ضکل 2- تصََير SEM از هَ رفَ لََشی سطحی الف- 10 دقیقِ ب- 14 دقیقِ ج- 18 دقیقِ .

ضکل 3- تصَير SEM از سطح هقطع وًَوًَِ پَضص دادُ ضذُ تا 3Al2O

ضکل 4- الگََی پراش پرتَ ايکس پََضص آل هیٌٌا تر رٍٍی فََلاد زًگ ًسى .316L

هیکرٍٍسختی
ثطای اوساظٌ گیطی ؾرتی پًقف َب اظ یوه زؾوتگبٌضیعؾرتی ؾىح يیىطظ موس MHI )ؾوبذت قوطوت وًپوبپػيٍََف( اؾتفبزٌ قس. ؾرتی زض ایه حبلوٍت ثوب اؾوتفبزٌ اظيظو 50 گطمی ي ظمبن اعمب ثبض 15 ثبویو ثوط ضيی ؾوغحممغغ اوساظٌٍ گیطی قس .قوى 5 یوه پطيفبیو ؾورتی اظؾغح لغع ثسين پًقف ي لغع پًقف زاض ضا وكبن مویزَس، پًقف ایدبز قسٌ یوه تًظیوغ تمطیجوب یىىوًاذتی اظؾ رتی زاضز. می بوگیه ؾ رتی ف ًلاز ظو گ و عن تمطیج ب HV 188 ي میبوگیه ؾرتی اوساظٌ گیطی قسٌ ثطای ؾغح پًقف زازٌ قسٌHV 5/232 ثًز. اوساظٌ گیوطی َوب ثُ جوًزمىبؾجی اظ ؾرتی ؾغح پًقف زازٌ قوسٌ ضا وكوبن موی-زَس.

سايص
زض خُت اضظیبثی ممبيمت ث ؾبیف وم و َبی پًقف زازٌ قسٌ تؿت ؾبیكی پویه ضٍيی زیؿوه چٍطذوبن عجوكاؾتبوساضز ASTM G99 اودوب قوس. زض ایوه تؿوٍت اظ ثوبضعمًزی N 5/1 ي ؾطعت ذغی 03/0 متط ثط ثبوی اؾتفبزٌ گطزیس. ععً مؿیط ؾبیف 200 متط اوتربة قس. زض حویهؾبیف محلمحلً ضیىگط ثط ضيی ؾغحٍ اعمب قسٌ اؾت ي پیه ؾبیف SAE52100 ثًز. قى 5 ث تٍهوبيیط میىطيؾوىًحالىتطيوی ضيثكی اظ مؿیط ؾبیف وم و َبی ثسين پًقف ي
تِخَردگیپَضصالکترٍلیتی

43180-6039596

ضکل 6- تصاٍٍير SEM از هکاًیسم سايصٍ در هحلََل
ضکل 5- پرٍفايلپرٍفايل سختی از سطح وًَوًَِ ّا. ريٌٌگر تر الف- فََلاد ضذ زًًگ 316L ج- د- فََلاد ضذ زًگ 316L تا پََضص آلَ هیٌٌا در هحلََل ريٌٌگر.

1 Adhesive
تْْار

Al
2
O
3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Al

2

O

3

ضکل7- وََدار کاّّص ٍزى

خََردگی
ثووثووٍ مىظووًض اودووب آظمووًن َووبی الىتطيقوویمیبییپلاضیعاؾیًن پتبوؿیًزیىبمیىی، تٍعساز وبفی اظ وم وو َوبیترت فًلاز ظوگ ووعن316L ، ثو ؾویم مؿوی ضيووٍف زاضاتهب زازٌ قوس. اعوطاف َوط وم ووومًووٍ ثوثوٍ گ ووگًووٍ ای ثوب لانپ قبوسٌ قس و فمظ یه ؾغح 7 × 7 میلی- متط مطثوغ اظآن آظاز ثمبو سٍ. ومًو بی ث سين پًق ف آم بزٌ ؾ بظی ؾغحی قس. و ث ایه مىظًض اظ ؾىجبزٌ وبضثیوس ؾیلٍؿویم 80 تب 1200 اؾتفبزٌ قس. ؾپؽ ثب آة ممغوط قؿوت ي ثوباؾتًن چطثی ظزایی ي ذكه قس. َط وم وومًوٍ ثلافبنولثلافبنولٍ پوؽ
اظ آم بزٌ ؾ بظی ؾ غحی ي ذك ه و طزن زض الىتطيلی ت موصوًض زض زموبٍی 1 ± C° 37 ثو موٍست 30 زلیمو لوطاضگطفت تب ثب آن ث تعٍوبز ثطؾوس. ومٍ وو َوبی پًقوفٍ زازٌقسٌ ثسين یچگ و آمبزٌ ؾبظی ؾوغحی زیگوط ي پوؽ اظ قؿتك ثب الىتطيلیت مًضز وظط، زض الىتطيلیت لطاض گطفوتتب ثب آنً ث تعبز ثطؾس.
یه ؾ آظمًن الىتطيقیمیبیی ثطای اخوطای آظموًنَبی پلاضیعاؾویًن پتبوؿویًزیىبمیىی موًضز اؾوتفبزٌ لوطاضگطفت. پلاتیه ث عىًان الىتوطيز قومبضوسٌ )ومىوی( ثىوبضضفت ي الىتطيز مطخغ یه الىتطيز Ag/AgCl ثوًز. محلو فیعی لًغیىی، ضیىگط ثب تطویت شوط قسٌ زض خسي 3 موًضزاؾتفبزٌ لطاض گطٍفوت . ثو مىظوًض اضظیوبثی ي ممبیؿو ضفتوبضذًضزگی، وم و َبی فًلاز ظوگ وعن ثسين پًقف ي فوًلازظوگ وعن پًقف زازٌ قسٌ ثب آلًمیىب ثب اؾتفبزٌ اظ زؾٍوتگبٌ
پتبوؿیًاؾتبت Autolab Microlab ثب ؾیؿتم مدُُع ث وط افعاض GPES تحت آظمًن الىتطيقیمیبیی پلاضیعاؾیًن لطاض گطفت. خُت اودوب تؿوت پلاضیعاؾویًن تبف ،آظموبیف زضمحسيزٌ پتبوؿی 2/0- تب 2/0+ يلت وؿجت ثوOCP ي ثوبوطخ V/s 001/0 اودب قس.
پًقف ث عىًان مبوعی ثطای اوتمب الىتطين َب ي یًن َب ثیه ؾغح فلع ي الىتطيلیت عمو موی وىوس ثىوبثطایه ووطخياوىف َبی قیمیبیی ضا وبََف موی زََوس ي ممبيموت ثوذًضزگی ثُُتوطی ضا فوطاَم موی وىوس. خطیوبن ذوًضزگی يپتبوؿی ذًضزگی وم و فًلاز ظوگ ووعن ثوسين پًقوف يفًلاز ظوگ وعنٍ ثب پًقفٍ 3Al2O زض خوسي 4 آيضزٌ قوسٌٍاؾت. ثب ممبیؿ وتبیح ،زض قى 8 مكوب سٌ موی قوًز ووچگ بلی خطی بن ذ ًضزگی ف ًلاز ظو گ و عن 316L ث سين پًقف زض محل ضیىگط ثیكتط اظ فًلاز ظوگ وعن پًقوفزازٌ قسٌ ثب آلًمیىب اؾت. ث عجبضت زیگط فًلاز ظووگ ووعن316L ثسين پًقف زض محلٍ ضیىٍگط، ممبيمت ث ذًضزگی ثؿیبض ومتطی زاضز يلی ممبيًمت ث ذوًضزگی فوًٍلاز ظووگوعن ثب پًقٍف فًلاز ظوگ وعن ثب پًقوف 3Al2O ثو قوستث جًز یبفت اؾت )خسي 4(. ویًن خیه ي َمىبضاٍن ویع زض تحمیمبت ذًز افعایف ممبيمت ث ذًضزگی پًقف 3Al2O ضا گعاضـ وطزٌ اوس [19].

Al
2
O
3

coat

Al


دیدگاهتان را بنویسید