< % 4’ 0$ 4 4)$ .E G? 7 ) )
ASTM B962 ( )+ W+ ’ W $ >( : (
(0 G < % ’ 4 ( , U & ( D
$$ & 7 ’ .> 4 + +( ’ Image Analyzer ‘ %( : ( 4’ ?.+ ) + IJ)+ 2 4 ) +
-4 . > I )+ 150 kg 9 G ’ (HRC) +
2I+ 1200 I( > & ) U$ 5 ’
W+ ’ ?.+ ) + #+. 4U ’ 4mD 7 2 >
^ ( E k( ASTM E18 ( )+
() ( 4 9m 7 ’ .E :(0E / ( D $J $
$6 IJ)+ 2 ASTM-G99 ( )+ W + ’ C +
C* K + 10 N 9 7 $ ’ < 7 (

4 .> I )+ 65 HRC ) + ’ $6 0/03 m/s 4% ’ 4 mm 10 mm mX 4’ ,-> 7I 7 L / ’ 5 + ) 500 c 2 A6 $$ & 2 A6 ^ ( .% ? 6 mm mX 4’
[m+ I )+ ( 0 ( D #’ 2 5 %
.> +( ’ SEM ’ I > I $ +
+, ” – ’ C’ ( )-9 H -+ -$ M& 1 ,-> (
ASTM F2581 #$% & ’ 78$9/ ( 6 k(_ (SEM)
^C M& ( 4% 4 E .+ I > I C .+ -$ 10 ( 6 k(_ I2 $J $ + .K ] D& k(_ ,-> 4% ( & ’ 0
4’ & ( + ,-> ’ U
‘ $ ) +(% 5 0 ’ . 78$9/ ( 6
7 & 5 0 49 UE k’ 4U$+ 4’ ( 6 ,-> $$s& *”& “
#$% & ’ 012 3 ( 6 $9 & 7 ’
& & -$ – 72+8$9/ : ( 2 ASTM F2581 Fe-u ( #$% & 4’ ’$)+ 7 ’ .> I )+ E(/
7 ( 6 17Cr-10Mn-3Mo-0.4Si-0.5N-0.2C (wt%)
^ x = 2-4 Fex N) / )$ ( 6 7 M.
H% ( AB+ E v U J – ’ ( 8 )$
+ SPK (0’ 3 A. 2) -$ – 72+8$9/ I($+ 7 $+/ 4U$+ 4’ (B & -w.x % : ( 4’ I > E
4’ E(/ & & 4D$X ( ( 500 + ’ 7
( X 7(%$+/ & y$ 7 ( + 48 k
.E
7 $9 & 0 12 3 -$ – Y * ^’ ( u. ’
’ .> 4) E (-’ Mn-11.5 wt.% Si 0 ( 6 48 k 4’ 0$ 4c ’ 7( 6 v U 0 ( u.
E(/ & & 4D$X ( ( 500 + ’ +
12 3 ( 6 O ^ ( .E 7(%$+/
4U (eE 2 A6 ).$+ < % ,-$ ’ 0 %6 %4 %2 %0 ’ 4 $9 & 7 ’ 72+8$9/ ( + 1 k 4’ ).$+ < % (2 () %8 ’ / ( 4D$X 40 k 4’ > 7(%$+/ )+ H -+ -$ 2 .> <C* E) + 4 ( 50 7
I2 ,-> IC ^ (SEM) C’ ( )-9
.> I )+ – % 78$9/ ( 6 k(_ 7(%$+/ 7 ( 6 > G 7 $E 5.& ( u. ’
, U & 4’ ’$)+ / C () ( ^’ I > 4’ * y$ ( 5$6 4U 2 I / + ’ ( 6 &T% AB+ .> ,$/ 900°C 7 ’ I( % ( 4D$X 7 k
E + SPK A. 2 I> 4)*+ 4 + #9X 2
4’ I( <& (C .> I )+ ( 6 C 7 ’ I >
1 GPa (C ’ ‘ $ ’ W 6 IJ)+ 4U$+
.E ‘ (- ( ( Q ’ E 9/ 5 % 7 ’ ( 4D$X 60 k 4’ * & ( I > I C k mX
7 ’ / 2 A6 I > > ? & 1050°C 7 ’ I( %
7 2 ,$-C& 2 7 $E U 3’ 7 ()*+ z
2 7 $E U 7 ’ .> + {/ ( 7)$
7 ( 7 $E5.& 4D$X 7 $ ( 6 $+ $ %
.+ -$ 2 k(_ I2 SEM M&
+ 48 ’ k(_ +.>( >I 4% 4 E
]) 0$ k(_ I2 =2 & 7 % ]D& 7(%$+/
.+ #+.
W $ >( : ( 4’ I > 4 + 9JK 1 ‘
Image Analayzer < % ’ I > 4 + , U & ( D
( I > > ? & 7 4 7( H -+ -$ M& 2 0 E E D ’ 4D$X 60 k 4’ 1050°C 7
.C (0 2 ( 64 2
( I > ,8 )$ ( 5 0 L ’ ( 6 k(_
{$P ( . ( k(_ > * I6 ()*+
: $ K T 4’ i ’ 4% 7 X 7$ 5 %
’ I > * k(_ I2 5 % E k(_ ( * -> 4’ , & 4U ( .’ 4 G0$ – 49 UE G ( * ’ U 4’ I > #9P + : ’
43 $’ 4U I > &o p ( k(_ ()*+ H -+ -$ M& 2 ,-> ( . [4] ’ 5 %

.BC 2 @A> . 2? ASTM F2581 #8.! #!9:$; < $2!9$ 9 =1 765$

.BC 2 @A> . 2? Mn-Si 9:E 2 F 7D5$
. 5H H1 I !J K! . ,2 L #,M #; NO -6G!
9JK , U & ( (wt.%) 0 0$
83
86/7
88
90
4 ,-> $$s& 14
11/5
10
8/9
4 ,-> $$s& 0 ’
%2
%4
%6
%8
2 A6 Mn-Si ).$+ < % ( 6 k(_ C’ ( )-9
4’ 4 & ’ .+ I > I C 7(%$+/ + 48
7 7 4 ( A- ’ . .) $
.( 74u ,’X 4)$ 0 N C E E 7 +( ’ G? ’ 4% 4 E
4u ,’X 5 0 i ’ 0 %6 2 I )+ E
48 4 7 & ’ .E , U & 5 % 9JK ’ 0 0 %6 7( I > 7(%$+/ +
2 7 &5$’ ( D U 4’ [13] ’ ()*+
( D ( Q ( )^’ > ? & 4’ ?. 4% + 0 7 .)>% ( ’ 0 .+ 0 &5$’
2 T$) $c.s 2 je 6 ( 7 3 k 2( ( .)>% > 9 # 2
+( ’ .> * 7 2 .)>% > (* < % ’ I > ).$+ 7 4 ( 9 )
2 2 7 L 4 Ew$ > G? .+ IJ)+ 4’ & ( I 6 .C I C 4 (
( 0.J. 8 )$ Y M* 4’ $.)+/ 2+ (6 .
. #+. &( k$U ()*+
( 64 2 0 7 7 4 C ‘ %( ) +
’ + I / 2 ‘ ( 4 / W+ ’ 0 2
5 0 .+ 4) 5 0 0 ( D ( 5 0
4 4% 7 4 E 4’ + 4 & ,’X %2 & %0 2 ) + ’ 4% 4)> 22/5 HRC ‘ ) + 0 ’
( D 4’ ) + / 4’ 0 %2 % 4
4% + I $+( 30/5 HRC 4’ 4) 5 0 8 HRC
0 %2 ( Q ’ > ? & ( ^E ^’ ,$9 4’
.[11]+
2 vD * ’ ( ) $’ x0 k)*
, U & 4 + : ( ( 4% >?
> 0$9 / 4 2 * =cD 4’ v ’ M&
( 4 ,% W $ >( : ( 4’ 9JK 4 + ( 9
, U & 2 7 )^’ $J $ > 4) E u
.% -& / ) 4’ &&5$’ E )’ >
( Q ’ 4 > I C 1 ‘ 4’ 4 & ’ < % %2 0 ’ 9 ( 7 2 , U & 0
‘ ,$9 4’ 7 2 ]) 5 0 4)$ / 4’ ).$+
0$ 0 ’ . C = 2 > ? & > 7 ) % k > ’ 4)$ 5 0 ).$+ < %
%6 ( Q ( 4% 74 E 4’ .% $6 4 , X 4’
.+ ’$)+ ,’X %90 4)$ ).$+ < % %8 ( Q ( > I ‘ ( 4% 4 E
2 5$’ ( Q 2 > ,-> $$s& ( K 4 0 T? 0 %6 2 &5$’ I )+ ’ .> 0
,-> z 4’ ( X 4 4% > 2 7( X 4’ {e
.$ * 4$9
’ > ? & ./ 72+‘ i ’ = 2 ,$-C& % j c ’ 0 .$K2’ &3’ _ + ? 4 E .> 4)$ 5 0 4?$) ( , U &
> I 3 ,-> Mn-Si 0 72 ( ( 4% < 7( E) + 4 ( 1040 7 ( 8$9/ 8$9/ 2 I )+ ’ ’.’ .+ <$)-& { _
& 2 &3’ 7 ( > ? & G?
4)$ 4?$) ( .% 6 ( 4 mX ( 7 , U & 0 7 4% 4 4’ ( <K % ($ ’

.[6D] Mn-Si # ! ) ’ ) -P5$ S
.9:E 2 F T UMV 9. #:H2 C -DG!
(HRC) + ‘ %( ) + (wt.%) 0 0$

4 22/5
30/5
33
36
,-> $$s& 0 ’
%2
%4
%6
%8
. [16] > ? & 2 A6 7 ) ()*+
+ ’ ) ’ ) +0( ) 3 ‘ W + ’
( D 5 0 ’ . (eE 4 ) + & 2 I / ) +0( , U & 5 % 4?$) ( ).$+ < %
5 0 ( (u) 4% .K .’ 5 0
’ + 2 $E k( 7 &T% k > ’ ) + -$
4 , U & ’ 7 X 2 ) + -$ +
0( U$* 7 , U & 4 ,-> W + ’ 9 $E G? $L& & ( ) +0( ( 4 +& + (
/ ’ 0( U$* 7 , U & 5 % e9 ( X 2 &5$’ #$> ’ ) +0( >( # + L
2 .$J $ [m+ ’ ) + & 9 > (u)
’ 4% >’4.$ 2 >( 0( 7 , U &
.+ & < 0 $ X 4’ {
7 E4) ( 316L )$.)+/ 0 12 7 3 ) +
4 & ,’X 7) + -$ U .+ 200 HV
I > ,8 )$ 73’ ( 5 2/ ( 7 4
) + . >’7 ) 7 ( U’ I2 ()*+ (
( 5D + 8$9/ 8 )$ ( =’& &5$’ ( )*+ ( I > , 8 )$ 0$ ’ yD 0.J.
E 4’ 0.J. ( 8 )$ ( Q ( >’ G- )+ L 2 ( Y * ’ + L ,D)
. 2 &5$’ ’ ’ .K $C$’ . C ’
.+ $C
&5$’ 0.J. ( ’ 7 8$9/ ( 4% + I > ’L
, 7 &5$’ 8 )$ N C 7(%$+/ 2 < (
.[20] >
( 2/5 HRC 5 0 ) + %4 & 0 5 0 ’
4’ 7 &T% 5 0 4% 4)> %2 4 4’
.+ 0 ( D # ’ ) + ( 5$6 4U
0 ’ ) + 5 0 0$ ( ( ( $
4’ 4 & ’ .+ I C ,’X %6 4’ %4 2 ).$+ < % ) + ( 5 0 7 ’ 0 0$ )^’ 2 ‘
5 0 . >’ 0 %6 ’ 7 $9 & .)>% 5 % 4 9JK 5 0 4’ & ( ) +
. ).$+ < % 0$ ( 5 0 ’ , U &
, U & %14 ( Q k mX $ 6 ]) 9JK
) + + I > # + 0 ’ 4 ()*+ (
( 4’ $+ > 3’ .K 4 <9’
’ ) + -$ $+ 2 ) % 8 )$
’ ()*+ ( , U & J $’ 4’ >’ , U &
, U ) 7 8$9/ ) + 5 % # + ’L # < ( .> , U & ’ 7 4 ’ 4 D ( c* 4’ ) + 2 7 2 5 ’ ( 8 )$ 7 3
,$/ 3 ( .+ ()*+ ( I > ,8 )$
()*+ 2 8 )$ 7 T& * # + 3’ 7 (
’ > ? & 2 A6 4 8 )$ 0$9 / ) .>
8 )$ ( 5 % C % 49 B% : (
Q ’ / U 4% + I ’ %0/05 2 &T% 2 7( D * ’ . >’ 0&( % 7 ‘ B% U*
)$ 2 E ‘ B% ,* ( 6 [m+ 2 8 )$
4) $)% 2E (C & 2 A6 .> ,$-C&
( 8 )$ ( +( ‘ & 4’ 8$9/ ( 8 )$
]) ) + J 7 + 2 .[14] ’L 3 7 ) ()*+ 4’ & ( 4 G & 73’ z [15] -$ – 72+8$9/ ’ I > $9 & 7 4
.9:E 2 F TUMV 9. #:H2 -PG! (HV) 2 – ) +0( 0$ (wt.%) .)>% 4 ( 0 0$

4 267
284
293
307
,-> $$s& 0 ’
%2
%4
%6
%8

’9$! K! . # E2 #:H2 WX2 9. 9Y ’ 9 =1 [email protected]$
k3 M >’ 12 µm 2 & (0’ / ’ %7-102 W & [m+ 5 0 # + I > = / ( 5 + C + D 4% > 9 (C 5 % X
5 + 2 > 0( k(_ ’ 0 . ^’ ( $$ & ( ) $’ G 4’ k ( & $6 4
17] > <$- & ,’X 5 + 2 A6 4 2 5 % 2 5 % +( u 4’ ,$U & # ’ .[18 ( D 2 &T% 0 ( Q ’ I > > ? & 4
’ ’ ’ ]D& 0$ %6 4’ %4 2 ( #$> .+ X
.+ 4) 4%4 & %2 2 #$> 5 + G0$ – 6 ,-> ( SEM M& 4’ 4 & ’
8$9/ ( ( ) 500 c 2 A6 K
E .% (L/ .> I ( 6 78 9) : ( 4’ 7 $9 &
.+ K 5 + G0$ – J $’ ,-> -9 6 >
7 X 70U $6 ? L ’ K 5 + G0$ – (
L ’ I ( > ’ 5.& 4 $6 W & ( [m+ $’

– , .$C k( 4’ 3 ()*+ ( 0.J.
/ 2 &<K % 0.J. 7 T& I2 4% / 2 > 7 Q > & (0’ # + 0.J. ( 5 0 +
$9 5 0 # + * 4% > 4- > .$C$’
.> 8 )$
’ C + 4 (^K 2 5 % ( D 5 ,-> (
#’ & $ 10 9 7 $ ) 500 c
C 4% + I > I ( / ).$+ < % ( D
2 5 %) 7 )^’ C + D 0 %6 ’ 4
’ 4 ( 2 5 % . C * 2 (7 &T% 4/9 0 %2 ’ 4 ( G E U$ 7/1 0 ’ %4 & %2 4 2 ( #$> . > ’ G E U$
%2 & %0 2 #$> 4’ ( (u) 4 / j *
.+ I – .K $$s&
%2 4’ %0 2 ( #$> T$)> (u) J $’ 4’
&( U 4% > ’ + ^C 4 / 2 &5$’
( ) ( ’ , U & I2 ( 4% [$ & 4 E
5$’ / ( 4% J. . >’ L C +
SZ

’ 0 .( 3’ ]) ) + 7 ) ()*+
78 5 % ’ ()*+ ( $C $’ 8 )$ ( Q
4’ ()*+ ? # + (SFE) $K ND
,-> $s& $ UX > ‘ 74
7 3 ( .>) + (% > &5$’
X I ..% (6 8 )$ 4% / 2 8 )$
$$s& $ 0.&( ,$-C& 4’ , & + $.)+/ G0$ – ’ $’ 2 ( (5 + ( ) ,->
316L 3 j * ’ 3 ( ) +(%
.[19] >’ I6
. / ’
78 6 7 49 UE 7 $+/ 4U$+ 4’ 7(%$+/ ’
( 6 ASTM F2581 #$% & ’ 7 3 78$9/ 7 ( 6 0 %6 2 I )+ .> $9 & Mn-Si ).$+ < %
, U & 5 % 4)$ 4u ,’X 5 0 i ’ I ’ K .)>% 2 O 5 + G0$ – . >
5 + 4’ D &5$’ 0 %6 ( Q (
. C * 2 ( ) +
& 7 $6 ) -> # + 5* K
.> m+ 43 > I .% [m+ 7 2 7 43 > ? & 4 5 + [m+ SEM M& (a 6 ,->
’ ’m . C ( 0 ( Q ’ I >
43 $’ 4 m+ 7 43 ,-> $$s& ’ M&
43 43 # +? q & 2 m+
7 e6(% &T% ) + 4’ 4 & ’ .> E >
I > +(% 5 + c 4 &5$’
4’ J) * 5 + L ( I > (0’ q & -$
G0$ – (b 6 ,-> ( . I > 7 43 k( & 9 &0( <9 6 + &[ K 5 + c* 4’ 4% + I > &5$’ [m+ ( / &T% , U & ’ %2 4 ( &3’ 1 ‘ ) + 4 ( , U & >I 4% 4 E .+
( 5 0 ’ ( . I > &0( (a 6 ,-> 4’
(c 6 ,-> ( 4% 74 E 4’ ’ k > 0 0$
’ &0( 7 <9 6 4 &5$’ 7 & ) + c* 4’
5 4% 7 4 E 4’ + IC ,’X &5$’ &
.+ I C ,’X ( 6 k(_ ( k0U ( C + D 4% + I C k 9m
’ 4 .+ 5 2/ $ 4 ) + ’ #+.)
S

(
a
)
(
b
)
(
c
)

(

a

)

(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

b


دیدگاهتان را بنویسید