(200)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(111)

ضکل 2- تأثیز افشايص غلظت سَلفات هس تز الگََی پزاش اضعِ ايکس پَضص ّای الکتزٍٍلس ًیکل- فسفز

پیه )200( Ni ًیض و دس ؿىل)2( هـخق ؿذُ اػت ثِِ دلیل خٍخَدَد فبص بًَوشِیؼتبلی ًیىل ظبّش ؿذًذ .ثب اضبف ؿذى هغ، ػبختبس پَؿؾ ًیض تغییش وشدُ پیه ّبی هشثَط ث هغ ًیضِ ظبّش ؿذُ اًذ. ثب افضایؾ هغٍ، ؿذت پیه ّبیِ هشثَط ث هغِ ًیض افضایؾ هی یبثذ ػبختبس پَؿؾ ث ػوت وشیؼتبل ؿذى هیل هی وٌٌِذ. دس حٍمیمت هغ ثب ایدبد هِىبى ّبی فؼبل ثشای خ اً صًی سؿذ پَؿؾ، هٌٌدش ث وشیؼتبل ؿذى پَؿؾ هی گشدد[20].
ّوبى گ و هـب ذُ هی ؿَد ثبِ افضٍدى 1 دسكذ ػَلفبت هًغِ، ػبختبس پَؿؾ وبهلا ث كَست وشیؼتبلی دیذ هی ؿَد .تغییش ػبختبس پَؿؾ ّبیِ الىتشٍٍلغ ًیىل- فؼفُش سػَة دادُ ؿذٍُ ثش سٍٍی صیشلای هٌٌیضیوی دس اثش حضَس هغ تَػظ لیبٍ ّوىبساى [21]، ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت. ّن چٌٌیي ث دلیل ضخبهت ون پَؿؾ، پیه ّبی آل هی یَم صیشلای ًیض دس الگَی تفشق ظبّش ؿذُ اًًذ.
هَ رفَ لََصی سطح پََضص
ؿىل ،3 تلبٍیش گشفتگشفتِ ؿذؿذُ تَػظ هیىشٍ ػىَح
َسی اص ه سف لَطی ػغح وًوًَِ ّب تبثیش افضٍدى همبدیش هختلف ػَلفبت هغِ ثش سَسٍیٍیِ آى سا ًـبى هی دّذ .
ه سف لََطی ػغح وًوًَِ ب ثب افضایؾ هغ تب هیضِاى 6/0 دَسكذ )ؿىل ّبی 3- الف تب د(، ؿجبّّت صیبدی ث ؿىل گل ولن یب پَػت پشتمبل )و ثشای پَؿؾ ّبی الىتشٍٍلغ ًیىل-فؼفش وبهلاً هتذٍٍالٍ اػت( داسًذ]22[. همبیؼ ؿىل ّبی 3- الف تب 3- ًـبى هی دّذ ووِ وشُ ّبی ه خَد دس ػغح پَؿؾّّب، اذاص ّبی هختلفی داسًذ اذِاصُ هتَػظ آى ّب ثب افضایؾ هغ، وبّؾ هی یبثذ .
ّوبى گ و هـبّ ذُ هی ؿَد، افضایؾ ػَلفبت هغ دس همبدیش ثیًؾ اصِ 6/0 دسكذ ث حوبم الىتشٍٍلغ ًیىل- فؼفش، هٌٌدش ث تغییٍشات ولِی ه سف لَطی ؿذُ اػت
)ؿىل ّبی 3- ُ ٍ 3- (. دس ایي حبَلت ه سف لَهَسفَلَطیَطی پَؿؾ حبلت گل ولوی ذاؿت ػغح آى كبف تشِ ث دُ دیگش اثشی اص وشُ ّبی ه خَد دسٍ آى خ اّذ ثَد. ث ػجبستٍ دیگشٍ یَى ّبی هغ هی ت اًٌذ سؿذ وشُ ّب سا هتَلف ًو دُ ػجت وبّّؾ اًذاصُ داً ّب گشدًًذ. ایي اثش تَػظ صٍ ًگ ّوىبساى[23]، ًیض ًـبى دادُ ؿذُ اػت. هغبلؼبت اًًدبمٍ ؿذُ ثش سٍٍی پَؿؾ Ni-P ًـبى دادُ اًًذ و یه همذاِس اضبفی اص اخضای ؿیویبیی ه خٍَد دس حوبِم، هٌٌدش ث افضایؾ تشویجبت خزة ؿذ ثشٍ سٍی ػغحِ ؿذ اص سؿذ وشیؼتبل ّب خلََگیشی وشدُُ دس تیدًتیدِ اًذُاصُ وش‌ّب وبّؾ هی‌یبثذ]24[. ًتبیح ثشسػی تلبتلبٍیشٍیش ًَسیَسی اص ػغح پَؿؾ ثب ًتبیح حبكلحبكلِ اص الگالگَّبی پشاؽ پشتپشتَ ایىغ تغبثك خَثی داسًًذ .

ضخاهت ٍ تزکیة ضیویايی پَضص
تلبٍٍیش SEM اص ػغح همغغ و ‌ًوًَِّبی پَؿؾ داددادُ ؿذُ ثب ٍ ثذٍٍى اػتفبدُ اص ػَلفبت هغ دس ؿىل)4( آهذآهذُ اػت .ّوبى گگًَِ ووِ اص ایي تلبٍٍیش هـخق اػت ،
پَؿؾ ّبیی ووِ سٍٍی صیشلایصیشلایِ آل هی یَهی سػَة وشدُ اًًذ، ثؼیبس یىٌ َاخت ث دُ ٍ اتلبل خَثی ثثِ صیشلایصیشلایِ ًـبى دادُ اًًذ. همبیؼهمبیؼِ تلبٍٍیش دس ؿىل 4 ًـبى هی دّّذ ووِ خَد ػَلفبت هغ ثثِ ػٌ َاى افضٍ دًًی، هَخت وبّّؾ ًشخ سػََة
پََضص

211277-5396382

)
الف
(

)
ب
(

)
ج
(

)
د
(

)

الف

(

)


پاسخی بگذارید