ومً وٍ
پًًدر زيرکًًویا
V1(Vol.%) پًًدر گرافیت
V2(Vol.%) وسبت
(V1:V2)
1 30 0 1:0
2 24 6 4:1
3 15 15 1:1
4 9 21 3:7
5 3 27 1:9

ًؼجت ّبی حجوی ثب اػتفبدُ اص هحبػج ٍصى ٍ داؿتي چگبِلی رسات هحبػج گشدیذ .ؿبیبى روِِش اػت ث ػلت ایٌ ى حیي فشایٌٌذ، حجوِی اص پ دسّّب ث دلیل چشخؾ اثضاس ّذس هیسٍد، ثب ت ی تلَیش هیىش ػىَح الىتش ًی سٍٍثـی اص بحیًبحیِ اغتـبؿی وًوًَِای ووِ ول حجن ؿیبس دس آى ثب رسات صیشو ًیب پش ؿذُ ثَد ٍ ّن چٌیي ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس آًًبلیضگش تلَیش Image J هیضاىِ حجن پ دسّبی تَصیغ ؿذُ هؼبدل 30% حجوی هحبِػج ؿذ )ثب سٍؽِ هحبػج ًؼجت هؼبحت پ دسّب ث هؼبحت بحی اغتـبؿی دس وًٍوًَِ( .ثٌبِثشایي هجوَع ول رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ ػخت ًشم، ث هیضاى% 30 حجوی دس ول
وبهپَصیت ثبثت گ داؿتداؿتِ ؿذ ٍ ایي هیضاى، هؼبدل ًؼجت حجن پ دسّب ث حجن بحی اغتـبؿی یب وبهپَصیت ؿذُ ی و ّب پِغ اص اًجبم فشِآیٌٌذ اػت .
ثً هً ظَس اًجبم فشآیٌٌذ اكغىبوی اغتـبؿی دٍ ًَعَع اثضاس هغبثك ؿىل3 اص فَلاد گشموبِس H13 عشاحی ٍ ػبخت ؿذ. اثضاس ًخؼت ؿٍبهل ؿبًٍ ٍ ثذثذٍىٍى پیيٍ، ثثِ هِ ظَس ثؼتي دٍ بً ی ؿیبس اثضاس دٍم ؿبهل ؿبً پیي ث ؿىل هخشٍط ًبلق هِیثبؿذ .پغ اص اًًجبم ػولیبت حشاستی، ػختی اثضاس فَق ث HRC57 سػیذ.

شکل3- ابسار فرآيىذ اصطکاکی اغتشاشی مًًرد استفادٌ در تحقیق حاضر الف(بذين پیه ب(با پیه بٍ شکل مخريط واقص

وًوًَِّب تَػظ یه لیذ هٌٌبػت ث هیضدػتگب فشص ثؼتتِ ؿَذًًذ یه كفح پـت ثٌٌذ اصِ جٌٌغ فَلاُد ونِ وشثي ثشای صیش وًوًَِّب اػتفبداػتفبدُ ؿذ. پغ اص ثؼتي اثضاس ث هیض دػتگبُ فشص، صا یصاٍیِ ثیي اثضاس ٍ لغؼ وبس ثثِه ظَس پیؾ
کامپًًزيت
سٍٍی ساحت تش اثضاس ّن چٌٌیي ػیلاى ثْتش هبد اص لؼوتجلَیی پیي ث لٍؼوت اًتْْبیی ،3دسج اًًتُخِبة ؿذ.
ّن چٌٌیي جْتِ دٍٍساى اثضاس دس عی فشآِیٌٌذ، ث كَست ػبػتگشد اًًتخبة گشدیذ. فشآیٌذ اكغىبوی اغتـبؿی اثتذا تحٍت ػشػتٍ ّبی چشخـٍی اثضاس ) RPM 630 ٍ 800 1250 1600 ( ػٍشػت ّبی خغی )
mm/min20 ٍ 50 ٍ 80 ( ثش سٍی و ّب اػٍوبل ؿذ.
هلاحظهلاحظِ ؿذ وٍوِ دس وًوًَِ ّبی تَلیذً ؿَذًُ ثذٍى رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ ثب رساًتَ تمَیت و ذُوٌٌذُ، ػشػت چشخـی RPM1250 ػشػت خغی mm/min50 ؿشایظ ثْ یٌ سا اص ًظش ون تشٍیي هیضاى ػیَة ایجبد ؿذؿذُ ٍ هٌٌبػت تشیيِ تَصیغ رسات، فشاّّن هیٍو ذ. ثٌٌبثشایي فشآیٌٌذ ثب ػشػت چشخـی RPM1250 ػٌشػتٍ خغی mm/min50 دس یه هشحلهشحلِ ٍ ػػِ هشحل ثش سٍی وًوًَِّبی ثذثذٍىٍى پَدس كَست گشفت. و ّبی وبهپَصیت حبٍٍی% 30 حجوی پَدس صیشو ًیب دًس یًهِ هشحل ػ هشحل فشآیٌٌذ تَلیذِ ؿذًذِ. دس ایي هیبى، وبهپَصیٍتّبی ّیجِشیذیِ دس ػ هشحل فشآیٌٌذ تَلیِذ ؿذًذ .ؿبیبى روش اػت و وًوًَِّب پغ اص ّش هشحل فشآیٌٌذ، تَػظ سٍٍغي خٌه ػًَبصی گشدیذًًذ تب ث دهبی هحیظ ثشػٌٌِذ ػپغ هشحل ثؼذی فشآیٌٌذ اص ّوبِى مغِ اثتذایی و هشحٍل لجل آغبص ؿِذذُ ثَد ؿشٍٍع ث اًًجبم سػیذ.
پغ اص ػبخت وًوًَِّبی وبهپَصیتٍیِ ،همغغِ ػوَدی آىّب پَلیؾ حًىبوی ؿذؿذُ ث ػیل هیىشٍ ػىَح َسی هَسد ثشسػی لشاس گشفت. ّنچ یي حَ ی تَصیغ رسات دس وبهپَصیتّبی تَلیذ ؿذُ تَػظ هیىشُ ػىَح اِلىتش ًی سٍٍثـی SEM هَسد ثشسػی لشاس گشفت. دسٍ اداه ، آصهَى سیضػخٍتیػٌٌجِی ٍیىشص تحت ثبس 25 گشم صهبى 15 ثبی ثش سٍی وًوًَِّب اًًجبمؿذ .ًمبط ػختی ػٌٌجی ثثِ فبكلفبكلِی 5/1 هیلی هتش اص ػغح لغؼلغؼِ ٍ دس فَاكل 1 هیلیهتشی اص ّن دس دٍ ػوت پیؾ سٍ ذًذُ7 ٍ پغ سٍ ذ 8 جَؽ اًًتخبةِ ؿذًًذ.
اذُاصُ هتَػظ داً ّبی آلیبط پبیپبیِ ٍ وًوًَِّبی تَلیذ ؿذُ، ّن چٌٌیي فبكلفبكلِ ثیي رسات صیشو ًیب دس وبهپَصیتّّب تَػظ ًشم افضاس Image J تؼییي گشدیذ. فبكل ثیي
رسات ثب اػتفبدُ اص سسٍؽٍؽ خغی ٍ اذاصُ هتَػظ داًداًِّب ٍ

78. Advancing Side of the Weld
. Retreating Side of the Weld
بُار
رسات صیشو ًیب ثب اػتفبدُ اص سٍٍؽ آًبلیض رسات، تؼییي ؿذُ ػپغٍ وَداسّبیِ تَصیِغ فشا اًًی رسات ثش حؼت لغش رٍسات اًذاص داً و ّب دس ًشمٍ افضاس Excel سػنِ گشدیذ ٍ هیضاىُ هتَػًظَ اذاص ّب تب د سلن اػـبس هحبػج ؿذ. ّن چٌٌیي هیضاى خغبی اًذاصُ گیشی ثش پبیِپبیِ اًحشافِ اص هؼیبس داد ّب دس ًشم افضاس Excel هحبػج اسائ گشدیذ. ثثِ ه ظَس اسصیبثی فبصّبی تـىیل ؿذُ دس ػغح ٍ ثشسػی جَد یب ػذم جَد فبصّبی جذیذِ ایجبد ؿذُ ،آصهَى پشاؽ پشتََی ایىغ دس بحی اغتـبؿی وبهپَصیت ّبی تَلیذ ؿذُ ثثِ ووه دػتگبXRD ثب آ ذ هؼی ثب عَل هَج 15406/0 بًَهتش ثشسثشسٍیٍی وًوًَِّب كَست گشفت.

نتایج و بحث
بررسی ريسساختار آلیاش Al5086 پس از فرآيىذ FSP
هؼوَلا دس هَسد آلیبطّّبی آًًیل ؿذ گشٍ 5000 و جضء آلیبطّّبی ػولیبت حشاستی ًبپزیش آلُ هی یَم ؼتٌّؼتٌذٌذِِ ،پغ اص اًجبٍم فشِآیٌٌذ اكغىبوی اغتـبؿی، دٍ بحی اغتـبؿی بحی هتبثش اص ػولیبت گشهب هىبًًیىی11 لبثل تـخیق اػت)ؿِىل4([12]. دس هَسد سیضػبختبس ایي آلیبطِّّب ثبیذ ت ج داؿت ووِ بحیًبحیِ ٍاضحی تِحت ػٌ َاى بحی هتبثش اص حشاست12 دیذُ ًویِؿَد و دلیل ثش وَچه ثَدى یب ػذم جَد چٌٌیي بحی ای دس ایي آلیبطّب اػت[2 12].
ثب ت جتَجِ ثثِ ایٌ ىایٌىِ آلیبط 5086 هَسد اػتفبداػتفبدُ دس ایي تحمیك تحت ػولیبت وشًًؾ ػختی H116 حبكل اص
َسد لشاس گشفت ،ثٌٌبثشایي گشهبی ًبچیض حبكل اص فشآیٌٌذ اكغىبوی اغتـبؿی، ػجت لَع همذاس اًًذویِ آًًیل دس و ؿذُ بحی وَچىی تحت ػٌ َاى بحی هتبثش اص حشَاًسِت هـبّ ذهـبّذُ هیؿَد.
دس ایي ساػِتب ثب ت ج ث ؿىِل4 هـبّ ذُ هیگشدد و سیضػبختبس بحی اغتـبؿِی وِ ّب ؿبهل داً ّبی ثؼیبِس سیضتشی دس همبیؼ ثب آلیبط پبًی اًػت.

شکل4- تصًير میکريسکًپ وًری وم وٍ بذين ررات
تقًًيت کىىذٌ الف(ساختساختٍ شذٌ تًًسط يک مرحلٍمرحلٍ فرآيىٍذ اصطکاکی اغتشاشی ب(ساخت شذٌ تًسط س مرحل فرآيىذ اصطکاکی اغتشاشی

دس ول تغییشات اذاصُ داً دس بحی اغتـبؿی حبكل ثش ّن وٌٌؾ هتمبثِل دٍ اثش صِیش هیثبؿذِ:
گشهبِی اكغىبوی و هٌٌجش ث آًًیل ؿذى ٍ افضایؾ اذاصُ داً هیؿَد.
لَع تجلَس هجذد دیٌٌبهیىی ثثِ دلیل چشخؾ اثضاس ووِ هَجت وبّؾِ اذاصُ داًداًِ ٍ ایجبد هىبىّبیِ هٌٌبػت ثشای ج اً صًًی داً ّبی فشػی هیؿَد ًتبیج ث دػت آهذ اص ثشسػیّّبی سیضػبختبسی ًـبى هید ٌذ و ایي هىبًًیُضم دس اًًجبم فشآیٌٌذ غبلت اػت[ 13] .
دس ول ایجبد داً ّبی ثؼیبس سیض دس آلیبطّبی آل هی یَم حیي فشآیٌٌذِ اكغىبوی اغتـبؿی ثب هىبًًیضم ّبی هتفبٍٍتی سخ هیدّّذ. ایي هىبًًیضمّّب ؿبهلٍ ثبصیبثی دیٌٌبهیىی13، تجلَس هجذد ٌذػی دیٌٌبهیىی14 تجلَس هجذد دیٌٌبهیىی بپی ػتًِبپیَػتِ15 هیثبؿذ[ 13] .
آل هی یَم، جضء هَادی ثب اًًشطی ًمق چیذى16 ثبلاػت. ثٌٌبثشایي ثبصیبثی دیٌٌبهیىی ت ْب هىبًًیضم ثشای اكلاح داً ّب هیثبؿذ. اهب ػٌبٍكش آلیبطی، هَجت وبّؾ اًًشطی ًمق چیذى ؿذُ تجلَس هجذد دیٌٌبهیىی پی ػتِ 17 دٍس ؿىل گِیشی ػبختبس دِا دس بحی اغتـبؿی هؤَثش ؿذُ هٌٌجش ث تَلیذ هشصداً ّبی صیبد حیي تغییش ؿىل دهبیِ ثبلا هیؿَد[ 13 14].
بحی اًتمبلی هیبى فلض پبیپبیِ ٍ بحیًبحیِ تحت اغتـبؽ ووِ بحیًبحیِ گشهبهىبًًیىی بهیذُ هیؿَد دس ؿىل4 لبثل هـبّ ذُ اػت. دس ایي بحی و هخٍتق فشآیٌٌذ اكغىبوی اغتـبؿی اػت، هبدُ افضایؾِ دِهب تغییش ؿىل پلاػتیه سا ث عَس ّنصهبى تجشث هیوٌٌذ. ّوبى گ و هـبّ ذ هیِؿَد، داً ّبی فلض پبیِپبیِ دس بحی ی گشهبَ هًِىبًًیِىی تغییشُ ؿىل پلاػتیه یبفت ٍ دس جْت ػیلاى هَاد دچبس وـیذگی ؿذ اًًذ. شچٌٌذ دس ایي بحی تغییش ؿىل پِلاػتیه افضُایؾ دهب ث عَس ّنصهبى سِخِ هیدّذ؛ اهب ث دلیل ونٍ ثَدى وشًًؾِ پِلاػتیىی ًؼجت ث بحی تحت اغتـبؽ، ّن چٌٌیي ث دلیِل حضَس ػٌلش آلیبطی ه گٌٌض دس آلیبط آل هی یَم 5086 و دهبی تجلَس هجِذدٍ سا افضایؾ هیدّّذ، ایي بحیًبحیِ ٍػؼت چٌ ذاًًی ًذاؿت پذیذپذیذُی تجلَس هجذد دس ایي بحیًبحیِ سخ ذادُ یب ثثِ كَست ًبلق سخ خ اّّذ داد[15].
ؿبیبى روش اػت ووِ سِیض ؿذى داًداًِّبی بحیًبحیِ گشهب هىبًًیىی(TMAZ) ًؼجتٍ ث فلض پبی هیت اًًذ ت ْب ًبؿی اص تغییش ؿىل پلاػتیه تٌٌؾ ثشؿی ٍاسد ؿذُ ثه ههبدُثبؿذ و حیي فشآیٌٌذِ ایجبد ؿذُ اػت. ثب ت جِتَجِ ثه ای ىهوشًؾ دس ایهي بحیه ثؼهیبس وهنتهش اص بحِیه اغتِـبؿهیِِ هی ثبؿذِ، عجك اكَل تجلَس هجذد، اًذاصُ داً دس ایي بحی اص بحی اغتـبؿی ثضسيتش اػت.
ؿىل4)ة( ، اًًجبم فشآیٌٌذ اكهغىبوی اغتـبؿهی دسػػِ هشحلهشحلِ ثش سٍٍی آلیبط آل هی یَم 5086 سا ًـبى هیدّّذ .

1314. Dynamic Recovery(DRV)
. Geometric Dynamic Recrystallization(GDDRX)
1516. Discontinuous Dynamic Recrystallization(DDRX)
. Stacking Fault Energy(SFE)
17. Continuous Dynamic Recrystallization(CDRX) کامپًزيت
چٌ بًى هـبّ ذُ هیؿَدِ، ثب افضایؾ تؼذاد هشاحهل فشآیٌٌهذ اكغىِبِوی اغِتـبؿی ث تجغ آى افهِضایؾ وهشًًؾ اػوهبلِؿذُ ث وًوًَِ، اًذاصُ داً ّب دس بِحی اغتـبؿی ًؼجت ثهوًوًَِ تَلیذَ ؿذُ دس یههِ هشحله فشآیٌٌهذ ؿهىل 4)الهف(،وبّؾ هییبثذ. ّنچٌٌیي ثثِ دلیل خٌه ػهبصی و هًوًَهِّهبپغ اص ّش هشِحل فشآیٌٌذ تب دههبی هحهیظ، فشكهًتَ ووهیثٍشای سؿذ دِاً ّب دس بحی اغتـبؿی ثؼذ اص اًًجهبم فشآیٌٌهذ جَد داؿت اػت. دس بحی گشهبهىهبًًیىِی ًیهض ثه دلیهل افضایؾ تغییهش ؿهىل پلاػهتیه دس ػه هشحله فشآیٌٌهذ ، وبّؾ ثیؾتشی دس اًذِاصُ داً ّب هـبّ ذُ هیؿَد. ؿهبیبىروش اػت و اًذاصُ داً دس بحیه هتهبثش اص حهشاست ت ْهبتحت تبثیش حِشاست اِػِوبل ؿذُ ضوي فشآیٌٌذ تغییش هیوٌٌذ چَى دس ػ هشحل فشِآیٌٌذ حشاست ثِیؾتشی تَِلیذ ؿِهذُاػت ،ث بثشایي اًذاصُ داً دس ایي بحی ًؼجت ث وًوًَِ دس یه هشحلهشحلِ، ووی افضایؾ یبفتیبفتِ اػت.

بررسی ريسساختار کامپًزيت سادٌ ي َیبريذی ساختٍ شذٌ تًًسط فرآيىذ FSP
دس ؿىل5 تلَیش سیضػبختبس وبهپَصیت ؿهبهل % 30 حجوی رِسات تمَیتو ذُ صیشو ًیب پغ اص یهه هشحله ػ هشحل فشآیٌٌذ اكغٌىبوی اغتـبؿهی ًـهبى دادُ ؿهِذٍُاػت .ػلاٍِػلاٍُ ثش تبثیش فشآیٌٌذ اكغىِبوی اغتـبؿی ثش وبّّؾ اذاصُ داً، رسات تمَیتو ذُوٌٌذُ ثه دلیهل افهضایؾ وهشًًؾاػوبل ؿذُ ث صهیٌصهیٌِ خبكهیت لفهل وٌ ٌهذگی، ثهب لفهلوشِدى هشصداًهِ ّهب جٍلهََگِیشی اص حشوهت آىّّهب اص سؿهذداً ّبی تجلَس هجذٍد یبفته دس اثهش ػهیىلّّهبی حشاستهیجلََگیشی هیو ٌذ.

بُُار

شکل5- تصًير میکريسکًپ وًًری از واحیٍ اغتشاشی کامپًزيت با 30% زيرکًویا الف(ساختٍ شذٌ تًًسط يک مرحلٍ فرآيىذ اصطکاکی اغتشاشی ب(ساختٍ شذٌ تًسط سٍ مرحلٍ فرآيىذ اصطکاکی اغتشاشی

چٌِ بًى هـبّ ذُِ هیؿَد ایي ػول ث سیض ؿه ذى ثهیؾ تهشداً ّب دس بحی اغتـبؿی ووه ههیِ وٌٌهذ. دس ایهي هیهبى
جَد رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ سیض اص یه عشف هَجت افضایؾ وشًًؾ اػوهبل ی ؿهذُِ اص عهشف دیگهش ثه ػٌ هَاى رسات ًبخبللی خبسجی، ث كٍَست هشاوضی ثهشای ج اًه صًًهی دسپذیذُ تجلَس هجذد ػوِل هیو ٌذ. ایيٍ ػَاهل هَجت سیهض -داًًگی ثیؾتش دس بٍحی اغتـبؿی دس جَد رسات تمَیهت -و ذُوٌٌذُ هیؿَد[16 17]. هتَػظ اذاصُ داً حبكهل ؿهذُدس ی ه هشحل ِ فشآیٌ ذ µm)(122.±)36.5) دس ػ هشحل فشآیٌٌذ µm)7(10.±)24.3) ًـبى هی دّذ و ثهِِباف ضایؾ تؼ ذاد هشاح ل فشآیٌ ذ، اً ذاصُ داً دس ًبحی اغتـبؿی ث دلیل افضایِؾ وشًًؾ اػوبل ؿذُ ث وّب افضایؾ هىبِىّبی ج اًِ صًی داً ّب دس فشآیٌٌذ تِجلَس هًجذدٍ ،وبّؾ ثیؾتِشی داؿت اػت .ؿبیبى روش اػت وه اهذاصُداً آلیبط اٍ لی هؼبدل 57 هیىشٍهتش هی ثبؿذ.
ّش چٌٌِذ فشآیٌٌذ اكغىبوی اغتـبؿی كَست گشفتگشفتِ دس ػ هشحل هَجِت تَصیغ یىٌ َاختتش رسات صیشو ًیهب وبّؾِ رسات ول خ ؿذُ گشدیهذ ؛ اههب دس ساػهتبی تَصیهغٍهٌٌبػتتش رسات وبّؾ ثیؾتهش دس هیهضاى ول خه ّهبیرسات صیشو ًیب ،فشآیٌٌذ ثب ًؼجتّهبی تشویجهی هتفهبٍتی اصرسات صیشو ًیب ٍگشافیت ٍ ث ػجبِستی ثهب تَلیهذ وبهپَصیهتّیجشیذی ػغحی، دس ػ هِشحل ثشسٍٍی و ّهب كهَست گشفت. دس ایي هیبى پَدسِ صیشو ًیب ثب خلهَفًَ ثؼهیبس ثهبلا، چگبلی )3g/cm 76/5( ، ثذٍٍى اػهتفبدُ اص ػٌٌبكهشِ پبیهذاسو ذُوٌٌذُ ٍ ثب اًذاصُ هتَػظ رسات 286 هبًَهتش ثه دلیهلداؿتي ػغح س یه صیهبد، داسای اًًهشطی صِیهبدی دس ػهغحاػت. ثٌٌبثشایي هیضِاى چؼجٌٌذگی ول خه ای ؿهذى رساتصیبد اػت. ثب افضٍٍدى پهَدس گشافیهت ثه پهَدس صیشو ًیهب ػبخت تشویجی اص پ دسّب ثب ًؼجت حجِوی هـِخٍق، رساتٍ گشافیت دس هیهبى رسات صیشو ًیهب لهشاس گشفته اص ػهغحفؼبل هَثش رسات صیشو ًیب هیوبّّذ ٍ هیضاى ول خه ؿهذىرسات صیشو ًیب سا وبّّؾِ ههِی دّّهذ. ّهن چٌٌِهیَي دِس حهیيفشآیٌٌذ، رسات گشافیت و ث دلیل ؿىؼهت ؿهذى تَػهظاثضاس فشآیٌٌذ اكغىِبوی اغتـبؿی سیض ؿذُ دس هیبِى رسات صیشو ًیب لشاسگشفت اًًذ، هَجت وبّّؾ هیضاىٍ ول خ ؿهذىرسات صیشو ًیب هیؿؿَذ)ؿىل6(.

شکل6- تصً يرمیکريسکًًپ الکتريوی ريبشی واحیٍ اغتشاشی از الف(ومً وٍ حايی% 30 زيرکًًویا)پس از يک مرحلٍ فرآيىذ( ب(ومً وٍ حايی% 30 زيرکًویا)پس از سٍ مرحلٍ فرآيىذ( ب(ومً وٍ حايی% 24 زيرکًًویا ي% 6 گرافیت)پس از سٍ مرحلٍ فرآيىذ( ج(ومً وٍ حايی% 15 زيرکًًویا ي% 15 گرافیت)پس از سٍ مرحلٍ فرآيىذ( د(ومً وٍ حايی% 9 زيرکًًویا ي% 21 گرافیت)پس از سٍ مرحلٍ فرآيىذ( ٌ(ومً وٍ حايی %3 زيرکًًویا ي% 27 گرافیت)پس از سٍ مرحلٍ فرآيىذ(

ثب ثشسػی تلبٍیش هیىشٍ ػىَح الىتشٍ ًی سٍٍثـِی اص وًوًَِّبی تحت فشآیٌٌذ )ؿىل6( هـبّ ذُ هیؿَد و پغ اص اًػوبل یه هشحل فشآیٌٌذ)ؿىل6)اٍلفِ((، دس هٌٌبعمیِ رسات صیشو ًیب تَصیغ هٌٌبػجی ذاؿتًذاؿتِ ث كَست ول خ تِجوغ پیذا وِشد اًًذ ػِیَثی ًیض دس وًوًَِ ایجبد ؿٍذ اػت .
ث گ اٍی و اُیي وٍ داسای ػبخًتبَس هٌٌبػت وگٌٌی ًیؼتًَ خَاف هىَبًًًیىی هٌٌبػجِی خ اّذ داؿت. ثب افضایؾ تؼذاد هشِاحل فشآیٌٌذ تب ػ هشًحل، تَصیغِ رسات صیشو ًیب دس صهیٌ یىٌ َاختتش ؿذُ ٍ هیضاى ول خ رسات صیشو ًیب ػیَة ایجبد ؿذُ وبّؾ هییبثذ .
دس ایي هٍیبى ثْْتشیي تَصیغ رسات صیشو ًیب دس وبهپَصیت ّیجشیذی ثب ًؼجت تشویجی %15 صیشو ًیب )ؿىل6)د(( اتفبق افتبدُ اػت. ثب وبّؾ ًؼجت تشویجی رسات صیشو ًیِب افضایؾ ًؼجت تشویجی رسات گشافیت، رسات ول خ ؿذ ی صیشو ًیب و دسِ وًوًَِی ثب ًؼجت تشویجی %30 صیشوُ ًیب )ؿىل6)ةِ(( ث ضََح لبثل هـب ذ هیثِبؿٌٌذ، اص ّن جذا ؿٍذ ٍ دس آلیبط پبی تَصیغ هیؿ ًذ. ث ّویي دلیلِ ثب جَد وبّؾ دسكذ حجِوی رسات صیشو ًیب، فبكل ی هیبًًگیي ثیي رسات تب وًوًَِی ثب %15 صیشو ًیب ونتش ؿذُ، ٍلی ثب اداهِ ی وبّؾ ًؼجت تشٍوٍیجی رساتِ صیشو ًیب دسوبهپَصیتِ ّیجشیذی )ؿىل6،) ( )((، فبكل هیبًًگیي ثیي رسات ث دلیل ووجَد رسات صُیشو ًیب ثیؾتش هیؿَد. ایي َع سفتبس هَاد دس تحمیمبت هلغفی پَس وىبساّوىبساًؾًؾ ًیض هـب ذهـبّذُ ؿذؿذُاػت[18]. جذٍٍل2 اًذاصٍاًذاصُ هیبًگیِي ول خ رسات صیشو ًیب فبكل هیبًگیي ثیيِ ول خِ رسات صِیشو ًیب دس وًوًَِّبیٍ تَلیذِ ؿذُِ ی ّش ػ هشحل فشآیٌٌذ سا گضاسؽً هی دّذ. چٌ بى هـب ذِهـبّذُ هی ؿَد، دس حضَس رساتِ گشافیت اًذاِصُ هیبًگیي ول خ رسات صیشو ًیب، ًؼجت ث وبهپَصیتی و ت ْب حبٍٍی رسات صیشو ًیب هیثبؿذ، وبّّؾ چـنگیشی یبفتیبفتِاػت. ّن چٌٌیيِ ثب افضایؾ ًؼجت تشویجی گشافیت تب% 15حجٍوی، فبكل هیبًًگیي ثیي رسات صیشو ًیب وبّؾ یبفت ثب افضایؾ ثیؾتش دس ًؼجت تشویجی گشافیت ایي فبكل افضایؾ هی یبثذ.

بررسی ريسسختی ومً وومًوٍ َا
ثبت جثبتَجِ ث ایٌ ى دس بحی اغٍتـبؿی ج اً صًی داًداًِّبی سیض ٍ ّنهحَسِ اتفبق هیافِتذ ثب دس ًظِش گشِفتي وبّؾ اًذاصُ داً دس ایي بحی، اًًتظبس هیسٍٍد و ػختی عجك ساثِغ ّبل-پچ، افضایؾ یبثذ[19].
ث عَس هؼوَل دس آلیبطّّبی آل هی یَم غیشلبثل ػولیبت حشاستی هبًٌذ 5086 دس حبلت وشًؾ ػختی ـذًُـذُ ،فشآیٌٌذ اكغىبوی اغتـبؿی هَجت ًشم ؿذى وِ ّب دس بِحی اغتـبؿی ًویگشدد. اهب دس ایي پظٍ ّؾ ث دًِلیل ایٌ ى وِشًؾ ػخٍتی حبكل اص ػبختبس َسدی ثِ ػلت گشهبی اكغىبوی تجلَس هجذد دیٌٌبهیىًی حیي تغییش فشم پلاػتیه دس حیِي جَؿىبسی اصِ ثیي سفٍتِ اػت ،هیضاى ػختی دس بحی اغتـبؿی وًوًَِّبی ثذٍى رسات تمَِیت و ذُِ پغ اص فشآیٌٌذ اكِغىبوی اغتـبؿیِ ًؼجت ث آلیبط پٌبی اًذوی وبّؾ یبفت اػت )ؿىل7(. ث ػجبست دیگش دس اثتذا اًًجبم ػولیبت وشًًؾ ػختی ثش سسٍیٍی آلیبط هَجت افضایؾ چگبلی ًبثجبییّّب ث تجغ آى ػختی هیؿَد؛ اهب ثب افضایؾ حشاست دس حیيٍ فِشآیٌٌذ اكغىبوی اغتـبؿی تحشن پزیِشی ًبثجبییّّب افضایؾ یبفت ث آىّ ّب اجبصُ هیدّّذ و تَػظ ثشّن وٌؾ ثب ًبثجبیِیّّبییِ ثبِ ػلاهت هخبلف ،حزف ؿذ چگبلی آىّب وبٍّّؾ یبثذ و ایي اهش هَجت وبّؾُ ػختی و ثذٍى رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ پغ اص فشآیٌٌذ اكغًىَبًوی اغتـبؿی هی ؿَد[20]. ایي ًتبیج ّنچٌٌیي ثب ًتبیج ث دػت آهذآهذُ اص تحمیمبت هشدػلیصادُ وىبساًؾ تغبثك داسد[21].
ؿبیبى روش اػت وّ هیضاى ػختی وًوًَِ ثذثذٍىٍى رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ پغ اص ػ هشِحل فشِآیٌٌذً اكًغىبوی اغتـبؿی )2/81 ٍیىشص( ًؼجِت ث وًوًَِ پغ اص یه هشحل فشآیٌٌذ اكغِىبوی اغتـبؿِی )3/77 ٍیىشص(، تب حذٍدِی ث جَد یبفت اػت .چٌ بًى لجلاِ ًـبى داد ؿذِ، دلیلِ ایي اهش وبّؾ ثیؾتش دساًذاصُ داً ضويِ اًجُِبم ػ هشحل فشآیٌٌذ اكغىبوی اغتـبؿی اػت و ث دلیلِ وشًًؾ ایجبد ؿذؿذُ ثبلاتش ضوي فشآیٌٌذ اػت. دس یه هشحل ػ هشحل فشآیٌٌذ، ث دلیل تبثیش هتمِبثل د اثش اص ثیي سفتيِ وشًًؾِ ػختی وبّّؾ اًذاصُ داً، ػختٍی اص حبلت آًًیلِ ؿذُ آلیبط )1/75 ٍیىشص( ثبلاتش اػت. ّنچٌٌیي دس وّوِ حبلات هیضاى ػختی اص آلیبط پبی )87 ٍیىشص( ون تش اػت.
دس ول هغبثك ؿىل7 دس ؿجىؿجىِ وبهپَصیتی تمَیت ؿذُ ثب رِسات صیشوِ ًیب، چٌٌذ ػبهل هَجت افضایؾ ػختی
ًؼجت ث آلیبط پبی وًوًَِّبی ثذٍٍى رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ هیؿ ًذ:
1 – ث جَد سیضػبختبس ٍ سیض داًداًِ ؿذى ثثِ دلیل تجلَس هجذد دیٌٌبهیىی؛
تَصیغ رسات ػخت تمَیتو ذُوٌٌذُ صیشو ًیب دس صهیٌصهیٌِ وبّؾ اذاصُ داً ثیؾتش حیي فشآیٌٌذ؛
وبسػختی ًبؿی اص وشًًؾٍ ػذم اًًغجبق ثیي وشًًؾ الاػتیه رسات تمَیتو ذُ وشًؾ پلاػتیه ؿجى ؛ 4- و ئًچ ػختی ًبؿیٌ اص تفبٍتٍ ضشِایتِ اًًجؼبط حشاستی ثیي رسات ػخت تمَیتو ذُوٌٌذُ صهیٌ و هَجت افضایؾ چگبلی ًبثجبییّب ث دلیل ایجٍبد تٌٌٍؾٍّبی ثبلیوبذُ حیي ػشد ؿذى ػبختبس هیؿَد[5 13 16 25-22].
دس وبهپَصیت ثب 30%صیشو ًیب وبهپَصیت ّیجشیذی، ثب افضایؾ ًؼِجتٍ تشویجی گشافیت اٍص 0 تب% 15، ػختی افضایؾ یبفت دس دسكذّّبی ثبلاتش گشافیت، ػختی وبّؾ پیذا هیوٌٌذ .دس ثیبى دلیل ایي پذیذ هیتَاى ثیبى وًوَدَد و ثب افضایؾ گشافیت تب ًؼجِت تشویُجی %15، فبكل ثیي رسات صیشو ًیب وبّؾ یبفت تَصیغ رسات صیشوِ ًیب دس صهیٌصهیٌِ یىٌ َاخت تش هیؿَد؛ ثٌٌبثشایي هیضاى ًَاحیَاحی خبلی اص رسات ػخت صیشو ًیب دس ػغح وبهپَصیت وبّؾ یبفت آصهَى سیضٍ ػختی، هیضاى ػختی هیبًگیيِ ثبلاتشی سا ًـِبٍى هیدّذ دس دسكذّبیٍ ثبلاتش گشافیت، ث دلیل وبّّؾ رسات ػخت صیشو ًیب جبیگضیي ؿذى ثیؾ تش رسات صیشو ًیب ثب پَِدس گشافیت ،ایي فبكل افضایؾ یبفت ّن چٌٌیي ول خ ای ؿذى رسات گشاِفیت سخ هی دّذ هٍیضاى ػختی ثش اثش ووجَد جَد رسات ػخت ػشاهیىیٍ افضایؾ رسات سٍ اًًؼبص ًشم گشافیت وِ خبكیت لایلایِای ّن داسًًذِ، وبّّؾ هییبٍثذ[26].
لبثل روش اػت و ػذد ػختی، اثؼتٍِاثؼتِ ثثِ تَصیغ یىٌ َاخت رسات صیشو ًیب اػت ػختی ثْ یٌ دس ؿشایظ ًؼجٍت حجوی ZrO2/Graphite هؼبدل 1 ث دػت آهذ .
دس ٍالغ ثب تَلیذ وبهپَصیت ػغحی، هیضاى ػخِتی ثبلاتشی ًؼجت ث آلیبط پبی حبكل ؿذ ثب تَلیذ وبهپَصیت
ّیجشیذی ػغحی تب %15 گشافیت هیضاى ػختی حبكل ؿذُ اص وبهپَصیت ػغحی ثیؾتش ؿذ. د اساج وىبساّوىبساًؾًؾ ًیض ثب ػبخت وبهپَصیت ّیجشیذی هـبَّ ذٍهـبّذُ وشدًًذ و دس یه وؼش حجوی خبف اص دٍ َع رسات تمَیتو ذُ، هیضاى ػختی ثْ یٌِ حبكِل هیگشدًد[27].
ؿبیبٌى روش اػت و دس و و هًوًَهِ ّهب ثه جهض و هًوًَهِوبهپَصیت ّیجشیذی ثب%) 3 صیشو ًیَهب + %27 گشافیهًتَ( ٍ
کامپًزيت…
و هه ثههذٍٍى رساِت تمَیههت وٌ ههذُ، ػههختی دس بحیههاغتَـبِؿی ًؼجتِ ثِ َاحی دیگش ثبلاتش اػت ثب حشوهت اِصػوت آلیبط پبی ث ػًهوت بحیه جهَؽ هیٍهضاى ػهختیافضایؾ هییبثذ.
دس وهل هىهبًًیضم ػهختی ح بون ثهش آل هی یهَمّ بی ػولیبت حشاستهی ًبپهزیشی ه هل آلیهبط آل هیٌ یهَم 5086 وٍ شًؾِ ػ ختی اػ ت ،ثٌ بثشایي پشٍٍفبی ل ػ ختی اػبػ بً اثؼت ث چگبلی ًبثجبییّبِػت. دس ایي ساػتب ثهیؾ تهشیيهیضاى ػختی دس هشوض بحی اغتـبؿی هیثبؿذ.
دس بحی گٍشههب هىهبًًِیىی ثه ػلِهت ػهِذم جهَد رسٍاتتمَیتو ذُِوٌٌذُ سؿذ داً ّب ًؼجتِ ث بحی اغتـبؿهی اص ثیي سفتي اثش وشًؾ ػختی ّن چٌٌهیي ثه دِلیهلِ ای ىههیضاى وبِس هىبًًیىیٍ اًًجبم ؿهٍذٍُ دس ایهي بحِیه ثه حهذیًِیؼت و هَجهت لهَع تجلهَس هجهذد دس ػهبختبس ؿهَد،ػختِی دس و و ّبِ اص فلض پبی ونتهش ؿهذُ اػهت. دس
بحی هتبثش اص حًشاسَتًِ ث دلیل گشِههبی حبكِهل اصِ فشآیٌٌهذ ، همذاس ووی آًًیل دس وًوًَِّهب كِهَست گشفته وه هَجهتوبّؾ ػِختی ًؼجتً ثثِ فلض پبی گشدیذُ اػت؛ اهب ػبختبس ایي بحی ٌَّصَص هـبث ػبختبس وبس ػشد ؿذُ ث دُ فمهظووی سؿذ داً ّب هـبّ ذُ هیؿَد. دِس ایِي هیبى وهِن تهشیيهیضاى ػختیِ حبكل ؿذُ ، هشثَط ث لج ّبی بحی گشههِبهىبًًیىی اػت)ؿىل7(. ایي وبّّؾ ؿهذیذ دس ػِهختی ثهدلیل گشهبی اكغىبوی ًبؿی اص فشآیٌٌذ اػهت وِه هَجهتثبصیبثی ػبختبس وشًًؾ ػخت ؿذُ اٍ لیه گـهت ٍ چگهبلیًبثجههبییّّههب سا وههبّؾ دادُ اػههت. ًتههبیج وههبس ف ًههذا ٍ
وىبساًؾ ثهش سٍٍی آلیهبط آل هی یهَمAA5456-H116 ًیِض هَیذ ًتبیج حبكل اص ایي تحمِیك اػت ٍ ًـبى هیدّّذِ و ونتشیي هیضاى ػهختی و ه ّهب دس لجه ّهبی بحیهگشهبهىبًًیىی هـبّ ذُ هیؿَدَ[28].

بررسی الگًًی پراش پرتًًی X ومً وومًوٍ َای ساختساختٍ شذٌ
الگ ّبی پشاؽ پشتَی X دس بحی اغتـبؿی و ًوًَِّب دس ؿىل8 ًـبى هیدّّذ ووِ فهبص جذیهذ یهب تشویهتً ثهًیيفلضی اص اً جبم ػػِ هشحلهشحلِ فشآیٌٌذ اكهغىبوی اغتـبؿهی دسوًوًَِّب ایجبد ـذًُـذُ اػهت ثه ایهي هؼٌٌبػٍهت وه ّهیچِاوٌٌَـی ثیي پ دسّبی گشافیٍهتِ، صیشو ًیهب آلیهبط صهیٌ هكَست گشفت اػهت ایهي یىِهی اٍص ًمهبط لهَت فشآیٌٌهذاكِغىبویٍ اٍغتِـبؿی دٍس همبیؼ ثب سٍؽّّهبی رٍثهی اػهتو اص ثشٍص اوٌٌؾّبی بخ اػت ایجبد فبصّّهبی هخهشة
وًًيه
ضوي فشآیٌٌذ جلََگیشی هیوٌٌذ[3].

جذيل2- اوذازٌ میاوگیه کلً خٍ ررات زيرکًًویا ي میاوگیه فاصلٍ بیه آنَا در ومً وٍ کامپًًزيت سادٌ ي کامپًًزيت َیبريذی پس از سٍ مرحلٍ فرآيىذ اصطکاکی اغتشاشی
%3زيرکًًویا+
%27گرافیت %9زيرکًًویا+
%21گرافیت %15زيرکًًویا+
%15گرافیت %24زيرکًًویا+
%6گرافیت %30 زيرکًًویا درصذ حجمی تقًًيت کىىدذٌ درومً وٍ َا)Vol.%(
0/68(±0/18)
0/75(±0/24)
0/83(±0/31)
1/24(±0/63)
1/46(±0/86) او ذازذازٌ می اوگیه کلًًخ ٍ رراتزيرکًویا)µm(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فاص للٍ می اوگیه کلًًخ ٍ ررات (99/0±)97/2 (82/0±)61/2 (61/0±)23/1 (43/0±)94/1 (35/0±)52/2 زيرکًویا)µm(

شکل7- ومًدار تغییرات ريسسختی ومً وومًوٍَا در وًًاحی مختلف پس از سسٍ مرحلمرحلٍ فرآيىذ اصطکاکی اغتشاشی

20
40
60
80
100
120
140
160
180
Intensity(a.u)
2
θ
degree
(
)
%ZrO
30

15
%ZrO

+15
%Gr
9
%ZrO

+21
%Gr
(

)

Al
(

)

ZrO
2
(

)

C(graphite)





20


دیدگاهتان را بنویسید