ٔی یبٝثذ [17].

ؿىُ 5 ٘یضٕ تلٛیش یىشٚ ػىٖٛح اىتٜشٚ ٘یٜ سٚٚثـی اص ػطح ؿىؼت ٕ٘ٛ٘ٝٞبی پّ ّیی ستب وـیذ ؿذ ثب ددٚ ٘شخ وش٘٘ؾ ثب فبكّ دٜ ثشاثش سا ـب٘ـبٖ ٔی دٞٞذ. ب ووٝ ـبٞ ذٜ ٔیٌشٝدد، ثب افضایؾ ٘شخٖ وش٘ؾ بٞیت ؿىٌؼٛ٘تٝ ث ػٕت ؿىؼت تشد پیؾ ٔی سٚد. افضایؾ ٘شخ وش٘ؾٝ چٙ یٗ ػٕجت ٔی ؿٛد و ث دیُ پیـشٚٚی تشن دس كٓفحبت ػ ٛد ثش جٟت وـٝؾ، ؿىؼت ٘یض دس ایایٗ كفحبت ا٘جبْ ؿذ ػطح ٔمطغ ؿىؼت شاٜٕٞشاٜ ثب پؼتی ٚ ث ٙذیٞبی وٓ تشیٜٚ ثبؿذ.
مذل ایرینٖگ
تؼّ یٓ ؿذ پّ ی شٞٞب یه فشایٙذ فؼبَ حشاستی یه ػیلاػیلاٖ تٙٙؾ حٔحٛسٛس ثثٝ ب٘ٙذ حشوت یه ػیبَ یؼٚىٛصی ٔی ثبؿٖذ. ثش ای اػبع یه ػذ ا٘شطیٟ جٟت پیـشٕفت ػیلا ٘یبص ٔیٟٗ ثبؿذ تٙٙـی و دس جٟت ػیلا اػ ب ٔی ؿٛد، دس جٟتٖ وبٞٚٞؾ ایٗ ػٝذ ا٘شطی تٙٙـی و دَس خلاف جٟت ػیلا اػ باػٕبَ ٔی ٌشدد، دس جٟت افضایؾٝ ایایٗ ػذ ا٘شطی ػٕػُٕ ٔی وٙٙذ [18].
مًًاد وًيه

شکل 2- ومًًدار تىش-کروش ومً وٍ َای پلی يًرتاوی در ورخ کروش َای متفايت
ذَ ػیلا ایشٖیایشیًٙ جٟت ثشسػی تبثیش دٔب ٘شخ وش٘ؾ ثش تٙٙؾ ػٖیلا ثب اػتفبدٜ اص ىب٘یضْ ػیلٚا ى ِی اػتفبدٜ ٔی ؿٛد. اكاكَٛ ذَ ث ایٗ كٛست ٔیثٔبؿٛذ و اتٓ ٞب یب ى ِٔٛىَٛٞبٛ ٚ دس ٛسدٔٛسد پ ی شٞٞب اجضاء یهٝ بوشٖٚ ى ، ثبیذ اص یه ػذ ا٘٘شطی جٟت ا٘تمبَ اص یه ىب ثٛثٝ ىَبٔىبٖ جذیذ دس جبٔذ ػجٛس و ٙذ. دس غیبة تٙٙؾ ىب٘٘یىی ػجٛس اص ػذ ا٘٘شطی ث ٘ذست سخ ٔی دٞذ اجضاء پّ یٕش ایٗ ػ سا دس جٟٟبتٝ ختّّف ث كٛست تٚلبدفی ا٘جبْ ٔید ٙذُ. ىت ٕی و تٛػط ایٝشی ٘یض دس ٘ظش شفت ؿذٜ ایٗ اػتٝ و اػتفبٝدٜ اص تٙٙؾ ثٙشًؿی ػذ ا٘٘شطی سا تؼذٝیُ ٔی وٙٙذ. دس ؿٝىُ ٟبیی ؼبدِٔؼبدِٝ ایشیایشیًٙ تبثیش ٘شخ وش٘٘ؾ ثش تٙؾ تؼ یٓ پّ یٕش دس دٔ بٞٞبی تفبٚٔتفبٚتٚت ظٛس ؿذٜ اػت ایٗ سفتبس سا ٔی ت اٖ ثثٝ ػیّٚػیّٝ ؼبِٔؼبِٝ ایشٔیایشیًٙ ،ؼبدِٔؼبدِٝ) 1(، تٛجیٝ وشد[18] :

)1(
دس ایٗ ؼبدِٔؼبدِٝ

تٙٙؾ تؼّ یٓ ،T دٔب )ثش اػبع دسجدسجٝ وّ یٗ ( ،*V حج فؼب ػبصی ،H∆ آ٘تبآ٘تبِییِیی فؼبَ ػبصی،

٘شخ وش٘ؾ دٓس مطَ٘مطٝ تؼ یٓ ،

ثبثت ساثطساثطٝ ٚ R ثبثت ج ب٘٘ی بصٞب ٔی ثبؿذ .
ججٟتٟتٕ ثذػت آٚ سدآٚسدٖ آ٘تبآ٘تبِییِیی فؼبَ ػبصی اثتذا ثبیذ ثب اػتفبداػتفبدٜ اص داسٕ٘ٛداسٞبیٞبی تٙٙؾ-وش٘ؾ دس ٘شخ ٞبی وش٘ؾ تفبٚٔتفبٚتٚت ،ؿىُ 4، ٕ٘ٛداسٛداس تغییشات

ثش اػبع بسیتٍِٓبسیتٓ ٘شخ وش٘ؾ سٕا ثش اػبع ؼبدِ ایشی سػٓ ٛدٖٕ٘ٛد. ایٗ ٕ٘ٛداسٛدٜاس دس ٛسد
ٕٝ٘ٛ٘ٞبی پّّی یٛستٝب٘ی دٙسً ؿىؿىُ 6 ـب٘ـبٖ دادٜ ؿذ اػتٔ . ثب اػتفبدٜ اص ٛداس اسائ ؿذٜ دس ؿىُ 6، یه ؼبدِٔؼبدِٝ خطی ثثٝ كٛست٘ صیش ثذػتٝ ٔی آیذ:

)2(
چٙ یٕٗٞچٙیٗ ثش اػبع ساثطساثطٝ ایشیٙایشیًٙ ٔطبثك ؼبدِٔؼبدِٝ) 1(، ؿیت ٕ٘ٛداسٛداس تغییشات

ثش اػبع ٘شخ تغییشات وش٘ؾ تٛػط ؼبدِٔؼبدِٝ) 3( ثیبثیبٖ ٔی ؿٛد:
يًًرتان
ثب مبیؼٔمبیؼٝ ؼبدِٔؼبدِٝ) 3( ثب ؿیت خط سػٓ ؿذٜ ٔمذاس 1-m3mol3-10 × 19/3 ثشای حجٓ فؼبَ ػبصی ثذػِت
ٔی آیذ. دس ادأادأٝ ثب اػتفبداػتفبدٜ اص ػشم اص ٔجذاء خط، آتبِیی فؼبَ ػبصی kJ/mol 49/45 حبػجٔحبػجٝ ٌشدیذ. ایٗ ٔمذاس یه تیج٘تیجٝ جذیذ دس ٔٛسدٛسد پّّی ی ستبیٛستبٖ ٌشٔٔبػخت ٔی ثبؿذ.

77419115824

(
3
)

(

3

)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 5- تصًًير SEM از سطح شکست ومً وٍ َای کشیدٌ شدٌ با ورخَ َای کروش: s -1 )a 2-11 × 3 ي s -1 )b 3-11 × 3

شکل
2

تغییرات

ًدار
ومً

اساس

بر

لگاريتم
کروش

ورخ

شکل

2


پاسخی بگذارید