/(,%!3 ( !A ! #” .[1] E ” ) * *g 6+3<35 4H $A( 4 8%& 1 ” h 4< < / 6 ,@
.7 i( M 7 j(” ! j(!” A ;4 6$A( ’4# / [
A 6 0 ([email protected] ;, < <3(
([email protected] ! ’(“! / 6 (!3 E ” ([email protected]
4!” L!A( ” (! ! A ,< 0 =*
< .7 i /( ;,< )(l
([email protected] [! !- L< 4!” LA( ” $(I 6[2] + 7%A- (A 7Z# [” $A( / [ / ,%-
A + < +a + , 1 L*<a . <(A (
6 !0 ([email protected] ! 7!*? d! ” 1( 4″ LA( ” $(I
8 ’n&! ! !/ 4 1/104 ] (“=A 4!”L!A( ” ‘(!. 6[] + !- !8# .
/ J,! ! $!A( ! !8* [!” 8%& 1 “
<O ,< . <(A( 9bA a [email protected]( <
! 4!” =!Z ‘(! N” !A !< + !< 1 !
# ” l 1Z,< [ L< $%& M 7 CI O ,< / J, 6[] + – 10F< . a
<(A- 4″ ” EIJ” K ; a
!” [ / / ,@ = 1 Z,< 1 8* )(l
.!< (!c ! ( ! $A( ’4# 8* [” (.!” 6 !A ! 1(! .!! ! [ 8%& ” (! N” 6)!* ’4# ( N” 6) * ‘ J, ” ;,% (! N” 6 8%!& !M 7 C!I (! N” 6 8%& ?< l
!0 ! ( 4!” 8 E ( N” ’(” w(]
.7 / ( 8%& ” ,@ ( 6$%& /
%&’( ) *$ 12 -.$ /0 $ +< % &
!M[! ” 6 !A 7! ” !8*[!” 8%& ”
! !4A! ” = 8%& M [
.!! -“, o< 8* ( / ] A (c , [ 7 / ] A # +a !0 ,! = !< ! ! < ! i 4!” 6 <
/ ! (:[email protected](!H ! i 6 A
’4# 8*[” ” [ 61 E- .[84]7
! ! !M [” 6+a A / $A(
E-! A <3 + .< / E , = 8%& M
– 8%& ?< ;,%%3 67 yC 1
.7! / ! !0 [! / M [” M [“
8%!& !” 1 ! ,@E- ( N” 1 < 62 E6 ! ( 4!” z!(” / J,! !.7 / / + <
)(!l )!* ( / ] ( 4″ 1( (1) g .(3 B(C, 8%& M
1045464-68196

) zx =G ( zx ) =G (+ u ) =Gu =G (u1 u2 ) zz
(1
# j(” j < ([email protected] A 4″ LA( “
.a
1 !” [ 6$A( ’4# ” [ (3
7!*?! ” Hi + ’ 6 ,%- ) *
! !”)!* + ! ,%%3 : * . ” / ! 2!3 4!” 5! ” 6+a ” 0 : * + a 7! 1( 6[9] ’n& . 0 (:<
!M [” [ – 4 -“, 4″ LA( ” $(I b! ( g 6$A( / ’4# < E!? ? . (A B(C, F*( 1 ^”
7!] * 6 < / J, – 4 7*? 1( -“,
! (” 1( 1 * 7%< ,< E? 3 u
5! ” 6[10] 1 -! ( . ! < E!? / ! ,%- ([email protected] j(!” (.!” 7! ” $!A( ! ] < 23 4″
([email protected] !” [email protected] ! !A + !< O ,< . a 7
L!< $!A( / ! 4!” L!A( ” $(!I 6/ ,%-
. [email protected]
4!” !4 !,@(3 ‘ !H 1 6+4A ”
! < ! 1 $!A( !M [!” ! v ( 6 23 ! < !l ! A # +a .
)!* ;,%!%3 ! j(!” !A 7 +a ( w(@ 6/
4!” 4!” L!A( ” $(I Z4″ h xLA(
) ! . 7! / ! ( ’(” / 0 (
/ ! 0 1 23 ( 4″ 5 ” ( 6
!# [! / ! M [” ) * ;,%- (. (

.%&’( @ AB &6#$? + ) *$ > =9

.?’( 8G =9 + H$ ) x z DEF %&’( ) *$ + *$ >;=9
([email protected] +! * a =%!# ! < 63 E- .[8]
?< n 1 n / ([email protected] ’(” n /
!4,J3 .7! / / a [ / M [” 8%&
$ “(” zxzx 6dm 6df 63 E- A7
/ ( 4″ ’(” 7 CI 6([email protected] 7 CI
.48%& M 7 ’(” ) *
! ] {!] 6$%!& 7 / ] ( 4″
! !A ! E!* ! . ’(” ( ( 1(< [
! ( 4!” 6’(“! +- ( N” + < w(@ gi 1 %! ‘ !H! (< 2* 6 7. +a yx g . 7 / =%” ’(” E , ([email protected]
.7 / + ( 1(< ,< ;<;&6(2)
7 C!I 6 8%!& M ( G A #
6z ! 1,! ) * +- ( N” w 6 8%& M
( N”u2 [ / M[” 1 +- ( N” u1
. / M [” 1 +zy 1, # # ( A #” 6 4! L&< x 1, # # ( E
1,! v!< !## ‘( N” g 62*
7!Z# +!- (! N” / (:<)(H x 78%< 6z
/ ! !,@(3 (!:< gi ‘ H 8%& M 7 CI
.[85]7
%&’( B +, L B ! 6 K I+J84 E%!<(J 1! !*B(C,! 6 C )

. @#$>OP# @#$>N6 %&’( B @#$ 0M L’ > =9
[! / ! !M [!” !# )!* !# # Q
[ / M[” 8%& ?< ) * 1( x 1,
(A+ (4) g ‘ H + ”
f n
f x = m dx u&&f n +

xdx +( yx )n+1,n ⋅(4)
tf dxf nFn( yx )n n,1 tf dx = m dx u&&n
6) * l ? ( d(# tfFn 6m 6(4) g
([email protected] ! 8%!& !M 7 ! / ! 1(<
! z 1, ([email protected] 7 CI n /
%!(” 7 ! / ! ! ] ( 4″ 6( yx )n+1,n
. (c n n+1 / ([email protected] A 7
6’(” 1 ) * ( / ] ( 4″
! A 1(!< +a !gi +!- (! N” ,@(3 (:<
$!”(” ! 6+a 1 ! !# !# ! ) * # .a 7 (6) (5) 1 g
1372613-81083

=G () =G (+ ) =G
yxmyxmum u(5)
yy u
f n = n An = E n n An = E n An x (6) w([email protected] !gi ’(” +- ( N” A #”
!A %!(” 1 / ] ( 4″ 67 /
(7) g 6 # n n+1 / ! ([email protected] .(3 B(C,
( yx n) +1,n =Gdmm(un+1 un )(7)
(4) !g 6(7)(6) 6(3) 6(1) 1! g / J,
8%!& ? !< )!* !” 1! *(3+ A)
) * 1 # # $%?( ([ / M[ “
. % < (8) g ‘ H
44705124870

44705124870

(F1)n = 1 (‘zx n) + 1 (‘zx n) 1 d dxm=
22
G (u ‘n 1+u ‘ )n(‘n +’n 1) d dxm =
22
G 12 ((un +2un 1) + (un +2un+1))d dxm =(2)
(( n + n 1) + ( n + n+1))
22
11
1920353077

1920353077

( zx n) +( zx n) 1 +( zx n) +1 dm dx
22
,@ ,< 1(< )( 6(F1)n A #
$”(” nun 6 n 6un 7 ([email protected] ’(“
/ M [” n / ’(” ) * # # ‘( N” 6/ a 7 | . [ y 1, 78%< 6x 1, ’(” # # ( 4″ A #” .7 / w(@ gi (< ([email protected] ” 8%& M <
1(< 2* 6 4A +a ( zx )n df dx (( o 0 + ” d n ([email protected] ( $%& 1 / 7 (3) g ‘ H ,@ ,< 1 (< (< .a
Fn = ( zx )n d dxf+( )F1 n = ( zx )n (df +
82500347587

1d m ) dx + 1( zx )n 1 d dxm+1( zx )n+1 d dxm
244
(3)
/ ] 1(< (:< ‘( N” ]
$%& 7 / ] ( 1(< 6’(” ([email protected]
7*? 67 Z< , ( ’(” 1
E- ‘ H ’(” ([email protected] a =%# d(3 1

0 R # @#$%&’( B R+$ +& G 0M L’ > =9

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.+& G , R+$ 0 + ) S8
” 1 *64 E- #” .a7 4
1(! / !a 7! 1 *” .< E?+ =
. 2N (( 8%& ?<
%&’( %B +, L B ! 6 K 0 4 K, %,
!# !#E%!<(J 1! !* 1
+ 1 (, 1( [ 6 8%& ?< v (
/ ! [email protected]( (18) ” (10) 1 g A / / J,
.[8] 7
x = (10)
t
=
T (11)
T =

(12)
f
Fn =
p (13)
2 Gm tf
1 =

EfAf d m (14)
2 G df
2 =

EfAf (15)
G d m
=

4E fAf (16)
2 G (17)
4 =

EfAf(df + 0.5d m ) EAd
S xy =

ffmxy
G p (18)
,C (3 + $”(” T6 6 A#
6 < + ,C 6) * 7Z# <- +
,% 7*?. / + C l
‘ H 8%& ?< ( =A? 1 * /
.(19) g
E WL W = M W&&(19)
‘ !H ! $!”(” W&& W 6W ( A #
.< z(” (22) ” (20) g
W ={U U1, 2,…,UN ,V V1 2,,…,VN}2N ⋅ 1 (20)
W ={U U1, 2,…,UN ,V V1 2,,…,VN}2 1N ⋅ (21)
W U U={1, 2,…,U V V VN , 1 2,,…, N} (22)
2 1N ⋅

2unGm tf
En An (

2 ) +(un+12un +un 1) + xdm
G (df + 0.5dm ) ( nun ) + 1G (dm ) ( n 1un 1) +
4
1G (dm )2un
( n+1un+1) = m

2,2nN1
4t
2u1Gm tfG df
E1 A1 (

2 ) +(u2u1) +( 1u1) + xdm
1G (( 2 + 1)(u2 +u1)) dm = m

2u21
222t
2uNGm tfG df
ENAN(2 ) +(uN 1uN ) +( xdmN
uN ) + 1G (( N + N 1)(uN +uN 1)) dm = m2uN
222t2
(8)
’(” [ ‘ 0 a 8* ([email protected] A # +a
! ! 6 +a (! =A? E%<(J * 2* 6 < (c
6(8) g . ‘ J, M[ ” # 1 ([email protected]
)!* 1(! x 1,! !# !# / !4 + < u
!# # / 4 + < [ / M[ ” #
/ ! !M [!” !# ) * 1( x 1,
!” 1! * 6 C 1 < .
B(C,! (9) !g ‘ !H ! / ! !M [” 1(
.(3
492241129213

2 nGm tf
En An (2 ) +( n+12 n + n 1) xd m
G (0.5d m +d f ) ( nun )1 G d m(
4n 1
G d m2 n
un 1)( n+1un+1) = m

22nN1
4t
1Gm tfG d f
E1 A1

2 +( 21)( 1u1) + xd m
G ((u2 +u1)( 2 + 1)) d m = m

2 1
22t 2
2 NGm tf
E N AN(

2 ) +( N 1N ) xd m
G d f(uNN ) + 1 G ((uN +uN 1)
22
( N + N 1)) d m = m

2 N
2t 2
(9)
! < ! ( 4!” D? 7] 6 8%& ? <
!M [” ) * ” E%<(J 1 * 6$%&
‘ !H ! ! !! ,% = [ /
T
(26)
1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 L = 0 
0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 N N⋅
0+ V + 6 V +
?( E 6 8%& ” # * |(
.) * ;,%%3 : * ;,%%3
7 1 <3 ;,%%3 ?( * |(
( / ] A )P (( ([email protected] d ” A
/ 7*? / (7 ;,%%3 ([email protected] (
. + (27) g ‘ H * v(
Pn ( ,0) =1(27)
!A 7! ) * + ,%%3 : * 61 * v(
7](! (c +- 7 *? ([email protected] ( 6: * !,@(3 (:< (JH (( (28) g ‘ H +a 1 : *
.
167638112793

Un ( ,0) = 0(28)
+ ! ,%!%3 ’! : * v ( 61( |( v(! / ! ,%!- =* ) * 1( A 7 ) * |(! 6/ ,%%3) * . (c( L0 q A
! +a(! / ! ! ] 1(< A 7 1<3 1(
(29) !g ‘ H (JH (( ;,%%3 E . +
(s n s b+ 1) Pn (0, ) = 0(29)
/ o( s / ([email protected] ;,%%3 6(29) g
)!* .!! b (!( / ! ,%%3 ) * ”
! ! ! !A +a #” .7 ‘ J, |( 6=*
!& 7 ! !8* [! (( 7 7 8* /
!8* (%! EIJ” d(@ / J, 6 (JH ((
!* # # 6 a 8* ( E IJ” d(@ ]
7! 6 ;,%%3 E l = 1g< =* ) *
.a
(19) !!!g !!!# E M 1!!! ’(“!!!
! #” .4 2N N⋅ 2? 1 ’(“
! ,! < 6) * 3 ) * ‘ J, =, ;*
g ‘ H L ’(” 6 M [” ( 1( 7%C< #
.a7 (23)
“L1L2 #(23)
L =$&L3L4 %’
1 + +231 + 3 00
1 + 32 1 + 4 
L L1 = =400
002 1 + 41 + 3
00
L2 = =3 3
3
0

0 3
4

0 00 
0

4 0

0
3
3
N N⋅ ’(” d A ( L4 ” L1 A #
.< z(” ( ‘ H
%&’(+ U %B +, L B ! 6 K I+J84
$%!& ! < ! ( 4!” 6 8%!& (!~ ? <
!# !# ! ( 4!” A # +a < #
2* 6 |8″(= [ / M [” ) *
!# !# E%!<(J 1 * E? 6 ?<
!?< ! 1 !< ! .! E,% = M [” M[” ” 1 * / ,% d(@ 6 8%&
(25)(24) 1 g $”(“‘ H 6 [ /
.7 / / a
E U L U M U=(24)
E V L V M V=(25)
? 1 ’(” 6ME 1 ’(” A #
! ! 1 (, / J, .4 N N⋅
.a 7 (26) g L ’(” 6/ @(
61(! |(! * |( / J,
(33) |! 7%!C<<!- d!3 ) * # #
.a7 (34)
1, j +1(( )2 2N
1813532684812204694580171518917458017Wn= M n n,k =1Ln k, Wk1, j + 2(1
(Wn2, j +Wn0, j ) Wn1, j 1
n s b> + 1)(n s< (1jSt )
. < 1 d3 ” 6St A#
!## ( 6(32)(31) 1 g / J,
8! 1(! . !a 7 7%C< < ?(
(36 d < ?( # # (
6‘ H (~ (34) (33) 1 g 6 i =1 . !a! 7! (30) !g )!* !# # (
[! / M [” 8%& (~ ?< # # 1 (
. B(C, 8%& ?< < L<
% +, -.$ -.$ + $ ?+X &4 D ! 78%!< ‘ !H ! 6$!A( 4″ LA( “
E / ,%%3 1 ([email protected] ’ =* ([email protected] ,%C<
([email protected] + 6(Pf(1n +, jb)r ) ;, < !0 / ! ! ! 7!*? ) ;, < E 1 [email protected]
+a/ ! ! ! d(@ z(” ( [ ((
.[10](3 + (35) g ‘ H
90982586500

Pr = f(1n +, bj r) = U(f(1n,+jb)r =Uf(2n +, bjr) U f(1n,+jb)r(35)
([email protected] / ! (!3+! f n +br ’ < 6(35) g
. (:<
M! )!* A %(” ( 4″ / d(@
(!c / ! ,%%3 ) * 7 =* +a
. 8 (36) g 6
Sxy =Uf(2n ,1j ) Uf(2n , 2j ) (36) v < 6$%& / 0 ( 4″ 8 1( ‘ H [ / M [” (:< ([email protected] l =
. / J, (37) g
W
B = ’ +E ! 6 K =B
(25)(24) 6(19) 1!! !!g !!A !!<3 +!!
8″( ) * # # E%<(J * 67 yC
E%!<(J !* E!?1(! .! (N, d / J, G(!H EIJ” K 6/ a 7
( [email protected]# # ( A+a #” .[11]
(! !A 7!*? 6 ! ,% L< + 6+! !A 7 / + uni j, ‘ H) * ## i 1 ’ <M ([email protected] / (3 + n ’<( 6‘ 8]
d!3 <!- d3 1 7 %c / (3 + $”(” j
.[12] <
!M [!” !# !# A # +a 6 8%& ?<
! E%!<(J 1! !* 2!* 6 ,% =
1! !*E!? 1(! . !E!? +! =! ‘ !H
7 7 1L0 C 8%& ?< 6E%<(J
67! Z< !A 7 / =%” ;, < & 7 + ! ,%!%3 E! !# 1(! |(! ]
(! $!*c M [” 8%& ?< # # 6) *
1L!A( E!IJ” d([email protected] ,@(3 (:< .a 7 W
‘ !H ! (19) !g 6 <! <!- d t, 1(
< 5g # # 8 1( (30) g
. + #
Wni j, +1 = (M(n n),2 k2N=1Ln k, Wki j,+ 2(1
7012034948( E ( E ( (

(30)
(Wni +1, j +Wni 1, j ) Wni j,1
1(! * |( 6W ni j,1 W ni j, 8 1(
! .! / J, 1( |( 6W ni 1, j 8
<!- d!3 !# !# (! 6|( ,@(3 (:<
(32)(31) 1! !g ‘ !H $”(” d 7%C<
.a 7
Wn2,1 =Wn1,1 +( ,…,Wn2N ,1 =Wn2N 1,1 +(
1n2N
(31)
W ni ,2 =W ni ,1 1 n 2N(32)
%a8’’2 , @ #$ , _ ,+ ‘8 > ) .b 7

)q,i

K $ (I
4″ LA( “

– ” ,

[9] (;
/ $ (I
4″ LA( “

-4 “
(8 @
,%-
/
%0/75 1/33 1/34 1/55 1
%0/54 1/83 1/82 2/06 3
%0/45 2/22 2/21 2/40 5
%0/78 2/55 2/53 2/77 7
%0/71 2/84 2/82 3/08 9
( 67 yC ! 3# !A <3 +!
! Z#!” + / (; 4″ LA( ” $(I
/ ! B(C,! -“,! 4!” L!A( ” $(I (
7 H ( 1 ” 0,< A <= [9] 5#(
.! ! ! ! / ! / J, 1 ] K
/ + 6E? 7c + + < 1( 65 E-
!i( !A !#+ a .7! / ,@(3 (:< ?
! )q,!i 6 ! 1! !C / ! =! 1 E ( ! (!”! rI 1( 2* 6 L&< <
,@(3 (:< ? /L< (( / + 6 < ’ <6 < d ” A 7 4,J3 .7 / !
( j ) < ?( (i ) < – ?( / 4 + <
.7 / ,@(3 (:< 0/151 $”(”
! ” 6 8%!& 1! ” =Z 1 (, –
4!” ( ! 66 E-! .! ! ! ( 4″ (
‘ !J, !” 1 ’(” / 0 (
/ ! / a 8%!& !?< L!A( / ! ,%%3 ) *
)!* ” [email protected] 67 yC A <3 + .7
’(“! / ! !0 ( 4″ ( 6/ ,%%3 !0! ( 4” ( 67 E- . [email protected] L<
/ ,%- ) * ‘ J, ” 1 $%& /
8! 1(! . 7! / / + < 8%& ?< LA(
1 !# ( ! 1 2!; # 6$%!& ( 4″
4!” !4< .7 / / J, (37) g 2 #
)!* !” [email protected] !6’(“! / ! !0 (
[email protected] L< $%& / 0 ( 4 “6/ ,%%3 .
Sxy =Uf(n2, j ) Vf(2n , j )(37)
– #% !” ! ( 4!” 4″ LA( ” $(I 8
7! $%!& $A( / i ( 4 < 6 8%&
1([email protected] 1 (:< $A( / 6 A
7%A ’4# % (” ’4#
/ ! / J,! !< B(C,! 1(! 1 # (
(!:< 1 ! 4 6 !” M[ “1 .7
.7 / a 2 # +a ‘ C A / ,@(3
?’( ? + %9 9 Y Z > )
.[ ] E84
,%, M
(GPa) / / o<
74 ([email protected]
1/28 %A ’(“
1/11 %A [*[email protected] $%&
+< ? + %4 .! ] *J^ >; )
/ < ‘ C
(, 250 x ( l
(, 50 < = ?< l
(, 0/1 M 7 CI
(, 0/1 $%& 7 CI
(, 0/1 ’(” ([email protected] w(]
] 25 M[“( # ) * “
” < 100 / < $%& ( / ]
4!” L!A( ” $(I ( 6[9] 5#( A # +a
!M[ “[ | ;,%%3A ,*? 1( 6 -“,
6E!? K 7 !H 1( 2* 6 # / 0 $A(
.7! / ! ! ( 7*? v ( O ,< , 1(! +! $%!? ( 4″ LA( ” $(I < 65 Eo(! $!A( !M[ “| ) * ;,%%3 A ,*? 4″ LA( ” $(I 63 # . 7 / (3 = (” 6/
( 4!” LA( ” $(I 4) – 4 -“,
.7 / / a 5 E- / a 7
c

8224484304151( + $%? ( ( 4″ 6 E- .7 .7 / = (” +( [email protected](3 6 ’4# ([email protected] o< ( 23(.” 1 (, -6) * ’4# ( N” (.”
!A / ! $%!& ’(“! / ! !0 ! ( 4″ / ! / + < 9 E- 8 E- $”(” +a ‘(.”
;

1 ! ( 4″ 4 ( .7 / B(C, 2
/ / a 4 # ( [email protected](3 6 ’4# ) *
!! 6)!!* ,%!!, M !! [email protected] !! .7!!
(!. . !4A ! [email protected] $A( / A ,%, M ,%!- )!* ” 6 7*? A 7 4,J3 8%!& !?< LA( ;,%%3 E ] [ /
! ! ( 4!”! < .! ! /L / ([email protected]
1 1! !# !# ( (18) g / J,


دیدگاهتان را بنویسید