اذاصُ داًداًِ ا لیاٍلیِ هادُ 70 هیىشٍٍى تَد. واّّؾ ؿذيذ اذاصاًذاصُ داً پغ اص فشآيٌٌذ اكطىاوی اغتـاؿی دس خِذٍٍل 1 ديذديذُ هیِِؿَد. تٍا اػتفادُ اص خذٍٍل 1هی تَاى ساتطِ تیي اذاص
داً هتغیش صًش- َلواىَّلواى ت كَستُ
Lnd 7.7 0.22LnZ تذػت آٍٍسد. ايي ساٍتط
ؿثاّّت صيادی تتِ ساتطساتطِ تذػت آهذآهذُ اص اوؼتشٍطىِ
آلیاطLnd 60.17LnZ AZ31 داسد ]1[. فشآيٌٌذ اكطىاوی اغتـاؿی دس تؼیاسی اص همالِ ّا تتِ كَست اوؼتِشٍٍطى دسخا تَكیفِ ؿذُ اػت. تـات ايي ددٍ سٍٍؽ تا ت خ ت ًضديىی دٍ ساتط تالا لاتل هلاضظِ اػت.
تلاٍيش هاوش ػىَپی همطغ ػشضی و ّای اكِطىاوی اغتـاؿی ؿذُ تا اتضاس سصٍ داس دس ػًشَػًت زشخؾّّای 800، 1000 ٍ 1200 دٍٍس دس دلیم دس تؼذاد پاع ّای گ اگگًَاگَىَى دس ؿىل 2 ديذديذُ هی ؿَد .

ؿىل 1- تغییشات دهايی ضیي فشآيٌذ اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػِت زشخؾ800، 1000 ، 1200 ٍ 1400 دٍٍس دس دلیم .
ّواىگ و ديذُ هی ؿَد، دس ػشػت زِشخؾ پايیي ،لشاسگیشَیًِ رِسات تمَيت و ذُوٌٌذُ دس هٌ طم اكطىاوی اغتـاؿی ت گ يىٌ َاخت ًیؼت تا افضايؾ ػشػت زشخؾ، ّوِگيَ ؿًِذى ػاختاس ت ثَد يافٍت اػت.
ّنچٌیي، ثب افصایص تعداد پبسّب اش دٍپبس ث چْْبزپبس، تَشیعِ ذزات ثْ جَد هییبثد. ثب ایي زٍ ًد دِز ثْتسیي حبلت ک اًًجبم چْْبز پبس فسآیٌٌد دز سسعت چسخص 1211دٍ ز دز دقیقدقیقِ ثْتسیي تَشیع ذزات دیددیدُ هیضَد. ث جَد یکٌ َاخت ضِدى قسازگیسی ذزات تقَیت ک دُ دز سسعتّبی ثبلا ث دلیل ثبلا زفتي سیلاى هَاد ثب افٌصایص سسعت چسخص هِی ثبضد .
دز ضکل 3 سطح هقطع وًوًَِ ّبی اصطکبکی اغتطبضی
ثب استفبدُ اش اثصاز ثدٍٍى زًشٍزشٍُ ًوبیص داددادُ ضدضدُ است .
ّوبىگگًَِ ک دز ایي ضکِل هطبّ دُ هیضَد، تَشیع هٌٌبسجیَ اش ذِزات دز هٌ طق اصطکبکی اغتطبضی جَد ًدازد ٍ سیلاى پبییي هَاد، هَجت ایجبد تسک ّبیی دز ایي هٌ طق ضدُ است. پبییِي ثَدى سیلاى هَاد ایجبد حفساتِ دز سِطح هقطع وًِوًَِ اصطکبکی اغتطبضیٍ ثب اثصاز س
خذٍٍل 1- اًذاصُ دًاً ٍ دهای اًذاصاًذاصُ گیشی ؿذُ وشاُّوشاُ تا ًشظضیبزُ ًیص دز ضکل 4 دیدُ هی ضَد. ث دلیل حفسُ داز ثَدى وًِوًَِ ّبی اصطکبکی اغتطبضی ضدُ ثِب دٍ اثصاز ثدٍٍى زشٍ س ضیبزُ اش ثسزسیّ ّبی ثیصتس ایي و ّب خَددازی ضُدٍ.
وشًًؾ پاساهتشصًًش- َّلواىَلواى هطاػثِ ؿذؿذُ دًس ّش ػشػت زشخؾ.
(K)دهب ًسخ کسًًص (1-(s اًداشُ داًداًِ(µm) پبزاهتس شًًس-ّلوبى(1-(s
800rpm 604 24/43 2/8 1/16×1013
1000rpm 640 30/54 3/1 3/12×1012
1200rpm 663 36/65 4/2 1/58×1012
1400rpm 690 42/76 5/2 6/9×1011

ؿىل 2- ػطص همطغ وًوًَِ ّای اكطىاوی اغتـاؿی ؿذؿذُ.

ؿىل 3- وًوًَِ ّای تَلیذ ؿذُ تا اتضاس تذٍٍى سصٍسصٍُ: الف- 800 دٍٍس دس دلیمدلیمِ ب-1000 دٍٍس دس دلیمدلیمِ ج-1200 دٍٍس دس دلیمدلیمِ.

1771777-1635748

ؿىل 4- و ّای دٍ پاػ تَلیذ ؿذؿذُ تا اتضاس ؿیاسداس: الف- 1000 دٍٍس دس دلیم ب-1200 دٍٍس دس دلیم .
دس ؿىل 5 لاي ّایًَ پیاصی ؿىلِ ايداد ؿذُ دس و اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت زشخؾ 1200 دٍٍس دًِس دلیم پِغ اص اًداٍم دٍ پاعِ هـا ذُ هِی ؿَد. لاي ّا ؿاهل يه لاي سيضداً يه لاي دسؿت داً هی تاؿذ. دس تلَيش هیىش ػىَج الىتش ًی ًیض خَد ثَد رسات دس لاي ّای گ اگَى ديذُ هی ؿَد. ّنزٌیيٍ، دس ؿىل 6 تِلَيش هیَىش ػىٍَج الىتشٍ ًی هشص تیي هٌاطك اغتـاؿی ٍ هتأِثش اص ضشاست تغییش ؿىل سا ًـاى هیدّّذ. ّواىگگًَِ و دس ايي ؿىل هـا ذُ هی ؿَد، اذاصُ داً دس هٌ طمَهٌطمِ هتأثش اص ضشاست ٍ تغییش ؿىل تؼِیاس دسؿت تش اص ه طم اغتـاؿی هی تاؿذٍ. واّؾ اًذاصُ دٍاً دس هٌ طم اغتـاؿیِ ؿذ دس اثِش تثلَس د تاسُ ديٌٌاهیه ّنزٌیي، خلََگیشی اص سؿُذ داً ت ػیل رسات تمَيت و ذُ هیتاؿذ. ايي دس ضالی اػت وِ رساتِ تِمَيت وٍ ذُ ّوگی ت كَست خذاگاً دس صهیٌ لشِاس گشفت اًذ خ ؿ ّايی اِص ايي رسات خَد داسد. دِس ؿىل7 لشاسگیشی رسات تمَِيت و ذُ دِس هشصداً ّا ديذ هیؿَد. ّنزٌیي، هلاضظ هی ؿٌَد و تا خَد ػشػتُ زشخؾ تالا، تاص ّن هٌٌاطك تدوؼی رسات خَد داسد.
دس ؿىل ّای 8 تا10 تلِاٍٍيش ػطص همطغ وًوًَِ ّایٍ اكطىاوی اغتـاؿی زْْاس پاػ تا ػشػت زشخؾً 800 1400 دٍٍس دس دلیمِدلیمِ و د پاػ تا ػشِػت زشخؾ

1400 دٍٍس دس دلیم دٍيذًُ هًِی ؿٍَد. ّواىگگًَِ و دس ايي ؿىل ديذُ هی ؿَِد، تَصيغ رسات تا افضايؾ ػِشػتِ زشخؾِ اتضاس تْ ثَد يافت اػت. ّنزٌٌیي، ّواى گ و دسِ وًوًَِ اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت 1400 دٍٍسَ دس دلیم ديَذًُ هیؿَد، تا افضايؾ تؼذاد پاع اص دٍ ت زِْْاس پاع، تَصيغ رسات ت ثَد هیياتذ. تَصيغ رسات دس وًِوًَِ ّای گ اگگًَاگَىَى تا اػتفادُ اص اييگ تلِاٍٍيش تا اػتفادُ اص ًشم افِضاس پشدِاصؽِ تلَيش هَسد هطاَػًِث لشاس گشٍفت )ؿىل 11(. ّواىگگًَِ و دس ايي ؿىل هـا ذ هی ؿَد، تا افضِايؾ ػشػت زشخؾِ اتضاس، هیاًًگیي اًذاصُ رُسات واّّؾ يافت اػت. ايي ضالت ت دلیل ؿىؼتِ ؿذى رسات تدوغ يافتيافتِ هی تاؿذ.

پراش پرتو ایکس
دِز ضکل12 ًتبیجٍ ثدست آهدُ اش پساش اضع ایکس و ّبی گ بگگًَبگَىَى ّنچٌٌیي، الگَی پساش هِِسجع دز ضکَلً 12)ش( هطبّ دُ هی ضَد. صفح T، صفح هقطع عسضی وًِوًَِ صفحِصفحِ W، صفحِ هقطع طَلی و )ّن ازش صفحً ًَزدَزٍد و ا لیاٍلیِ( هی ثبضد. ًسجت ضدًتَ پِیک ّب ثسای و هٌٌیصیًوَیً پَدزی دز ضکل 12)( دید هی ضَد .
2143060262832

ثس اسًبسًَِ ایي ضکل ثیصتسیي ضدتٍ پیُک ثسای صفحِ1011 ث دُ ٍ پس اش آى صفحِ ّبی0002 ٍ 1010 ث تستیت ثیصٍتسیيِ ضدت زا دازًًد. ایي دز حبلی است کِکِ دز وًوًَِ ا لی ک ًَزدَزد ضدُ است، دز هقطع طَلیِ، صفحِ0002 ثیصتسیي ضدت زا دازد د صفح دیگس ذکس ضد دز قجل دازای ضدت ثسیبز جٍصییٍ ستٌٌدّستٌد. ّنچٌیي، دز هقطع عسضی وّوِ وًوًَِ ّب ثب افصایص تعداد پبس اش دٍ ثثِ چْْبز پبس، پیک صفحصفحِ اصلی لغصش 0002تطدید ضد است. افصِایص ضدت پیک 0002 ثب افصایص تعٍداد پبسُ هیت اًًد ث دلیل افصایص تغییس ضکل پلاستیک جْت گیسی تسجیحی ثیصتس صفحبت دز زاستبی صفحصفحِ لغصش اصلی یعٌٌی0002 ثبضد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ؿىل 5- لايِ ّای پیاصی ؿىل ايداد ؿذُ دس وًوًَِ اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت زشخؾ 1200 دٍٍس دس دلیمدلیمِ پغ اص دٍپاع.

ؿىل 6- تلَيش هیىشٍ ػىَج الىتشٍ ًی هشص تیي هٌٌاطك اغتـاؿی هتأثش اِص ضشاست تغییش ؿىل دس ًوًَِ اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت زشخؾ 1200 دٍٍس دس دلیم پغ اص دٍٍٍپاع.

ؿىل 7- داًداًِ تٌٌذی هٌ طمهٌطمِ اغتـاؿی ٍ خَد خ ؿِ ّای رسات دس و اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت زشخؾ 1200 دٍٍس دس دلیم پغ اص دًٍپَاًعِ.

ؿىل 8- تَصيغ رسات دس وًوًَِ زْ اسپاػزْاسپاػِ تا ػشػت زشخؾ 800 دٍٍس دس دلیمدلیمِ.

ؿىل 9- تَصيغ رسات دس وًوًَِ زْ اسپاػزْاسپاػِ تا ػشػت زشخؾ 1400 دٍٍس دس دلیمدلیمِ

ؿىل 10- تَصيغ رسات دس وًوًَِ د پاػدٍپاػِ تا ػشػت زشخؾ 1400 دٍٍس دس دلیمِ

ؿىل 11- تَصيغ رسات دس وًوًَِ ّای گ اگگًَاگَىَى
)
الف

)
ة

)
ج

)
ُ

)
د

)
ش

)

الف

)

ة

)

ج


دیدگاهتان را بنویسید