الىشطٍٍلیز زٍٍم اظ عطیك حل قسى فلع ضٍٍی ثب ًؿجزٍ دبی 15 گطم ضٍٍی زض 133 ؾی ؾی اِؾیس ولطیسضیه ضٍٍاِىؾبظی اظ عطیك یسضٍٍوؿیس ؾسین ث همساض 333 گطم زض یه ًین لیشط آة همغط حبنل قس ثقس اظ حل قسى وبهل فلع ضٍٍی زضِ اؾیس هَضز ًؾِط، همساضٍ ؾَز هَضز ًیبظ ث هحلَل اؾیسی ث آِضاهی اضبف قسُ ؾذؽ ثب ؾطفزِ ثبلایی زض حیي اضبف وطزى ؾَز ، ّن ظزى آغبظ قس سب اظ ایدبز ضؾَة زض هحلَلٍ خلََگیطی قَز ایيِ الىشطٍٍلیز ذبنیز للیبیی زاقش اظ ّسایز الىشطِیىی ث هیعاى 75 هیلی ظیوٌٌؽ ثطذَضزاض اؾِز زض حبلیو ّسایز الىشطیىی هحلَل ؾَلفبسی ثِب اضبف وطزى ًوه ولطیس ؾسین زض ثْشطیي حبلز ثْ یٌ، همساض 36 هیلی ظیوٌٌؽ هیثبقس زض ایي دػدػٍّفّف ثطای آؾبًًی وبض ًبم ایي هحلَل B بهیسًبهیسُ قس
ؽطف هَضز اؾشفبز یه ثكط 2 لیشطی همبٍٍم زض ثطاثط حطاضر عجك هیثبقُس ًؿجز ؾغح آًس ث وبسس ثطاثط 63 اؾزِ و ایي ًؿجز، ؾجت سوطوع زاًؿِیش خطیبى ثط ؾغح وًوًَِ هی قَز زض ایي آظهبیكبر، وًوًَِ ًمف وبسس ضا زاقز ل ل فَلاز ظًًگ ًعى ًمف آًًس ضا زاضا ثَزِ وًوًَِ ثِثِ یه هٍیل اظ خٌٌؽ فَلاز ظًًگ ًعى هشهٍل ثَز وِ هیَلً ث عَض هؿشمین ث لغت وبسس زؾشگب ل ل ث لغِت هٌفیِ زؾشگب هشهلِ ثَز آًًس اظ خٌٌؽُ فَلاز ظًًگ ًعى 334 ث قىل لُ لِ ای ث لغط 13ؾبًًشی هشط اًًشربة قس قىل 2 ًوبیی ولی اظ ٍاحس فولیبسی و قبهل آًس، وبسس ،سطه وَدل، هٌٌجـ سغصی اؾیلَ ؾىَحِ )زؾشگبُ اًساظُ گیطی ٍلشبغ خطیبى( هِیثبٍقس ضا ًكبى هیزّس

آزمًًن پراش اضعٍ ايکس (XRD) ي طیف عىصری (EDS)
قٌٌبؾبیی فبظّبیی و زض ؾغح وًوًَِ ثثِ خَز آهسُ اًسِ اظ عطیكِ زؾشگبُ اقق ایىؽ هسلً 1483 Philips و هدْْع ث لاهخ سَلیس اقق ایىؽ هؽ هی ثبقس، اًدبم قس آوالیس میکريسکًًپ الکتريوی ريتطی(SEM)
ثثِ ه ؾَض هغبلقهغبلقِ س دَگطافی ؾغحی ٍ ثطضؾی ضربهز دَقف، اظ هیىط ؾىهیىطٍؾىَحَح الىشطالىشطًٍیًی ضضٍثكیٍثكی ؾبذز قطوز Philips هسل 33 XL اؾشفبزُِ قس سهبٍیطSEM ثب
اؾشفبزُ اظ آقىبضؾبظ الىشطالىشطٍىٍى ثبً ی SE ث زؾز آهسآهسُ اًس آزمًًن خًًردگی
آظهبیف ّبی ذَضزگی ثثِ ضضٍـٍـ دلاضیعاؾیَِى زض هحلَل 5/3% ًوه عقٍبم(NaCl) ٍ زهبی 25 زضِخ ؾبًًٍشی گطاز اًدبم گطفز ضٍـ وبض ثثِ نَضر هطؾَم ؾ الىشطٍزی ث زُ
ضکل2: ومايی کلی از ياحذ عملیاتی.
زض ایي دػ ّف ؾقی قسُ اؾز، ذَال دَقف ایدبز الىشطٍٍلیشی ثب هٌٌجـ خطیبى هؿشمین DC زض زٍ قسُ ثب ز الىشطٍٍلیز ؾَلفبسی ٍ للیبیی هَضز همبیؿ لطاض الىشطٍٍلیز، ثطای 6 وًوًَِ هغبثك خسٍٍل 2ٍ 3 هی ثبقس گیطز قطٍایظ دَقف زّی وًوًَِ ّب اظ عطیك دلاؾوبِی

جذيل 2 : ضرايط تًلیذ ومً وٍ َا تٍ مىظًر تررسی اثر يلتاش تر خًاظ پًًضص فلسی ريی در الکتريلیت 30 درصذ يزوی A.
زمانٍ )ثاوی ( جريان )آمپر( يلتاش )يلت( َذايت الکتريکی
)میلی زيمىس( دمایٍ الکتريلیت
A )درج ساوتیگراد( ضماٍرٌ ومً و
63 6 193 34 95 A1
63 6 233 34 95 A2
63 6 273 34 95 A3

جذيل 3: ضرايط تًًلیذ ومً وٍ َا تٍ مىظًر تررسی اثر يلتاش تر خًًاظ پًًضص فلسی ريی در الکتريلیت 3درصذ يزوی B.
زمانٍ )ثاوی ( جريان )آمپر( يلتاش )يلت( َذايت الکتريکی
)میلی زيمىس( دمایٍ الکتريلیت
A )درج ساوتیگراد( ضمارٌٍ
ومً و
63 9 133 57 95 B
1
63 9 173 57 95 B
2
63 9 213 57 95 B
3
و زٍض آى الىشطٍٍز قوبضًسٍُ فَلاٍز ظًًگ ًعىِ 316L ، الىِشطٍز هطخـ Ag/AgCl الىشطٍز وبضی وًوًَِ فَلاز

هَضز آظهَى اؾز هسر ظهِبى غ ع ٍضی الىشطٍز وبضی لجل اظ قطٍٍؿ آظهِبیف 23 زلیم ث ه ؾَِض ضؾیسى ث حبلز دبیب زض ًؾط گطفش قسِ هٍغبلقبرِ دلاضیعاؾیَى ثب ًطخ ضٍٍثفِ 2 هیلی ٍلز ثط ثبی زاهٌ دشبًًؿیل اظ mv433- ث
ًؿجز دشبًًؿیل هساضثبض )OCP( سب mv1333+ ثثِ ًؿجز
ثَز OCP
سؿز دلاضیعاؾیَى ثب اؾشفبزُ اظ زؾشگبُ Pgstat
302G ؾبذز قطوز Autolab اًًدبم قٍس ثطای هحبؾجهحبؾجِ زاًؿیشزاًؿیشِ خطیبى ذَضزگی زض 2/ ± ٍلز ًؿٍجز ثثِ دشبًًؿیل هساضثبظ(OCP) ، قیت هٌ حٌٌی آًًسی وبسسی ثبِ س خسَخِ ثثِ ایي ووِ ثلٌٌسسطیي دیه زض الگَِی دطاـ هطثََط ث فٌهط فلعی ضٍٍی گعاو ًبل زض ظاٍ ی حسٍٍز 43 زضخِ هطثَط ث زؾش نفحبر) 1313( هیثبقس، هیسَاى گفز:
خًًاظفًلاد
ضؾن قِس اظ هحل سمبعـ آًْب، زاًؿیشزاًؿیشِ خطیبى ذَضزگی وتايج XRD پًًضص ايجاد ضذٌ در الکتريلیت A ي B هحبؾج گطٍزیس قىل 3 الگٍَی دطاـ دطس ایىؽ و A1 زض هحلَل 33 زضنٍس ظًًی ؾَلفبر ضٍی )هحًلَلً A( زض ظهبى 63 نتایج و بحث ثبًی ثب ٍلشبغ دَقف زّی 193 ٍلزٍلز ضا ًكبى هیزّّس

ضکل3: الگًًی پراش پرتً ايکس ومً وٍA1 درمحلًًل30 درصذ يزوی A )سًًلفات ريی(، در يلتاش 190 يلت، در زمان 60 ثاویٍ
دَقف ؾغحیِ ایدبز قسُ اظ خٌٌؽ فلع ضٍٍی هیثبقس اؾشفبزُ اظ الىشطٍٍلیز ًوىی ؾَلفبسی ثطای ایدبز دَقف فلعی ضٍٍی اظ عطیك PES، ؾِجت ًوبیبى قسى دیهّبی ؾَلفِیسٍی زضالگَی دطاـ اقق ایىؽِ، زض وٌٌبضِ دیه آّّي ظهی فلع ضٍٍی قس ثٌٌبثطایي ثب س خ ث ایي و خَز ؾَلفٌیس زض دَقف گبل اًیعُ هضط ث زُ ظهیٌظهیٌِ ضا ثطای ذَضزگی ؾطیـ سط ظیطلای فَلازی فطاّّن هیوٌٌس اِظ الىشطٍٍلیز للیبیی خْز حِصف گ گطزّّبی فَش وطزُ ث دَقف اؾشفبزُ قس ثىبضگیطی الىشطٍٍلیز للیبیی B ثب غلؾزِ 3 زضنٍس ٍظًی عٍجك الگَی دطاـ قىل 4، ثطایِ وًوًَِ B1 زض ٍلشبغ 133 ٍلز ظهبى دَقف زّی 63 ثبًی فلَافلاٍُ ثط ؽبّّط قسى دیهّبی ثلٌس ضٍی زض وٌٌبض دیه آّّي ظهیٌظهیٌِ ، فبظّبی ؾَلفیسی ًیع حصف هی ق ًس
طیف وگاری عىصری (EDS) پًًضص ايجاد ضذضذٌ در الکتريلیت A ي B
خْز ثطضؾی هیعاى فٌبنط Zn Fe ؾغح و دَقف زازُ قسُ، وًوًَِ A1 ٍ وًٍوًَِ B1 هَضز عیَفًِِ ًگبضی فٌهطی EDS لًطاض گطفشٌٌس قًىل 5 ٍ قىل 6 ث سطسیت الگَی دطاـ فٌهطی ثطای وًوًَِ A1 ٍ B1 ضا اظ ؾغح دَقف ًكبى هیزّ س
وًيه

ضکل 4: الگًًی پراش پرتً ايکس ومً وٍ B1 در محلًًل3 درصذ يزوی B )الکتريلیت قلیايی(، در يلتاش 130 يلت .

ضکل 5: وتايج EDS از ومً وٍ A1 در محلًًل30درصذ يزوی A ، در يلتاش190يلت در زمان 60 ثاویٍ .

ضکل 6: وتايج EDS از ومً وٍ B1 در محلًًل3درصذ يزوی B ، در يلتاش130يلت در زمان 60 ثاویٍ .

خًًاظفًًلاد

ضکل 7: تصًًير SEM از سطح مقطع پًًضص فلس ريیٍ در ومً وٍ A1 از الکتريلیت سًلفاتیِ
وًوًَِاِی ووِ فىؽثطزاضی اظ ؾغح همغـ آى نَضر الىشطٍلیز ث ؾغح فَلاز اظ عٍطیك خطل ّبی دلاؾوبیی گطفش وً A1 اؾز و هٍسر ظهبى هٍبًسگبضی آى زض ٍلشبِغ ایدبز قسُ اؾز قىلٍ8- الفٍ 8- ة ، ث سطسیت هیعاى 193 ٍلزٍلزًَ زِض 33 زضنس ظًی الىشطٍلیز A ، 63 ثبًی دطوٌٌسگی فٌهط آّي فلع ضٍی ضا زض ؾغح دَقف ثطای اؾز ایٍي لای ثثِ ًؿجز یىٌ َاذز هی ثبقس ٍ ضربهزٍ آى وًوًَِ B1 A1 ًكبى هی زّس.
زض حسٍز 23هیىطٍى ث زُ و زض اثط اًًشمبل فٌهط ضٍی اظ

ضکل 8: تصًًير میسان پراکىذگی الف( عىصر آََه ، ب(عىصر ريی در سطح پًًضص ومً وٍ A1 درالکتريلیت A.

اؾشفبزُ اظ الىشطٍٍلیز B ثب ّسایز الىشطیىی 75 هیلی ظیوٌٌؽ زض عَل فطآیٌٌس دَقفزّّی ،ؾجت وبّّف ٍلشبغ
ثیف سطیي زضنس ظًی فٌبنط عیف ًگبضی، هطثَط ث زٍ فٌهط Fe Zn اؾٍز و حبوی اظ خَز دَقِف فِلعی هشطاون ضضٍیٍیٍ ثثِ نَضر یىٌِ َاذز ثطؾغح و فَلازی اؾز ثب سغییط الىٍشطٍٍلیز اؾشفبزُ اظ هحلَلً للَیًبیی B ثٍب )11PH=( فلافلاٍُ ثط افعایف ّسایز الىشطیىی هحلَل قسر خِطلخطلِّبی دلاؾوبیی، همساض زضنس ظٍظًیًی ؾَلفیس زض دَقف ث نفط وبّّف یبفز
وتايج ضخامت سىجی پًضص َا از طريق تصايير میکريسکًًپ الکتريوی ريتطی
قىل 7 سهَیط هیىط ؾىَح الىشط ًی لای دَقف فلع ضٍٍی ایدبز قسُ سَؾظ ضٍٍـ دلاؾوبی الىِشطٍٍلیشی ضا ًكبى هی زّس
مًاد
ضکل 9: تصًًير SEM از سطح مقطع پًًضص فلس ريی در ومً وٍ B1 از الکتريلیت قلیايی.
7378951806196

خطل ظًی ث 53 ٍلز هیِقَز فٌهط همبٍهشی زض ایي فطآیٌٌس، الىشطِالىشطٍلیشیٍلیشی اؾز و وًوًَِ هَضز آظهبیفِ ث فٌ َاى الىشطٍٍز وبسسی زض آى غ ع ٍض هَیً قَز ثب س خ ث ًشبیح ، ثطای الىشطٍٍلیز A ثب غلؾز 33 زضنسٍ ظًی ّسایز الىشطیىی 36 هیلی ظیوٌٌؽ، زض ٍلشبغٍِلشبغ 73 ٍلزٍ هِمسٍاض ظیبزی حجبٍة گبظٍ زض ًعزیىی ؾِغح و ث اؾغ گطهبیف همبٍهشی افعٍایف زاًؿیش خطًیبىًَ ثثِ نٍَضٍر هَضقیٍ زض هدبٍضر الىشطٍز سكىیل هیقَز زض حسٍز ٍلشبغ 113 ٍلز خطلِ ّب آغبظِ قٍسُ ثب افعایف ٍلشبغ، هِیعاى ضربهز دَقٍف افعایف یبفش زض هسر ظهبى 63 ثبی دَقفزّی زض ٍلشبغ 193 ٍلز، زض الىشطٍٍلیز 33 زضنس ظًًی ؾَلفبر ضٍٍی
)و A1( ثیفٍ سطیي همساض ضربهز دَقف ثب اًساظاًساظُ سمًطَیجًِی 23 هیىطٍى حبنل هیقَز
ّن چٌٌیي قىل 9 سهَیط SEM ضربهز دَقف ایدبز قسُِ زض وًوًَِ B1 ضا زض الىشطالىشطٍلیزٍلیز B زض هسر ظهبى 63 ثبًی زض ٍلشبغٍلًشبَغ133 ٍلزٍلز ًكبى هیزّّس

14706851497966

ثثِ زلیل ّسایز ثبلای الىشطلىشطٍلیزٍلیز للیبیی ًؿجز ثثِ ؾَلفبسی، زض الىٍشطٍٍلیز B حٍسٍٍز 53 ٍلز خطلِ ّبی دلاؾوبیی آغبظ قسُ ثب افعایف ٍلشبغ زض 133 ٍلز ، دَقف ثب ضربهز 18هیىطٍ ى زض هسر ظهبى 63 ثب ی ایدِبز هی قَز ثطسطی اؾشفبزُ اظ الىشطٍٍلیز للیٍبیی B ًؿجِز ث الىِشطٍٍلیز A زض فطآیٌٌس دَقفزّی فلع ضٍی ثط ؾغح فَلاز، ث خْز ایدبز دَقف زض لشبغّ بی دبییيسٍط ٍ ایدبز ؾغِحی یىٌ َاذزسط هیثبقس قىل13-الف 13-ة ث سطسیت هیعاى دطوٌٌسگی فٌهط آّّي فلع ضٍٍی ضا زض ؾغح دَقف ثطای و B1 ًكبى هیزّس ّوبى گ و هكب سُ هی قٍَز ؾِغًَح ثیف سطی اظ وًوًَِ B1 ًؿجزَ ثثِ A1 سَؾظ فلع ضٍی ث عَض یىٌ َاذز ٍ هَشطًاون د قیسُدَقیسُ قسُ اؾز.

13پًًضصفًًلاد

ضکل 10: تصًًير میسان پراکىذگی الف( عىصر آََه، ب(عىصر ريی در سطح پًًضص ومً وٍ B1 در الکتريلیت B.
هشرلرل قس ث زلیل ثبلا ضفشي هَضِقی بگْ بًًی زهبیِ ؾغح، زض لشبُغّبیِ 273 213 ٍلز ث سطسیٍتً زِض زٍ و B1 A1 ش ٍةّبی هَضقی حبنل اظ سرلی الىشطًیىَیً ایدبز هی قَز. ًشبیح ضربهز ؾٌٌدی دَقف وًوًَِ ّب زض اثط افعایفِ
ٍلشبغ دَقف زّّی ثٍب الىشطٍٍلیز B A زض ظهبى 63 ثبًی دَقفٍ زّّی زض خسٍل 4 آ ضزُ قسُ اؾز افعایف ثیف اظ حس لشبغ زض ز الىشطالىشطٍلیزٍلیز، ؾجت ایدبز دَقكی سطز
جذيل 4 : وتايج ضخامت سىجی پًًضص ومً وٍ َا در اثر افسايص يلتاش پًضص دََی تا الکتريلیت A ي B در زمان 60 ثاویٍ .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

غلؾز الىشطٍٍلیز B )3 زضنس ظٍظًیًی( غلؾز الىشطٍٍلیز A)33زضنس ظٍظًیًی( ضربهز دَقف)هیىطٍٍى( ٍلشبغ)ٍلز( وًوًَِ ضربهز دَقف)هیىطٍٍى( ٍلشبغ)ٍلز( وًوًَِ
18 133 B
1 23 193 A
1
دَقف سطز – هشرلرل 173 B
2 دَقف سطز – هشرلرل 233 A
2
شٍٍة ؾغحی 213 B
3 شٍٍة ؾغحی 273 A
3

خطیبى – ٍلشبغ زض ایي هحٍسٍ زُ هغبثك قىل 11 ذغی ث زُ ثب خَقیسى هَضقی ثربض قسى هحلَل اعطاف الىشطٍٍز وطاُّوطاُ اؾز. تغییرات يلتاش تا جريان در فرآيىذ پلاسمای الکتريلیتی
بحٍی اٍٍل فطآیٌٌٍس دلاؾوبییٍ الىشطٍٍلیٍز A زض هحسٍ ز
163 ثِطای الىشطٍلیز B حسٍز 123 ٍلز اؾز سغییطارُ

ضکل 11: ومًًدار جريان تر حسةٍ يلتاش الف( ومً وٍ A1 تا الکتريلیت30 درصذ يزوی A ، پًًضص دََی در يلتاش190 يلت ب( ومً وB1 تا الکتريلیت 3 درصذ يزوی B، پًًضص دََی در يلتاش 130 يلت.

ث فجبضر زیِگط الىشطٍٍلیع هحلََل زض ایي بحی اسفبق اعطاف و یب وبسس هیقَز ثب قطٍٍؿ خطِلخطلِ ظًًی ٍ ایدبز هیافشسِ هٌٌدط ث سكىیل حجبةّبی گبظی ثؿیبِضی زض وبًًبل ّبیًَ سِرلی الىشطیىی ثط ؾغح وًوًَِ، ذلل ٍ فطج هَضقی زض ؾغح ایدبز هیِ قَز قىل 12 ایي ذلل ٍ فطج دَقف زّّی ًكبى هی زّس.
ایدبز قسُ ثط ؾغح وًوًَِ A1 ضا زض لشبغ 193 ٍلز

ضکل12 : خلل ي فرج َای)حفرٌ َای( تطکیل ضذٌ در يلتاش جرقٍ زوی 190 يلت در ومً وٍA1 .

یَى ّبی هثجشی و زض اعطاف حجبة خوـ قسُ اًس ث عَِض هؿشمین زض خْزِ ؾغح وبسسی قشبة زازُ هی ق ًسِ و ٍیػگی ّبی آى ضا هی سَاى، هبًٌس ثْ وٌٌی اظ یَىّ ّب سَنیف وطز ٌگبهی ووِ حجبة هی سطوس، اًًطغی شذیطُ قسقسُ زاذل لای گبظ آظاِز قسُ اًطغی ؾیٌٌشیىی آى اظ لایِ ی هبیـ ث ؾِغح لغق وبض هٌٌشمل هی قَز ایي اًطغی هی س اًس ثؿیبض ثبلا ثبقس، هبٌس ایدبز حجبة زض زاذل یه هبیـ و زاضای فكبضی زض گؿِشطُ چٌٌسیي ّعاض هگب دبؾىبل یب ثیف سِط اؾز یَىّ ّبیی و ثبیس ضؾَة زازُ ق ًس، اثشسا اظ عطیك حفطُ ایدٍبز قسُ ث ؾیل سطویسى حجبة قشبةِ زاز هی ق ًس ّن چٌیيٍِ ثثِ ووِه اًطغی ؾیٌٌیشیىیِ ث ؾغحُ وبسس حطوز و زًُوَزُ ثیف سط قشبة هی گیطًًس و ایي اهط ، ؾجت ضؾَة یَِىّ ّبی فلعی ه خَز زض زاذل الىشطٍٍلیز ضٍٍی ؾغح لغق وبض هی قَز.
ثب افعایف ثیف سط ٍلشبغ بحی زٍٍم اظ فطآیٌٌس دلاؾوبی الىشطٍ لیشی، خطلِ ظًًی اعطاف وًَِوًَِ یب وبسس آِغبظ هیقَزِ زضایي هطحل ، ثربض زاذل ّط حجًبة سجسیل ث یه خطل قسُ افعایف ٍلشبغ افوبلی ؾجت سكسیس خطل ّب هی قَز ثب آظاز قٍسى ثربض زاذل حجبةّبی گبظی، یه لای گبظی و ث دبوز ثربض هقطٍف اؾز، اعطاف وًوًَِ سكىیل هیقَز دِبوز ثربض سكىیل قسٍُ، الىشطٍٍز وَبًضِی ضا اظ هحلَل الىشطٍٍلیز خسا وطزُ ّویي اهط، ثبفث افز خطیبى هبوعیون اظ 6 آهذط ثثِ همساض وویٌ 2/2 آهذط ثطای الىشطٍٍٍلیز A ٍ افز آىٍ اظ 9 آهِذط ث همساض 2/3 آهذط ثطای الىشطٍلیز B قسُ هطحل ؾَِمِ فطآیٌٌس دلاؾٍوبی الىشطٍلیشی آغبظ هیقَز زض ایي هطحل ًیع افعایفِ ٍلشبغ ؾجت هیقَز، خطلِ ّبی حجبثی حَل الىشطٍز ث یه ثطافطٍٍذشگی دی ؾش سجسیل قَز زض ٍالـ هیساى الىشطیىی لَی زاذل دبوَز ثربض، ثبفث سرلی الىشطیىی زض ؾغح الىشطٍٍز هیقَز ضازیىبلِّبِی حبٍٍی ضٍٍی اخعای ی ًیٍ حِبنل اظ دلاؾوبی سرلی ث ؾوز وبسس قشٍبٍة هیگیطًًس ث عَض ّنظهبى ؾغح لغق ضا ثوجبضاى وطزُ گطم هیو ٌس هحس زُ ٍلشبغٍ) 233-193 ٍلزٍ( ثطای الىشطٍٍلیز A )173- 133 ٍلز( ثطای الىشطٍلیز B، بحی فولیبسیٍ فطآیٌٌس گبل اًیعاؾیَىٍ دلاؾوبیِ الىشطالىشطٍلیشیٍلیٍشی ث زُ و زض آى دلاؾوب دبیساض اؾز یِه بحی فقبل دَیب اظ ًؾط فطآیٌٌس فَشی ثطای ایدبز لای دَقف اؾز، ٍ ثیفسطیي وٌشطل فولیبر ؾغحی دَقفزّّی هیس اًًس زض ایي بحیًبحیِ نَضر گیطز.
افعایف ٍلشبغٍلشبغ ثثِ ثیف اظ ایي همساض، سبثیط ظیبزی ضضٍیٍیِ سغییطار خطیبى فیعیه دلاؾوب ًساضز افعایف ٍلشبغ ث ثیف اظ 273 213 ٍلز ث سطسیت ثطایٍ زٍ الىشٍطٍٍلیز A B، زهبی ؾغٍح لغق ضا افعایفٍ زازُ ثبفث شٍة هَضقیٍ آى هیقَز ه ضف لَغی ؾغح شٍةِ قسُ زضٍ قىل 13-الف 13-ة ثثِ سطسیت ثطای زٍ وًوًَِ B3 A3 هكب سهكبّسُ هی قَز
پًضصفًلاد

ضکل 13 : مً رفً لًًشی سطح ريب ضذٌ الف( ومً وٍ A3 در يلتاش 270 يلت ، ب( ومً وٍ B3 در يلتاش 230 يلت.

774702709547

زض عی فطآیٌٌس دَقفزِّّی زض ّط ز الىشطٍٍلِیزٍ ث عَض یىؿبىِ زهبی ؾغح لغِق آّ ؿش افعایٍف یبفش زِض دبیبى زهب ث 113-143زضخ ؾبًًشیگطاز هی ضؾس زض ایي فطآیٌٌس دَقف فَشی ایدبز كسًُكسُ، ظیطا لاظه فَش، زهبی ثبلا هیثبقس آًچِ زض عی ایي آظهبیف اظ اّّویزِ ثطذَضزاض ثَز ایي اؾز و زهبی هحلَل الىشِطٍٍلیز ثبلا ضفش سِب خبیی و هحٍلَل زض حبل خَقیسى ثَز ث زلیٍل یؿِى ظیش دبییي الىشطٍِلیز، سلاعن زض هحلَل ظیبز ث زُ فبنل گَبظیِ اعطاف وًوًَِ ضا سحز سبثیط لطاض هیزّّس ثب س خ ث ایٌ ىِ یؿى ظیشٍیؿىَظیشِ ذبنیشی اؾز و ؾیِبل ث ؾیل آى زض همبثل سٌٌفٍ ثطقِی همبٍٍهز هی وٌٌِس، ث زلِیل دبییيٍ ثَزىٍ ایيِ همبٍهز زض الىشطٍلیز، لای گبظی اعطاف الىشطٍز ث ؾیل سلاعن هحلَل خب ث خب قس گطهبی ایدبز قسُ اظ دلٍاؾوب، نطف گطم قسى هحلَلِ اعٍطافِ الىشطٍٍز هیقَز س ْب ثرف وَچىی اظ گطهب ث ظیطلای فَلازی هٌٌشمل قس و س ْب ؾجت ثبثز هبًًسى زهب زض هحسٍ زُ 113 سب 143 زُضخِ ؾبًًشی گطاز هی قَز
قىل 14-الف 14-ة ه ضف لََغی ؾغحٍ دَقف زٍ و B1 A1 ضٍا ث سطسیت زض ٍلشبغ 193 133 ٍلز ًكَبىً هی زّس ضؾَثبرِ فلعی ضٍی سمطیجب ثثِ عَض یىٌ َاذز ؾغح فَلاز ضا د قبسُ ؛ اهب دؿشی ثلٌٌسی ّبی ؾغح دَقف ث زلیل خطل ّبی دی زض دی دلاؾوبیی، ؾجت افعایف ظثطی دَقف هی قَز

ضکل 14: مً رف لًشی سطح پًًضص الف( ومً وٍ A1 در يلتاش 190 يلت، ب( ومً وٍ B1 در يلتاش 130 يلت.

ضکل 15: پريفیل سطحی ومً وٍ َای الف(A1 در يلتاش 190 يلت ب( ومً وٍ B1 در يلتاش 130 يلت.
حفطُِ ّبی ایدبز قسُ زض ؾغح وًوًَِ B1 زض همبیؿ ثب و A1 ون سط ث زُِ دَقف ثِثِ ًؿًَِجز هشطاون سط هی ثبِقس ه ضًف لهَضفَلَغیَغی حبنل ث زلیل خطل ّبی دی زض دی دلاؾوبیی ث نَضر شضار گل ولوی قىل ؽبّط هی قَز س دَگطافی ؾِغح دَقف ث ؾیل هیىطٍ ؾىَح یطًٍیطٍیٍی اسوی(AFM)1 ؾبذز زاًًوِبضنِ ثطاِیِ وؿت زازُ ّبی ویفی )سهبسهبٍیطٍیط س دَگطافیِ( ث وبض گطفش قس ًشبیح ثسؾز آهسٍآهسُ اظ آظِهبیف AFM و زض قىل 15-الف 15-ة ثطٍای ز و A1
ٍ B1 ًكبى زازُ قسُ اؾز، سبییس و سُ خَز ثطًآهَسًگی ّب
ٍ فطفطٍ ضفشگیٍ ّبی ایدبز قس هی ثبقِسٌ
ایي دؿشی ثلٌٌسی ّب ث زلُیل خطل ّبی یٍىٌ َاذز ثط ضضٍیٍی ؾغح سَظیـ، حبلز ثؿیبض ًطهی ضا ثط ضٍیِ ؾغح ایدبز وطزُ اًس ّن چٌٌیِي اضسفبؿ ثطآهسگی ّب زضًوA1 زض لؿوز 15-الف اظ و B1 زض لؿوز 15-ة ثیًفِ سط قسُ اؾز ووِ ًكبى زًّ سًُ نبفی ؾغح ثیفسط وًوًَِ دَقف زاز قسُ زض هحیظٌ للیبیی هی ثبقس اثقبز هٌ غًمِ سحز آًًبلیع زضُ ایي اقىبل μm 1×1 اؾز

Microscope 1 Atomic Force

تررسی آزمًًن خًًردگی
ًشبیح حبنل اظ آظهَى دلاضیعاؾیََى ززٍ وًوًَِ A1 ٍ B1 دؽ اظ 23 زٍلیم ظهبى دبیساضی دشبًًؿیل هساض ثبظ ث وطاُ سىٌٌیهِ ثطٍى یبثی سبِفل ًكبى هیزّس، دشبًؿیلِ ذَضزگی و ذبم ًؿجز ث ؾبیط و ّبی دَقف زازُ قِسُ عجكً وَزاضًوَزاض قىل 16، هثجزسًط هًیثبقس و ایي اهط ث فولىطز دَقف ضٍٍی ثثِ فٌ َاى یه دَقف فساق سفساقًَسُ اقبِضُ زاضز زض ایي حبلز دَقف ضٍٍی ذَضزُ قسُ فلع دبی هحبفؾز هیقَز ایي فطآیٌس َؿ ذبنی اظ حفٍبؽز گبل اًًیىی اؾز اظ عطفی دشبًؿٍیلً هٌفی سط و ّبی دَقف زازُ قس زلیلی ثط اثجبر خَز دَقف فًلعَیً ضٍٍی زض ؾغح و ّبُ هی ثبقس
ثب س خً ثً ًشبیح آظهَى دلاضِیعاؾیَى خسٍٍل 5 هكبّ سِهكبّسُ هی قَز دشبًؿِیل ذَضزگی و B1 ًؿجز ث و A1 ه ٌفیسط ث زثَزُ هیعاىً خًطیبى ذَضزگی آى ون سًط هی ثبقس

زض ظهبى قطٍٍؿ ذَضزگی و ّب ث زلیل ایي و دَقفٍ فلع ضٍٍی ایدبز قسُ هشرلرلً ث زًُِ، ث عَض ّنظهبىِ، فَلاز ضٍٍِی ث سطسیت عجك اوٌٌفّبی 1 2 ذ ضزُ هیقِ ًس؛ اهب ث زلیلِ دشبًؿیل ذَضزگی فقبلسط فٍلع ضٍٍیَِ ًؿجز ث فَلاز ،دَقف ضٍٍی ثب ؾطفشی ثیف سط اظ ظیطلای فَلازی ذَ ضزُ هیقَز
اوٌٌف) 1(

ٍاوٌف)2(

اوٌف وبسسی زض ایي فطآیٌٌس عجك ضاثغ 3 اوٌٌف احیبی اوؿیػى هیثبقس ؾطفزِ اوٌٌف احیب زضِ اثشسای فطآیٌٌس ذَضزگی زض ؾغح وًوًَِ وٍن سط اظ اوٌٌف آًًسی
پًًضصفًًلاد

ضکل 16: مىحىی پلاريساسیًًن ترای الف( زيرلايٍ فًًلادی 12St ، ب( ومً وٍ A1 پًًضص دادٌ ضذٌ در در الکتريلیت 30 درصذ يزوی A ي يلتاش 190 يلت ، پ( ومً وومًوٍ B1 پًًضص دادٌ ضذٌ در الکتريلیت 3 درصذ يزوی B در يلتاش 130 يلت.
جذيل 5 : اطلاعات خًًردگی حاصل از مىحىی پلاريساسیًًن ترای زيرلايٍ فًًلادی 12St ي ومً و َای B1 ،A1 تٍ ترتیة پًًضص دادٌ ضذٌ در الکتريلیت 30 درصذ يزویA ي 3 درصذ يزوی B.
Icorr(

A/cm2 ) Ecorr(v) وًوًَِ
24/18 -3/54 ذبم
23/17 -3/66 A1
22/8 – /76 B1

ذ ضزُذَضزُ قسى فلع ضٍٍی ث زُ ٍ ؾجت حفبؽز ثرف ظیطلای هیقَز اظ ؾَی زیگط ث زلیل فسم خَز ًمبط َن سیع، ضفشبض ذَضزگی ایي وًِوًَِ ّب ًیع هٌٌبؾت اؾز ٍ ذَضزگی هَضقی سكسیس ًوی قَزَ
اوٌٌف) 3(

ًشبیح اققاققِ ایىؽ وًوًَِ ّبی A1 ٍ B1 ثثِ سطسیت زض قىلّّبی 16ٍ17 ًكبى هیزّس ،ثلٌٌسسطیي دیه دطاـ هطثَط ثثِ ضؾَة یسضٍٍِوِؿیس آّي )

( حبٍنل اظ ٍاوٌٌف 4 هی ثبقس و ث نَضر یٍه لای ظضزضًگ دؿی ثط ؾغح وًوًَِ ؽبّّط هی قَز ؾجتِ وبّّف ؾطفزَ ذَضزگی وًًوًَِ فَلازی هی قَز
اوٌٌف) 4(

وًيه

ضکل 17: پراش اضعٍ ايکس محصًًلات خًًردگی ومً وٍ A1 پًًضص دادٌ ضذٌ در يلتاش 190 يلت.

ضکل 18: پراش اضعٍ ايکس محصًًلات خًًردگی ومً وٍ B1 پًًضص دادٌ ضذٌ در يلتاش 130 يلت.

خًاظ پًضصفًلادکرته

ثب س خٍسَخِ ثثِ دطاـّّبی دطاوٌ س ایی و اظ

، FeO ZnO زض الگَی اقق ایىؽ زِزٍ وًوًَِ A1 ٍ B1 هكٍبّ سُ هیقَز، هیسَاى گٍفز ّط وسام اظ اوٌٍاوٌفٌفّبی 5، 6 7 زض هسرٍ ظهبى غ ع ٍضی و زض هحلَل 5/3 زضنس ولطیس ؾسین اًدبم سؿز دلاضیًعاَؾًیَى DC ًیع هیس اًس زض ؾغح وًوًَِ اًدبم ق ًس

اوٌٌف)5(

اوٌٌف)6(

اوٌٌف) 7(

نتیجه گیری
زض ایي دػ ّف، ایدٍبز دَقف فلعی ضٍٍی اظ عٍطیك فطآیٌٌس دلاؾوبی الىشطٍلیشی اقجبؿ زض ز الىشطٍلیز ؾَلفبسی للیبِیی سَؾظ هٌٌجـ خطیبى هؿشمین اًدبم قس عجك ًشبیٍح ث زؾز آهسُ هكرِم گطزیس ثب سغییط الىشطالىشطٍلیزٍلیز اظ هحلََل ؾَلفبر ضضٍیٍی ث حبلز للیبیی، ّسایز الىشطیىیٍ هحلَل افعایف هِییبثس و ثبفث افعایف خطیبى سب 3 آهذط وبّّف ٍلشبغ خطل ظًًی ث هیعاى 53 ٍلز هیقَز اظ عطفی اؾشفبزُ اظ الىشطٍٍلیز للیبیی ؾجت حصف فبظّبی ؾَلفیسی اظ عیف دطاـ فٌهطیِ دَقفِ هی قَز ثطضؾی ّب ًكبى هی زّّس، دَقف و B1 و زض هحیظ للیب ایدبز قس اؾز، هشطاون سطً اظً دَقف وًٍوًَِ A1 )دَقف زّی زُض هحیظ ؾَلفبسی زض ٍلشبغٍلشبغ 193 ٍلَزً( ث زثَزُ
ٍ زاضای هیعاى سرلرل ونسطی هیثبقس عجك ًشبیح آظهَى دلاضیعاؾیَى دَقف فلعی ضٍٍی ث زلیل دشبًؿیل ذَضزگیٍ هٌفی سط اظ آّي، ؾطیـسط اظ ظیطلاِی فَلازی ذ ضزُذَضزُ قس
عجك ذَضزگی گبل اًًیه ؾجت حفبؽز و هی قَُز
ّنچٌٌیي وًوًَِ B1 ث زِلیل خطیبى ذَضزگیً وَنًسط همبٍٍهزِ ثْشطی ضا ًؿَجًِز ثثِ وًِوًَِ A1 زض ثطاثط ذ ضزُذَضزُ قسى ظیطلای زاضز عجك آًبلیع اقق ایىِؽ قسیسسطیي دیه هحهَلار ذَضزگی و ّب هطثَط ث یسضٍٍوؿیس آّّي ث زثَزُ و ث نَضر یهًٍ لًاِی ظضزضً گ دؿیَ ثط ؾغح وًوًَِ ؽبّط هی قَز ؾجت وبّف ؾٍطفز ذَضزگی وًًوًَِ فَلازی
هی قَز Refrences:
P. Gupta, G. Tenhundfeld, E.O. Daigle, D. Ryabkov. Surface and Coatings Technology,2007,“Electrolytic plasma technology: Science and engineering-An overview”
P. Gupta, G. Tenhundfeld, E.O.
Daigle, D. Ryabkov,” Electrolytic plasma Technology”, Surface and Coatings
Technology, 20053-اهیطحؿیي افشضبزی/هدشجی ًهط انف بًًی/احؿِبى نبئت َضی/ثبظزاضًًسگی اظ ذَضزگی هؽ ث ؾیل فیلن
ّبی لاًی ًبظن ذَز هدوَ فِ ؾبظقیف ثبظ زض هحیظ ّبی اؾیسی/هَاز ًَیيَیي/خلس5/قوبضُ 1/دبییع 1393
P.Taheri, M.Aliofkhazraei,Ch. Dehghanian, A.R. Sabour, A
phenomenological model of plasma electrolytic saturation (PES) of steel in related solutions, Tenth international conference on plasma surface engineering, Germany, 2006.
X.Nie, C.Tsotsos, A.Wilson, A.L.Yerokhin, A.Leyland, A.Matthews. Surface and Coatings Technology, 2001, Characteristics of a plasma electrolytic nitrocarburising treatment for steels, Vol. 139, pp. 135-142.
A. L. Yerokhin, X. Nie, A. Leyland, A. Matthews and S. J. Dowey ,Surface and Coatings Technology 1999, “Plasma electrolysis for surface engineering”, 122: p.73-93,
G. Yong-jun, W. XIAY “Correlation between discharging property and coatings microstructure during plasma electrolytic oxidation”, Trans. Nonferrous Met. SOC. China 16, pp.1097-1102, 2006.
A.L. Yerokhin, X. Nie, A. Leyland, A. Matthews, S.J. Dowey, Surface and Coatings Technology, 1999, “Review of
مًاد وًيه
plasma electrolysis for surface engineering”
Spangle formation on hot9-. Singh A.K., Jha G., Chkrabarti S., “ -dip galvanized steel sheet and its effects on corrosion resistance properties”, Journal of corrosion engineering, Vol.59,No: 2, 2003.
Alloying reaction control in production of 10- Kanamaru T, Nakayama M, “ galvannelaed steel”، Mater Sci Res Int,
1995,Vol:1, 150. 11- Mackowiak J, Short N.R،
“Metallurgy of galvanized coatings”, Int
Met Reviews, 1979.Vol:1.345.12- S. Moon, Y. Jeong “ Generation
mechanism of microdischarges during plasma electrolytic oxidation of Al in aqueous solutions”, Corrosion Science 51, pp. 1513-06 Zapponi M., Quiroga A., Perez T, –1512, 2009.
“segregation of alloying elements during the hot-dip coating solidification process”, Surface and Coating T122,1999,18-20 echnology, Vol:

18 تررسی خًاظ پًًضص فلسی ريی ايجاد ضذضذٌ تر ريی فًًلاد کم کرته در …
882701851916


پاسخی بگذارید