در اين بخش فرضيه هاي تحقيق و نتايج مربوط به هر فرضيه، ارائه مي شود. ابتدا نرمال بودن دادهها كه نتايج آن در جدول
2 ارائه شده و سپس، فرضيه ها بررسي مي شود.
جدول 2_ نتايج آزمون كلموگروف ـ اسميرنوف براي متغيرهاي تحقيق
استراحتي

قلب

ضربان

)
دقيقه

در

ضربه
(

استراحتي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

قلب

ضربان

)


پاسخی بگذارید