مجذورات درجة آزادي مجموع
مجذورات جدول آناليز
واريانس متغيرهاي
وابسته
0/000 7/814 30/368 3 91/103 بين گروهها درصد چربي بدن
__ __ 3/886 56 217/626 درون گروه ها __ __ __ 56 308/729 كل 0/002 5/590 167/727 3 503/182 بين گروهها شاخص تودة بدني
__ __ 30/007 56 1680/375 درون گروه ها __ __ ___ 59 2183/557 كل 0/000 41/603 1228/972 3 3686/915 بين گروهها توان هوازي
__ __ 29/541 56 1654/272 درون گروه ها __ ___ __ 59 5341/187 كل 0/000 10/333 132/938 3 398/813 بين گروهها توان
بي هوازي
__ __ 12/865 56 720/433 درون گروه ها __ __ __ 59 1119/246 كل
جدول 3_ ميزان اختلاف در متغيرهاي وابستة گروه هاي مختلف تمريني با استفاده از آزمون تعقيبي توكي
سطح معناداري متغيرهاي وابسته (Sig)
مقايسه هاي چندگانه
توان بي هوازي توان هوازي شاخص توده بدن درصد چربي بدن گروههاي تجربيB گروههاي تجربيA
0/068 0/032 0/650 0/649 2 1
0/007 0/000 0/006 0/001 3 0/000 0/049 0/356 1/000 4 0/068 0/032 0/650 0/649 1 2
0/835 0/000
0/010
0/022
3 0/022
0/000 0/961 0/584 4 0/007
0/000 0/006 0/001 1 3
0/835 0/000 0/010 0/022 2 0/154 0/000 0/002 0/000 4 0/000 0/049 0/356 1/000 1 4
0/022 0/000 0/961 0/584 2 0/154 0/000 0/002 0/000 3 اختلاف در سطح 05/0 معني دار است.
توجه: **نتيجة آناليز واريانس و وجود اختلاف معني دار با د يگـ ر گـروه هـا درسـطح05/0 =αبـا اسـتفاده ازآزمون تعقيبي توكي
**
21.17
18.69
19.64
19.19
22.8
22.89
22.48
22.78
0
5
10
15
20
25
بدن

چربی

درصد
سه

گروه

تمرين

جلسه
دو

گروه

تمرين

جلسه
يک

گروه
تمرين

جلسه

گواه

گزوه

آژمون

پيش

آزمون

پس

**

21.17

18.69

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

19.64

19.19


پاسخی بگذارید