2.ef
و دس ننٖ ،Ut ا٘شطی جزن ؿرذٜ دس رادٜ )چمش ٍرٜی( برشحٝؼ ب 3Sy ،J/m اػ تحىٜاْ تؼ یٓ ٙذٟػ ی اد ، Smax اػ تحىاْ وــ ی اد ef و ش٘ؾٔ ٟٔٙذػٙذػ یٔ ؿىؼ ت
)ا٘عطاف پزیشی وُ ( ن اػتٚ.
ببٝ ظٔٙظٛسٛس بشسػی ػطٛر ٔماطع ؿىؼرت، رٕ٘ٛ٘رٝٞرایؿىؼتؿىؼتٝ ؿرذٜ ی نصٔ ر وـرؾ دس جٟٟرت ٔمطرع عشضریب ػِیّ ی یىشٚ ػرىٛٛپ اِىتشٚ ٘ری سٚٚبـری (SEM) رٛسدطاع لشاسٔ شفتٙٙذ. ػط ر ٔماطع ؿىؼت ٕٝ٘ٛ٘ ٞرایی براواٞؾٝ ػطحٌ ٔمطع 90 دسكذ، دس دٚ حاِِت اىٛت٘ٝشٚ ثا٘ یثا٘ٛیٝ ٚ بشٌٌـتی بشسػی ؿذ٘ذ.

نتایج و بحث
ريسساختار وًَوًَِ ّای هادُ ی هرکة 3Al-4%Al2O
ؿىُ 2 تلاٚٚیش یىش ػىٛپ ٘ٛسیٛسی اص ٕ٘ٛ٘ٝی ادٜ ی ٔشوررب سیخترر ٌررشی 3Al-4%Al2O سا ـرر٘إ٘ـرراٖ ٔرری دٞررذ. ا و ـاٞ ذٜ ٔیؿٛد، سیضػاختاس ٞرا ؿرأ یه فاٌصٛ بٝیٗ فّّٝضٔی اػت و دس ٔرشص دا٘ر ٞرإ٘ سٛػ٘رٛن ورشدُٜ اػت. افضٚ بش ایٗ ،٘ماطیٝ تیشٜ دس صٔ یٙ دیرذٜ ٔریؿر ٘ذ و ٔیتٛا٘ٙذ حفشٜ ٞای سیخٕت ٌشٜی، رساتِٝ 3Al2O یا رسِات اٝد ی ػایٙ ذ شبٔشبٛ ببٝ ػ باد ص٘٘ی ٚ پ ِیؾ باؿٙٚٙذ، ِریتفاٚٚتی بیٗ ٘ما تیشٜ و ٔیت ا٘ ذ ٞرش یره اص احتٕ ٕرالات فٛق باؿ ذ، ٔـخق ٘یؼٝت. بربرٝ ریٗ دِیرُ ، تلرٛیش ٞای یىشٚ ػىٛپ اِىتش ٘ی سٚٚبـی ٛسد بشسػی لشاس ٌشفتٙذ.
دس ؿىُ 3، تل یشٞای یٔىش ػىٛپ اىتش ٘ی سٚٚبـی شبٔشبٛ ببٝ سیضػاختاس ٕ٘ٛ٘ٝ ی ادٜ ی ٔشوب فرٛق اِِرزوش دسحاِِت سیخت ٌشی ؿذٜ ب سٚٚؽ ٌشدابی ـا٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ ا٘ذ.
دس تلٛیشٞٞای )اِِف( )نٝ( دس ایٗ ؿىُ ـٖاٞ ذٜ ٔیؿرٛدووٝ دس صٔ یٙ ی نِ ی یٕی، فراص بریٗ فّّرضیٔ ػر ص٘ ٘ی ؿرىُب جٛد ن ذٜٝ اػتٛ. رسات تمٛیت و ذٜ ، ٔطرابكٛ برا تلرٛیش
)ج( ٚ بررا بررضسي ٕررایی بررالاتش دسٙ تلررٛیش )د(، دس ص ی ررصٔیٙررٝ ببٝ كٛست ت دٜ ٞایی ـاٞ ذٜٔـاٞذٜ ٔیؿؿٛذ. ٘تای حاكُ اص ناِِیض EDS دٕس ؿ ىُ 4- اِ ف ٘ـ ا دٞ ذٜ ی تشویٖ ب صٔ یٙ ی ن ی ینِٛٔیٙیٕیٕی با ٔمادیش خیّّی ٘اچیضیٙ اص إوؼیظ دس نٖ اػٝت و ٔیت ا٘٘ذ ٘اؿیٖ اص اوؼایؾ ػطحی ی نصٔ باؿذ.
ؿٝىُ 4- ن ـا٘ـاٖ ٌش عٙٙاكش جٔٛجٛدٛد دس٘ تشٛوٝ٘یب بریٗٛ فّرضیدس ؿىُ 2 3- اِِٜف اػت ورٖورٝ اص ر تشویبری Al-Fe-Si تـخیق دادٚدادٜ ؿذ اػت. افضٚ بش ایٗٛ ،تیج٘تیجٝ ی حاكرُ اص ن٘اِِیض EDS دس ؿىُ 4- ج حضٛس رسات نِ یٙنِٛٔیٙاٙای چؼبیذٜ ببٝ فاص بیٗ فّّضی دسٚدسٖٚ صٔ یٙصٔیٙٝی ن ی یٓنِٛٔیٙیٓ )ؿرىُ 3- ن ٚ
3- ج( سا تأییذ ٔیٚ وٙٙذ.
ت ایُ رسات ا٘٘ا٘ٛ ببٝ ت دٜ ای ؿذؿذٖ ٘ؼبت ببٝ رسات سیرضیىش ٘ی، ب ٔشاتٜرب برالاٜتش اػرت [1 8]. ب رابشایٗ ، ا٘٘تظٜراس
ٔی سٚ د و پذیذ ی تر د ای ؿرذؿرذٖ دٚس رٕ٘ٛ٘رٝ ٞرایٖ راد ی
ٔشوب تمٝٛیت ؿذٜ با ا٘٘ا٘ٛرسات سخ دادٜ باٛؿذٝ. ا طٛس و دس تلر یشٞٞای ؿ ىُ 4- ج 4- د، دس ب ضسي٘ٞ اییٞ ایٝ بالاتش ـا ذٜٔـاٞذٜ ٔیؿٛد، ایرٗ پٚذیرذٜ سخ دادٜ اػرت. تلرٛیش)ن( اص ؿىُ 5 ـا٘ـاٖ دٞ ذٜ ی ن٘اِِیض EDS شبٔشبٛ ببٝ رسات
ًاًتتِ رٍٍش ريختِ
ت دٜ ای ؿذٜ دس تلٛیش ؿىُ )4- د( اػت ووٝ حضٛس رسات
3Al2O سا تأییذ ٔیوٙٙذ.
ؿىُ 5، سیضػاختاس ٕ٘ٛ٘ٝٞایٜ ادٔادٜ ی ٔشوب سیختر –
ٌشی ؿذؿذٜ با ا٘٘ا٘ٛرسات تمٛی٘تٛ و ذوٙٙذٜ سا پغ اص ا٘جاْ فشایٙٙرٝذ
ٛسد بر یرضأٖیرضاٖ ٞرای وراٞٞؾ ػرطح ٔمطرع 68 ، 77 90 دسك ذٝ ٘ـرا یدٖٞ ذ .ب ا تٛج ب ای تل ٛیشٞایٖ سیضػاختاسی، ٔیٔت ا ـاٞ ذٜٔـاٞذٜ وشد و برا افٗرضایؾ یرضاواٞؾ ػطح ٔمطع دس تیج ٘تیجٝی ٛسد، فاص بیٗ فّّضی جرٛددس صٔ یٙ دس اث ش اعٕ اَ یشٚٝ٘یشٚ ا٘ی ٛسد ؿىؼ ت ؿ ذٜ ٚ حفشٜ ٞایٝ جٔٛجٛدٛد دس صٔ یٙصٔیٙٝ واٞؾ یا٘فتیافتٝا٘ذ. افضٚ برش ایرٗ ،دس ایٗ ٕٝ٘ٛ٘ ی ادٜ ی ٔشوب، رسات تر دٜ ای ؿرذٜ ٘یرض دس
یا فاص بی فّّضی دس صٔ یٙ ـرا ذٜ ٔریؿر ٘ذ ، أٔرا ب عّٖ ت ا٘ذاصٜ ی بؼرٚیاس وٚٛچره را٘٘را٘ٛ رسات ٚ حرذٚد بر دبضسيٕ٘ایی تل یشٞای SEM دٖس ایٗ ؿىُ، بشسػی تٛصیرعا٘٘ا٘ٛرسات 3Al2O با افضایؾ یضا واٞٞؾ ػطح ٔمطع ٔی ؼش ٘یؼت. حضٛس فاص بیٗ فّّضی Al-Fe-Si دسٚ صٔ یٜٙ ب دِیُ جٛد نٞ ٚ ػیّ یؼیٓ دس ٔزان سیخت ٌشیٖ ب د اػرت. اصن جا ووٝ ح ِیت نٞنٞٗ دس نِ ی یٓ دس حاِِت تعادِِی وٕترشاصِ 05/0 دسكذ اػت، [9]، تٛمشیبا تٕ راْ ن رٗ دس نیاطٞراین ی یٓنِٛٔیٙیٓ باعث تـىیُ فاص ثا٘ یثا٘ٛیٝ ٔیؿرٛد ، ٚ چرچرٖٛ نٞ رٗ ٚ
ػیّّؼی داسای ضشیب جذایؾ ورٓ ترش اص 1 ؼرتٙٙذ ، [9]، دسٚ ٔزان بیٗ باصٚ ٞای د٘رذسیت ٞرای نر ی یٓنِرٛٔیٙیٓ حریٗا٘جٕاد، سػٛنِٚ ٔیو ٙذ [9 10]. بٙ ابشایٗ ، ٔیٛت ا تیجرٌشفت و ب دیُ اػتفاداػتفادٜ اصٚ ص ن ٙی دس فشایٙٙذ ػاختٝ
ٕٝ٘ٛ٘ٞایٝ سٝیختر سیخترٌٝرشی ٌشدابٞریٓ ٚ دٔرای رٚٚن سیرضی برالا، بخـی اص نٞ جٛد دس پشٜ ی ص ببٝ دٚ س ٔزان فرٛر
وشدٜ دس تشٖٗویب برا نِر ی یٓ ٔرزاٖن ٚ عٙلٖرش ػیّّیؼریٓ جٛدٚ دس ن، فاص تشویبٛ بیٗ فّّضی Al-Fe-Si سا بر جرٛدنٚ سد اػت. ٔطابك با ؿ اٞٞذ جٛد دس تل یشٞٞای ؿرٜىُ -ٞای 3- ن، 4- ج ٚ 4- ٚ، رسٔات تمٛیرت وٙ رذ عر ٜٚ برشتٛصیع دسٚدسٖٚ دا٘ ٞا، دس شصدا٘ ٞا دس تٕراع برا فراص بریٗفّّضی Al-Fe-Si ٘یض ببٝ ٚفٛس دیٝذٜ ٔیؿ ٘ذ. ع ت ایرٗ سفتراسسا ٔیت ا بر چٍ ر ٍی حشورت جبٟ ر ی ا٘جٕٕراد ٔرشتبطٖدا٘ؼت. دٚ ػٝراصٚٚواٛس برشای ا٘تمراَ رساتٝ اص طشیرك ػری ػیاَ پیـ ٟاد ؿذٜ اػرت ]11[. دس ػراصٚٚواس اٚ َ، رسٜ دس تٕٕاع با جأٔذ اػت با سؿذ جأٔذ حیٗ ػری ػریاَ ، بش سٚٚی ػطح حشوتٚ ٔیوٙٙذ. دس ػرٚاصٚٚواس دٚدْٚ، رٖسٜ ای ورورٝ
هَادتْار
٘ضدٟیه ب جٕبٟ ی ا٘جٕاد ٚالع ؿذٜ اػتٜ، بر دیرُ صٟبرشیجب ی ا٘٘جٕادٌٌٝیش ٔیافتذ. ص ا٘ی و رس تٛػرط جب ر ی ا٘جٕادا٘جٕاد دس حاَ سؿٜذ پغ صد ٔری ؿرٛد دس مابرُ فلٝرُٔـتشن پیؾسٚ ذ لشاس ٔری ٌیرشد، یرشٚٚی یؼرى صیتٚیؼرىٛصیتٝ ای ت ِیذ ٔیؿٛد ور ٔرا٘٘ع اص رُ دادٜ ؿرذ رسٜ ٔری ؿرٛد .
ب ابشایٗ ،دس ٟایتٝ ایجاد تعادَ بیٖٗ یش ٞاٖی تمابُ ٙجرشب احاط ی رسٜ یا پرغ صدٜ ؿرذ ر٘سٜ ٔریؿٔرٛد. عرٔ ا ّی اٙذ اخٝت ف چٍ اِِی، اخت ف ٘ؼربی دس ا٘تمراَ حرشاست فٛر حشاسٟتی بیٗ رسٜ ٔزان فّّضی تشویرب نِِیراطی، برشٚ ؿىُ جبجبٟٝ ی ا٘جٕاد ٔؤثش٘ذ ٚ بضسٌٌیٚ ایٗ یش٘یشٚٞاٞا سا تعیریٗٔیووٙ ذ [11]. ص ا٘٘ی ووٝ ٔزان دس حاَ ػشد ؿرذؿرذٖ اػرت، ببٝ دِیُ بالا ب دبٛدٖ اخت ف ضشیب ا٘تماَ حشاست نر ینِرٛٔیٙیٙیٓ ٚ نِ یٙٙانِٛٔیٙا )حذٚٚد 210-6 w/K.m19(، ج ا٘جٛا٘ٝص٘٘ی فراص -Al دس ٔررزابی دٚٚس اص رسات ؿرٖرٖشٚ ٔرری ؿررٛد ٚ سؿررذ ج ا٘رر ی Al-α ٙجش ببٝ غٙٙی ؿذ ٔزان بالی ا٘ذٜ ٘ؼبت بربرٝ دیٍٍرشعٙٙاكش حّ ٔیؿرٛد [12]. بٙ رابشایٗ ، ٔریتر ا تیجرٌشفت و بٛ دیُدِیُ غٙٙی ؿذؿذٖ ػیّ یؼیٓ نٞنٞٗ دس ٙراطمیٝ
1894281665840

٘ضدیره ب ٝ رسات 3Al2O، ػرطٛر رساتٚ 3Al2O ٔ یت ا٘تٛا٘ٙ ذ ببٝ عٙ اعٙٛاٖ صیش لایلایٝای ٙاػب بشای ج ا٘جٛا٘ٝص٘٘ی فاص بریٗ فّّرضیAl-Fe-Si عٕوٙٙذ. ب ایرٗ تشتیرب، سیضػراختاس رادٜ ی
ٔشوب ؿأِ فاص -Al ٚ تشویب بیٗ فّّضی Al-Fe-Si خ اٞٞذ بٛد، دسحاِیُ و رسات 3Al2O دس صیش ٙاطك بیٗ فّّضی -Al Fe-Siل شاس ٌشٝفت ٝا٘ ذ، أ ا احاط ٝ ی رسات تٛػ ط صٔ یٙ ٝ ـا دٞ ذٜ ی ن اػت و رسات ٘ٝ ت ٟا ب فاص بریٗ فّرضیتشد ٚ دیٍرش رساٖت دس ٙراٝطك بریٗ د٘٘رذسیٝتی شصدار ای تلُ ٕیٕ٘یؿ ٘ذ، ب ىر بیرا ٌرش تش ؿر ذٌی رٚسٔات تٛػٝرطصٔ یٙ پی ٘ذ ٙاػبٝ فلُ ٔـٖرتشن بریٗ رسا ت صٔ یٙ رٔی باٝؿذٚ[11]. بٙ ابشایٗ ، ٔیت ا ٌفت ووٝ عّّرت لشٚاسٌٌیرشیٝرسات دسٚدسٖٚ دا٘دا٘ٝ ٞا ع ٜٚ بش ٔشص دا٘ ٞرا ٚ رابیٗ فراص بریٗفّّضی، ببٝ سٚٚؽ ت ِیذ ادٜ ی ٔشوب شبٔشبٛ ٔی ؿٛد. ٓٞصدصدٖ ٔزان افضٚ د رسات داخُ ٔزان با اػتفادٜ اص لشفٞٞراینِ ی یٕی، باٖعث افضایؾ تشؿ ذٌٌی رساتٖ تمٛیرت وٙ رذٜتٛػط ٔزان ٔیؿٛد .تغییش ؿٛىُ ػا صٔ یٙ دس فشایٙٙذ
٘ٛسدٛسد با ایجاد یش٘یشٚٞایٞای بشؿی، بش یرٔشٚٛٚی جاربرجاربرٝ بریٗ رساتت دتٛدٜ ای ؿذٜؿذٜ غ ب ورشدورشدٜ باعرث تٛصیرع ٙاػرب رسات دسصٔ یٙ ؿذ اػتٝ. ایٗ اثش تٛػط حممیٗٔحممیٗ دیٍش ٘یض ٌرضاسؽ ؿذٜ اػت [ 14-12].

)اِِف(
ضکل 2. تصََير هیکرٍ سکََج َری از ريسساختار وًَوًَِ ی هادُ ی هرکة در حالت ريختِ گری ضذُ .

ت
تِ

رٍ
ٍش

اِ
(
)
ِف

)
(
ن

)
جٍ
(

د
(
)

B

B

A

ت

تِ

رٍ

ٍش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید