I/ R  I/ R

جذيل 1- ترکیة ضیمیايی فًلاد 2344/1 )درصذ يزوی(
C Si Mn Cr Mo V Ni Fe
0/42 1/1 0/35 5/ 1/4 1/0 0/30 00/4

هتبلَگطافی وًوًَِ ّب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍٍـ ّبی هتساٍٍل
ؾوجبزُ ظًی ٍ پَلیف ثب اه لؿیََى زؾتگبُ حبٍٍی آل هیٌٌبی µm 5/0، اًجبم گطفت. ثطای اچ وطزى و ّب ٍ ثطضؾی ؾبذتبض تَؾظ SEM اظ هحلَل اچ ًبیتبَلً5/2% اؾتفبزُ قس.
تؿت ؾبیف ؾطز ثطٍ ضٍٍِی و ّب ثب اؾتفبزُ اظ گل لِ‌ی وبضثیس تِ گؿتٌٌی ث ضٍٍـً پًِیي ضٍٍی زیؿه ثب ثبض60 ی تٍَى، ث هؿبفت 1000 هتط زض ضعَثت َای 5 ±30% زهبی C◦ 5 ± 25 ثطای ؾبیف ؾطز زّهبیٍ C◦ 10 ± 400 ثطای ؾبیف گطم اًجبم قس؛ ًطخ ؾٍبیف همبٍٍهت ؾبیف و ‌ّب ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغ‌ضاثغِی)2( )و زض آى Wr ًطخ ؾبَیًفِ)Δm ،)mg/N.m وبّّف جطم )mg(،

سگبلی)3F ،)g/cm یطًیطٍ)L )N هِؿبفت ؾبیف)m(( زِضنس افعایف همبهمبٍهتٍهًٍت ؾبیكیِ و ّب ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغ‌ی )3( )0R همبٍهت و ‌ًوًَِیً ػًولیبت حطاضتی هتساهتساٍلٍل قسقسُ ٍ Ri همبٍهتهمبٍهت ؾبیكی و ًوًَِی هَضز
ًظط(، هحبؾج قس. وچٌٌیي ثطای ثطضؾی ؾغًَح ؾبیف و ًوًَِّب اظ هیىط ؾىَح الىتط ًی ضٍٍثكی هسل Philips
30XI ؾبذت وكَض لٌٌس اؾتفبزُ گطزیس.
m
(2) Wr =

f  l ایي الگ ث ذَثی لبث هكبّ سُ اؾت، زضنِس آؾتٌیت ثبلیوبسَُ ثبِ اًًجبم ػولیبت ظیط نفط ػویك ث هست 24 ؾبػت وبّّف یبفتیبفتِ اؾت. زضنس فبظ آؾتٌٌیت ثبلیوبًسُ زض جسجسٍلٍل 2، ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغضاثغِی 1 هحبؾجهحبؾجِ قس اؾت .
ّوبى گگًَِ وِ هكرم اؾِت هیعاى آؾتٌٌیت ثبُلیوبسِثبلیوبًسُ اظ8% زضَ وًوًَِی و نوَنٌ ، ث همبزیط ثؿیبض ون زض و ظیطنفط قسَُ ضؾیسُ اؾت. وبّف زض همساض آؾتًٌیَتً ثبلیوبسُ زض اثط ػولیبت ظیطنفط ثط ضٍی ف لازّبی زیگط
ًیع اثجبت قسُ اؾت[ 3-4 10].
زض قى 2 ضیع ؾبذتبض وًوًَِ ّبی و نٌ – توپط) QT( وِ نٌ – ظیطنفط- توپطٍ)QCT( آٍ ضزُ قسُ اؾت. ّوبى گٍ ووِ اظ ثطضؾی تهبٍیط هكرم اؾت زض اثط ػولیبت ظیَطًنفط، وبضثیسّّب افعایف، ضیعتط تَظیغ هٌٌبؾت تطی یبفت اًًس. ثٌٌبثطایي زض ػولیبت ظیطنٍفط افعٍٍى ثط حص یب وبّفِ زض همساض آؾتٌٌیت ثبلیوبسثبلیوبًسُ، وبضثیسّبی ثؿیبض ضیعی ًیع ضؾَة هی وبیٌٌس و زِاضای تَظیغ هٌٌبؾت تطی ًیع زض همبیؿ ثب وبضثیسًّبی وًِوًَِ و ن – تِوپطٍ هیِ ثبقٌٌس .
زلی ضؾَة ایي وبضثیسّّب آىًَ اؾتٌ و ث اِؾغ ؾطز وطزى هبضتٌٌِعیت تب زهبٍی ثؿیبض پبییي، اؾتحبل آؾتٌیت ثبلیوبسثبلیوبًسُ ث هبضتٌٌعیت تفبٍٍت زض ضطیت اًًمجبو حطاضتی فبظّّبی هرتلف، تٌٌف ّبی زاذلی اٍفعایٍف هیِ یبثٍس ثٌٌبثطایي ػیَة وطیؿتبلی ًظیط ًبثجبیی ز للَیی ث جَزٍ هی آیس. اظ عطفی ثب وبّف زهب تب زهبی 196- زضجزضجِ ؾبًًتیگطاز، پبٍضاهتط قجى وطیؿتبلی هبضتٌٌعیت توبی ثثِ وبّف زاضز ثٌٌبثطایي فَق اقجبع زض هبضتٌٌعیت ثب وبّف زهب، افعایف هی یبثس[5-6] لصا اػَجبج قجىِ ای
ًبپبیساضی تطه زیٌٌبهیىی زض هبضٍتٌٌعیت افعایفِ پیسا هی وٌٌسٍ .
طزٍ ػبه شوطقسُ زض ثبلا، یطٍی هحطو ای ثطای ذطٍٍج اتن ّبی وطثي اظ هبضتٌٌعیت لطاض گیطی ایي اتنّ ّب زض اعطا ػیَة وطیؿتبلی ثطای وبّّف اًًطغی ْبیی ؾیؿتن
وًًيه103
هی ثبقٌٌس= 1-3، 5-7 11-13<. ثِ زلیِ آى و ضطیت فَش اتن ّبی وطثي زض زهبی 196- زضج ؾبًتیگطِاز ثؿیبض پبییي اؾت لطاض گیطی اتن ّبی وطثي زض اعطا ػی ة وطیؿتبلی ثؿیبض ؾرت ضؾَة وبضثیسّبی ضیع، غیط هوىي اؾت؛ اهب زض گطم وٍطزى و اظ زهبیِ ظیطنفط تب زهبی هحیظ، ضطیت فَش وطثيً افَعًایف یبفتِ ثٌٌبثطایي اتن ّبی وطٍثي ثب پؽ ظزُ قسى اظ قِجى وطیؿتبلی هبضتٌٌعیت، اًجبم فَش ثؿیبض ون زاهٌ هَجت ایجبز ذ قذَقِ ّبی ضیع زض اعطا ػیَة وطیؿتبلی قسقسُ ٍ زض ازاهازاهِ ثبػث تكىی وبضثیسّبی ثؿیبض ضیع هی ق ًس. فطآیٌٌسِ تكىی ضؾَة زض ػولیبت ظیطنفط ػویك قِبه تجعی هبضتٌٌعیت ایجبز وبضثیسّّبی ضیع ثؿیبض قجی ث فطآیٌٌسِ توپط)زض وًوًَِ ّبی و نٌ – توپط( هی ثبقس ثب ایي تِفبٍٍت و سَى زهب پبییي تط اؾت ،ضؾَثبت وبضثیس ضیعتط ٍ تَظیغ هٌٌبؾت تطی زاضًس. زضػِولیبت ظیِط نفط زٍ هطحلهطحلِ اؾبؾیِ جَز زاضز: زض هطحل اٍٍل و تب زهبی 130- زضج ؾبًًتیگطاز اًًجبم هی قَز، اؾتحبل آؾتٌٌیت ثبلیوبًسُ ث هبضتٌٌعیت اًًجبم هی قَز و ثبػث افعایف ؾرتی هی گطززِ .زض هطحل زٍٍم و تب زهبیِ 196- زضج ؾبًتیگطاز )زهبی یتطٍٍِغى هبیغ( اًًجبم هی قَز، تجعی اِیعٍتطهبل هبضتٌعیت اٍ لی نَضت هی پصیطز و ػلی ضغن ًطم قسى ؾبذتبض ،ج اًجَاًِ ّبیی ثطای ضؾَة وبضثیسّّبی بًَهتطی ایجبز هی قَز .وبضثیسّبی شوط قسُ ث ػلا تبثیط ثط افعایف ؾرتی ثبػث ث جَز همبٍٍهت ؾبیكیِ هی گٍطُزًًس=13<. ایي وبضثیسّّب ًمف انلیِ ضا زض ث جَز همبٍٍهت ؾبیكی افعایف ؾرتی زض وًوًَِ ّبی ظیطنفط ػویك، ایفب هی و ٌسٍ.

ضکل 1- الگًًی پراش پرتًًی ايکس ومً وٍ کًًئىچ ي کًًئىچ- زيرصفر جذيل 2- درصذ فاز آستىیت تاقیماوذٌ در ومً وٍ َای مختلف
کوئنچ- زیرصفر کوئنچ نمونه
کمتر از حذ تشخیص دستگاه %8 درصذ آستنیت باقیمانذه

ضکل 2- تصايير ت یٍ ضذٌ تًسط میکريسکًپ الکتريوی ريتطی از ريس ساختار ومً و َای:
الف ي ب( کًئىچ- تمپر)QT( در تسرگىمايی َای مختلف، ج يد( کًئىچ- زيرصفر- تمپر)QCT( در تسرگىمايیَ َای مختلف
بررسی سختی و رفتار سایشی نمونه ها
ثط اؾبؼ جسٍٍل 3، هكب سُهكبّسُ هی گطزز و ثب اًًجبم ػولیبت ظیط نفطػویك ث هست 24 ؾبػت، ؾرتِی و ّب افعایف یبفت اؾت. زلیِ ایي ه ضَع وبّّف زضً هَمًساض آؾتٌٌیت ثبلیوبًسثبلیوبًسُ، افعایف وؿط حجوی وبضثیسّّب، تَظیغ هٌٌبؾت تط ضیع قسى آى ّب اؾت. زض تحمیمی و ثط ضٍٍی فَلاز D2 اًجبم پصیطفت، افعایف زض ؾرتی ٍیىطِظ )ؾرتی ثبله( زض ػولیبت ظیطنفِط ؾغحی ٍ ػوٍیك زض همبیؿ ثب ػولیبت حطاضتی هتساٍٍل ث تطتیت 5/2% 2/4% ثَز. زلِی افعایف ؾرٍتی زض اضتجبط ثب اؾتحبل آؾتٌٌیت ثبلیوبًسُ ث هبضتٌٌعیت ضؾَة وبضثیسّبی ثب ی زض ػولیبتِ ظیطنفِط ػٌ َاى قسُ اؾت=14<. زض تحمًیكِ زیگطی و تَؾظ اذجبضی ظازُ وىبضاًف ثط ضٍٍی فَلاز D6 اًًجبم پصیطفت، افعایفٍ زّض ؾرتیٍ ضاوَل ؾی)ؾرتِی ثبله( زض ػولیبت ظیطنفط ؾغحی ػویك زض همبیؿ ثب ػولیبت حطاضتی هتساهتساٍلٍل ثِ تطتیت 6/1% ٍ2/3% ثَز. آىّ ّب زلی افعایف ؾرتی ضا زض اضتجبط ثب اؾتحبلاؾتحبلِ آؾتٌٌیت ثبلیوبسثبلیوبًسُ ث هبضتٌٌعیت ٍ ضؾَة وبضثیسّّبی ثبً یثبًَیِ زض ػولیبت ظیطنفط زِاًؿتِ اًس=15<.

وًيه
جذيل 3- سختی تراساس وًع عملیات اوجام ضذٌ
سختی بعذ از عملیات حرارتی تمپر
(HV 30) سختی پس از کوئنچ یا پس از کوئنچ-
زیرصفر
(HV 30) نمونه
416±10 485±15 QT
521± 8 582±6 QCT

وچٌّوچٌیيٌیي ّوبى گ و اظ ًتبیج آظهَى ؾبیف)قى 3 ٍ4( هكرم اؾتًَِ زضِ اثط ػولیبت ظیطنفط، همبٍٍهت ؾبیكی ث جَز یِبفت اؾت . ًتبیج ًكبى هیزّس و همبٍهت ؾبیكی زض و ػِولیبت ظیط نفط قس ػویك ث هست 24 ؾبػت ث هیًعاَىً %49 افعایف یبفت اؾُت. زلی ایي ث جَز، حص یب وٍبّّف آؾتٌٌیت ثبلیوبس تَظیغ هٌبؾت تط ،ضیعقسى افعایف وؿط حجویُ وبضثیس ّب هیثبقس .وچٌِّوچٌیيٌیي قى 4 ًكبى هی زّسِ و زض اثط افعایف هؿبفت ٍ ث زلی وبض ؾطز قسى لای ّبِی تحت ؾبیف اظ ًطخ وبّف ٍظى یب ؾبیف ثط حؿت هؿبفت وبؾتِ هیقَز=16<.

کاهش

جرم

(
g
)

کاهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جرم

(

g


دیدگاهتان را بنویسید