شکل 1- الگوهای پراش پرتو ايکس مخلوط پودر تا ترکیة اسمی 20Ni80Mo پیش از آسیاتکاری و پس از آلیاشسازی مکاویکی در زماوهای مختلف تا سرعت rpm 400.

شکل 2- الگوهای پراش پرتو ايکس مخلوط پودر تا ترکیة اسمی 20Ni80Mo پیش از آسیاتکاری و پس از آلیاشسازی مکاویکی در زماوهای مختلف تا سرعت rpm 600.

شکل 3- الگوهای پراش پرتو ايکس مخلوط پودر تا ترکیة اسمی 35Ni65Mo پیش از آسیاتکاری و پس از آلیاشسازی مکاویکی در زماوهای مختلف تا سرعت rpm 600.

شکل 4- الگوهای پراش پرتو ايکس مخلوط پودر تا ترکیة اسمی 35Ni65Mo پیش از آسیاتکاری و پس از آلیاشسازی مکاویکی در زماوهای مختلف تا سرعت rpm 600 و گلوله های mm 10.

)
الف
(

)
ب
(

(
ج
)

)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف


دیدگاهتان را بنویسید