شكل 1- بررسي هيستولوژي و تعداد سلولهاي ماهواره اي در بافت عضلاني
روش هاي آماري
از روش هاي آمار توصيفي شامل جداول، نمودارهـا ، ميـانگين و انحـراف اسـتاندارد بـراي توصـيف اطلاعـاتاستفاده شد ، همچنين براي بررسي تعداد سلول هاي ماهواره اي در گروه ها و بررسي تعداد اين سلول هـا در عضـلة نعلي، از تحليل واريانس يكطرفه، بهره گرفته شد. و چون تعداد گروه ها برابر نبود و به دليل معنادار بودن مقدارF، از آزمون تعقيبي شفه استفاده شد. اطلاعات با استفاده ازنرم افزارSPSS مدل 16 تجزيه و تحليل شد.

نتايج و يافته هاي تحقيق
در جدول 1 اطلاعات آماري مربوط به سلولهاي ماهوارهاي در چهـار گـروه تحقيـق بـه صـورت ميـانگين وانحراف معيارارائه شده است .نتايج حاصل نشان مي دهد كه ميانگين در دو گروهي كه مكمل اسـتروژن و مكمـلاستروژن را به همراه فعاليت ورزشي انجام مي دادند، در مقايسه با گروه كنترل كاهش داشته است، درحالي كـه درگروهي كه فقط فعاليت ورزشي انجام ميدادند، ميانگين تعداد سلول هاي ماهواره اي افزايش يافته است.

جدول1- ميانگين و انحراف معياروزن و تعداد سلول هاي ماهواره اي گروههاي تحقيق شاخص ها سلول هاي ماهواره اي (تعداد) وزن(گرم)
153162-216576

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گروه ها ميانگين انحراف معيار قبل از تمرين بعد از تمرين كنترل 8/8 3/1 20 ± 240 20 ± 250 فعاليت ورزشي 18 06/7 20 ± 250 10 ± 250 مكمل استروژن 33/2 11/1 15 ± 200 5 ± 200
فعاليت ورزشي + مكمل استروژن 89/2 53/1 20 ± 210 10 ± 190

به منظور مقايسة ميزان سلول هاي ماهواره اي در چهار گروه از تحليل واريانس يكطرفه استفاده شد.
براساس نتايج حاصل از آزمون، مقدار F در سطحP<0.001 معنادار شده است. در همين راستا براي تبيين دقيقتر تفاوت جفت گروهها از آزمون تعقيبي شفه استفاده شد. نتايج حاصل حاكي از اين است كه گروه فعاليـتورزشي نسبت به ديگر گروه ها به لحاظ تعداد سلول هاي ماهواره اي از ميانگين بالاتري برخوردار بود. ميـزان ايـنتفاوت ها در شكل 2 نشان داده شده است.
2.88
2.33
8.8
*
18.8
0
5
10
15
20
25
30

کنترل

ورزشی

فعاليت

استروژن

مکمل
فعاليت

+
استروژن

مکمل
ورزشی
ای

ماهواره

های

لول
س

ای

ماهواره

های

سلول


دیدگاهتان را بنویسید