ب

الف

شکل ٢ – الگوها XRD پودرها الف) آلومينات ليتيم و ب) آلومينات سديم سنتز شده در دما ºC١٢٥٠ به مدت
٢ ساعت.

شکل

٣

الگو

XRD

الف
(
پودر
β
‘‘

آلومينا
در

شده

کلسينه
دما

C
º
١٣٠٠

مدت
به
٢

ب

ساعت

و
(
نمونه

زينتر

در

دما

شده

C
º
١٦٢٠

به

مدت
١٥

دقيقه

دما

در

شده
آنيل

و
C
º
١٤٥٠

به

مدت

٤٥

دقيقه
.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب

الف

شکل


دیدگاهتان را بنویسید