خْـٚی، ْٕٕ٘ٚ ٛا تش اػاع اػتإذاسد ASTM C1161– 02C

شکل 1- فلًچارت مراحل تًًلیذ قطعٍ تٍ ريش ريختٍ گری شلٍ ای[1].

شکل 2- ومًًدار اثر میسان پراكىذٌ ساز )درصذ يزوی تر حسة پًًدر تىگسته كارتیذ( تر ييسکً زيتٍ ديغاب.

آّ ادٙ اػتحناُ آٜا تعییٔ ؿذ دس ٜایت ٕیتض تت رت٘سـتتا ذٙ سیتتض ػتتاختاس اص ینش ػتتن٘ج اٍنتش ٕتٚتٚیّ تتذًVEGATESCAN-LMU اػتاادٙ ؿذ
وًًيهنتایج وبحث
– تررسی رفتار رئً لًًشيکی س سپاوسیًًن
دس فشایٖٖذ سیخت ىتشی طت ای افتضایؾ تتاس ػتشاّّینیدٗٗغ اب تاع ز اف ضایؾ ؿ ذیذٚ ٗیؼ ن صیتن٘صیتٚ خ اٛ ذ ؿ ذ،ت اتِشایٔ دػتیاتی تتٚ دٗٗغاتی تتا حتذاقٌ یؼتن صیت اّّتشی ّی تاؿذ صیشا یؼن صیت پائیٔ تاعز ّی ؿ٘٘د دٗٗغتابظشایف قاٍٍة سا ت خ٘تی پشمٖٖذ
ت اتشایٔ پیذامٚشدپیذامشدٓ ّقذاس تٜ یٖتٜیٖٚ پشام ذٙ ػتاص تتتتٚ ع ت اعٖت٘آاكََی تشیٔ عاّعاٌّ تاثیشىزاس تش یؼتن صیتٗیؼتن٘صیتٚ دٗٗغتاب ینتی اص
تشیٔ شاحٌ ت ٍیذ قطعقطعٚ تتٚ سٗٗؽ سیختیختٚ ىتشی طتطٍتٚای خٜ اٛذ ت٘دّ
اختلا پ٘دس ػشاّّینیٍ دس یل ّتایت قطثتی ٕریتشٕریتش آبّٖدشٖدش ت تـنیٌ تاس ٛای اٍنتشینی دس فلٌ ّـتشك خاّتذ
ٗ ّایت ّی ؿ٘د ممٚ ایٔ تاس ػطحی ٕاؿی اص ختزب یتا دفتتىشٗىشٗٙ ٛای ی ٕی دس حَّحًَ٘ اػتٍ.
ّیتاؿذ

برش

نرخ
=

s

1

011

برش

نرخ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

=

s

1


پاسخی بگذارید