300 10 4 HDT1
300 10 8 HDT2
300 15 4 HDF1
وًوًَِ ّبی ثبلا لجل اص ػٌتض هی ثبؿٌٌذ ٍ اضبفِ ؿذى حشف s ثثِ آخش وذّّب ثثِ هقٌبی ػٌٌتض ؿذى وًوًَِ ّب هی ثبؿذ
مًاد71
نتایج و بحث بررسی واکنص و دمای آدیاباتیک
اوٌٌؾّ ّبی هَسد اًتؾبس ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ:
Mo+2Si→MoSi2 )1-3(

Ti+C→TiC)2-3(

Mo+2Si+Ti+C→MoSi2+TiC )3-3(

همبدیش تشه دیٌٌبهیىی ّشوذام اص اوٌ ٍاوٌؾٌؾّب ثب اػتفبدُ اِص وتبة تشه دیٌٌبهیىی ثشیي]22[، ثثِ صََست هدضا هحبػج ؿذ ووِ دس خذخذٍلٍل )3( آهذُ اػت .
ثش اػبع ؾشیًؾشیِ هشصاًًف]13[ دس صَستی ووِ K2500 > K > Tad1500 لشاس گیشد، هَج ًوی ت اًًذ خَد ثثِ خَد اًًتـبس یبثذ. ٍ فمظ ثب س ٍؽسٍؽّبیی هبًٌذ گشم وشدى ٍ … هی تَاى هَج سا دس وًوًَِ هٌتـش وشدِ. دس ضوي ثش اػبع
ؾشی ه ًیش]14-15[ دس ص َستیو Tad <0022K ثًبؿذ، هَج هی ت اًذ دس وًوًَِ هٌٌتـش ؿذُ ٍ اوٌٌؾٍاوٌؾ ّب ثثِ صَست ػٌتض احتشالی خَدَ گؼتش اًدبم هی ؿَد. ثٌٌبثشایي، هغبثك ؾشیًؾشیِ ّبیِ ثبلا چَى دهبی آدیبثبتیه وبهپَصیت ثبلای 1800 دسخ ػلؼیَع هیثبؿذ، ثٌٌبثشایٍيٍ پیؾ ثیٌٌیِ ؿذُ ثَد، هَج احتشاق دس وًوًَِ هٌتـش ؿذُِ اوٌ ٌؾّب ث صَست ػٌٌتض احتشالی اًًدًبمَ ؿَد. ثب ت خ ثثِ هحذٍٍدیت و سُ هَسد اػتفبدُ خْت ثبلا ثشدى دهب، اص اخبق ؿیویبیی ثشای ثبلا ثشدى دهب تحشیه پ دسّّب اػتفبد ؿٍذ و ًتبیحِ تحمیمبت ًـبى دادٍ، هَج دس و هٌتـشُ ولِ وًوًَِ ػٌتض هی گشدد. ثب ت خ ث تحًمیَكً ثشًبسد ٍ گبفت]23[، دهبی افشٍٍصؽ پ دسّب دس صَست آػیبة وشدى ثب ت خِتَخِ ثِ فقبل ؿذًًـبى وبّّؾ هییبثذ. پیؾ ثیٌٌیِ ؿذُ ثَد و دس صَست آػیبة وشدٍى دهبی افشٍٍصؽ ث صیش C°1000 وبّؾ یبثذ. ثَاى دسثی]24[ دس سٍؽ SHS دهبی افشٍصؽ وبسثیذ تیتبیَم سا K1300 ٍ ثشای دی ػیلیؼیبیذ هَلیجذى K1217 ثِ دػت آٍ سدُ اًذ. ٍ ػ ثشاّ وبًًیبم]11[ دس سٍٍؽ SHS دهبی افشٍٍصؽ وبهٍپَصیت MoSi2-20%TiC سا K1330 دهبیِ افشٍصؽٍ وبهپَصیت MoSi2-40%TiC سا K1360 ث دػت آ سدُ اًذ. ًتبیح خذخذٍلٍل)4( ًـبى داد، وبهپَصیت
MoSi2-20%TiC ثب فولیبت آػیبوبسی دس دهبی C°800 ػٌتض ؿذُ اػت ثب ت خ ث ای ى وبهپَصیت هزوَس دس دهبی 750 دسٍخ ػلؼِیَعِ دس و سُ ػٌٌتض ـذُ ؛ اهب دس دهبیِ 800 دسخدسخِ ػلؼیَع ػٌٌتض ؿذُ اػت، لزا هیتَاىِ تید گشفت، دهبی افشٍٍصؽ ثیي 750 الی 800 دسخ ػًلؼیَع هی ثبؿذ. ثٌبثشایي، دهبی افشٍٍصؽ اص K1330]11[ ثثِ حذٍٍد K)1048-1098( وبّّؾ یبفتیبفتِ اػت.
جذيل 9- تعییه مقادير ترمًًديىامیکی ترکیثات]77[ ي محاسثٍ دماي آدياتاتیک آن َا
Tad(K) ∆H°f.298(kJ/mol) ∆G°f.298(kJ/mol) دسصذ هَلیTiC دسصذ صًٍصًیًیTiC ؿوبسُ اوٌٌؾ
1900K -118/8 -118/5 0 0 1-3
3210K -184/5 -180/8 100 100 2-3
2473 K -144/3 -142/7 38/84 20 3-3

کامپًزيتخًد
جذيل 7-وتايج سىتس کامپًزيت تا 72 درصذ کارتیذ تیتاویًًم در آسیاکاريَ َاي متفايت
فلاهت √ ثثِ هقٌٌبی ای ىِ ػٌتض دس دهبی هَسد ًؾش اًدبم گشفتگشفتِ اػت ٍ فلاهت × ثثِ هقٌٌبی فذم ػٌتض هی ثبؿذ.
اخبق ؿیویب یی دهبّبیی و هَسد آصهبیؾ لشاس گشفتٌٌذ
)هذت صهبى گْْذِاسی تب حذٍٍد 5 دلیم اًًدبم گشفت( ًؼجت صًًی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گلٍ ل ثثِ پَدس صهبى آػیبة دٍٍس
آػیبة ًبم
تشویت
850°C 1100°
C 1050°
C 1000°
C 950°
C 900°
C 850°
C 800°
C 700° C √ × × × × × × × × 5 4،8،12 250RPM D1
√ × × × × × × × × 10 4،8،12 250RPM D2
√ × × × × × × × × 15 4،8،12 250RPM D3
√ × × × × × × × × 10 4 300RPM HDT1
– – – √ √ × × × × 10 8 300RPM HDT2
– – – – – √ √ √ × 15 4 300RPM HDF1

بررسی ترمودینامیکی تطکیل دی سیلیساید مولیبدن ثیي ػیلیؼیَم هَلیجذى ػِ تشویت 3Mo5SiMoSi2 ,Mo3Si خٍخَدَد داسد و همبدیش تشه دیٌٌبهیىی آى ّب ثثِ ؿشح خذخذٍلٍل )5( هیثبؿذ. ثشاػبع اصَل تقبدل تشه دیٌٌبهیىی، یه اِوٌٌؾ دس حبلتی دس تقبدل تشه دیٌٌبهیىی هیثبؿذ و اًشطیٍ آصاد ول آى اوٌٌؾ صفش ثبؿذ. ثٌبثشایي، دس صَست خَد ؿشایظ اػتبًذاسد تشهَدیٌٌبهیىی اِگش اًشطی آصاد گیجغ ول اوٌٍاوٌؾٌؾ هٌفی ثبؿذ، اوٌٌؾ ث ػوت تـىیل هحصَلات پیؾ خ اّّذ سفت تب ث تقبدلٍ ثشػذ ثشفىغِ. ثش اػبع همبدٍیش تشه دیٌٌبهیِىی خذٍل) 3( دسٍ صَستی و همذاس هَلیجذى ػیلیؼیَم ث اذاصاًذاصُ وبفِی خَد داؿت ثبؿذ، احتوبل تـىیل تشویِت Mo3Si ث دلیل هثجت تشِ ثَدى اًشطی آصاد گیجغ آى، اص ددٍ تشویت دیگش ون تش هی ثبؿذ صشفبً دس صَستی تـٍىیل هی ؿَد و ؿشاِیظ تـىیل دٍِ تشویت 3MoSi2 Mo5Si خَدِ ذاؿت ثبؿذ. ثب ت خ ث ای ىِ اًشطی آصاد گیجغ تشویت 3Mo5Si اص تشویت 2MoSi هٌٍفی تش اػت، ثٌٌبثشایي دس ؿشایظ اػتبًذاسد تشه دیٌٌبهیىی خَد همبدیش وبفی هَلیجذى ػیلیؼیَم، تشویت
2MoSi تـىیل خ اّّذ ؿٍذ. ثٌٌبثشاٍیي، همذاس ّش وذام اص آىّ ّب هیت اًًذ فبهل وٌتشل اوٌٌؾ ثبؿذ.

ثش اػبع یه هَل ػیلیؼیَم ثش اػبع یه هَل هَلیجذى ∆H°f.298 (kJ/mol) ∆G°f.298 (kJ/mol)

َؿ
ًَؿ
تشویت

َؿ

ًَؿ

تشویت

∆H°f.298 (kJ/mol) ∆G°f.298
(kJ/mol) ∆H°f.298 (kJ/mol) ∆G°f.298 (kJ/mol) -101/7 -102/2 -33/9 -34 -101/7 -102/2 Mo3Si 1
-100/8 -101/6 -60/5 -61 -302/5 -304/9 Mo5Si3 2
-59/4 -59/2 -118/8 -118/5 -118/8 -118/5 MoSi2 3
5013414628034

سدیف

سدیف

جذيل 1- مقايسٍ میان اورشي آزاد گیثس تر اساس يک مًًل مًًلیثذن ي يک مًًل سیلیسیًًم]22[

مًًاد وًًيه77
5Mo3Si + 4Si → 3Mo5Si3
ثشاػبع خذٍٍل)5( دس صَستی ووِ همذاس ػیلیؼیَم ٍ )3-6( G°f.298= -403/7 (kJ/mol) ∆هَلیجذى ثثِ اًذاص وبفی خٍخَدَد داؿتداؿتِ ثبؿذ، آگب تشویت
3Mo5Si داسای هٌُفی تشیي اًًشطی آصاد گیجغ دُس صَستی 2Mo5Si3 + 7Si → 5MoSi
ووِ همذاس هَلیجذى ون ثبؿذ، تشویت 2MoSi داسای هٌفی تشیي اًًشطی آصاد گیجغ دس صَستی ووِ همذاس ػیلیؼیَم ون ثبؿذ، تشویت Mo3Si داسای هٌفی تشیي اًشطی آصاد گیجغ خ اّذ ؿذ. ثشای تحلیل ثیؾ تشٍ ،اوٌ ٌؾّبی ثیيِ ػ تشویت هزوَس ثب هِهَلیجذى ػیلیِؼیَم اضبف ثشسػی هی ؿَد: دس صَستی و هَلیجذى اضبف دس ػیؼتن داؿت ثبؿین، آگبآًگبُ اوٌٌؾ ّبی صیش تـىیل هی ؿَد:
3MoSi2 + 7Mo → 2Mo5Si3
∆G°f.298= -254/3 (kJ/mol) )4-3(

Mo5Si3 + 4Mo → 3Mo3Si
∆G°f.298= -1/7 (kJ/mol) )5-3(
جذيل 7- دماي آدياتاتیک محاسثٍ ضذٌ تراي ترکیثات ماتیه مًًلیثذن ي سیلیسیًًم]7[

Tad[(°C(K))] ∆H°f.298(kJ/mol) ∆G°f.298(kJ/mol) ًَؿَؿ تشویت سدیف
1150)1423( -101/7 -102/2 Mo3Si 1
1452)1725( -302/5 -304/9 Mo5Si3 2
1640)1913( -111/1 -111/5 MoSi2 3


دیدگاهتان را بنویسید