ضکل 8- تصََير SEM پََضٍص آلیاشی پرم الََی در ضرٍٍع فرآيٌٌذ ) هرحل دٍم ، زهاى;2 دقیق (
هََادبْار

ضکل9- تصَير SEM پََضص آلیاشی پرم الََی در اداهِ فرآيٌٌذ) هرحل سََم، زهاى;10 دقیق (

ضکل 10- تصَير SEM پََضص آلیاشی پرم الَی دِر زهاىّ ّای ط لاًی تر) هرحل چْْارم، زهاى;20 دقیق (

ضکل 11- تصَير SEM پََضص آلیاشی پرم الَی در زهاى ّای
ثثِ ضخبهت آى اضبفاضبفِ هی ضَد. ثشخی افضٍ دًًی ّب سضذ دس ایي
8 ساعت
ثب سٍٍد اتن ّبی آّّي ثِ غَست جبًطیي سبختبس ْبیی پشمالَی )فبص 3FeNi( ًیض FCC ثبِلِی هی هبًذ .ضِىل ضوبسُ 8ثیبى گشٍ هشحلهشحلِ ددٍمٍم (b) هیثبضذ و دس آى ج اً صًی سخ دادُاست هشحلهشحلِ آغبصیي سضذ است. ایي هشحل دس صهبىّ ّبیاثتذایی ضشٍٍع فشآیٌٌذِ آثىبسی الىٍتشیىی آغِبص هی ضَد. ضىلٍ ضِوبسُ 9 ثیبًگش هشحل (c) است سضذِ س ثؼذی ج اً ّب ث ّن پیَستي آى ّب سا ًطبى هی دّذو دس دلبیك ثؼذی سخ هی دّذ. تػَیش هیىشٍ سىَح الىتشٍ ًی سٍٍثطی دس ضىل ضوبسضوبسُ 10 ًیض هشحل ْبیی دس سضذ سبختبس گل ولن ضىل سا ًطبى هی دّذ. ایي سٍ ًذ تب صهبى آثىبسی هَسد ًظش )دس ایٌٌجب 8 سبػت( ث ّویيِ ضیَ ادِاه هی یبثذ سبختبس گل ولن ضىل دِس عَل صهبى ث سضذ س ثِؼذی خَد هی پشداصد. ثب ایي تفبٍٍت و ثب گزضت صهبى، سبختبسٍ گل ولوی ضىل دسضت تشی حبغل هی ضَد )ضىل 11( ضخبهت پَضص پشم الَی ًیض افضایص هی یبثذ. پس اص 8 سبػت آثىبسی الىتشیىی ضخبهت پَضص ث حذٍٍد 260 هیىشٍٍى سسیذ. ایي تحمیك، ث ثشسسیّ ّبیِی پیشاهَى تبثیش هیضاى سبخبسیي ه جَد دِس حوبم،دهبی آثىبسی الىتشیىی، َع ّوضدى صهبى آِثىبسی الىتشیىی ثش صِثشی سغح پَضصً پشم الَی ًیضٍ پشداختٍ ضذ .صثشی سغح ث ػَاهل هتؼذدی اص جول ج اًجَاًِ صًًی سضذ ثسِتگی داسد. تطىیل ج اً ّبیِ جذیذ دس سغح سیض ضذى داً ّبی وشیستبلی پَضصِ، ث صهبِى ا سپتبًسٍیل ثستگی داسد. ثب افضایص ا سپتبًًسیل داً ّبی وشیستبلی سیضتش هی ض ًذ]3[. دٍ سٍٍش اغلی ثشای افضایص اٍ سپتبًًسیل ثش سغح وبتذ جَد داسد]3[:
افضٍٍدى ثشخی هَاد آلی ثثِ الىتشٍٍلیت ثثِ ػٌ َاى سیض و ذُوٌٌذُ اذاصُ داً ؛
افضایص ضذت جشیبى.
دس آثىبسی الىتشیىی ج اًجَاًِ صًی اثتذا اص هٌٌبعك هستؼذهبٌذ ػیَة یب لج ّبی و و داًسیت جشیبىِ ثبلاتشی ث
حذ سغح ضذ. ثٌٌبثشایي، هیضاى سبخبسیي دس همبدیش 5، 3 1 دس پَضص ّبی فلضی ّوضدى ث دلایل هتفبٍتی غَست
آى ّب اػوبل هی ضَِد، ضشٍٍع هًِی گِشدد. پسِ اص ج اً صًًی، سضذِآغبص هی ضَد .دس اثتذا پَضص، سغح وبتذ سا هی پ ضبًذ ثؼذس جْت سا هتؼبدل هی وٌٌذ. ثثِ ػلا ثؼضی افضٍ دًی ّب ًیضسجِت سیضتش ضذى داً ّب ضذٍُ ثذٍیيُ تشتیت سغحِ ْبیی غبفِ تش هیٍ ضَد. هیضاى صثشی ضٍىل ْبیی پَضصِ ث ًسجت ج اً صًی سضذ ثستگی داسد. دس پَضص ّبیی و ج اً صًی ثٍیطتش اص سِضذ غَست هی گیشد، سبختبس ْبیی داً سیض تش ضذِضذُ دس تیج صثشی سغح وبّص هی یبثذ. اهب دس پَضِص ّبیی و ًشخِ سًضذ ثیطتش اص ج اً صًًی هی ثبضذ، سبختبس ْبیی پَضص داً دسضت تش ضذضذُ ٍ ثثِ ّویي دلیل صثشی سًغح پَضص افضایص هی یبثذ]12[. اغلت دس حوبم ٍاتض اص 10 گشم ثش لیتش سبخبسیي استفبداستفبدُ ضذُ است]16[. ثٌٌبثشایي دس ایي پظ ّص ًیض اص هیضاى 10 گشم ثش لیتش سبخبسیي دس آصهبیطبت اثتذایی استفبدُ ضذ؛ اهب ایي هیضاى سبخبسیي سجت صثش ضذى ثیصٍ اص
جذٍٍل 1- ًتايج تست زبری در سِ قطِ هختلف پََضص پرم الَی در هقادير هختلف ساخاريي
هیاًًگیي
(µm) قطِ 3 (µm) قطِ 2 (µm) 1 قطِ (µm) هیساى
ساخاريي((g/L
2/75 2/78 2/71 2/77 10
2/12 2/19 2/11 2/06 5

3

98
/
1

76
/
1

1

23
/
1

26
/
1

77
/
1

42
/
1

3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

98

/

1

76

/

1


پاسخی بگذارید