(CTAB) را میتوان نام برد.
در شکل2 الگوي پراش پرتو X براي نانو کامپوزیت پلیاتیلن -نقره 10درصد که با نماد 10PESN نمایش داده میشود، نشان داده شده است. همان گونه که در شکل مشخص شده است دو قله بلورین 5/21و9/23 درجه که به ترتیب متناظر با دسته صفحات (110) و (200) هستند مربوط به پلی اتیلن و قلههاي مشاهده شده در θ2 هاي 1/38، 3/44، 4/64 و4/77 به ترتیب متناظر با دسته
صفحات (111)، (200)، (220) و (311)، مربوط به نانوذرات نقره هستند.
بمنظور بررسی ریخت شناسی و چگونگی توزیع نانوذرات در زمینه پلی اتیلن از تصاویر SEM و TEM نانوکامپوزیتها استفاده شد که یکی از این تصاویر (مربوط به نمونه پلیاتیلن-نقره 20درصد با نماد (20PESN) در شکل 3 ارایه شده است. همان گونه که در این تصاویر مشاهده میشود با آن که نانوذرات کروي نقره در اثر
Lhkl=0.9λ/βcosθ (1)
در این معادله Lhkl اندازه نانو بلورك برحسب نانومتر ،θ زاویه تابش پرتو ورودي مربوط به قله (λ ،(hkl طول موج پرتو X در اینجا برابر با 15046/0 نانومتر و β پهناي قله مورد نظر در نیمه ارتفاع بیشینه بر حسب رادیان است.
نتایج به ازاي قلههاي مربوط به دسته صفحات گوناگون در جدول 1 نشان داده شده است. با توجه به نتایج بدست آسیاکاري مکانیکی را در پراکنده کردن نانوذرات در زمینه پلی اتیلن به روشنی مشاهده کرد. عدم انباشتگی مشاهده شده را میتوان به پایدارکننده PVP که در تهیه نانوذرات استفاده شده است، نسبت داد [20].

Intensity (counts)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Intensity (counts)

2040 6080
2 (Degree)

شکل ١ – الگو پراش پرتو X نانوذرات نقره -داخل: تصوير TEM نانوذرات نقره.

جدول١ – اندازه نانوبلورک ها نقره محاسبه شده از رابطه شرر متناظر با دسته صفحات گوناگون.
(111) (200) (220) (311) دسته صفحه (hkl)
25/2 22/2 20/4 19/0 اندازه نانوبلورك (nm )

2040 6080
2(Degree )

شکل٢ – الگو پراش پرتوX نمونه 10PESN پس از ١٥ دقيقه آسياکار .

(ب) (الف)
شکل ٣ – (الف) تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM و (ب) تصوير ميکروسکوپ الکتروني عبور TEM مربوط به نمونه 20PESN .
شکل 4 نتایج بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره را در مورد دو باکتري استافیلو کوك اوریوس (شکل الف) و اشرشیا کولی (شکل ب) نشان میدهد. هاله ایجاد شده در اطراف دیسکها نشان میدهد که نانوذرات نقره تهیه شده مطابق انتظار و با توجه به گزارشهاي پیشین [25-23] داراي خاصیت ضد باکتریایی براي هر دو باکتري مورد پژوهش هستند. قطر هاله ایجاد شده پیرامون نمونهها در هر دو باکتري با افزایش مقدار نانوذرات نقره ،افزایش مییابد. با وجود اینکه مکانیسم اثر نانوذرات نقره بر باکتريها به گونه کامل شناخته نشده است، ولی اتصال به سطح و از بین بردن عملکرد غشاي سلولی باکتريها به عنوان مهمترین مکانیسم مرگ باکتري توسط نانوذرات نقره عنوان شده است [26 و 27]. بنابراین، میتوان مکانیسم اصلی ویژگیهاي ضدباکتریایی نانوذرات نقره را چسبیدن و رسوخ کردن به دیواره سلول باکتري دانست.
سپس نانوذرات نقره نفوذ کرده به داخل سلول، سیگنال دهی سلولی را با فسفر زدایی لایههاي پپتیدي اصلی تعدیل میکنند که بر حیات و تکثیر سلول تاثیرگذار است [27].
همان گونه که در شکل 4 مشاهده میشود قطر هاله ایجاد شده براي شکل الف، مربوط به باکتري استافیلوکوك اوریوس (گرم مثبت)، نسبت به شکل ب، مربوط به باکتري اشرشیاکولی (گرم منفی)، بیشتر است. نتایج مشابهی حاکی از مقاومت بیشتر باکتري با گرم منفی نسبت به باکتري با گرم مثبت در مقابل نانوذرات نقره پیشتر نیز گزارش شده است [28و29]. فعالیت ضد باکتریایی بیشتر نانوذرات نقره در مقابل باکتري استافیلوکوك اوریوس به دلیل اختلاف در ساختار دیواره سلولی بین باکتري با گرم مثبت و گرم منفی است. با این توضیح که دیواره سلول باکتري با گرم منفی شامل لیپید، پروتئین و لیپوپلی ساکارید است. این دیواره دفاع موثرتري در مقابل با کشنده هاي زیستی در مقایسه با باکتري با گرم مثبت که دراي پوسته خارجی لیپو پلی ساکارید نیست، دارد [28و29].
تصاویر مربوط به بررسی اثر ضد باکتریایی نانوکامپوزیت پلی اتیلن -نقره نیز در شکل 5 براي دو باکتري استافیلوکوك اوریوس (شکل الف) و اشرشیا کولی (شکل ب) نشان داده شده است. هاله ایجاد شده پیرامون دیسکها نشان دهنده خاصیت ضد باکتریایی نمونههاست.
ملاحظه میگردد قطر هاله با افزایش درصد نانوذرات نقره در نمونهها از 5 درصد به 30 درصد افزایش مییابد. با توجه به شکل 5 مشاهده میشود با وجود مقدار بسیار کم نانوذرات نقره در نمونههاي نانوکامپوزیت، هاله عدم رشد در اطراف دیسکها بوجود میآید.

نتيجهگير
در این پژوهش نانوذرات نقره با بلورینگی و خلوص بالا و میانگین اندازه نانوبلورك 7/21 نانومتر به روش کاهش شیمیایی تهیه و با روشهايXRD و TEM شناسایی شدند. سپس نانوکامپوزیتهاي پلیاتیلن-نقره با درصدهاي وزنی گوناگون نقره تهیه و با روشهاي XRD، TEM و SEM مشخصهیابی شدند. خاصیت ضد باکتري نمونهها با اندازهگیري هاله عدم رشد باکتريهاي استافیلوکوك اوریوس و اشرشیاکولی در محوطه دیسک نانوذرات و نانوکامپوزیتها انجام گرفت. نتایج نشان دادند که قطر هاله ایجاد شده در نمونه نانوذره نقره براي باکتري

(ب) (الف)
شکل ٤ – تصاوير مربوط به کشت ميکروبي در حضور نانوذرات نقره برا الف) باکتر استافيلوکوک اوريوس و ب) باکتر اشرشيا کولي.

(ب) (الف)
شکل ٥ – تصاوير مربوط به بررسي خاصيت ضد ميکروبي نانو کامپوزيتها پلي اتيلن -نقره دربرابر دو گونه باکتر: الف) استافيلوکوک اوريوس و ب) اشرشيا کولي.

استافیلوکوك اوریوس (گرم مثبت) نسبت به باکتري اشرشیا کولی (گرم منفی) بیشتر است. همچنین، خاصیت ضد میکروبی نانوکامپوزیت پلی اتیلن -نقره به وسیله هاله عدم رشد ایجاد شده در اطراف دیسکها نشان داده شد. افزون بر این، قطر هاله ایجاد شده اطراف نمونهها در هر دو باکتري با افزایش مقدار نانوذرات نقره بر اساس انتظار افزایش مییابد.
Reduction-Protection Method, and Their Application in Electrically Conductive Silver Nanopaste”, Journal of Alloys and
Compounds, vol. 494, pp.84-87, .0102 9- Z. Khan, S. A. Al-Thabaiti, A. Y. Obaid, and A.O. Al-Youbi, “Preparation and Characterization of Silver Nanoparticles by Chemical Reduction Method”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol. 82, pp.513-517, 2011.
10- I. A. Wani, A. Ganguly, J. Ahmed, and T. Ahmad, “Silver nanoparticles: Ultrasonic wave Assisted Synthesis, Optical Characterization and Surface Area Studies”, Materials Letters, vol. 65, pp. 520-522, 2011. 11- S. Sanchez-Valdes, H. Ortega-Ortiz, L. F.
Ramos-de Valle, F. J. Medellin-Rodriguez, and R. Guedea-Miranda, “Mechanical and
Antimicrobial Properties of Multilayer Films with a Polyethylene/Silver Nanocomposite Layer”, Journal of Applied Polymer Science, vol. 111, pp.953–962, 2009.
P.A. Zapata, L. Tamayo, M. Paez, E. Cerda, I. Azocar, and F.M. Rabagliati, “Nanocomposites Based on Polyethylene and Nanosilver Particles Produced by Metallocenic ‘‘In Situ’’ Polymerization: Synthesis, Characterization, and Antimicrobial Behavior”, European Polymer Journal, vol. 47, pp. 1541–1549, 2011.
M.S. Tamboli, M.V. Kulkarni, R.H. Patil, W.N. Gade, S.C. Navale, and B.B. Kale, “Nanowires of Silver–Polyaniline Nanocomposite Synthesized Via in Situ Polymerization and Its Novel Functionality as an Antibacterial Agent”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol. 92 pp. 35– 41, 2012.
P. Kaur, A. Choudhary, and R. Thakur, “Synthesis of Chitosan-Silver Nanocomposites and Their Antibacterial Activity”, International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 4 pp. 869-872, .3102
M. Jokar, R. A. Rahman, N. A. Ibrahim, L. C. Abdullah, and C. P. Tan, “Melt Production and Antimicrobial Efficiency of Low- Density Polyethylene (LDPE)-Silver Nanocomposite Film”, Food and Bioprocess Technology, vol. 5, pp. 719-728, .2102
W. Pongnop, K. Sombatsompop, A. Kositchaiyong, and N. Sombatsompop, Journal of Applied Polymer Science, vol. 122, pp. 3456–3465, .1102
References
D. Maity, Md. M. R. Mollick, D. Mondal, B. Bhowmick, M. K. Bain, K. Bankura, J.
Sarkar, K. Acharya, and D.
Chattopadhyay,“Synthesis of Methylcellulose– Silver Nanocomposite and Investigation of Mechanical and Antimicrobial Properties”, Carbohydrate Polymers, vol. 90, pp. 1818– 1825, 2012.
D. L. Boschetto, L. Lerin, R. Cansian,
S.B.C. Pergher, and M. D. Luccio,
“Preparation and Antimicrobial Activity of Polyethylene Composite Films with Silver Exchanged Zeolite-Y”, Chemical Engineering Journal, vol. 204–206, pp. 210–216, 2012.

م. ح. غلامی شعبانی، ا. ایمانی، م. چمنی، م. رزاقی ابیانه، غ. ح. ریاضی، م. چیانی، س. خادمی، و ع. اکبرزاده ،” بررسی خواص آنتی باکتریال سطوح داراي پوشش نانو ذرات نقره زیست سنتز شده با قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم و باکتري اشرشیاکلی”، مجله تازه هاي بیوتکنولوژي سلولی -مولکولی، دوره دوم، شماره 6، سال 1391.
ن. بهرمندي طلوع، م. ح. فتحی، ا. منشی، و. ا. مرتضوي، ف. شیرانی، م. محمدي سیچانی ،” سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضد باکتریایی به مواد دندانی”، مجله مواد نوین، جلد 4، شماره 1، سال 1392.
P. Sivakumar, C. Nethradevi, and S. Reganathan, “Synthesis of Silver
Nanoparticles Using Lantana Camara Fruit Extract and Its Effect on Pathogens”, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, vol. 5, pp. 97-101, 2012.
B. Yin, H. Ma, S. Wang, and S. Chen,
“Electrochemical Synthesis of Silver Nanoparticles Under Protection of Poly(Nvinylpyrrolidone)”, Journal Physical
Chemistry B, vol. 107, pp. 8898–8904, .3002
S. W. Chook, C. H. Chia, S. Zakaria, M. K. Ayob, K. L. Chee, N. M. Huang, H. M. Neoh, H. N. Lim, R. Jamal, and R. M. F. R. A. Rahman, “Antibacterial Performance of Ag Nanoparticles and AgGO Nanocomposites Prepared Via rapid microwave-assisted Synthesis Method”, Nanoscale Research
Letters, vol. 7, pp. 541-548, .2102
J. Liu, X. Li, and X. Zeng, “Silver Nanoparticles Prepared by Chemical Biotechnology and Bioprocess Engineering, vol. 14, pp. 842-847, 2009.
24- G.A. Martınez-Castanon, N. NinoMartınez, F. Martınez-Gutierrez, J.R. Martınez-Mendoza, and F. Ruiz, “Synthesis and Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles with Different Sizes”, Journal Nanoparticles Research, vol. 10, pp. 1343– 1348, 2008.
A. Hebeish, A. El-Shafei, S. Sharaf, and S. Zaghloul, “Novel precursors for green Synthesis and Application of Ailver Nanoparticles in the Realm of Cotton Finishing”, Carbohydrate Polymers, vol. 84, pp. 605–613, 2011.
C. Marambio-Jones, and E. Hoek, “A Review of the Antibacterial Effects of Silver Nanomaterials and Potential Implications for Human Health and the Environment”, Journal Nanoparticles Research, vol. 12, pp. 1531-51, 2010. ن. نظافتی، و س. پورآقایی ،”سنتز نانوذرات نقره -27 باساختار مثلثی شکل و بررسی خواص ضدباکتریایی آن ها بر روي باکتري هاي گرم منفی و گرم مثبت”، مجله مواد .1392 ،4 و فناوري هاي پیشرفته، جلد 2، شماره
T. Maneerung, S. Tokura, and R. Rujiravanit, “Impregnation of Silver Nanoparticles into Bacterial Cellulose for
Antimicrobial Wound Dressing”, Carbohydrate Polymers, vol. 72, pp. 43–51, .8002
R.S. Patil, M.R. Kokate, P.P. Salvi, and S.S. Kolekar, “A Novel one Step Synthesis of Silver Nanoparticles Using Room Temperature Ionic Liquid and Their Biocidal Activity”,
Comptes Rendus Chimie, vol. 14, pp. 112217- A. S. Dehnavi, A. Aroujalian, A. Raisi, and S. Fazel, “Preparation and Characterization of Polyethylene/Silver Nanocomposite Films with Antibacterial Activity”, Journal of Applied Polymer Science, vol. 127, pp. 1180-1190, 2013.
D. Malina, A. Sobczak-Kupiec, Z. Wzorek, and Z. Kowalski, “Silver Nanoparticles Synthesis with different concentrations of Polyvinylpyrolidone”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, vol. 7, pp. 1527-1534, 2012.
Z. Zhang, B. Zhao, and L. Hu, “PVP protective Mechanism of Ultrafine Silver Powder Synthesized by Chemical Reduction Processes”, Journal of Solid State Chemistry, vol. 121, pp. 105–110, 1996. 20- K. Shameli, M. B. Ahmad, S. D. Jazayeri, S. Sedaghat, P. Shabanzadeh, H.Jahangirian, M. Mahdavi, and Y. Abdollahi, “ Synthesis and Characterization of Polyethylene Glycol Mediated Silver Nanoparticles by the Green Method”, International Journal of Molecular Sciences, vol. 13, pp. 6639-6650, 2012.
21- E. K. Goharshadi,and H. Azizi-
Toupkanloo, “Silver Colloid Nanoparticles: Ultrasound-Assisted Synthesis, Electrical and Rheological Properties”, Powder Technology, vol. 237, pp. 97-101, 2013.
V. Dong, P. V. Dong, C. H. Ha, L. T. Binh, and J. Kasbohm, “Chemical synthesis and Antibacterial Activity of Novel-Shaped Silver Nanoparticles. International Nano
Letters”, vol. 2, pp. 1-.9
P. Prema, and R. Raju, “Fabrication and Characterization of Silver Nanoparticle and Its Potential Antibacterial Activity”,


پاسخی بگذارید