)1( )2(

دس ای ي هؼادل ρ Ni ٍ ρ ρTiO2 ت تشتیدة داًًؼ یت پَؿؾٍ ًیکلٍ، رِسا 2TiO ٍ داًؼٍیتِداًؼیتِ پَؿدؾ کداهپ َصیتیِ اػت VTiO2 VNi ٍ V ًیدض تد تشتیدة ڇجدن هدَاسد اهثشدُ ؿدذُ هدی تاؿدذ . هغداتقٍ گدضاسؽِ ]29[ داًؼدیت پَؿؾ ًیکل هؼادل 3g/cm9/7 داًؼدیت 2TiO هؼدادلِ 3g/cm 23/4 هی تاؿذ ٍ تِا ت جتَجِ تتِ فشهَل 1 ٍ 2 هی تدَاى
ًؼ ثتِ ڇجو ی رسا ت پَؿ ؾ ک اهپَصیتی سا هؼ ادل هؼادل صیش داًًؼت:
)3(

تشای هڇاػثهڇاػثِ داًؼیت پَؿدؾ ، پَؿدؾ کداهپَصیتی سٍٍی كفڇا آل هی یَهی تدا اٍٍٍصاى اتؼداد هـدخقِ ایجاد ؿذ )ٍصى كفڇا قثل تؼذ پَؿدؾ دّدی تدِ دقت اًذاص گیشی ؿدذ( ، هغداتق گدضاسؽ] 29[ ساتغد ت یي ض خاهِت پَؿدؾ ک اهپَصیتی )h( ٍ داًًؼ یتیتِ پَؿؾ)ρ( ت كَس صیش هی تاؿذ:

)4(

دس ایي هؼادلهؼادلِ hAl ضخاهت كفڇا آل هیٌ یَهی قثل پٍَؿؾ دّّی Wa Wb ت تشتیة ٍصِى ایي كفڇا قثل تؼذ پَؿؾٍدّیٍ هی تاؿِذ )دا ؼیت آل هی یَم هؼِادلِ 3g/cm7/2 هی تاؿذ.( دس ضوي تایًذ ت ج ؿَد تا ت ج ت ایٌ کایٌکِ ددٍ عشف كفڇا پَؿؾِدّی هی ؿَد هؼادل 4 تاٍیذ تقؼین تش دٍ ؿَد. تا هقایؼ تشکیة هؼادلا 3 4 هیضاى رسا 2TiO هؼادل تا ساتغساتغِ 5 هی تاؿذ:
)5(

دس اٍیي تڇقیق تشای تؼیدیي ضدخاهت اص هیکشٍ ػدکَج
ددَسی ّددنچٌٌددیي ضددخاهتػددٌج هغٌٌاعیؼددی هددذل
FISCHERSCOPE MULTI 650/750C اػتفادُ گشدیدذ . تشای ػختیػٌٌجی اص ػختیػٌجٍ Vickers هذل KOOPA
MH3 اػتفادُ گشدیذ. هقذاس یشًیشٍیٍی اػوالی تدشای ػدختی -ػٌٌجی 50گشم هذ صهاى اػودال یدشٍ 10 ثاًیدثاًیدِ تدَد ٍ تشای اذاصُ گیشیٍ پتاًًؼیل صتا اص دػتگاُ ) Zetasizer Nano(ZS هذل‬ZEN3600 اػتفادُ گشدیذ. ه سف لدَطی پَؿد ؾ تَػ ظ هیکٍشٍٍػ کَج الکتشٍ ی سٍٍتـ ی TESCAN ه ذل VEGA II تشکیدة ؿدیویاًیی آى تَػدظ آًًدالیض تفکیدک اًدشطی EDX عیدف ػدٌج پدشاؽ اؿدؼ ایکدغ ، PhilipsX’Pert Pro هذٍل 3040/60 PW هَسد تشِسػی قدشاس گشفدت .
آًالیض ک اتَهتشی صیشلایلایِ ًیض تا دػتگاُ Belec Vario Lab اًًجام ؿذ.

نتایج و بحث
پًًشش دَی با محلًًل تجاری:
اص آًًجا کد هڇلدَل هدَسد اػدتفادُ ، هڇلدَل تجداسی اػتاًًذاسد اػتِ، اتتذا ػؼی ؿذ تذٍٍى اضاف کشدى ّیچ دَعٍ هادُ دیگشی تجض اً رسا 2TiO، پَؿؾ دّّی اًجام ؿدَد .
پغ اص اػوال پَؿؾَ تا pH اػتاًذاسد ایدي هڇلدَل )یؼٌٌدی 5=pH( هـا ذُ گٍشدیذ پایذاسی هڇلَل ڇذاکثش تؼذ اص 25 دقیقدقیقِ اص تیي هی سٍد. ًاپایذاسی ایجاد ؿذُ تَػظ اًًاًَ رسا 2TiO ک تا تغییش سًًد هڇلدَل اص ػدثض تد آتدی ػدپغ خِاکؼتشِی وشاُ اػت دس ؿکل)2( ًـاى دِادُ ؿدذٍُ اػدت .
ت ًظش هی سّػٍذ ایي تغییش سً ًاؿی اص اکٌٌؾ رسا 2TiO
ت ا هڇل َل دس ْای ت تجضی ؿ ذى هڇل َل ه ی تاؿ ذ ]26،21[.
اص ای شایٌشٍ ػدؼی گشدیدذ تدا تغییدش pH پایدذاسی هڇلدَل افضایؾ یاتذ. هـاّ ذُ ؿذ پداییي آٍٍسدى pH تاػدث افدضایؾ پایذاسی هڇلَل هی ؿدَد ، لکدي ایدي تغییدش تاػدث کداّّؾ چـوگیش ًشڍ سػَب پَؿدؾ ؿدذ . ًتدایج ایدي تشسػدی دس ؿکل)3( ؿکل )4( قاتل هـاّ ذُ اػت. ًتایج تذػت آهذُ اص ؿکل )3( ًـاى هی دّّدذ تدا کداّّؾ pH تدا هقدذاس 3/4، پایذاسی هڇلَل افضایؾ یافت هڇلَل تا 1 ػداػت پایدذاسِ هی هاًذ لی هڇلَل تا pH هِؼادٍل 5، دس کوتش اص 30 دقیقد ًاپایذاس هی ؿدَد . ًتدایج تذػدت آهدذُ اص ؿدکل )4( ًـداىِ هی دّّذ تا کاّّؾ pH تا هقِذاس 3/4، ًشڍ پَؿدؾ دّّدی تد هقذاس µm/h 1کاّّؾ یافت اػت.
مًاد
فشایٌٌذ سػَب P Ni دس اٍکٌٌؾّّای )1( تدا )3( ًـداى دادُ ؿذُ اػدت ]9[، هغداتق اکدٌٌؾ )2( تدیؾ تدش ؿدذى هیضاى +H دس ڇوام تاػث کوتش ؿٍذى سػَب Ni هدی ؿدَد ، دس pH پاییي، غلظت +H تالاػت ضخاهت پَؿدؾ کوتدش اػت، یؼٌٌی Ni کوتشی اڇیدا ؿدذُ اػدت ، صهدا ًی کدٍ pH هڇلَل تیؾتش هی ؿَد، هیضاى +H هڇلَل کاّؾ اکٌٌؾ ت ػوت ساػت ) اکٌٌؾ2( توایل پیذا هیِ کٌٌدذ ، دس ًتیجد هِیضاى ًیکل اڇیا ؿذُ افضایؾ هی یاتذ )ک هؼدادل افدضایؾِ
ًشڍ پَؿؾدّی هیتاؿذ.(
H2PO2¯ + H2O === H2PO3¯ +2Had )1(
Ni+2 + 2Had === Ni0 + 2H+ )2(
H2PO2¯ + ½ H2 === H2O + OH¯ + P )3(

واًغَس ککِ تَضیڇ دادُ ؿذ، افضایؾ pH تاػث افضایؾ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ًشڍ پَؿؾِدّّی هیؿَد، تا ایي ڇال تا افضایؾ pH هڇلدَل تا ت ج ت تغییشا ایجداد ؿدذُ دس پتاًًؼدیل صتدای ػدغڇ رسا ٍ کداّؾ آى )هغ اتق ج ذٍٍل )2(، ػددغڇ رسا تدا هڇلَل اکٌٌؾ دادُ سً آى تغییش هی کٌٌذ. دس تڇقیقدا اًًجام ؿذُ تَػظ دیگٍش هڇققیي[21]، ػلدت اکدٌٌؾ دادىِ ػغڇ رسا تا هڇلَل هٌفی تدش ؿدذى تداس ػدغڇ رسا تد
اػغ کاّّؾ پتاًًؼیل صتا دس تیج افضایؾ جدزب یدَى
+Ni هِ جَد دس هڇلَل ت ػیٍل ػغًڇ رِسا تیاى ؿذُ اػدت
.[21]
جذيل2: میسان پتاوسیل زتای سطح ررات در pH َای مختلف
میسان پتاوسیل زتا )mv( pH
+31 4/3
+25/3 4/7
+21 5

شکل 2: محلًًل پايذار «A»، محلًًل واپايذار «B».

شکل

3
:

تاثیر

pH

بر

ريی

پايذاری

.
ًل
محلً

شکل

3

:

تاثیر

pH


دیدگاهتان را بنویسید