ضکل 4 – تػًًير OM کامپًًزيت َای الف- 1.5 –Al % Gr ب- Al – 3 % Gr ج- Al – 4.5 % Gr تًًلیذ ضذٌ بٍ ريش َمگه سازی در مايع-پرس سرد-تف جًًضی در کً رٌ خلأ

ضکل 5 – تػًًير SEM کامپً زيت َای الف- Al – 1.5 % Gr بٍ- Al – 3 % Gr ج- 4.5 –Al
% Gr تًًلیذ ضذٌ ب ريش َمگه سازی در مايع-پرس سرد-تف جًضی در کً رٌ خلأ آزمًن سایص
ؿىل 6، چگـ ًگی تغییـشات ٍصىٍصى و ـًوًَـِ ّـای خـالقواهپَصیتی تا دسكذّّای صًًی هختلـف اص گشافیـت ) 5/1 5/2 5/4( دس هؼافت ّاٍی هختلـف سا ًــاى دادُ اػـتٍ.
کامپًًزيتتًًلیذ
ّواى گگًَِ و هــا ذُ ؿِـذ، دسِ و ـ ّـای وـاهپَصیتیهماٍهت تًتِ ػِایؾ ًؼثت ت وًوًَِ آل هیٌین خالق افضایؾیافت اػت و دلیل آى تَصیغ یىٌ َاخت گشافیـت دس تـیيرساتِ آل هیٌیِن اػت و ت اػِـط اػـتحىام تـالایی وـداسًذ، تاػث افضایؾ هماٍهِتٍ ت ػاِیؾٍ ؿذُ اػت. دس ٍالغِ هىاًًیضم ػایؾ وشاُّوشاُ تا ایجاد تشن سؿذ آىّ ّا اػت. ّش ػاهلی و ػثة جلََگیشی اص سؿذ تشن ّا ؿَِد، هـی ت اًـذػثة واّؾ هیضِاى ػایؾ گشدد. ّواى گ و روش ؿـذدس واهپَصیت ّا ت اػط تَصیغ هٌٌاػة گَشًافیت ّا، پٍی ًـذخَتی تیي صهیٌ تمَِیتِ وٌ ـذُ تشلـشاس هـی ؿـَد لـزاحضَسؿاى هی ت اًًذ ت ػٌ َاى ػاهلی دس هماتل سؿـذ تـشنػول و ٌذ؛ِ اهِا دس و ّای تـا دسكـٍذ گِشافیـت تـالاتش اصدسكذ تْ یٌ ت ػلتً آًگِل هشُ ؿـذى تـ ّـن چؼـثیذىگشافیت ّا، لزا دس اثش فشایٌٌذ ػایؾ ایي ت دُ ّای حاكل اص تجوغ گشافیـت ّـا اص ػـطح ػـایؾِ وٌ ـذُ ؿـذُ خـَدهی ت اٌذ هحلی هٌٌاػة تشای ج اًـ صًًـی تـشن هحٍؼـَبؿ ًذ. اص طشف دیگش دس ایي ًمـاط، اص آًًجـایی وـ ػـطحتواع ایي ت دُ ّا تا هادُ ػایؾ دّ ذُ صیاد تاؿذ، ت دُ ّـٍاطی ػایؾ اص ّن پاؿیذُ ؿذُ اص ػِطح و ذُ هی ؿ ًذ دس ْایت حفشُ ایی سا سٍی ػطح تِ جا هـی گزاسًـِذ وـهَج ة و اّّؾّ ؿ ذیذ هماٍٍه ت ت ػ ایؾ وًوًَ ّ ایِ واهپَصیتی تا دسكذ تالای گشافیت ًؼثت ت و خـالقؿذُ اػت .ؿـىل 7 اثـش هیـضاى گشافیـت سِا تـشَ سٍٍِی ًـشخػایؾ ًـاى هی دّذ.

ضکل6 – ومًًدار سايص کامپً زيت Al-Gr با درغذََای مختلف گرافیت ي آلًًمیىیم خالع تًًلیذ ضذٌ بٍ ريش
َمگه سازی در مايع-پرس سرد-تف جًًضی در کً رٌ خلأ
) N 5 ( دس ؿىل 7 سػًن ؿًذُ اػت. هـا ذُ هی ؿَد وـتا افضایؾ دسكذ گِشافیت تا یه همذاس تْ یٌ) 5/2 دسكـذِ(افضایؾ هماٍٍهت ت ػایؾ اتفاق هی افتذ وـوـِ ایـي اهـش تـ
ضَح دس ؿىل تالا هـاّ ذُ هـی ؿـَد. دلیـل آىِ دس ایـياػت و افضایؾ دسكذ گشافیـت تـا دسكـذ ت یٌ ـ، تاػـثافضایؾ هیضاى سٍ اًًىـاسی )سٍ غٌٌىـاسی( تـ دلیـل افـضایؾهیضاى گشافِیتٍ تا تَصیـغ یىٌ َاخـت وِگِـي هـی ؿـَد ّن چٌٌیي ت اػـط اػـتحىام تـالایٍیّ وـ داسًًـذ، ػـثةٍ واّّؾ ًشخ ػایؾ هی ؿ ًذ؛ اها تا افضایؾ هیضاى گشافیـتت یؾ اص هم ذاس ت یٌِ ، تاػ ث ایج اد تجوؼ ات ولَخ هی ؿَد تا ت ج ت ًشم تش تَدى گشافیـت، ػـثة ًـشم تـِشؿذى واهپَصیت تیؾ تش ؿذِى هیضاى ػایؾ هی ؿَد؛ اها واهپَصیت ّای تَلیذ ؿـذُ تـ ایـي سٍٍؽ، هیـضاى ػـایؾون تشی ًؼثت ت و آل هیٌین خالق داسًذ ایي هضیت ت دلیل خاكیتِ سًٍ غٌٌَىاسی گشافیـت ، تَصیـغ یٍىٌ َاخـت ّوگي آى تَػط ایي سٍٍؽ، وَچه تـَدى ول خـ ّـا )دٍسكَِست داؿتي آى( ٍ ّن چٌٌیي تِ اػطٍاػطِ اػتحىام تـالاییو داسًذ، اػت.
وًيه
پِای ؿشٍٍع ؿذُ دس اثش هماٍٍهت وِوی و آل هیٌین ًؼثتِ ت ًشخ تشؽ داسدٍ، ایي تـشن ّـا تـ ػـشػت سؿـذ وـشدُ ،ػشاًجام تؼذادی اص لای ّا اص تیي سفت اص ػـطح ػـایؾوٌ ذُ هی ؿ ًذ . دس همِاتل واهپَصیـتِ حٍـاٍٍی 5/1 تـا 5/2 دسكذ صًًی گشافیت، هماٍٍهت تیؾ تشی ًؼـثت تـ تـٌٌؾتشؿی دٍس همایؼ تا فلض خالق آل هیٌین داسد اگش چـ دس ضکل 7 – ومًدار ورخ سايص کامپًًزيت Al-Gr با
درغذََای مختلف گرافیت ي آلًًمیىیم خالع تًًلیذ ضذٌ بٍ ريش َمگه سازی در مايع-پرس سرد-تف جًًضی در کً رٌ خلأ
دس ایي پظ ّؾ ًـشخ ػـایؾ تـتـِ كـَست هیـضاى ٍصىواّّؾ یافت) g( تش هؼافت طی ؿـذُ ) m ( تؼشیـف ؿـذُ
2830068-3692

هیىش ػىَپیSEM اص ػطحٍ ػایؾ، اطلاػات اسصؿوٌٌذی سا دس هَسد هىاًًیضم ػـِایؾ ّـن چٌٌـیي اثـش پاساهتشّـایهختل ف سٍٍی آى اسا ه ی دّ ذ. ؿ ىل 8-10، تل اٍٍیِش هیىش ػىَج SEM ت یـ ؿـذٌُ اص ػـطح ػـایؾ یافتـوًوًَِ ّای خالق واهپَصیتی سِا ًــاى هـی دّـذ. ّوـاى گً و هـا ذُ ؿٍـذ دس و ـ تـذٍٍى گشافیـت، ػـایؾؿَذًِیذ وشاُ تا ػوك ػایؾً تَالا هـاّ ذُِ هی ؿَد و ػلـتآى شم تَدى ػطح ػایؾ ایِـي و ـ ّاػـت. تـش اػـاعاًًجاًم فشایٌٌذ اكـطىان، لایـ ّـاًی اكـطىان سٍٍی ػـطح ػاِیؾ ایجاد ؿذُ تشنّّای تیي لایـ اكـطىان لایـ
اػت. ایي پِاساهتش تشای و ّای هختلف تـا تـاس اػوـالیِ ایٌٌِجا ّن یشٍ ّاِی اكٍطىاویِ ایجاد هی ؿَد؛ِ اها اص آًًجِـایی
هـاّ ذُ هی ؿَد و تا افضایؾ دسكذ گشافیت تیؾ اص دسكذ تْ یٌ ) 5/2 دسكِذ گشافیتِ( ، هیضاى ػایؾ ت طَس لاتــل هلاحِظــهلاحظــِ ای افــضایؾ یافتــ اػــت . تشسػــی ّــایو اتلال گشافیت ّا صهیٌ لَی هیِ تاؿذ ت ساحتی وٌ ذُ ًوی ؿ ًذ. ؿىل 9 10 ًـاى داد و تا افـضٍٍدى گشافیـت، ػوك ػایؾ واّؾ پیذا وـ دُ اػـت. ّـِنچٌٌـیي تغییـِشؿىل ایجاد ؿذُ تشسٍٍیٍ وًوًَِ ػایؾ یافت تؼِیاس پی ػـت
فـشدُ دیذُ هی ؿَد ایَيً تاػث ؿذُ و ت جای تغییش ؿىل ػوَدی فشٍ سفتي هادُ ػـای ذُ، تـِِیؾ تـش ػـیلاىهَاد ت اطشافٍ خطَط ػایؾ جَد داؿت تاؿذ.

ضکل 8- تػايير تُ یٍ ضذٌ از سطح سايص يافتٍ آلًًمیىیم خالع با میکريسکًپ الکتريوی ريبطی
(SEM)
ضکل 10 – تػًير میکريسکًپ الکتريوی ريبطی از تجمع گرافیت در قسمت َای کىذٌ ضذٌ
از سطح سايص ومً وٍ یAl-4.5%Gr

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آزمًًن سختی سىجی
دس سٍٍؽ ّوگيِ ػاصی دسهایغ پشعٍ ػشد-تف جَؿـیدسو سُ، ػختی وًوًَِ ّا اًذاصُ گیـشی ًتـایج حاكـل دسؿىل 11 ًـاى دًادَُ ؿذُ اػت.
کامپًزيتتًلیذ
3292856763

ػثة ت ثَد خَاف هىاًًیىی ؿذُ ٍػختی س تـ افـضایؾ
اػت. تا افـضایؾ دسكـذ گشافیـتٍ تـیؾ اص همـذِاس ت ی ـ ، تجوؼات تمٍشیثاً وشٍٍیِ گشافیـتِ ول خـ ؿـذى آى سٍ تـِسؿذ اػت تا ت ج ت ایٌ ىـ گشافیـت هـادُ ی ًـشم تـشیًِؼثت ت آل هیٌین اػـت، طثیؼـی اػـت وـ تـا افـضایؾدسكذ آِى ػختی واهپَصیت واّّؾ یاتذ .دس ضِوي ػـختیواهپَصیت ّـای Al-2.5%Gr Al-1.5%Gr اص آلـ هیٌین
اػت.خالق تیؾ تش ت دُ ووِ ًاؿی اصٍ ت ثَد خَاف هىاًًیىی آى
ضکل 9 – تػٍايير میکريسکًپ الکتريوی ريبطی
(SEM) ت ی ضذٌ از سطح سايصAl-1.5%Gr

ضکل 11 – ومًًدار سختی کامپًًزيت Al-Gr با درغذََای مختلف گرافیت تًًلیذ ضذٌ ب ريش َمگه
4097021355077

ّواى گگًَِ و طثك دادُ ّای ؿىل 11 هـاّ ذُ ؿذ ،دس ای ي سٍٍؽَ ًی ضِ ت ا اف ضایؾ دسكِ ذ گشافی ت، ػ ختی واهپَصیت اتتذا تا یه دسكـذ ت ی ـ ای افـضایؾ ػـپغواّؾ هِی یاتذ .دلیل آى ایي اػت و چَى تَصیغ گِشافیت دس صهیٌ آل هیٌین تـا 5/2 دسكـذ دس ایـي سٍٍؽ تـ طـَسیىٌ َاخت ٍ ّوگي ٍ تذٍٍى ول خولَخِ ؿذى اًجام هـی ؿـَد ٍسازی درمايع ي پرس سرد ي تف جًًضی در کً رٌ خلأ
ّواى گ و هٍـاّ ذُ ؿذ، افضٍٍدى گشافِیت تا همادیش تمشیث اً 5/2 دًِسك ذ صً ی ٍ و ن ت ش اص آى ت رسات پ َدس آل هیٌین، تاػـث ایجـٍاد یـه ػـاختاس ؿـثى ای دس هحـلػختی ػٌٌجی ؿذُ همذاس ػـختی سٍا دس ایِـي و ـ ّـا
افِضایؾ هی دّّذ؛ اٍها تا افضایؾ دسكذ صًًی گشِافیًتَ، ػثة ت ّن چؼثیذى آگلَ هشُ ؿذىِ آىّ ّا ؿذُ و دس ْایـتافت ػختی سا دس ایي وًوًَِ ّا ت دًًثال داسد.
وتیجٍ گیری
تا اػتفادُ اص ّوگي ػاصی رسات گشافیـت دس هـایغ سٍؽ هتالَسطی پَدس هی تَاىِ یىٌ َاختی تـیؾ تـشیٍ سا دٍس تَصیغ گشافیت ایجاد وَد و ایي هَجة افضایؾ ت ثَد خَاف هىاًًیىی هیؿًَد.
ت ا اف ضایؾ دسك ذ گشافی ت ت ا دسك ذ ت یٌ ِ )5/2
وًًيه
دسكـذ( ، هیـضاى ػ ختی )ًؼِـثت ت آلـ هیٌین خ الق(افضایؾ یافتٍ. تشای حالتی و همـذاسِ تـیؾ تـش اص دسكـذت یٌ )5/3 5/4 دسكذ گشافیت( اػت، ػىغ ایي سٍ ًـذسْخ دِاد.
3-ت ا اف ضایؾ دسك ذ گشافی ت ت یؾ اص دسك ذ ت یٌ ،تضسگتشؿذى ت د ّای وشٍٍی گشافیتی هــا ذُ هـی ؿـَد و ت ػٌ َاى هحل ّای توشوض تٌٌؾ، تاػث واّّؾ خَاف هىِاًًیِىی هیؿ ًذ.
4-دس همایؼِ تـا سٍٍؽّ ّـایِ دیگـش، دس ایـي سٍٍؽ حـزفٍػیَب سیخت گـشی اص جولـ جـذایؾ اتفـاق هـی افتـذ ًؼـثت تـ سٍٍؽ آػـیاوِاسی ًیـض افـضایؾ یىٌ َاختی دس تَصیغ گشاِفیت دس صهی ـ هــاّ ذُ هـی ؿـَد وـ ػـثة افضایؾ خَاف هىاًًیىی هی ؿَد .
5-سٍٍؽ ّوگي ػاِصی دس هایغ تشای اختلاط، تـیؾ تـشیيتاصدّّی سا ًؼثت ت ػـایش سٍٍؽ ّـا ی لطؼـات هتـالَسطیپَدس داسد.
6-هیضاى ًشِخ ػایؾ ًیض تـا افـضایؾ دسكـذ گشافیـت تـِادسكذ تْ یٌ )5/2 دسكذ(، وِاّ ؾ یافت. تشای حالتی وـ همذاس تیؾ تش اص دسكذ تْ یٌ اػت، ػىغ ایـي س ًـذ سخداد.

Metallurgical and Mater. Trans., Vol 22A, pp. 1435-1441, 1991.

6-J. B. Yang, C. B. Lin, , T.C. Wang, H. Y. Chu, “The tribological characteristics of A356.2 Al alloy/Gr(p) composites”, Wear, Vol. 257, pp. 941-952, 2004.

7-I.A. Ibrahim, F. A. Mohamed, E. J. Lavernia, “Particulate reinforced metal matrix composites-a review”, Journal of Materials Science, Vol. 26, pp. 11371156, 1991.

8-H. Liu, , P. K. Rohatgi, “Tribological characteristics of aluminum-50 vol pct graphite composite”, Metallurgical Trans.
A22, pp. 151-159, 1993.

9- U. T. S. Pillai, B. C. Pal, K. G. Satyanarayana, A. D. Damodaran,
“Fracture behaviour of pressure die-cast aluminium-graphite composites”, J. of mater. Sci., Vol. 30, pp. 1455-1461, 1995.

10-K. Parasad, S. Das, “The significance of the matrix microstructure on the solid lubrication characteristics of graphite in aluminium alloys”, Mater. Sci. Eng., Vol.
144A, pp. 229-235, 1991.

References:
J. F. Lin, M. G. Shih, Y. W. Chen, “The tribological performance of 6061 aluminium materials in oil lubricants with EP additives”, Wear, Vol. 198, pp.
58-70, 1996.

P. K. Rohatgi, Y. Liu, M. Yin, Ti. Barr, “A surface-analytical study of tribodeforned aluminum alloy319%10Vol graphite particle composite”, Mater. Sci. and Eng., Vol. A123, pp.
213-218, 1990.

3-S. Basavara Jappa, G. Chandramohan, J. Paul Davim, “Application of Taguchi techniques to study dry sliding wear behavior of metal matrix composites” Materials and Design, Vol. 28, pp. 13931398, 2006.

4-S. Das, S. V. Parasad, T. R.
Ramachandran, “Tribology of Al-Si alloy – graphite composites: triboinduced graphite films and the role of silicon morphology”, Mater. Sci. and Eng. A, Vol. 138, pp. 123-132, 1991.

5-P. K. Rohatgi, Y. Liu, Ti. Barr, “Tribological behavior and surface analysis of tribodeformed Al alloy-50 pct graphite particle composites”, 18-H. Chu, K. Liu, J. Yeh , “An insitu composite of A1 (graphite,Al4C3) produced by reciprocating extrusion”, Mater. Sci. and Eng., Vol. A277, pp. 2532, 2000.

19-I. Estrada-Guel, C. Carreno-Gallardo, D.C. Mendoza-Ruiz, M. Miki-Yoshida, E. Rocha-Rangel, R. Martinez-Sanchez, “Graphite nanoparticle dispersion in 7075 aluminum alloy by means of mechanical alloying”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 483(1-2), pp. 173– 177, 2009.

20-C. B. Lin, R. J. Chang, W. P. Wang, “A study on process and tribological behavior of Al alloy /Gr(p) composite”, Wear, Vol. 217, pp. 167-174, 1998.

M. Gupta, S. C. Lim, W. B. Ng, “Processing, microstructure, and mechanical properties of (A1-Cu)/Cu composites synthesized using partial liquid phase casting process”, Mater. Sci. and Tech., Vol. 13, pp. 584-589, 1997.

س. تفشیـی، ا. تاتاخای، “تشسػی خَاف هىاًیٍىی واهپَصیت آلَهیٌین گشافیت تَلیذ ؿذ ت سٍؽ هتالَسطی پَدس”، ػَهیي ّوایؾ هـتشنُ هْ ٌذػاى هتالَسطی ایشاى، 1388.

23-Sh. Daneshvar, F. Khoramshahi, D. Khademi, H. Yavari Mehrabani, A.
Babakhani, “Fabrication of Aluminum– Graphite Composites by SPS Method”, The 3rd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-)3″, Tehran, Iran, 2012.

24- ع. یضداًی، “تَلیذ واهپَصیت ّای اًَػاختاس آل هیٌ یَِم -واستیذ تَس ت سٍٍؽ اتلال تجوؼی ًَسدَسد “،ـشی هَاد ًَیيَیي ، دٍ سدٍسُ اٍٍل، ؿواسُ 3، ف .23 -32، تْْاًس 1390.
کامپًًزيتتًلیذ
11-J. N. Wei, H. F. Cheng, Y. F. Zhang, F. S. Han, Z. C. Zhou, J. P. Shui, “Effects of macroscopic graphite particulates on the damping behavior of commercially pure aluminum”, Mater. Sci.and Eng., Vol. 325A, pp. 444-453, 2002.

12-A. K. Jha, S. V. Prasad, G. S. Upadhayaya, “Preparation and properties of 6061 aluminium alloy/graphite composites by PM route”, Powder

Metallurgy, Vol. 32, pp. 309-313, 1989.

13-S. Biswas, U. Srinivasa, S. Seshan, P. K. Rohatgi, “Cast aluminum-graphite composites for industrial applications”, AFS Transactions, Vol. 88, pp. 159-166, 1980.

14-J. M. Torralba, A. E. Costa, F. Velasco, “PM aluminum matrix composites: an overview”, J. of Mater. Processing Tech., Vol. 133, pp. 203-206, 2003.

15-F.H. Latief, El-Sayed M. Sherif, “Effects of sintering temperature and graphite addition on the mechanical properties of aluminum”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, pp. 2129–2134, 2012.

16-M.I. Flores-Zamora, I. Estrada-Guel,
J. Gonzalez-Hernandez, M. MikiYoshida, R. Martınez-Sanchez, “Aluminum–graphite composite produced by mechanical milling and hot extrusion”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 434-435, pp. 518–521, 2007.

17-M. L. Ted Guo, C. Y. A. Tsao,


دیدگاهتان را بنویسید