سطوح جلسة اول جلسة چهارم جلسة هشتم جلسة دوازدهم جلسة شانزدهم
81/41 95/28 86/85 82/57 87/57 استراحتي

3- نسبت تستوسترون به كورتيزول
همان طور كه در شكل 3 مشاهده مي شود. سطوح استراحتي و پس از فعاليت نسبت T/C پس از تمرين حركات موزون كاهش معني دار يافته است به ترتيب (93/3=2µ2 =0/263 ،P=0/047 ، Fx) و (94/4=2 Fx، 033/0=µ2 =0/310 ،P). آزمون تعقيبي نشان داد اين اختلافات بيشتر در جلسة شانزدهم بوده است. اندازه گيري هاي انجام گرفته در گروه كنترل عدم تغيير در سطوح استراحتي T/C را نشان داد (034/1=2P=0/388 ، Fx، 147/0= 2µ).
81381642791*†#
β
*
*
*†
β

#
اول

جلسه
چهارم

جلسه
هشتم

جلسه
دوازدهم

جلسه
شانزدهم

جلسه
فعاليت

از

قبل
فعاليت

از

پس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

*†#

β

*


دیدگاهتان را بنویسید