شکل 4- وحًٍوحًٌ تًًسيع کاربيذ در ومً وٍ َاي مختلٍف تًًسط وزم افشار Image J : الف( ومً وٍ A قبل اس عمليات حزارتي، ب( ومً و B قبل اس عمليات حزارتي ،پ( ومً و A بعذ اس عمليات حزارتي ، ت( ومً و B بعذاس عمليات حزارتي

بُار
آزمون پلاريساسيون پتانسيوديناميک
دس ؿکل5 و داسًّوَداسّاّاي هشتَط ت آصهَى خلاسيضاػيََى خساًؼي ديٌٌاهيک دس جذٍٍل 2 ًسايجِ هشتَط ت ايي آصهَى ًـاىِ دادُ ؿذُ اػر. هـاّ ذ هي ؿَد ک دس تيي ّش دٍ وًوًَ ي هَسدِ آصهايؾِ، وًوًَ يُ حاٍ ي آلَهي يَم )وًوًَ ي B( ًؼثر ت وًوًَ ي تذٍٍَى آلَهيٌيَم )وًٌوًَ ي A( اص هقِاٍهر خَسدگي تالازشي تشخَسداس اػر؛ صيشا ّواى گ ک اص زلا يش هسالَگشافي هـا ذُ گشديذ ،و ي حاٍٍيًِ آل هيٌ يَم ًؼثر ت وًوًَ ي تذٍٍى آل هي يَمً اص هيضاى کاستيِذ زؼذاد هشصداً يَِ کن زشي تشخَسداس اػر. دس ٍاقغ وًوًَ ي تذٍٍى آل هي يَم ت دليل داؿسي هيضاى کاستيذ تِ زثغ آى زؼذاد هشصداًِ ي تيؾ زش، داساي هقاٍٍهر خَسدگي کن زشي ًؼثر ت وًوًَ ي حاٍيِ آل هي يَم اػر .رساذ کاستيِذي، زشکيةِ ّايًيَ ؼسٌٌذ ک سفساس ًجيثي ًؼثر تِ صهي ي آػس يسي دس فَلاِد ّادفيلذ اص خَد ًـاى هي دّ ٌذ.
تٌٌاتشٌايي صهاًٌي ک وًوًَ ي تذٍى آل هي يَم ًؼثر تِ و ي حاٍٍي آل هي يَم دِاسايٍ هيضاى کاستيذ ٍ زؼذادهشَصًدِاً ي تيؾٍ زشي اػر، ت د دليل خَسدگي زـذيذ هي ؿَد [24 23]:
و ي تذٍٍى آل هي يَم دِاساي اذاِصُ داً ي کنزشي هيً تاَؿًِذ. دس سيج دس ايي و ًؼثرٍ ت و ي حاٍٍي آل هي يَم زؼذًاد هشِصداً ّا تيًؾًَزش تَدُ هشًصدَاًً ّا هحلّ ّاي خشاًشطي ت دُ ک اص ًظش ؿيويايي فؼال زش ؼسٌٌذّؼسٌذ
ٍ زوايل ت خَِسدگي سا افضايؾ هي دّ ٌذ.
صهاًًيِ ک رساذ کاستيذي ًجية زش دس کٌٌاس صهيٌصهيٌِ فؼال قشاس هي گيشًًذ، صٍٍج الکسشؿيويايي زـکيل دادُ ٍ تاػث زضؼيف ؿذى هقاٍٍهر خَسدگي خ اّذ ؿذ.
دس هجوَع، ًسايج آصهَى خلاسيضاػيَى خساًًؼيَديٌاهيک حکاير اص ايي داسد ک تا افضٍدى آل هي يَم ت زشکية ؿيويايي فَلاد ّادفيلذ، هقاٍٍهر خَسدگي افضايؾِ هي ياتذ.

شکل 5- ومً دارََاي مزبًًط بٍ آسمًًن پلاريشاسيًًن پتاوسيً ديىاميک در حذاقل سٍ بار تکزارپذيزي

ميىيًمخًردگي

جذيل 0- متًًسط وتايج آسمًن پلاريشاسيًن پتاوسيًديىاميک در حذاقل 3 بار تکزارپذيزي

Corr. Rate (mm/year) Rp(Ω. Cm2) Ecorr (mV vs. Ag/AgCl) icorr
(µA/cm2)
Al کذ اخسلِاسيوًوًَِ وًوًَِ
0/5315 ± 0/02 263 ± 5 -769 ± 10 45 ± 5 without A Y تلََک اٍل
0/ 3947 ± 0/02 286 ± 5 -524 ± 10 8 ± 5 With B Y تلََک دٍم
icorr : جشياى خَسدگي، Ecorr : خساًًؼيل خََسدگي ،Rp : هقاٍهر خلاسيضاػيَى، Corr. Rate : ػشػر خَسدگي .
دس ايي خظ ّؾ وچٌيي اقذامِ ت تشسػيِ ًشخ خَسدگي دس تاصُ ّاي صهاًيّ هخسلف غَع ٍسِي ؿذ ک ًسايج آى دس ؿکل 6 ًـاى دادُ ؿذُ اػر. دس ايي آصهَى ًيض هـاّ ذُ هي ؿَد ک و ي حاٍٍِي آل هيٌ يَمٍ )وًوًَ ي B( ًشخ خََسدگي کوسِشِيً ًؼًِثر ت و ي تذٍىً آَل هي يََم

شکل 6- وزخ خًًردگي َز دي ومً وٍ در 6 باسٌ سماوي غً طٍ يري
)و ي A( داسدٍ ک ايي سفساس ًـًاىًَ اص هقاٍٍهر خَسدگي تاًلازَشً و ِ ي حاٍيِ آل هي يَم داسد. وچٌٌيي دس ايي ؿکل هـاّ ذًُ هًي ؿَد ک خغ اص گزؿر حّذٍٍد 4 ػاػر اص صهاى غَعِ سي، ًشخ خَسدگي کاّّؾ ؿذيذي خيذا هي کٌٌذ کِ ايي اٍهش ت دليل زـکيل هحلَلاذ خَسدگي تش ػغح و ّا هيِ تاؿذ. چَى ٌگاهي ک هحلَلاذ خَسدگي تش ػغًَح فَلاد زـکيل هي ؿ ًذ، هاًًغ اص زواع هؼسٍقين يَى ّاي خ سًذُخَسًذُ تا ػغح دس زواع فَلاد هي ؿ ًذ دس سيجًسيجِ ًشخ خَسدگي سا کاّؾ هي د ٌذ .

آزمون طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي
ؿکل 7 وَداس ايکَيؼر هشتَط ت آصهَى عيف ػٌٌجي اهدذاًًغً الکسشٍٍؿِيوِيايي دس هحلَلِ NaCl%5/3 سا ًـاىِ هي دّذ .ّواى گ ک اص ايي ؿکل هلاحظهلاحظِ هِي ؿَد، وًوًَِ ي حاٍ ي 7/1 دَسًكذ صًي آل هي يَم) وًوًَِ ي B( ًؼثر ت و ي تذٍٍى آل هي يََم )و ي A(، هقاٍٍهر اهدذاًًغِ ٍاقؼيٍاًقؼَيًِ تيؾ زشي داسد. ًسايج حاَكًِل ؿذُ اص آصهَى عيف ػٌٌجي اهدذاًًغ الکسشٍٍؿيويايي اسزثاط هؼسقيوي تا زغيشاذ سيضِػاخساسي ايجاد ؿذُ داسد. دس اثش افضٍٍدى آل هي يَم ت زشکية ؿيويايي فَلاد ّادفيلذ ،زغييشاذ اػاػي دس هيضاى سػَتاذ ٍ اًذاصُ داً ّاي آػسآػسٌير سخ دادُ اػر )ؿکل 3(.

بُُار
ت گ اي ک و ي تذٍٍى آلٍ هي يَم )وًوًَِ ي A( تا افِضايؾًَِ هيضاىِ سػًَتاًذِ کاستيذي زؼذاد هشصًدَاًهشصداًِ ّا، ؿشايظ سا تشاي زـکيٍل هيکشٍٍخيٍ لّّاي گال اًيٍکي، قَع خَسدگي هَضؼي هيکش گال اًيکي کاّؾ هقاٍهر خَسدگي فشاّن و دًُوَدُ اػر. دٍس ًسيج ، هلاحظهلاحظِ هي ؿَد ککِ وًوًَِ ي حاٍ ي
7/1 دسكذ صي آل هي يَم ًؼثر ت وًوًَِ ي تذٍى آل هيٌ يَم، هقاٍهرِ اهدذاًًغ ٍاقؼي تيؾ زًشيًَ داسد. دِس هجوَع تا هقايؼ و داسًّوَداسّايّاي ايکَيؼر ّش دٍ و ، هـاّ ذُ هي ؿَد ککِ قغش ًين دايشُ و داسًّوَداسّايّاي ايکَيؼًَر ک ًوادي اص هقاٍٍهر خٍلاسيضاػيَى و ّاػر، تشاي وًِوًَِ ي حاٍ ي 7/1 دسكذ صي آل هي يَم کً داساي هيضاى کاستيذ زؼذاد هشصداً ي کن زشي هي تاؿذ، تيؾ زش اػر. وچٌٌييٍ ًسايج هقاٍهرِ خَسدگي حاكل ؿذُ اص آصهَى عيف ػٌٌجي اهدذاًًغ الکسشٍٍؿيويايي تا ًسايج آصهَى خلاسيضاػيَى خساًؼي ديٌٌاهيک وخ اّوخَاًيًي داسًًذ.

دس ؿکل 8 هذاس هؼادل هَسد اػسفادُ تشاي هحاػثِ يخاساهسشّاي عيف ػٌٌجي اهدذاًغ الکسشٍؿيويايي ًـاى دادُ ؿذٍ اػر[25]. هذاس هؼادل ًـاى دادُ ؿذُ هٍسـکٍل اص يک هقاٍهر هحلَل )Rs(، ظشفير خاصًي )Cdl( هقاٍهر اًًسقال تاس )Rct( هي تاؿذ. جذٍٍل 3 ًسايج EIS سا تاز ج ت هذاس هؼادل ًـاى داد ؿذ دس ؿکلِ 8 سا ًـِاى هي دّّذِ. دِس ايي جذٍٍٍل ّن هـاّ ذ هُي ؿَد ک و ي حاٍ ي 7/1 دسكذ صً ي آل هي يَم ًؼثر ت وًوًَِ يَ تذٍٍى آل هي يَم، هقاٍهر خَسدگي تيؾ زشي داسد.

شکل 7- ومًًدار وايکًًيست مزبًًط بٍ آسمًًن طيف سىجي امپذاوس الکتزيشيميايي در حذاقل سٍ بار تکزارپذيزي

ميىيًمفًلاد

شکل 8- مذار معادل مًرد استفادٌ بزاي محاسبٍ ي پارامتزََاي طيف سىجي امپذاوس الکتزيشيميايي

جذيل 3- محاسبٍ ي پارامتزََاي EIS بزاي َز دي ومً وٍ
Corr. Rate (mm/year) Rct ( Ω. Cm2) Cdl ( μF/Cm2) Rs (μA/Cm2) Al وًوًَِ
0/5518 259/67

124/8257 0/0206 Without A
0/3951 283/73 0/0210 With B

بررسي سطح خوردگي
ّواى گگًَِ ککِ اص آصهَى ّاي خَسدگي هـخق ؿذ، و ي حاٍ يِ 7/1 دسكذ صًي آل هي يَم )وًوًَ يٍ B( ًؼَثًرِ ت و ي تذٍى آل هيٍي يَم )و ي A(، هقاٍهر خَسدگي تالَازًشي داسد .خغ اص خاياىً آصًهَى خلاسِيضاػيَى خساًؼي ديٌٌاهيک ،اص ػغح خَسدگي ّش دٍ وًوًَِ زَػظ هيکشٍ ػکَج الکسشٍ ي سٍٍتـي زلاٍٍيشي ز يزْيِ ؿَذًُ ک دس ؿکل 9 ًـاى داد ؿِذ اػر. ّواى گ ک هِـا ذُ هي ؿَد، دس ػغح وُ يُ تذٍٍى آل هيي يَمَ ًؼثرِ ت ػغح وًوًَِ ي حاٍ ي آل هًي يَم يکؼشي حفشاذ خيلي دسؿر دس ػغح هـاٍّ ذُ هي ؿَد. دس ػغح و ي تذٍٍى آل هيي يَم ّن زؼذاد ّن ػوق حفشُ ّاي ايجًادَ ؿِذُ دس ػغح تيؾ زش اػر؛ چَى دس وًوًَِ يِ تذتذٍىٍى آل هيي يَم هقذاس رساذِ کاستيذي زؼذاد هشَصًداً ّا تيؾ زش ت دُ ايي ػَاهل ت ايجاد خَسدگي هَضؼي هيکش گال اًًيکي کاّّؾ هقاٍهرٍ خَسدِگي کوک کشدُ اػر )رساذ کاستيذٍي ًقؾ کازذ صهيٌ ي آػسٌٌيسي ًقؾ آًذ سا دس خَسدگي هَضؼي هيکش گال اًًيکي ايفا هي ک ٌذ[26](. وچٌّوچٌييٌيي ػغح خَسدگي ّش ددٍ و )زؼذاد ػوق حفشُ ّاي ايجاد ؿذُ دس ػغح( تا ًسًايَجًِ هقاٍهرٍ خَسدگي حاكل ؿذُ اص آصهَىّ ّاي خَسدگي هغاتقر داسد.

نتيجه گيري
تشاػاع هغالؼاذ سيضػاِخساسي آصهايؾ ّاي خَسدگي اًًجام ؿذؿذُ هي زَاى سيجًسيجِ گشفر کٍکِ:
افضٍدى آل هي ي م ت فَلاد آػسٌ يسي هٌ گٌٌضداس ّادفيلذ تاػث افِضايؾ هقٌاٍٍهر خَسدگي ايي فَلاد هي ؿَد. ايي خذيذ ت دليل ز اًايي آلَهي يَم دٍس خايذاسي فاص آػسٌ ير، افضايؾُ حلالير کشتي دس آػٌسٌ ير کاّؾ هيضاى سػَتاذ کاستيذي دس ف لادّّاي هٌ گٌٌضي اػر.
افضٍٍدى آلَهي ين ت زشکية ؿيويايي فَلاد آػس يسي ه گٌٌضداس ّادفيلذٌ اص زـکيل صٍٍج هيکش گال اًيکيٌ دس ػاخساس ايي فَلاد جلَگيشي کشدُ ٍ تاػث کاّ ؾ ًشخ خَسدگي هي ؿَد.

بُار99

شکل 9- تصاييز SEM پس اس پايان آسمايش پلاريشاسيًًن پتاوسيًديىاميک اس سطح خًردگي : الف( ومً وٍ A ، ب( ومً وٍ B

تا تشسػي ػغَح خَسدگي فَلاد آػسٌٌيسي ه گٌٌضداس
ّادفيلذ زَػظ هيکش ػکَج الکسش ًيِ سٍٍتـي هـخق ؿذ ک خؼاساذ خَسدگي دس ايي فَلاد ت ؿکل حفشُ هي تاؿذ ک تا اٍفضٍٍدى آل هي يَم ت زشکية ؿيويايي فَلاد ّادفيلذ ،زؼِذاد ػوق ايي حفشُ ّا کاّّؾ هي ياتذ.

سپاسگساري
يؼٌٌذگاى ايي هقال تش خَد لاصم هي داًٌذ ک اص ّوکاسًي ّاي ه ٌذٍع آِسؽِ خَستـاسزيِ، ه ٌذع هحِوذ اهيي قذم دصفَلي کلي ي اػازيذي ک دس ايي خظ ّؾ آى ّا سا ياسي و دًوَدًذًذ، کوال زـکش ٍ قذسداًًي سا داؿسِ تاؿٌٌذ.

M.B. Limooei and Sh. Hosseini,
“Optimization of properties and structure with addition of titanium in hadfield steels”, Proc. Conf. of Metal 2012, Czech Republic, Vol. 1, p. 6, 2012.
V.N. Najafabadi, K. Amini and M.B. Alamdarlo, “Investigating the effect of titanium addition on the wear resistance of References:
1-D. K. Subramanya, A. E. Swansiger and H.S. Avery, “Austenitic Manganese
Steels”, ASM Metals Handbook, 10th ed.,
Vol.1, pp.822-840, .1991

2- آ. خَستـاسزي، “هقذههقذهِ اي تش فَلاد ّاي ّادفيلذ”، خاياًاه کاسؿٌٌاػي، داًـکذُ هْ ٌذػي هَاد، داًـگاُ آصاد اػلاهيِ ٍاحذ دصفَل، تْْوي 1392.
I. El-Mahallawi, R. Abdel-karim and A. Naguib, “Evaluation of effect of chromium on wear performance of high manganese steel”, J. Mater. Sci. Technol., Vol. 17, pp. 1385-1390, 2001.
م. سٍ اذٍٍػر، م. ق ي م.ح. ؿاػشي، “تشسػي اثش ک ئٌچ هؼسقين تش سيض ػَاخساٍس فَلاد هٌ گٌٌضي ّادفيلذ”، هجو ػ هقالاذ ياصدّويي کٌ گشکٌگشُ ػالاً اًًجوي ه ٌذػيي هسالَسطي ايشاى، اكفْْاى، ج1، ف9، 1386.

ؽ. حؼيٌ ي، م. ب. ليوَيِي، ا. اتشاّّيوي قايي ى .ػشب ،”زأثيش زشکية هحلَل ک ئٌچ تش هيضاى حجن کاسٍتيذ ،هاکشٍ هيکٍشٍ ػخسي ف لادّايٍ هٌ گٌٌضي ّادفيلذ”، ـشيًـشيِ ػلوي ف ي زخللي چذى فَلاد، ؿواسُ 1، فً 21-
25، آرس 1390.
S. Hosseini, M. B. Limooei, M. Hossein Zade, E. Askarnia, and Z. Asadi, “Optimization of Heat Treatment Due toAustenising Temperature, Time and Quenching Solution in Hadfield Steels”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.7, pp. 1940-1943, 2013.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

S. Hosseini and M.B. Limooei, “Optimization of Heat Treatment to Obtain Desired Mechanical Properties of High Carbon Hadfield Steels”, World Appl. Sci. J., Vol. 15, pp. 1421-1424, 2011.
17-م .خياط، ؽ. خيشاًًذيؾ م. ػثاػي،”زاثيش آل هيٌين تش سيضػاخساس فَلاد آػسٌٌيسي هٌٍ گٌٌِضي ّادفيلٍذ دس ؿشايظ هخسلف ػوليٍاٍذ حشاسزي”، هجو ػ هقالاذ دٍهيي ّوايؾ تيي الوللي ّفٍسويي ّوايؾَِ هـسشک اًًجوي هْ ٌذػي هسالَسطي ايشاى اًجوي سيخس گشي ايشاى، ػوٌٌاى، ج1، ف5، 1392.
18- X. Tian and Y. Zhang, “Mechanism on the Effect of Al upon the γ→ε Martensite Transformation in the Fe-Mn Alloys”, Journal of Material Science and
Technology, Vol. 12, pp. 369-372, .6991
ميىيًمفًًلاد
Hadfield steel”, Metall. Res. Technol., Vol. 111, pp. 375 – 382, 2014.
5- .ًجف آتادي، ح. هٌٌاجازي صادُ ک. اهيٌ ي، “تشسػي زأثيشٍ زيساًًين تش تِ ثَد خَافٍ فَلاٍد ّادفيلذ ASTMA128-C”، فلل اه ػلوي خظ ّـي فشآيٌ ذّاي ًَييَيي دس هْ ٌذػي هَاد، ػال ّفسن ؿواسؿواسُ اٍٍل، ف 45 – 54، تْْاس
.1392
A.K. Srivastava and K. Das, “In-situ
Synthesis and Characterization of TiCReinforced Hadfield Manganese Austenitic Steel Matrix Composite”, Iron and Steel Institute of Japan Int., Vol. 49, No. 9, pp.1372-1377, 2009.
A. Grajcar, W. Krukiewicz and S. Kołodziej, “Corrosion behaviour of plastically deformed high-Mn austenitic steels”, J. Achievem. Mater. Manuf. Eng., Vol. 43, No. 1, pp. 228 – 235, 2010.
م. ػثاػي، ؽ. خيشاًذيؾ ،ي. خشاصي ج. حجاصي، “تشسػي زاثيش تشخي ػٍَاهل اكلي تش سفساس ػايـي فَلاد ّادفيلذ”، ـشيًـشيِ ػلَم ه ٌذػي ػغح، ػال 5 ؿواسُ 7 ، ف 69 – 80، زاتؼساى 1388.
E.G. Moghaddam, N. Varahram and P. Davami, “On the comparison of microstructural character -istics and mechanical properties of high-vanadium austenitic manganese steels with the Hadfield steel”, Mate. Sci. and Eng. A, Vol. 532, pp. 260-266, 2011.
J.O. Agunsoye, T.S. Isaac, and A.A.
Abiona, “On the Comparison of Microstructure Characteristics and Mechanical Properties of High Chromium White Iron with the Hadfield Austenitic
Manganese Steel”, JMMCE, Vol. 1, pp. 2428, .3102

M. Lindroos and et al., “The Deformation, Strain Hardening, and Wear Behavior of Chromium-Alloyed Hadfield Steel in Abrasive and Impact Conditions”, Tribol Lett, Vol. 57, pp. 1-11, 2015.
د. خيشٍٍى، “الکسشٍٍؿيوي خَسدگي”، م.ع. گلؼزاس
)هسشجن(، داًـگاداًـگاُ كٌٌؼسي اكفْْاى، هشکض ًـش، اكفْْاى،
.1387
خ. هشؿذ تْ ثْ اًي م. خاکـيش ،”زؼييي دسج ي حؼاع ؿذى فَلاد ضذٍصًگ 613 AISI تا اػسفادِ اص آصهَى اهدذاًغ الکسشالکسشٍؿٍؿيويايي”، هجلهجلِ هَاد ًَييَيي، ػالُ 4، ؿواس 4، ف 29-42، 1393.
J.H. Hong, S.H. Lee, J.G. Kim and J.B.
Yoon, “Corrosion behaviour of copper containing low alloy steels in sulphuric acid”, Corr. Sci., Vol. 54, pp. 174-182,
.2102
مٍ. فشصام، “هْ ٌذػيٍ خَسدگي حفاظر اص فلضاذ”، چاج اٍل، ه ػؼ چاج اًًسـاساذ يادٍ اسُادٍاسُ کساب، 1378.
بُُار93
Annual book of ASTM standards, “ASTM 128 A / 128 M, Standard specification for steel castings, austenitic manganese”, ASTM Int., vol. 1, 1980.
م. هشػـي، “هسالَسطي کاستشدي ف لادّا”، جلذ دٍٍم ، چاج ػَم ، اًًسـاساذ آصادُ ، زْْشاى ، 1385.
B.K. Zuidema, D.K. Subramanyam and W.C. Leslie, “The effect of Aluminium on the work hardening and wear resistance of Hadfield manganese steel”, Metall. Trans. A, Vol. 18A, pp. 1629-1639, 1987.
Y.K. Lee and C.S. Choi, “Driving
Force for γ→ε Martensitic Transformation and Stacking Fault Energy of γ in Fe-Mn Binary System”, Metallurgical and Material Transaction A, Vol. 31A, pp. 355-360, 2000.

ميىيًًمفًًلاد


پاسخی بگذارید