همان طور كه در جدول 3 مشاهده ميشود، همبستگي ضعيفي بين مقادير پاية وزن، شاخص تودة بدن ودرصد چربي بدن با سطوح استراحتي مولكول هاي چسبان وجود دارد. بر خلاف آن ارتباط بيشتري بين سطوح تغييرات شاخص هاي جسماني با تغييرات مولكول هاي چسبان مشاهده شد. در نهايت رابطة معني دراي بين تغييرات درصد چربي بدن با تغييرات P=0/01 ، R=0/62) ICAM-1) مشاهده شد.
جدول 3 _ مقادير ضريب همبستگي پيرسون بين سطوح ابتدايي و تغييرات ICAM-1 پلاسما و تركيبات بدني
∆VCAM-1 سطح اولية
VCAM-1 ∆ICAM-1 سطح اولية
ICAM-1 متغيرها
_ 0/27 _ 0/04 وزن بدن
0/36 _ 0/35 _ تغييرات وزن بدن
_ 0/17 _ 0/05 شاخص تودة بدني
0/36 _ 0/35 _ تغييرات شاخص تودة بدني
_ 0/26 _ 0/2 درصد چربي بدن
0/33 _ 0/62* _ تغييرات درصد چربي بدن
* معني داري تغييرات پيش تا پس آزمون در سطح 05/0 P<
0
100
200
300
400
500
600
700
800
VCAM-1
ICAM-1
VCAM-1
ICAM-1
(
)
ng/mL

آزمون

پيش

آزمون

پس

تجربي

كنترل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0

100

200

300

400


دیدگاهتان را بنویسید