1- Karageorghis and Terry
– Brand Music Rating Inventory
– Rhythm Response
– Musicality
3)رابطه فرهنگي ؛4)برقراري ارتباط (8). در تئوري توجه به اين عوامل ميتواند به انتخاب موسيقي منجر شودكه ميتوان آن را در زمره موسيقي برانگيزاننده يا محرك قلمداد كرد (8). با نگاه دقيق به تحقيقاتي كه از اينمقياس استفاده كرده اند باز هم به تناقضاتي در نتايج به دست آمده بر ميخوريم كه نشان ميدهد اين مقياس نيزنتوانسته به طور كامل شرايط مشابهي را به منظور انتخاب دقيق موسيقي فراهم كند (7،8،15،20).
در مورد تغييرات مشاهده شده در شاخص هاي سطح درك فشار و ضربان قلب طي اجراي آزمون وينگيت، نتايج اين تحقيق گوياي آن است كه سطح اين دو شاخص در گروه موسيقي با سرعت زياد نسبت به دو گروه ديگر بالاتر بوده است. بررسي تحقيقات پيشين نشان مي دهد كه اين يافتهها با يافته هاي پيشين همسوست (11،12،13). آمي (2010) نيز در تحقيق خود نتيجة مشابهي را طي اجراي يك فعاليت با حداكثر شدت بر روي دوچرخة كارسنج به دست آورد (1). يافته هاي وي نشان ميدهد موسيقي با سرعت زياد، سطح ميزان درك فشار و ضربان قلب آزمون دهند ها را طي اجراي فعاليت بدني با حداكثر شدت افزايش ميدهد (1). متاسفانه تحقيقات اندكي به بررسي اين شاخصها در پي فعاليتهايي با حداكثر شدت پرداخته اند. با وجود اين، با نگاهي اجمالي به بررسيهاي صورت گرفته به نظر ميرسد كه موسيقي تند، ضربان قلب و سطح درك فشار آزمودني ها را افزايش مي دهد (نسبت به موسيقي كند) (2،8،9،20). همان طور كه پيش از اين اشاره شد، ضربان قلب و سطح درك فشار آزمون دهندهايي كه موسيقي تند را گوش دادهاند در پايان 10 دقيقه گرم كردن بيشتر بوده است كه خود نشان دهندة افزايش انگيختگي و بالاتر بودن سطح اين دو شاخص در گروه با موسيقي با سرعت زياد قبل از اجراي آزمون وينگيت است. لذا به نظر مي رسد در گروه موسيقي با سرعت زياد، افزايش انگيختگي و به دنبال آن افزايش ضربان قلب و سطح درك فشار (در پي گرم كردن و پيش از اجراي آزمون وينگيت) توانسته است زمينة افزايش معنادار اين 2 شاخص طي اجراي آزمون وينگيت (در مقايسه با گروه كنترل و گروه موسيقي با سرعت كم) را فراهم كند. با وجود اين پروتكل هاي در نظر گرفته شده در برخي تحقيقات مانع از آن ميشود كه بتوانيم مقايسة صحيحي بين نتايج به دست آمده داشته باشيم. در ضمن آنچه حين گزينش و پخش موسيقي لازم است بيشتر مورد توجه قرار گيرد، شرايط رواني آزموندهنده هاست. يكي از شيوههاي معمول براي دخالت دادن شرايط رواني انتخابي بودن موسيقي است. اما در اين زمينه نيز در برخي از تحقيقات، شرايط يكساني به چشمنمي خورد (2). در مجموع نتايج اين تحقيق گوياي آن است كه طي گرم كردن و همچنين طي فعاليت هايي باحداكثر شدت، موسيقي بر ضربان قلب و سطح درك فشار تاثير معناداري دارد و موسيقي تند مي تواند سطح اين دو شاخص را (در مقايسه با شرايط بدون موسيقي و گروه كنترل) افزايش دهد. در مورد نقش سرعت موسيقي، انجام تحقيقات بيشتر ضروري به نظر مي رسد.
منابع و مĤخذ
.1 Amy, k.(2010). “The effects of music tempovs. Percussion vs. beat frequency on exercise intensity”. A manuscript style thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science in clinical exercise physiology.college of science and allied health master of science in clinical exercise physiology.
.2 Bateman. A, Bale, J.(2009). “Sporting sounds,relationships between sport and music”. USA and Canada, Taylor & Francis e-Library.PP:76-82
.3 Brown, j. R.(2005). “The effect of stressed tempo music on performance times of track athletes”. A Thesis submitted to the department of music in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of music.
.4 Bourdeaudhuij,De.,Crombez,G., Deforche,B., Vinaimont,F., Debode,P., Bouckaert, J.(2002). “Effect of distraction on treadmill running time in severely obese children and adolescents”. International journal of obesity 6:PP:1023-1029
.5 Crust, L.(2004). “Effect of familiar and unfamiliar asynchronous music on treadmill walking endurance”. Percept Mot Skills. 7:PP:361-368
.6 Christopher, B. Cooper and thomas W,Storer.(2004). “Exercise testing and interpretation”. Cambridge,united kingdom.PP:123-127
.7 Dave, E.(2007). “Music During Exercise: Does Tempo Influence Psychophysical Responses”? Published in psycho.philica.com
.8 Dave, E., Sam, C.,,, Duncan, O.(2005). “The effect of motivational music on sub-maximal exercise”. European Journal of Sport Science 9: PP:97-106
.9 Eliakim, M., Meckel,Y., Nemet, D., Eliakim,A.(2007). “The effect of music during warm-up on consecutive anaerobic performance in elite adolescent volleyball players”. Int j sports med 4:PP:321-325

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.01 Edward, M. Winter, Andrew, M. Jones, R.C., Richard Davison, Paul, D. Bromley and Thomas, H. Mercer.(2006). “Sport and exercise physiology testing guidelines”. USA and Canada.Taylor & Francis e-Library.PP:34-37
.11 Gordon, K.(2007). “Effect of music tempo on spontaneous exercise intensity”. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, 27, P:329.
.21 Karageorghis, Costas I., Jones, Leighton, Low, Daniel, C. (2006). “Relationship Between Exercise Heart Rate and Music Tempo Preference”. Research Quarterly for Exercise and Sport, Volume 77, Number 2, June 2006 , pp. PP:240-250(11)
.31 Karageorghis, C I; Mouzourides, D A; Priest, D; Sasso, T A; Morrish, D J; Walley, C L .(2009).”Psychophysical and ergogenic effects of synchronous music during treadmill walking”. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2009(31)PP: 18-36.
.41 Keisha, l. kemper.(2010). “The effects of music on percived exertion during resistance training”. A thesis submitted to the division of graduate and research of the university of cincinnati in partialfulfillment of the requirements for the degree of master of education.
.51 Karageorghis, Costas I; Terry, Peter C.(1997). “The psychophysical effects of music in sport and exercise: A review”. Journal of Sport Behavior.vol 20 .no1.PP: 54-68.
.61 Meis, j. K.(2003). “Modification of perceive enjoyment exertion and performance amony novice and experienced Exercisers: a cognitive – behavioral approach to perceptual change”. A dissertation submitted to the department of educational psychology and learning systems in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.

.71 Nodill, E., Bauldoff, Dr. G.(2006). “The effect of distraction during exercise on feeling states”. The ohio state university college of Nursing. http://hdl.handle.net/1811/552
.81 Plowman, Sharon, A. Smith, Denise L.(2003). “Exercise Physiology for Health, Fitness, and Performance: Pearson Education, Inc”. 2nd Edition, PP: 324-
325
.91 Rollin, M., Bob, B, C., Mike, A., Dana, T.(1998). “The effects of different types of music on mood, tention, and mental clarity.Alternative therapies”.9 :PP:75-84
.02 Simpson, S. D., Karageorghis, C. I. (2005).”Effect of synchronous music on 400-meter sprint performance”. Journal of Sports Sciences, Volume 24, Number 10, October 2006 , PP:1095-1102(8)
.12 Szmedra, L., Bacharach, D. W.(1998). “Effect of music o perceived exerton , plasmalactate, norepinephrine and cardiovascular hemodynamics during treadmill running”.Int j sports med 5:PP:32-37
.22 Tenenbaum, G., Lidor, R., Lavyan, N., Morrow, K., Tonnel, S., Gershgores, A., Meis, J., Johnson, M. (2004). “The effect of music type on running perseverance and coping with effort sensations”. psychology of sport and sport and exercise 23:PP:86-109
.32 Urakawa, K., Yokoyama, K.(2005). “Music can enhance exercise-induced sympathetic dominancy assessed by heart rate variability”. Tohoku j.exp 5:PP:213218
.42 Yamamoto, T., Ohkuwa, T., Itoh, H., Kitoh, M., Terasawa, J., Tsuda, T., Kitagawa , S., sato, Y. (2003). “Effect of pre-exercise listening to slow and fast Rhythm music on supramaximal cycle performance and selected metabolic variables”. archive of physiology and Biochemistry 3:PP:211-214


دیدگاهتان را بنویسید