2) .;% !j!I [ !k )” ” 3 ;% 9F ; ” R!0 ; . 1 A. 1 [6] ” . 1 51 3 ! L-5 .?. ; )” [7] m. I % !(!I R!0 D %/!0 / /! > B 0 B %/!0 / %’” “HB” ) ; ” 7
%’p [ 5h ” ) ” .[9-8] ?. ; &9. 7 @ E F ; q& ” ! # !$ >(; “& =
$1 ); ? @A –
D ( ’ ” ) 0 > $ ;% T 6
%, 5( ’ 7!’ ’ Sx, Sy, Sz .” ” ” . ;% x,y,z [ : ” ) 0 > $ ” ( ( ’)
5( ’ 51 A. ” %AF 5( ’ 1 ,’ $ ,
?. ) – ” ) 0 > $ ” 3%$ D % ” F
:)*%
r1x j b j = S x L r
j =1
ciy1 a i = S y L c
i=1
rc b j (a izij ) = S z L r L c
j =1 i=1(1)
.;% ij 1 A. D ( ’ ” ij >* ”
1 A. 5 ^ 9 ~ -. ” 5( ’ 1 ,’ ) -“
:)*% ?. ” =
1x j = xij (i > 1) iy1 = yij ( j > 1)
(2)
> / !!|’ ?. [” Z ) ” B . ) ;
> / !!|’ K = ?: 2) ” ) 0 > $
:?. ?: > 5 ” x) ” 2) 51 A.
c aixi1 = c aixij = Lcx ( j >1)
i=r1 i=r1

(3) b j 1y j = bj yij = Lr y (i >1)
j=1j=1
zij =

z(i >1 , j > 1)

ij 1 A. D (0 ” ij >* ”
5$ , .;% ) 0 > $ (0 “
^ 5 > 0 Q . , . 9! !9.N’ ” 9F .
6 5 %-F 2!9.N ” 96″ T 6 ij 1 A.
:?. ) [” Z
xij = Eij [ xij ij

(4) ij = 1 [ ij

]
y E ijyij
zij = 1 [ ij

]
E ijzij
9 B S6 ” ” * > B 0 B 5C) ’ 3 ! ) %.” ?: 39 ?F /) 11 0 C) ’ @ ; t0 ” 1 ” ! ” ?) 4’ ()”* %M0 ML ,$ –
2!9.N E F ” ” ; )” O) 90 .;% 96 B % &’ C) ’ %6 !$ 7 / 9. 3 ! L5 51 M) %5 M ) * 5 ” % F P -’
% / 9. E F % &’ ()”* [ + .5% > 0
( ’ R ’ =) @!$ )HI# -,0 E F #JF .?. ’ > ) ; %,k
7 81
: $ ; < &
” 3# !$ % &’ ()”* 96 B t0 ” ” t
) ” ; )” ; . 1 A. %/!0 //!
-% x) ,’ 1 @/; P – ) 0 % = > $ 3(5 ]I [” Z # !$ 2) 5 C-4 e-. 9 .;
@/; Q . rs. .;% 96 B t0 ” %A!-9
# !$ 9.” ” K &’” %A!-9 7,/ [” Z
1 ” 96 ) ! ,’ &Z (0 T 6 ) z
{1 g x ” ?: ” Lc {CAk {1 g 3(;% @ ; Lc CAk .;% 96 B t0 ” y ” ?: ” Lr {CAk i B .;% ! 4’ ? r Lr CAk ? c 5 1 g 3 ; y ?: ” j x ?: ” 0″ ; !|9
! 0 bjy ?: “aix ?: ” [ ! 4’ 2)
.;% 9F ; ij 0 1 A. 5 3 ! L-5 .;%
5 (0 ( ’ ) 4 3%/!0 //! 1 ) ”
;% T 6 3 ! L5 ;% T 6 ? + 1 A. ( ’ 0 B}!5 ) 0 > $ ” D 5( ’
) .r/D % 0 =) 51 A. @F %;
[12313 37-5] @!f %, ” > ’% ” [ !k 6
D “HB” ” 5 $ , 3 ) .?6 )
. )*% ?. R= 0 B %;
B

O M O )- : < & (F GH I1. & – ’() $=/ 2JK LJM 3 $N (D& C 7*

r) ’ [ ]7) k r) ’ [A] 3 !0 r) ’ [F]
. 0 ;%! 0 5( ’
$ )- @A –
” ) 0 > $ %; 5 !0 : ’ ( ) ”
0 B}!5 %; !0 1 D ) T 6 . 0 ;%
5 ” 3H$ 3 ;% 0 =) 51 A. @F ” D ( ’ .?; 5 F 1 := %; ( ’ &$ . 1 A. %; (0 =) D [” ” !!|’ 3 ! L5
1 ,’ .” 1 := c×r×3 3 ) .B% 0 %AF %; 5( ’ %$ D %; 5( ’ ! :; ” ) – ” ) 51 A.
7)k ij 3> . I ?f 0 vij 3 0 ) 1 Eij >* ”
” !!|’T .?. 1 A. 5 [” _ f0
! ’ 7 ? I [“
.” 0 ( ’ 7 R ! 3? I “
(0 ) 4 3 0 ; ( ’ 1 := ) 4 j0 L
5 ( ’ “HB rI .)* % ?. R!0 5>*
.)% (5 x 0 [N := ,’ 3 5 (0
(2) ” &9. (3) ” (4) – ” “HB
! 5 $ , r⋅c+r+c ” ) M9. > ’% (1) :” * ?. 1 := ,’
[A]m⋅ m[ ]m⋅ 1 = [F]m⋅ 1 where m = r + c + r ⋅ c
..(5)
rb j L cL

c=r j =1a i G ijG yz
=1
ca i L rL

r=c
i=1b j G ijG xz
=1
rc a i b jL c L

=r
j =1 i =1 G ijG xy(12)
*” + &
!0 9!’/ ) ” > /!A!. {7 (5 ]I ) ”
96 B t0 ” O) 90 )” 1 ” 1 D ?: (SiC/Ti)
1 1 ” 7 ) ! # !$ E F .;%
.?. ; > 0
<* M’() + , C O
.[T] R G1/- (
E (GPa) v (10-6 /K)
SiC (F) 409 0/2 5
Ti (M) 107 0/3 10/4
V&; + , WM8 VH H:N O O ?
IGMX
?f 0 %$ g 0 ) 1 5 > 0 43 [email protected]/;
> B 0 B % = 5 Z” ” ! 0 ) 1
% &’ ()”* * ?. O) 90 3 @/; ” . ;%
%/!0 / /! 1 ?F /) 9 3%. B C) ’ ” 4 @/; ” .?. ; > 0 ; . 1 A. {# !$ % = Z” @ 4 ” %$ g 0 ) 1 5
1 * ?. O) 90 [15] %$ A. h ” ; ) 4 %. B C) ’ ; )” %/!0 //!
.?.
c
988066-17263

i=1 a iyijz = Lcyz
r
j=1 b jxijz = L rxz

xyij = xy
(6)
:?. ) [” Z ” = 51 A. ” 5(0 ” B .
1yzj = ijyz (i >1)
xi1z = xijz ( j >1)(7)
!!|’ K = ) 0 > $ @ ) > / !!|’ :;% ?: >* ” x) ” 2) 51 A. )
80417016291

c aixzi1 =Lc
i=1xz(8)
r
b j1yzj =Lryz
j=1
rc ai b jxyij =Lc Lr

xy
j=1 i=1
7 %; 51 ) ” 3 ! L5
:;% ”

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Gyz =

Gxz =

Gxy =

2 yz2 xz2 xy(9)
:)*% ?. ) – ” (7) ” (9) “HB
G
ij =

ij 1yzj yz G1 j
G
ij =

ijxzi1
xz G i1(10)
?. ) – ” (6) $ , ” (10) $ , “HB
:)*%
c
1yzj ⋅(a i ⋅yz
i=1
r
892563-460655

xzi1 ⋅(b j ⋅rxz j=1i1

xyij =xy
(11)
(11) ” ( 1yzj , xzi1 , xyij ) “HB rs.
: )*% ?. ) 5$ ,
Y

– SUCZ – . & $ ; [ 7-K : 3 O – VW] $&^ O ] K C 7*
.V, :* G- _$MA 231 $/01 ‘ 6

1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
0.6
0.8
1
0.4
0.2
Method Of Cells [
15
]
Normal Distribution, SUC model


پاسخی بگذارید