η=

×100 )1(
خایی ووٝ

یضأیضاٖ خزب ٘ٛسٛس لثُ اص زاتؾ ٚ A یضأیضاٖ خزب ٘ٛسٛس تؼذ اص زاتؾ زٛػظ س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔٔض 198 اػر.
ت ظٛس تشسػی یضا خزب حّ س٘ ساوسی لشٔٔض دسٔ حاِِر اٚ یاِٚیٝ دس حاِِر ٞای زخٛشَیة ؿًذٜ زحرٛ وازاِ ِیؼرٞای دی اوٚؼیذ زیسا٘یٓ ا٘ وأ دٛصیر دیٜ اوؼیذ زیسای -وشتٗ فؼاَ عیف ػٙٚٙدی دس حذٚ د
900-300 ا٘ ٔسش تا اػسفاداػسفادٜ اص دػسٍ اٜ عیف ػٙحٔ ٘ٛسیٛسی ا٘داْ ؿذ. عیف ػٙٙدی زٛػظ دػسٍ ادػسٍاٜ عیف ػٙح UV-vis) ذَ 670-V ػاخر ؿشور JASCO( كٛسذ ٌشفر. ت ظٛس ـخٕلٝ یاتی ػاخساسی، آ٘اآ٘اِیضِیض خشاؽػٙٙدی خشز ایٍٝىغٔ سٚٚیٔ ٞا كٛسذ ٌشفر . دس ایٗ خظٚ ٞؾٛ اِ ٞای خشاؽ٘ خشٝ٘زخشزٛ ایىغ ا٘٘ا٘ٛ رساذ دیاوؼیذ زیسایزیسا٘یٓ

ضکل2- الگََی پشاش اضعِ ايکس اً کاهپََصيت دی اکسیذ تیتاًًین -کشتي فعال

تَسط اً کاهپًاًَکاهپَصيتَصيت
خاِِق ا٘ وا دٛصیر دیاوؼیذ زیسا٘ یزیسا٘یٓ- وشتٗ فؼا تااػسفادٜ اص خٛشاؽػٙح خشزخشزٛ ایىغ ذَ Philips ٚ تا زاَتؾKα ٔغ ووٝ داسای 0λ;1/54 A ٔیتاؿذ دس تاصٜ 2 تیتیٗ
º85-5 ت دػر آٔذ .سفٔٛسفِٛٛطیٛطی ا٘٘ا٘ٛ رساذ دیاوؼیذ زیسایزیسا٘یٓ تا دسكذٞای ص٘٘ی خسّّف وشتٗ فؼافؼاَ تٝ ػیّٚػیّٝ یىش ػىٛج اىسشاِىسشٚ٘ی٘ی سٚتـی ٌؼیُ یذا٘٘ی ذٔذَ Hitachi S4160
.تشسػی ؿذ (Cold Field Emission) نتایج و بحث
عیفٞای خشاؽػٙٙدی خشزخشزٛ ایىغ ا٘٘ا٘ٛ رساذ دیاوؼیذ زیسا٘یٓ خاِِق ٚ ا٘٘ا٘ٛ وا دٛصیر دیاوؼیذ زیسایٓ -5 دسكذ صٚص٘ی٘ی وشتٗ فؼاَ دس ؿىُ 2 آٚ سدٜ ؿذ اػر. خیهٞای خٖٛد دس عیفٞا، زـىیُ فاص آ٘ازاص دٜیٜاوؼیذ زیسا٘یٓ سا ـا ٔیدٞٞذ. تا ز خ ت ؿىُ ـاٞ ذ ی ؿٛد و عیف خ٘شاؽػٙٙدی خشزخشزٛ ایىٝغٝ ا٘٘ا٘ٛ وا دٛصیر دیاوؼیذ زیسایزیسا٘یٓ 5 دسكذ ص٘ی وشت فؼاَ تا عیف خشاؽػٙٙدی خشز ایىغ ا٘ خٛدس ا٘ رساذٗ دیاوؼیذ زیسا٘یٓ خاِِق ٙغثكٛ اػر .ت اٛتشایٗ ، وشٛتٗ فؼاَ سٚٚی ػاخساس وشیؼساِِی دیاوؼیذ زیسایٓ دس ا٘ وأ دٛصیر دیاوؼیذ زیسا٘یزیسا٘یٓ-5 دسكذ ص٘ٚص٘ی٘ی وشتٗ فؼافؼاَ اثشٛی ذاؿس٘ذاؿسٝ اػر[12].
هََاد

ضکل 3 – اثش غلظت کشتي فعال تش فعالیت فتََکاتالیستی ا َرسات دی اکسیذ تیتاًین

دسكذ زخشیة س٘سً٘ ساوسیٛ لشٔٔض 198 عی فشایٙٙذفس وازاِِیؼسی دس ؿشایظ خسّٔخسّفّف دس ؿىُ 3 ـا٘ـاٖ داددادٜؿذٜ اػر. تا ز خزٛخٝ تتٝ ؿىُ 3 ـا ذٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد تا ػاخر ا٘ وا دٛصیر دی اوؼیذ زیسایٓ -وشتٗ فؼاَ خٛاف فس وازاِِیؼسی ا٘ٛرساذ دی اوؼیذ زیسا٘ یٓ اتسذا، افضایؾ یافسیافسٝ اػر. تا افضایؾ تیؾ اص 10 دسكذ ص٘یٚص٘ی وشتٗ فؼافؼاَ دس ا٘ وا دٛصیر خٛاف فس وازاِِیؼسی واٞؾ یافسیافسٝ اػر، تٝ ٌٝ٘ٛ ای ووٝ خٛاف فس وازاِِیؼسی ا٘ وأ دٛصیر دی اوؼیذ زیسا٘یزیسا٘یٓ-15دسكذ ص٘ٚص٘ی٘ی وشتٗ فؼاَ اص ا٘ٛرساذ دی اوؼیذ زیسا٘یٓ ٘یض وٓ زش ؿذٜ اػر. تا مایؼٔمایؼٝ ٘سایح زؼر
فس وازاِِیؼسی ـاٞ ذٜٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد تا زشیزشیٗ زخشیةفس وازاِِیؼسی س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔض خغ اص 210 دلیمدلیمٝ زاتؾدس حضٛس ٘ا وأ د٘ٛوأدٛصیرٛصیر دی اوؼیذ زیسا٘یزیسا٘یٓ-5 دسكذ ص٘ٚص٘ی٘ی وشتٗ فؼاَ حاكُ ؿذٜ اػر. تٙ اتشایٗ ، زشویة تٟ یٙتٟیٙٝ فس وازاِِیؼر خٟر وؼة حذاوثش زخشیة س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔٔض ا٘ وأ د٘ا٘ٛوأدٛصیرٛصیر دی اوؼیذ زیسا٘یٓ -5 دسكذ ص٘٘یٚص٘ی وشتوشتٗ فؼاَ اػر.

ٓٞ چٙ یٗ زخشیة س٘سً٘ ساوسیٛ لشٔٔض 198 عی زاتؾ
٘ٛسٛس فشاتٙفؾ ٚ تذٚتذٖٚ حضٛس وازاِِیؼر دس ؿىُ 4 ـاٖ٘ـاٖدادٜ ؿذٜ اػر. ایٗ ؿىؿىُ ـا٘ـاٖ ٔی دٞٞذ دسكذ زخشیة س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔٔض 198 عی زاتؾ ٘ٛسٛس فشاتٙفؾ ٚ تذٚتذٖٚ حضٛس وازاِِیؼر ٘اچیض اػر ٚ زاتؾ ٘ٛس فشاتٙفؾ تتٝ ز ٟایی ز ازٛاٖ زخشیة س٘سً٘ سا ٘ذاسد.
حٙٔٙحٙیٙی خزب تش حؼة ععَٛٔٛجٛج تشای ػػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ حّٔحَّٛ س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔٔض 198 لثُ اص زاتؾ، حّٔحَّٛ س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔض 198 دس حضٛس وازاِِیؼر ٞای دیاوؼیذ زیسا٘یٓ ٚ ا٘ وأ د٘ا٘ٛوأدٛصیرٛصیر دی اوؼیذ زیسایزیسا٘یٓ-5 دسكذ ص٘٘یٚص٘ی وشتٗ فؼافؼاَ تؼذ اص 210 دلیمدلیمٝ زاتؾ دس ؿىُ 5 ـا٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػر. إٞاٖ ٌٛ٘ٝ ووٝ اص حٙٙیٞٔٙحٙیٞا ـا ذٜٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد، تیؾزشیٗ خزب س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔٔض 198 دس ععَٛٔٛجٛج 518
تََسط اً کاهپًَاًَکاهپَصيتَصيت
ا٘ ٔسش كٛسذ ٔیٌیشد. ٘سایح ـا٘ـاٖ داد ووٝ حّٔحَّٛٞا خغاص زاتؾ، خزب وٓ زشی دس ععَٛٔٛجٛج 518 ا٘ ٔسش داس٘٘ذ ٚایٗ زخشیة س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔ ض 198 سا زحر زاتؾ ٘ٛسٛس فشاتٙفؾ اثثاذ ٔیوٙٙذ. ؿىُ 5 ـا٘ـاٖ ٔی دٞذ، یضاٖ خزب دس ععَٛ ٛجٔٛج 518 ا٘ ٔسش تشای حّٔحَّٛ س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔض 198 دس حضٛس ا٘٘ا٘ٛ وأ دٛصیر دیاوؼیذ زیسا٘یٓ -5 دسكذ ص٘٘یٚص٘ی وشتٗ فؼافؼاَ ٘ؼثر تتٝ حّٔحَّٛ س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔٔض 198 حاٚٚی ا٘ٛدساذ دی اوؼیذ زیسا٘ یٓ وٓ زش اػر. دِیُ ایایٗ أش ،زخشیة تیؾ زش س٘سً٘ ساوسیساوسیٛ لشٔض 198 دس حضٛس ا٘٘ا٘ٛ وأ دٛصیر دیاوؼیذ زیسا٘یزیسا٘یٓ-5 دسكذ ص٘ٚص٘ی٘ی وشتٗ فؼافؼاَ ٘ؼثر تتٝ ا٘ٛدساذ دی اوؼیذ زیسا یٓ اػر.

ضکل4 – دسصذ تخشية سًًگ ساکتیَ قشهض تحت تاتص َس فشاتٌٌفص ٍ تذٍٍى حضََس کاتالیست

719049620387

هَاد

ضکل 5 – هٌ حٌٌی جزب سًگ ساکتیَ قشهض: دس حٍالت اٍ لیِ 100 هیلی گشم تش لیتش )ه حٌٌی 1( ، تعذ اص 210 دقیقِ تاتص: دس حضَس ا َرسات دی اکسیذ تیتاًًین )ه حٌٌی2( اً کاهپَصيت دی اکسیذ تیتاًًین-5 دسصذ صًی کشتي فعال )هٌ حٌٌی3(

سفٔٛسفِٛٛطیٛطی ا٘ رساذ دیاوؼیذ زیسای ٚ ا٘٘ا٘ٛ وأ دٛصیرٛ دیاوؼٛیذ زیسای – وشتٗ فؼا ت ػیّ یىشٚ ػىٛج اىسش ٘ی سٚٚتـیٓ ؼیُ یذا٘٘یَ تشسٝػی ؿذٝ .زلاٚٚیش یىش ػىٛج اِىسشٚ ٘ی سٌٚٚتـی ا٘ٛرساذ دیاوؼیذ زیسایٓ ، ا٘ وا دٛصیر دیٖاوؼیذٜ زیسای – وشتٗ فؼافؼاَ ٚ وشتٗ فؼافؼاَ دس ؿىُ 6 ـا٘ـاٖ داد ؿذٜ آػر.
ؿىُ a6، زلٛیش یىش ػىٛج اِِىسش ٘ی سٚٚتـی ا٘ٛرساذ دیاوؼیذ زیسای سا ـٜا ٔی دٞذ. تا ز خ ت ؿىُ ـاٞ ذٜٔـاٞذٜ ٔیؿٛد وٓوٝ ا٘ذا٘ص سٛػظ ا٘ٛرساذ دیٝ-اوؼیذ زیسایٓ حذٚد 35 ا٘ ٔسش اػر. ؿىُ b6، زلٛیش یىٖشٚ ػىٛج اىسشٚاِىسشٚ٘ی٘ی سٚ تـی وشتٗ فؼاَ سخّ خُ سا ـا ٔی دٞذ. ؿىُ c6، زلٛیش یىشٚ ػىٛخیٔ اىسشٚ ٘ی سٚٚتـی ؼیٌُؼیُ یذا٘٘ی ا٘٘ا٘ٛ وأ دٛصیر دیاوؼیذ زیسا٘یزیسا٘یٓ-یه دسكذ ص٘یٚص٘ی وشتٗ فؼاَ سا ـا٘ـاٖ ٔیدٞذ. تا ز خزٛخٝ تتٝ ؿىُ ـا ذٔـاٞذٜ ٔیؿٛد و ا٘ٛرساذ٘ا٘ٛرساذ دی اوؼیذ زیسا٘یٓ ت عٛسٖ ؤأ دس ػغح وشتٗٝ فؼا لشاس شفسٌشفسٝ دس تشخیٝ ىا ٞا ا٘٘ا٘ٛرساذٛرساذ آٌ شٜآٌّٛٔشٜ ؿذٜ ا٘٘ذَ. دس ؿىُ d6 وٚوٝ شتٔشتٛطٛط ت ا٘ وأ دٛصیر دیاوؼیذ زیسا یٓ -5 دسكذ ص٘٘ی وشتٗ فٝؼاَ ٔیتاؿذ، ـاٞ ذٜ ٔی ؿٛد و ا٘ رساذٚ دیاوؼیذ زیسایٓ ت عٛس یىٙ ٛاخر تش سٚٚی ػغٛح وشتٗ فؼا لشاس شفسٌشفسٝا٘٘ذ. ؿى ٞای e6 ٚ f6 زلاٚٚیش یىش ػىٛخی اىَسش ٘ی سٚٚتـی ؼیٌُؼیُ یذا٘ی خ دسٞای وا دٛصیسی دیاوؼیذ زیسایٓ -10 دسكذ صٚص٘ی٘ی وشت فؼٖاَ دیاوؼیذ زیسا٘ی -5 دسكٖذ ص٘٘ی وشتٗ فؼافؼاَ سا ـا ٔیدٞٞذ. ایٗ زلاٚیش، ـا ٔی د ٙذٍٕ ووٝ ا٘ رساذ٘ دیاوؼیذ زیسا٘ی ت عٛس یىٙ ٛاخر تش٘ سٚٛٚی رساذ وشتٗ فؼاَ لشاسٓ شٝفسٍ٘شفسٝا٘٘ذ ٚ تا افضایؾٚ دسكٗذ وشتٗ فؼاَ، ػغح وشتٗ فؼافؼاَ تتٝ عٛس وأ زٛػظ ا٘ رساذ دیاوؼیذ زیسایٓ خ ؿیذٜ ـذ٘ـذٜ اػرُ. ىا٘یضْ زدٛضی فس وازاِِیؼسی س٘ ساوسیٛ لشٔٔض 198 دس حضٛس ا٘ٛرساذٝ دیاوؼیذ زیساً٘یٓ تتٝ كٛسذ صیش اػر[13]:

تََسط اً کاهپًَاًَکاهپَصيتَصيت فتََکاتالیستی
)2(

)3(


)4)

)5( دس اثش زاتؾ ٛس اٚٚسای تٙفٜؾ ت ػغح ا٘ٛرساذ دی-اوؼیذ زیسایٓ ، اىسشٚاِىسشٖٚ حفش دس ٛاس ٞذایر ظشفیر دیاوؼیذ زیسا٘یٓ ز ِیذ ٔیؿٛد. اِىس٘شٚ ز ِیذ ؿٚذٜ ، س٘ ساوسیساوسیٛ لشٔض 198 سا احیا وشدٜ ٚ یا ایٗ ووٝ تا اوؼیظًٖ خزب ؿٖذٜ سٚٚی ػغٖح اوؼیظاوؼیظٖ حُ ؿذٜ دس آب او ؾ دادٜ آ سا ت آی سٚادیىاِِی

احیا ٔیوٙٙذ. حفشاذ ز ِیذٚ ؿذٜ ٔیز ا٘ٛٙذ ىِٔٛىَٛٞای س٘ ساٜوسی لشٔٔض سا اوؼیذ ایٕٙ٘ایٙذٙذ. چٙ یٗ حٛفشاذ ز ِیذ ؿذ ٔیز اٙذ تا یا ىٓٞ ٞای آب اوٙٙؾ دادٜ سادیىاَ ٞای
-558-1813559

+
hυ(UV)→
(
+

+

hυ(UV)→

(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

+

-558-1239520

(
)+(

+
)
ads

+

(

)+(

+


پاسخی بگذارید