d d2 2 (1)

در اين رابطه β* = βcosθ/λ و d* = 2sinθ/λ می باشد که β و *d به ترتيب پهنای کل و فاصله بين صفحه ای می باشند. η بر اساس رابطه زير با جذر ميانگين مربع )مقدار موثر( کرنش ارتباط دارد:[ 27]

نمايش β* و d* با توجه به معادله 1، که به نمودار ويليامسون هال معروف می باشد، در شکل 1 نشان داده شده است. خطی بودن نمودار 2(β*/d*) بر حسب 2β*/d*اين امکان را فراهم می کند که با محاسبه شيب و عرض از مبدا نمودار، اندازه ذرات و کرنش شبکه را تعيين کرد.

شکل4- نمودار ويليامسون هال براي پودر هاي آسيا شده در زمان هاي گوناگون.

شکل3- نمودار اندازه کريستالات ها بر حسب زمان آسياکاري.
شکل 0 اندازه کريستال ها را بر حسب زمان آسياکارینشان می دهد. همان گونه که ديده می شود، با افزايش زمان آسياکاری در ابتدا اندازه کريستال مقدار کمی افزايش يافته است و پس از آن مقدار کمی کاهش در اندازه کريستال ها ديده می شود. افزايش اندازه کريستال ها باافزايش زمان آسياکاری در سنتز مکانيکی اکسيد های ديگری با ساختار پرووسکايت نيز مشاهده شده است[21].

با مقايسه نتايج گزارش شده در شکل های 2 و 0 ديده می شود که کاهش در اندازه کريستال ها پس از پايان پيشرفت واکنش تشکيل فاز پرووسکايت اتفاق افتاده است.
می توان گفت تا زمان پيشرفت واکنش تشکيل فاز پرووسکايت بيشتر انرژی آسياکاری صرف انجام واکنش می شود و فاز مورد نظر تشکيل شده و رشد ذرات آن اتفاق می افتد. پس از متوقف شدن واکنش، انرژی آسياکاری می تواند صرف کاهش اندازه ذرات گردد. ميانگين اندازه کريستال ها در محدوده nm25- 15 می باشد. اين مقادير با نتايج بدست آمده از تصاوير TEM تطابق خوبی نشان می دهد. تصويرTEM اين پودر در شکل 5 نشان داده شده است. افزون بر اين، تصوير TEM نشان می دهد که کريستال ها بيشتر کروی شکل هستند، هندسه ای که برای فرآيند ساخت بهتر سراميک ها پيشنهاد شده است.

شکل4-تصوير TEM پودر پس از 324 دقيقه آسياکاري.
شکل 0 نيز تغييرات مقدار موثر کرنش را بر حسب ساختار اورتورومبيک کمتر می باشد[21]. می توان گفت زمان آسياکاری نشان میدهد. مقدار کرنش تقريبا مستقل کرنش ايجاد شده در اثر آسياکاری، در ساختار مکعبی از زمان آسياکاری و حدود 662/6 می باشد. اين مقدار از زيرکونات باريم به علت تقارن بالايش، راحت تر آزاد مقادير گزارش شده برای ديگر اکسيد های پرووسکايت با میشود.

شکل6- نمودار مقدار موثر کرنش بر حسب زمان آسياکاري.

55

شکل4- مقدار باريم و پتاسيم در 14 نقطه از ديسک خام تهيه شده از پودر توليدي.
مقدار باريم و پتاسيم در 16 نقطه از ديسک خام تهيهشده از پودر توليدی که با انجام آناليز EDSبدست آمده ،در شکل 7 گزارش شده است. همان گونه که مشاهده می شود، يکنواختی مناسبی در پودر توليد شده به روشسنتز مکانيکی وجود دارد.
می باشد. اين در حالی است که دمای رايج زينتر کردن

10
µm

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید