شکل 1- ساختار میکروسکوپی نمونه هاي تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی 500 برابر
.AQDCT48(ه ،AQDCT24(د ،AQDCT1(ج ،AQT(الف)خام، ب

سختی میانگین (30HV) سختی میانگین (HRC) نمونه
770±20 63±2 AQT
770±12 63±1 AQDCT1
830±10 65±2 AQDCT24
900±15 67±1 AQDCT48
جدول3- سختی برحسب ویکرز و راکول سی براي نمونه هاي زیرصفر عمیق در زمان هاي گوناگون.
539496142244

الف ب
شکل 2- چگونگی تغییرات سختی بر حسب الف) راکول سی ب) ویکرز با زمان نگه داري در دماي oC 196-

1679448227332

100 * (سختی نمونه عملیات حرارتی متداول – سختی نمونه مورد نظر)
= درصد افزایش سختی
سختی نمونه عملیات حرارتی متداول
(2)
همان گونه که در شکل 3 مشاهده میشود بـا افـزایشزمان عملیات زیرصفر درصد افزایش سختی افـزایش پیـداکرده است. شکل 4 منحنی تغییرات کاهش وزن بر حـسب مسافت براي نیروي 130 نیوتون را نشان میدهد و شـکل 5 این تغییرات را براي نیروي150 نیوتون نشان میدهد. همان گونه که نمودارها نشان مـیدهنـد ، در نمونـههـایی کـه در عملیات زیرصفر عمیـق قـرار گرفتـه انـد ، بـه دلیـل حـذف آستنیت باقیمانده و رسوب کاربیدهاي بسیار ریز در مقایسه با نمونه عملیات حرارتی متداول، کاهش وزن کمتري دیـده می شود.

1423416-2162300

شکل 3- درصد افزایش سختی در زمان هاي گوناگون زیر صفر عمیق.

مسافت
)
m
(

کاهش

وزن

)
mg
(

مسافت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

)


پاسخی بگذارید