در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 2- تصاویر SEM و آنالیز EDS از ترکیب بینفلزي Al3Zr الف و ب)در دو بزرگنمایی گوناگون، پ)آنالیز EDS.
میتوان به این نکته اشاره داشت که Al3Zr در مقایسه با اینرو، فرایند نفوذ به سرعت رخ میدهد و از سوي دیگر،عنصر Al یک فاز ترد میباشد که این مسئله باعث میشود ذرات آلومینیمی طی فرایند آسیاکاري به صورت ورقههایی اندازه ذرات ترکیب بینفلزي طی فرایند آسیاکاري در در آمده که در اثر ضربه پهن شده و کار سخت میشوند.
زمانهاي کمتري به کوچکترین حد خود برسند و از

شکل 3- الگوهاي پراش اشعه ایکس نمونه هاي 1.NO.2 ،NO و 3.NO.
نتایج XRD نمونهها که در زمانهاي 15،5و20 ساعت آسیاکاري شدهاند در شکل 3 نشان داده شده است. در شکل پیکهایی مربوط به Al و ترکیب بینفلزي Al3Zr وجود دارد. همان گونه که مشاهده میشود، پیکهاي حاصله براي هر سه نمونه در زمانهاي ابتدایی آسیاکاري (5ساعت)، داراي شدت بیشتري میباشند و در ادامه با افزایش زمان آسیاکاري (15 و 20 ساعت) از شدت پیکهاي کاسته می شود و به تدریج پهناي پیکها افزایش مییابد. درحالیکه با ادامه فرایندآسیاکاري پیکهاي مربوط به آلومینیم با وجود کاهش در شدت آنها، در مقایسه با پیکهاي ترکیب بینفلزي Al3Zr، هنوز هم از شدت بیشتري برخوردارند. در مورد بروز این پدیده این مسئله باعث میشود که ذرات آلومینیمی دیرتر شکسته شده و به ذرات ریزتري تبدیل شوند که در نهایت،منجر به افزایش شدت پیکهاي آنها در مقایسه باترکیبات بین فلزي میگردد[13]. افزایش دانسیته نواقصبلوري بویژه نابهجاییها باعث افزایش کرنشهاي الاستیک میشود که در ادامه در اثر افزایش درجه حرارت ذرات پودر، نابهجاییها بتدریج آرایش جدید به صورت مرزدانه به خود میگیرند تا انرژي آزاد کل سیستم را کاهش دهند. به این ترتیب، آسیاکاري مکانیکی منجر به ریز شدن اندازهدانهها تا حد نانومتر میگردد[15- 14]. از سوي دیگر، نفوذعناصر در حین فرایند آسیاکاري مکانیکی به دلیل افزایش شدید نقصهاي بلوري، کاهش اندازه دانهها و همچنین، افزایش آنی و موضعی دماي ذرات پودر در خلال برخورد با گلولهها، کاملا امکانپذیر میباشد [16]. ادامه فرایندآسیاکاري مکانیکی تغییري عمده در الگوي XRD ایجاد نمیکند و باعث افزایش ناچیزي در پهناي پیکهاي ترکیب بینفلزي و آلومینیم میگردد.
14721842540764

بدیهی است نسبت گلوله به پودر بیشتر سبب افزایش انرژي ضربه در حین فرایندآسیاکاري مکانیکی میشود، این در حالی است که با کاهش نسبت وزنی گلوله به پودر مواد اولیه، مقدار انرژي جنبشی گلولهها که در هنگام برخورد به واحد جرم پودر مواد اولیه منتقل میشود، کاهش مییابد که این مسئله سرعت فرایندهایی را که در حین آسیاکاري مکانیکی رخ میدهد، کند میسازد[17]. از اینرو، در این پژوهش شمار گلولههاي 20و 15 میلیمتري بیشتر از گلولههاي 12و10 میلیمتري انتخاب شد که این مسئله باعث میشود انرژي ضربه و همچنین، مقدار پودري که بین گلولهها گیر میافتد، بیشتر باشد.

در عملیات آسیاکاري مکانیکی مجموعهاي از ذراتپودر هنگامی که دو گلوله با هم برخورد میکنند، بین دوگلوله به دام میافتند که در حدود 1000 ذره میباشند و تشکیل یک کلوخه با وزن تقریبی 2/0 میلیگرم میدهند.
در این حالت ذرات به دام افتاده در اثر ضربه گلولهها تغییر شکل زیادي متحمل شده و روي هم پهن میشوند[18].
در شکل4 نمودار تغییرات اندازه بلورها بر حسب زمان آسیاکاري مکانیکی نشان داده شده است. با توجه به شکل اندازه بلورها در زمانهاي اولیه آسیاکاري(مرحلهΙ) با سرعت بیشتري کاهش مییابد و در ادامه با افزایش زمان آسیاکاري (ΙΙوΙΙΙ) کاهش در اندازه بلورها سرعت کمتري خواهد داشت. با توجه به شکل، نمودار در مرحله (ΙΙΙ) نسبت به مراحل Ι و ΙΙ شیب کمتري را از خود نشان میدهد و تقریبا با محور افقی برابري میکند. در این حالت در اندازه دانهها کاهش محسوسی بوجود نخواهد آمد، به بیان دیگر، اندازه دانهها به یک مقدار تعادلی رسیدهاند.

-2224950


دیدگاهتان را بنویسید