دس ایي پظ ّؾ، گـتبٍٍس 8/14 یَتي هتش ممِ ثبلاتش اص گـتبٍٍس ثحشاًًی گضاسؽ ؿذُ ، ثشای چشخذًذُ ّبی پلی آهیذی ثب هذٍلmm 2 ) 10 تب 11 یَتيٍ هتش( ]15[ اػت، اًًتخبة ؿذ .افضافضٍىٍى ثش ایي، دس ایي پظ ّؾ، هقذاس span-size، فبكلفبكلِ پـت تب پـت چْْبس دًذُ هتَالی ثثِ ػٌ َاى پبساهتش مٌتشلی هقذاس ػبیؾ دس ًظش گشفتگشفتِ ؿذ .
ؿنل 2، تلٍَیشی اص ؿشایظ اذاصُ گیشی span-size تَػظ هینشٍهتش فل ثـقبثی سا ًـبى هی دّذ. اذاصُ گیشی دهبی ػِغح دذاً ّبی چشخذًذُ ّب پغ اص 10000 دٍٍس دس لحظ تَقف هِ تَس ثب اػتفبداػتفبدُ اص یل دهبػٌح توبػیٍ دیدیتبلی مبلنغ آلوبى ثب دقت 1/0 دسخِ ػبًتیگشاد اًدبم ؿذ.

شکل 2- پارامتر کىترلی برای اوذازٌ گیری سايش
نتایج و بحث
ؿنل 3، ًتبیح آصهَى ػبیؾ ثشای دٍ چشخذذچشخذًذُ هحشك هتحشك بًًبًَ مبهپَصیتی سا ثش حؼت تؼذاد دٍٍس

ًـبى هی دّّذ.

511کامپًزيتی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 9- سايش چرخذوذٌ َا تحت گشتاير Nm 9/54 هغبثق ؿنل 3، یل افضایؾ 20 دس كذی دس هقذاس ػبیؾ دس وًوًَِ پلی آهیذی ممِ خزة آة مشدمشدُ دس هقبیؼ ثب پلی آهیذ خبلق هـبّ ذُ هی ؿَد. فَر ه لنَلِ ّبی آة ث دسٍٍى صًدیشُ ّبی پلیوشی، پی ًذ ثیي صًدیشُ ّبی پلیوشی سا مبّؾ هی دّّذ ٍ دس تید خذایؾصًدیشُ ّب ث ػْ َلت اًدبم پزیشفت ٍ هقًبٍٍهتِ ػبیـیمبّؾ هی یبثذ]8،27[. ثب افضٍٍدى PP ث PA6، هیضاىِػبیؾ ث دلیل پبییي ثَدى خَاف ػبیـیِ PP دس هقبیؼثٍب PA6]28[، افضایؾ یبفت اػت. افضایؾ 5/2 قؼوت صًی اصِ بً رسات مشثٌٌبت ملؼین ث تشمیت PA6/PP ، هٌٌدش ث مبّؾ 83 دسكذی هیضاى ػبیؾ ًؼجت ثثِ پلی آهیذ خبلق ؿذ اػت. ػلت ایي مبّؾ سا هی تَاى چٌیي تَضیح داد م بً رسات مِشثٌٌٍبت ملؼین دس پلیِوش صهیٌ خبكِیت ؼتِ صاَئی داؿت هی ت اًذ هٌٌدِش ث افضایؾِِ دسخ مشیّؼتبلِی ؿَد]8،23[. افضایؾ ؼتّؼتِ صًی دسخ ثل سیٌثلَسیٌگیٌگی هی تَاًذ ثبػث افضایؾ هقبٍهت ثثِ ػبیؾ پلیوش صهیٌ ؿَد]18[. چشخذًذُ ّبی پلٍی آهیذی خبلق اص هذٍٍلِِ پبییي تشی ثشخَسداس ؼٍتٌذ ثٌٌبثشایي ػغح توبع دذاً ّبی چشخذذ هحشكّ هتحشك دس حیي دسگیشی ثیؾ تش اػت. اص ػَی دیگش، چشخذًذُ ّبی هِحتَی بًَرسات مشثٌٌبت ملؼین اص هذٍل ثبلاتشی ًؼجت ث پلی آهیذ خبلق ثشخَسداس ث دُ ػغح توبع دذاً ّبی د چشخ دذُ من تِش اػت. افضٍایؾ ػغح توبع دسگیشیٍ دًذاً ّب هٌٌدش ث افضایؾ حشاست ػبیؾ هی ؿَد]18[.
افضٍٍى ثش ایي، بًًبًَ رسات مشثٌٌبت ملؼین، ث دلیل داؿتي ؿنل ٌذػی ؿَج مشٍٍی، هی ت اًًذ ًقؾ سٍ اًًنبس سا ایفب مٌٌذ]13[. بًًبًَ مشثٌٌبت ملؼین اص توبع هؼتقین پلیوش ثب پلیوش مبػت هبٌذ ثلجشیٌگ دس تدْیضات هنبًًینی ػول مشدُ م ایيِ هٌٌٍدش ث مبّؾ لغضؽ ػبیؾ هیِ ؿَد]13[.
هغبثق ؿنل 4، تَصیِغ هٌٌبػت بً رٍسات دس و حبٍٍی 5 قؼوت ٍصًی مشثٌٌبت ملؼٍین ثَ ضَح دیذًَُ هی ؿَد .
افضٍٍدى هقبدیش ثبلاتش) 5/7 10 قِؼوت صًًی( اص بًًبًَ رسات مشثٌٌبتِ ملؼین، هٌٌدش ث افضایؾِ قبثل ت خ ًشخ ػبیؾ ؿذُ م دلیل آى هی ت اًًذ مل خ ایِ ؿذى رسات مشثٌٌبت ملؼین دس صهیٌ پلیوشی ثبؿذ. مل خ ّبی مشثٌٌبت مِلؼین هی ت اٌذ ث ػٌ َاى ػَاهل ػبیٌ ذُ ػول و دًُوَدُ]16[ م ایي هی تتَاًذ ثبػث افضایؾ ػبیؾ دس چشخذًذ ّب ؿَد. ؿنل5، تلَیش مل خِ ای ؿذى بً رسات مشثٌٌبت ملؼین دس آهیختآهیختِ PA6/PP/10C سا ًـبى هی دّذ.

شکل 4- تصًير SEM آمیسٌ PA6/PP/5C

PA6/PP/10C آمیسٌ SEM شکل 1- تصًير
ؿنل 6، ػبیؾ ػغحی دذُ ّبی چشخذذُ PA6/PP سا پغ اص آصه ى ػبیؾ ًـبى هی دّّذ. توبم ػغح دذُ دس هؼشمِ ػبیؾَ هیِ ثبؿذ؛ اهب ثیؾ تشیي هقذاس ػبیؾ دس بحی ای ًضدیل ث خظ گبم اػت.
وًًيه515

شکل 6 – سطح دوذٌ ي مرز واحیٍ ای کٍ در آن بیش تريه سايش رخ می دَذ
ؿنل 7، ًتبیح تغییشات دهبیی چشخذًذُ ّبی بًًبًَ مبهپَصیتی پغ اص 10000 دٍ س، تحت گـتبٍٍس 8/14 Nm سا ًـبى هی دّذ.

شکل 9- دما در سطح دوذٌ چرخذوذ َا تحت گشتاير
54/9 Nm
512کامپًزيتی
افضٍدى پلی پشٍٍپیلي وشاُ ثب ػٍبصگبسمٌ ذ تبثیش خضئی ثش دهبی ػغح دًذُ ّب دّاؿت. افضٍدى تب 5 قُؼوت صًی بًًبًَ رسات مشثٌٌبت مِلؼین ث صهیٌصهیٌِ PA6/PP، ػجت مبّؾ دهب دس ػغح دذاً ّب ًؼِجت ثثِ ثقیثقیِ بً مبهپَصیت ّب ؿذُ اػت. مبّؾ دهب ثب افضٍٍدىِ 5 قؼوَت ٍصًی بً رسات مشثٌٌبت ملؼینِ سا هی تَاى ث ّذایت گشهبیی هٌٌبػَت بًًبًَ رسات دس وًوًَِ 5 قؼوت صًًی بًًبًَ رسات، ًؼجت ثثِ دسكذّّبی ثیؾ تش اؿبسُ مشد. ػلاٍ ثش ایي ثب ت خ ثثِ وَداس هـب ذهـبّذُ هیؿَد م ثیؾُ تشیيِ دهب هشثَطِ ث چًشخذذُ PA6/PP/10C هیٍ ثبؿذ م دلیل ایي اهِش هی ت اًًذ، پذیذپذیذُ مل خ ملَخِای ؿذى تَصیغ بهٌٌبػت بًًبًَ رسات ثبؿذ.
تحت گـتبٍٍس 8/14 یَتي-هتش، چشخذذُ ّب دس دٍ سّبی من تش اص 63000 دچبس تغییش ؿنل دائوی گشدیذًذ اًًتقبل حشمت هتَقف ؿذ. ؿنل8، تغییش ؿنل دائوی ایدبدٍ ؿذؿذُ دس چشخذًذ مبهپَصیتیPA6/PP سا تحت گـتبٍس 8/14 یَتي هتش ًـبى هی دّذ.
96495419610

ؿنل 9، ًتبیح دٍٍام ػوش چشخذذُ ّب تحت گـتبٍٍس Nm 8/14سا ًـبى هی دّّذ. هغبثق ؿنل9، هـب ذهـبّذُ هی ؿَد م افضٍدى PP ث PA6 هٌٌدش ث مبّؾ خضئیػوش چشخذِذچشخذًذُ ؿذؿذُ اػت. افضافضٍدىٍدى 5/2 قؼوِت صًًی اص بًًبًَرسات مشثٌٌبٍت ملؼین ث صهیٌ PA6/PP ، هٌٌدش ثافضایؾ حذٍد 5/2 ثشاثش ػوش ًؼِجت ثثِ پلی آهیذ خبلقِ ؿذ. ّوبى گگًَِ م دس قؼوت قجل ًـبى دٍادُ ؿذ، بًًبًَ رسات مشثٌٌبتَ مٍلؼِین ،ػجت مبّؾ ػبیؾ حشاست دَس دذُ ّب هی ؿَد ایي هی ت اًذ هٌٌدش ث مبّؾ تغییش ؿنل دائوی افضایؾ ػوش گشدد. حضَس بًًِبًَ رسات ّن چٌیي هی ت اًًذٍ ثبػث تغییش دس ثل سیٌٌگی صهیٌ پلیوشی ث جَد خَافِ هنبًًینی مبهپَصیتَ ؿَد]18[. افضٍٍى ثش ایي، ثب ت خ ثثِ اثؼبد مَچل پشامٌٌذگی رسات تقَیت م ذُمٌٌذُ دس پلیوش صهیٌصهیٌِ، اًشطی ٍاسد ؿذُ پخؾ ؿذُ ]22[ ٍ ثٌٌبثشایي هیضاى اًًشطی خزة ؿٍذُ افضایؾ هیٍ یبثذ. ثنبسگیشی هقبدیش ثبلا اص بًَرسات) 5/7 10 قؼوت صًًی( ػجت مبّؾ قبثلِ هلاحظً دسِ ػوش چشخذذُ ّب ؿذ. ایي تید هی ت اًذ ث دلیل مِل خ ای ؿذى رسات دس صهیٌ پلیوًشی ثبؿذ.

الف ب

شکل 9 – دوذٌ َای چرخذوذٌ PA6/PP الف( قبل از آزمًًن ب( پس از آزمًًن، تحت گشتاير9/54 ویًًته متر

وًيه519

شکل 3 – مقايسٍ وتايج عمر برای چرخذوذٌ َای با آمیختٍ َای مختلف تحت گشتاير Nm 9/54

نتیجه گیری
چشخذذُ ّبی بً مبهپَصیتی PA6/PP/CaCO3 هحتَی 5/2 تب 10 قؼوت صًی اص بً رسات مشثٌٌبت ملؼین ثثِ سٍٍؽ قبلت گیشی تضٍسیقی تَلیذَ تحت آصهَى دٍٍام چشخذذچشخذًذُ قشاس گشفتٌٌذ. ًتبیح ًـبى داد، افضٍدى بًًبًَ رسات مِشثٌٌبت ملؼین تب 5 قؼوت صًًی ثِ PA6/PP هٌٌدش ث مبّّؾ ػبیؾٍ دس ػغحٍ دًذاً ّب هی ؿَد .ثنبسگیشی 5/2 قؼوت صًًی اص بًبًَ رسات مِشثٌٌبت ملؼین ،ػوش چشخذًذُ ّب سا تب 5/2 ثشاثش، دس هقبیؼ ثٍب پلی آهیذ خبلق، افضایؾ داد. افضٍٍدى ثیؾ اص 5 قؼوت صًی اص بًًبًَ رسات مٍشثٌٌبت ملؼین، هٌٌدش ث افضایؾ هقذاس ػبیؾ ٍ حشاست ّن چٌٌیي مبّؾ ػوش چشخذًذُ ّب ؿذ .
سپاسگساری و قدردانی
یؼًٌَیؼٌذگبىٌذگبى ثش خَد لاصم هی داٌذ اص ّونبسی آقبیبى ه ٌذع اهیش ثبقشی حدت هدیذِی ثشای ػبخت قبلت ٍ تدْیضات آصهَى چشخٍذًذُ كویوبً تـنش وبیًٌوبیٌذٌذ.
metallic springs”, Materialsand Design, Vol. 27, pp. 427–433, 2006.
M. Kohan, Nylon plastics handbook, Munich, Carl Hanser, pp. 9.32-9.43, 1995.
D.P.N. Vlasveld, J. Groenewold, H.E.N. Bersee, and S.J. Picken, “Moisture absorption in polyamide-
6silicatenanocomposite and its influence on the mechanical properties”, Polymer, Vol. 46, pp. 12567-12576, .5002
DC. Evans, Polymer–fluid interaction in relation to wear. London: Mechanical Engineering Publication Ltd.; pp. 47– 56, 1978.

References:
R. Senthilvelan, “E

ect of rotational speed on the performance of unreinforced and Glass fiber reinforced Nylon6 spur gears”, Materials and Design, Vol. 28, pp. 765–772, 2007.
H. Imrek, “Performance improvement method for Nylon 6 spur gears”
Tribology Internation, Vol. 42, pp. 503510, .9002
E. Alfredo, Selection of Polymeric Materials, USA, William Andrew, pp. 26-27, 2008.
F. Mend, H. Can, M. KemalKu, “Fatigue properties of polypropylene involute Rack gear reinforced with 16- E. Ashrafi,A. Nezami-Fard, K. Shelesh-Nezhad, “Experimental Study of Wear Behavior in
Polyacetal(POM)/Clay Nanocomposite
Gears”. The 2ndInternational Conference on Composites: Dec. 27-30, Kish Island, Iran.2010.
Q.X. Zhang, “Crystallization and impact energy of polypropylene/CaCO3 nanocomposites with nonionic
modifier”, Polymer, Vol. 45, pp. 5985–
5994, 2004
S. Kirupasankar, C. Gurunathan, R. Gnanamoorthy, “Transmission efficiency of polyamide nanocomposite spur gears”, Materials and Design, Vol. 12, pp. 0261-3069, 2012.
A. Ayman, “Friction and Wear of
Polymer Composites Filled by NanoParticles”, World Journal of Nano Science and Engineering, Vol. 2, pp. 32-39, 2012.
D. Li Chang.a, Klaus Friedrich, “Enhancement effect of nanoparticles on the sliding wear of shortfiberreinforced polymer composites: Acritical discussion of wear mechanisms”, Tribology International, Vol. 43, pp. 2355–2364, 2010.
L. Chang, “On the sliding wear of nanoparticle filled polyamide 66 composites”, Composites Science and Technology” Vol. 66, pp. 3188–3198, .6002
I. Kemal, A. Whittle, R. Burford, T.
Vodenitcharova, M. Hoffman, “Toughening of unmodified polyvinylchloride through the addition of nanoparticulate calcium carbonate”, Polymer, Vol. 50, pp. 4066-4079, .9002
T.D. Lam, T.V. Hoang, D.T. Quang, and J.S. Kim, “Effect of nanosized and
514کامپًًزيتی
8- G. Srinath, “Sliding wear performance of polyamide6–clay nano composites in water”, Composites Science and
Technology, Vol 67, pp. 399-405, .7002
م. هغلجی، ح. اٍ سًًگ، ك. ؿلؾ ًظاد ،”هقبیؼهقبیؼِ خَاف هنبًًینیٍ بً مبهپَصیت ّبی پلی آهیذ 6 – مشثٌٌبت ملؼین پلیَ آهیذ 6 – ػیلینب “، یبصدّّویي م فشاًغ ه ٌذػی ػبخت ٍ تَلیذ ایشاى، داًـگبُ تجشیض ،هْْش1389.
ع. هٌتخجی، اثش افضٍٍدى بًبًَ رسات هؼذًی ثش خَاف هنبًًینی آلیبط PA6/PP، پبیبى بهًبهِ مبسؿٌٌبػیٍ اسؿذ ،داًـگب تجشیض، داًـنذداًـنذُ هنبًًیل، گشِگشٍُ ػبخت تَلیذ ،
ؿ شیَسُ .1390
Kusmono. M, Ishak ,Chow,T. Takeichi, and Rochmadi, “Enhancement of properties of PA6/PP nano composites via organic modification and compatibilization”, Express Polymer Letters, Vol. 2, No .9, pp. 655664, 2008.
B. Suresha, B.N. RaviKumar, M. Venkataramareddy, T. Jayaraju. “Role of micro/nano fillers on mechanical and tribological properties of
polyamide66/polypropylene composites”, Materials and Design, Vol. 31, pp. 311993, 2010.
M. Zhang, X.B. Wang, X.S. Fu, Y.Q. Xia, “Performance and anti-wear mechanism of CaCO3 nanoparticles as a green additive in poly-alpha-olefin”, Tribol, Vol. 42, pp. 1029–1039, .9002
N.A. Wright, and S.N. Kukureka, “Wear testing and measurement techniques for polymer composite gears”, Wear, Vol. 251, pp. 1567-1578, .1002
K. Mao, “Friction and wear Behavior of acetal and nylon gears”, Wear, Vol.
267, pp. 639-.9002 .546
approach. Chichester, John Wiley and Sons, 2000.
28- J. Tripathi D. Practical, Guide to Polypropylene. UK, Rapra Technology Limited, 2002.

وًيه511
surface-modified precipitated calcium carbonate on properties of
CaCO3/polypropylene nanocomposites”, Materials Science and Engineering, Vol. 501, pp. 87-93, 2009.
ى. ثٍبصٍ ثٌٌذی، ع.م. صثشخذ، ع.ع. ػدبدی ،”هغبلؼ ی هقبٍهت خشاؿی پلی اتیلي مبهپَصیت تقَیت ؿذُِ اى ثب بً رسات مشِثٌٌبت ملؼین”، هدل هَاد ًَیيَیي، خلذ 4، ؿوًبسَُ 2، كفح 79، صهؼتبى 1392.
ص. ؿنَسی، “اسصیبثی سیضػبختبس بً مبهپَصیت مَپلیوش
)امشیٌ َلیتشیل- ثَتبدیي( تقَیتً ؿذُ ث ػیل بًًبًَ مشثٌٌبت ملؼین ثب اػتفبد اص آصهَى فَصِ پزیشی”، هدل هَاد ًَیيَیي، خلذ 6، ؿوُبسُ 2، كفح 29، صهؼتبىِ .1394
ع. كبحجیبى ػقی، ع.م. صثشخذ، ا. لاتضسی ،”تبثیش
ّوضهبى ػولیبتِ ػغحی اهَاج آلتشاِػَى ثش تَصیغ پزیشِی بً ل ل ّبی مشثٌٌی دس صهیٌ پلی اتیلي”، هدل هَادَ ًَیيَیي، خلذ 5، ؿوبسُ 1، پبییض 1393.
J. Scheirs, Compositional and failure analysis of polymers, Apractical

516 تاثیر واوً ررات کربىات کلسیم بر رفتار سايشی چرخذوذٌ َای واوً کامپًًزيتیPA6/PP/Nano CaCO3
884225664464


دیدگاهتان را بنویسید