 65 درصد يك تكرار بيشينه در مدت 45 دقيقه براي افزايش قدرت عضلاني انجام گرفت.
بين انجام هر يك از حركات 2 دقيقه استراحت در نظر گرفته شد (29).
جدول 2 – برنامة تمريني گروه مقاومتي
نوبت
اول استراحت دوم استراحت سوم تمرين
-3031-386770


پاسخی بگذارید