آسمایصها:
پط از تَلید وًوًَِّا، وَاؾ ه اًًی ی آًْا بررظزی ٍریسظاوتار آْا تَظ هی ررٍظٍظ َپ ال ترترًٍیًی هؽا دُ ؼزد.
آزهَى فؽار تو هح رُ تَظ دظزتگاُ “Torse ASC20″، هیساى کرًًػ تَظ دظزتگاُ “San Star Torse ASC20” آزهزَى هی رٍظز تی تَظز دظزتگاُ “Koopa MH1” ادازُ ریری ؼد.
بٌ ابر اظ تاًًدارد ف َمّ ا، وًوًَ ِّ ا جْ آزه َى فؽ ار ت و هح َری بای د ب ر ای باؼِ ٌد ک در ّ ر ضلعِ حِداق 8 تزا 10 ظزلَمِ جَزَد داؼزت باؼزدِ= 8<. بزات ج ب ایي هعزلل ابِ زاد و ز ّزای ت یز ؼزدُ جْْز اًًج ام آزه َى اظ تِ اً ایًیَ ب ا ارتا اع 45 هیل ی هت ر ٍ قطر 35 هیلزی هتزر اًًتّ زا ؼزد. ًعزب حجوزی کزرُ –
ای ب ک ار رفت در تْْی و ایی ؼ اه ت داد هّؽ ؿِ از کر ّزایِ ت َوزالیِ فزًَیًَدیِّ زًًز ًزسى ٍ کزرُ -ای تَو الی ف َیدٍی ک ن ک ربي پ ط از هحاظ ببِ ب ِترتیی در حدٍد 41 37 درـد هحاظبِ ؼد.
آزهَى فؽار بزا ظزرو 1/0 هیلزی هتزر بزر اایزااًیزِ ٍ
ننٌ یي آزه َىّ ای هی رٍٍظ تی ب ا اوو ام ب ار 10 ررم بر رٍٍی و ّا اًًجام ؼد.
نگالی ًعزبیً بزًا اظزتاادُ از ه ادلز 3 ٍ نگزالی تلز َری با اظتاادُ از ه ادل 4 ت ییي هیؼَدِ:

)3(
12447277749

کززکززِ در ایززي ه ادلززادلززِ نگززالی
ًعززبی ،

نگززالی فززَم ٍ نگززالی زهی زززهیٌززِ هتززراکناظ.

)4(
35687-294129

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در ایز ي ه ادِلز ِ ًعز ب حجوز ی زهیٌٌز ِ ، نگالی زهی ز ، ًعزب حجوزی کزرُ ّزای تزتزَ وزالیٍ

نگالی کرُ ّای تتَ والی اظ.
نگززالی وولززی و ززًوًَززِ ّززای ت یززتْیززِ ؼززدُ از طریززقادازُ ریری ًعب جرم بز حجزن ٍاق زیِ بز دظز آهزد.
هیززساى تغییززر حجززن آ پززط از غ طزز ٍری و ززًوًَززِّززا حجززن ٍاِق ززیِ و ززًِوًَززِ را بزز دظزز داد اًززدازُ ریززریجرم وًوًَِّا ب ظَیل ترازٍٍیِ دیجیتالی اًًجام ؼد.

نتایج و بحث ساختار سلولی
ؼ 2 هقطع ورضزی و ز ّزا را ًؽزاى هزیدّزد ، ّواىطَر ککِ هؽزا دُ هزیؼًزَد ظزاوتار ظزلَلی هزٌدن، ی پارنز ب ا پی د هٌٌاظ ی در فف هؽ ترِ ک اهلاهؽ ؿ اظٍز . تحًَقیقزاج ًؽزاى دادُ اظز کز ظزاوتاربیقاوزدُ ظزلَمّّزا دیز ارُ ّزای دداز دار، نقرهگزی
اظززٍزٍتح ام فزززَمّززٍزای فَلزززسی را کزززاّػ و اّّزززد دادٍ =10 9<. اظتاادُ از کرُ ّزای تزتزَ وزالی، هٌجزر بز ب بزَد
ؼ اهٌدن ب ی قاو دُ ی ظ لَمّ ا دِی ارُ آً ا ؼدُ اظً ، در ایزٍي ؼزرای اًًتدزار هزیرٍد کز از تورکْزستٌٌػ در ه اىّّای واؾ جلََریری ؼَد.

چگالی
نگز الی تلز َری نگز الی وولز ی در جز دٍٍم 2 ًؽ اى دادُ ؼ دُ اظ . هق ادیر ًؽ اى دٍادُ ؼ دُ بی اًًگر تطززابق وززوززَ بززیي نگززالی تلززَری وولززی اظزز .
هتَظ نگالی و زًٍوًَزِ ّزای ؼزاه کزر ّزای فزَید زًًز ًزززسى 3g/cm 01/2 هتَظززز آى بزززرای و زززًوًَزززِّزززای ؼ اه ک ر ّززای ک ن کززربي 3g/cm 06/2 ت ی یي ؼززد.
ّواىطَر ک هؽا دُ هز یؼزَدِ نگزالی فزَم کزاهپَزیتیِ حاـ ًع ب ب ه ادُ زهیٌ )آل هیٌٌی َمA356 ( ک
کاهپَسيتیهیٌ یََهی
دارای نگز الی برابز ر 3g/cm 67/2 هز یباؼز د، کز اّّػٍ قابزز تزز جْْی داؼززتِ اظزز )در حززدٍد 25%(. قطززر ض اه دَی ارُ کزرُ ّزای تز وزالی وزَاهلی عزتٌٌد کزکزِبر رٍٍی نگَالی فَم تزاایر رباَرًًزد . بزا افزسایػ قطزر کزرُ ٍیا کاّّػ ض اه دی ارُ، نگالی فَم کاّّػ هییابد.
وززَاؾ ه ززاًًیَ ی فززَم فلززسی، تززاب ی از نگززالیًع بی ه یِباؼ د .در ی و ه ادُ ف َهی، ک اّػِ نگ الی هٌجززر )بزز ولزز کززاّّػ هززادُ هتززراکن( بزز کززاّّػاظ تِح ام فؽ اری قابلی ج ب اً رشی ه یؼ َد. ب ا ت ج ب جدٍٍم 2، بٍزا افزسایػ نگزالی ًعزبی، تزٌٌػ پایزاافسایػ هییابد.

آسمون فطار
قابلب جب اًزرشی ٍ تحوز کزرًًػ زیزاد) 50 تزا
60%( ف َم ای ک اهپَزیتی دِر ی و ت ٌػِ ًع بتا ااب ، آًآًْ ا را ب راّی کاربردّ ایی ک احتی اج ب ج ب اً رشی زیادی دارًًد، هٌٌاظی و اّّد کرد =11<.
آزهَىّای فؽار تو هح رُ ، بزرای بررظزی وزَاؾِفَمّای کاهِپَزیتی تَلید ؼدُ ، بر رٍٍی و ّای اظت اً -ایی ؼ ک بٌٌابر اظزتاًدارد آزهزَىِ فزَمّ ّزاٍ بایزد ًعزب ارتااع ببِ قطر در حدٍٍد 2-5/1 داؼت باؼٌٌد ّننٌٌیي در ّر ضلع حداق 8 تا 10 ظلَم داؼزتداؼزتِ باؼزٌٌد، اًًجزام ؼزد
.<9=
هیسِاى کرًػ از طریزق اًزداز ریزری جابجزایی پزاًًچِدظتگاُ ب ٌگام اووام فؽزار بزرِ رٍٍیِ و ز ّزا هحاظز ب رردید. بر رٍٍی قاوزدُ ّزای و زًوًَزِ کز در توزاض بزا پزاًًچدظتگاُ ب دًزد ، بزرای جلزََریری از تزاایر اـزط ا ، زَار تالَى قرار دادُ ؼد.
ؼ 3 وَدارًوَدار تٌٌػ-کرًػ ه ٌدظی، با ظزظزِ احیزًاحیزِهجسا، را ًؽاِى هیدّّد. احی ایظتیو وطی تا حدٍٍد 9 % کرًًػ، احی ی هعطح در یِو تٌٌػ ًعبتا ااب بزا تغییزرفرم پلاظتیو زیاد احی ی نگامِ ؼدى1 و ز در هزرزکرًًػِ حدٍٍد 60% ،ک در ایي احی ف م فلزسًیَ هِاًٌزد فلزسزهیٌ )یو هادُ هتراکنٍ( رفتار هیکٌٌدَ. ظطح زیر هٌ حٌٌِزیِتٌٌػ-کرًًػ قب از ؼرٍع احی نگزام ؼزدى و ًز بز
وٌ َاى ک اًًرشی جب ؼدُ تَظ و زًوًَزِ در ًدًز ر ررفتزررفتزِ
1- Densification
تْْار
هیؼَد =12<. در ایيٍ تحٍقیق دٍ و کاهپَزٍیتی با کزرُ -ّای فَید زً ًسى د و کاًهپَزیتی حاٍی فَید کن کربي هَرد آزهایػ قرار رًرفَتًٌد. وزاً طَر کز در تفزَیرهؽ ؿ اظ ، فَم کاهپَزیتی هتؽ از کر ّای تَوزالیدارای ظطح زیر هٌ حٌٌزی بزیػتزری ًعزب بز فزَمّزِایه وَلی )ج هقایع ، هٌ حٌٌی تٌٌػ-کزرًًػ دٍٍ و زًوًَزِ ازفَمّای آل هی یَهی ظلَم باز ًیس در ؼز 5 آ رًدُ ؼزدُاظ= 13<( هیباؼد. لبا قابلی جب اًرشی بایتری دارًًد.
ؼ 4 تفاٍیر و ّای کرُ ّای فزَیِدی قبز ب زد ازتغییر فرم را ًؽاًى هًیدّد .واطّواًطَرَر ک در ؼ هٍؽزا دُهیؼَد تغییر ؼ در توام ظلَمّا تقریبا ی عاى اظ ٍ تغییر ؼ ترجیحی در ظلَلی واؾ هؽاّ دُ ًویؼَد.
ؼ 5 ًؽ اىدّ دُ هقایع ای از اً رشی ج ب ؼ دُ در ف َمّ ای ک اٌهپَزیتی آل هِیٌٌی َهی در هقایع ب ا ظ ایر ف َمّ ای آل هیٌٌی َهی اظ. ب ا ٍج َد نگ الیِ ب یػت ر ف َمّ ای ک اهپَزیتی، ای ي َع ف َم از ًع ب اظتح ام بز نٍگزالی بزایتری در هقابزً ظزایر فزَمّّزا بزااً دازُ ظ لَم ه ادُ ی ع اى برو َردار اظ )ّو اًطَر ک در جدٍٍم 2 ًؽاى دادُ ؼد.(
فَمّای کزاهپ َزیتی بزا کزرُ ّزای تزتزَ وزالی ٌگزاماووام یرٍ ،تغییزر فِزرم ًعزبتا ی زَاوتی از وزَد ًؽزاىهیدّ ٌزد در حالی ز فزَمّّزای ه وزَلی) بزا ظزلَم ّزایٍبززاز( دنززار کززرًػ هَضزز ی تززَرم بززا تغییززر ؼزز ؼ ع ترجیحی در ظلَمّای بسرگ هیؼ ًد=14<.

آسمون میکزوسختی
ًتِای آزهَى هی رٍٍظز تی در جزدٍٍم 3 آٍ ردُ ؼزدُاظ . ب ول کَنو بَدى ظزلَم ّزا فازّّزای احتوزالیتؽ ی ؼدُ در ًَاحیَاحی هرزی، ت ویي دقیق هی رٍٍظز تی اه اى پبیر ًویباؼد. با ایي حام در اًًجزام ایزي آزهز َىّّزاظ ی بر آى ؼدُ بَد کز ظز تی زَاحی هزرزی بزا دقز اًدازُ ریری ؼِزَد. اوزتلاف زیزاد ظز تی در ب ضزی ًقزا هرزی با زهیٌ آل هی یَهی حاکی از آى اظ ک در َاحی هرزی یو فاز بیي فلسی ظ تؽ ی ؼدُ اظ . تفًزاٍٍیرٍهی رٍٍظ َپ ال تر ًی در هرز هؽزتر بزیي آل هیٌ یزَم کرُ ّای فَیدی ایي ادوا را تفدیق هیکٌٌد )ؼ 6(. نحوه ضکست1 فومهای تولیذی
ؼ ع فَمّایِ کٍاهپَزیتی با از بیي رفتي ٍ ؼ عتعتِ ؼدى پی ًد بیي زهیٌ کرُ ّزای فلزسی در ًقزا هزرزیّو راُ ه یباؼ د. ًت ای آزه َى هی رٍٍظ تی تف اٍٍیر هی رٍٍظ َپ ال تر ًی ح ای از ٍجَد یو فاز بیٍي فلزسیبا ظ تی بای، ترد ؼ دُ دِر َاحی هرٍزی دٍارد ک هی-ت اًد هح هٌٌاظبیٍ برایٌ ج اً زًی تر ؼرٍع ؼ عز هادُ از ایي ًَاحیَاحِی باؼد =14<. پص ّػّای پیؽزیي ًؽزاىهیدّد=15< ک ؼ ع از فازّّای بیي فلزسی آغزاز هزیِ -ؼَد. ؼ 7 ًؽاى دّ دُ جدایػ رؼد تر در احیزففِ هؽتر اطراف کر ّای ت والِی هیباؼد. واطَر ک هؽا دُ هیٍؼَد رؼد تر هٌٌجر ب ؼ ع ، فقّز بزاطراف کرُ ّا هحدٍٍد هیؼَد ک ایي هعلل جَد یو فزازترد در احی فف هؽتر را ًؽاى هیدّد.

نتیجه گیزی
ف َم ک اهپَزیتی زهیٌ ِ فل سی ب رٍٍغ ری تگ ری رراًًؽی تَلید ؼد ظاوتار وزَاؾ هِ زاًًی ی آى هزَردبررظی قرار ررف . ًتای آزهاٍیػّا، ًؽاى دّ زدُ وزَاؾیصُ برتزر فزَم کزاهپَزیتی ًعزب بز ظزایر فزَمّزایآل هی یَهی ظلَم باز اظز . فزَم کزاهپَزیتی آل هیٌ یزَم-فَید تح اووام یرًٍیرٍیٍی فؽاری، وَاؾ یزصُ ای ظزتیو-پلِاظتیو از وَد ًؽاى هیدّد، یو احی ایظتیو اٍ لیزاٍلیزِک با افسایػ یرٍ، ؼرٍٍع ب تغییزر فزرم پلاظزتیو تحز تزٌٌػ ًعزبتا اابز هِزیکٌٌزد. ًتزای ًؽزاى داد، ایزي ف َمکاهپَزیتی در هقایعِ با فَمّّزای آل هیٌ یزَهی تجزاری از ًعب اظزتح ام بز نگزالی قزدرج جزب اًزرشی 8-6 برابری، بروَردار اظ . تفاٍٍیر هی رٍٍظٍ َپی ًؽاى دّ زدُپی ًد هٌٌاظی بیي زهیٌ آل هی یَهی کزرُ ّزای فزَیدیاظ . افسایػ ظ تیِ در َاحی هرزی، ر اُ از تؽ ی یزوفاز ظ هیدّد ک پیػً بیٌٌی هیؼَد ،ی ی از ترکیباج بیي فلسی آل هی یَم- آّّي باؼد.
1- Failure
کاهپَسيتیهی یَهی
جذٍل 1- تزکیة ضویايی گل ل ّای تَخالی فَلادی ٍ سهیٌسهیٌِ آل هی یََهی تِ کار رفتِ در تْ یِ فَم کاهپَسيتی.
جٌط هادهادُ رل لِ ّا ٍ زهیزهیٌِ ترکیی ؼیویایی
رلَ لِ ّای فََید کن کربي <0.007% C, 0.002% O and balance iron
رلَ لِ ّای فََید ضد زً 316L 0.03% C, 0.3% O, 17% Cr, 13% Ni, 0.9% Si, 0.2% Mn, 2.2% Mo, bal-Fe
آل هی یآلَهیٌیَمَم A356 7.01% Si, 0.5% Fe, 0.39% Mg, 0.28% Mn, 0.11% Cu, 0.09% Ti, 0.06% Zn,
0.02% Cr, balance-Al

ٍیچ
د
ظاً

َری
ت

َهی
ی
هی
آلَ

َیدی
ف

فیلتر

کرُ

ّای

ت
تَ

والی

هبا

جریاى


پاسخی بگذارید