اسصیبثیٞٝٞبی ؿىؼتٚ ٍ٘بسیٍبسی ثش ػطٛح ؿىؼت وـؾ
ٚ خؼتٍٍی ثثٝ وٕه یىشٚ ػىٛح اِىتشٚ ٘ی سٚ ٚثـای اذَ
.كٛست ٌشفت TESCAN/VEGA
نتایج و بحث٘تبیح آصٔآصٖٔٛ ٞبی چٍ بِِیػٙٙدی، ػاختی ، اػاتحىبْ وــی، تغییش طٛطَٛ تب ؿىؼت ٚ خؼتٍٍی ف لادٞٞبی اٛسد
طبِؼ ث تشتیت دس خاذٚ 2 خاذٚ 3 لبثاُ ـابٞ ذٜ
ٔیثبؿٝذ. ٔطبثك ا٘تظبس ت بٔی خٛاف ىَاب٘٘یىی ثاب افاضایؾ چٍ بِِی افضایؾ یبفت اػت. دادٜ ٞبی خٖٛد ـب ٔیدٞ ذ ووٝ فـابس ؿاى دٞٞای )چ ابِِی( ، یأضا واش٘ثٗ ٚ ػاشػت ػشدوشد پغ اص تفخٛؿی اص ػ أ تبثیش ٌزاس ثش خٛاف
ىب٘٘یىیٖ ایاٗ اٛع ف لادٞٞاب ٔای ثبؿُا ذ. خاٛاف ىاب٘٘یىی لطؼبت تبِٛسطی پٛدس ثثٝ یضا چٍ ابِِی ػابختبس دس ٘ای حف شات ثؼ تٍٍی داسد ]28, 29[. تدٕ غٚ حف شات ثل ٛست خ ؿخٛؿٝای ثبػث افضایؾ یضأیضاٖ وش٘٘ؾ ٛضؼی ٔی ؿٛد دستید٘تیدٝ ثبػث وبٞؾ اػتحىبْ ٚ چمش ٍی خ اٞٞذ ؿذ. آٚ -چٙ یٗ ، افضایؾ تخّ خُ دس لطؼ ثبػث ٔیٖ ؿاٛد تاب ؿاىُ حفشات اص حبِِت وشٚٚی خبسج ؿٝذٜ ٚ یضا حفشات ثاثاٝ آ پی ػتپیٛػتٝ ٘یض افضایؾ یبثذ ]30[.
افضایؾ چ بِِی ثبػث افضایؾ ذٚ یباً ٔای ؿاٛد ، یؼٙٙی بدٜ تٙٙؾ ثیؾتشی سا لجُ اص ؿىَؼت تحٕ ٔیوٙٙذ ]31[. افضایؾ چ بِِی ثب ث جا ٛد خاٛاف ىاب٘٘یىی ثلاٛست أٔشی ثذیٟٟی لبثُ ـبٞ ذٜ ٔیثٖبؿذ. حفشات ٘مؾ دٚ ب٘ ای سا ایفب ٔیو ٙذ. تبثٔیش آٟب ثؼٙ ا ٘مب ٔؼتؼذ خ ا٘خٛا٘ٝص٘٘ایٝ ٚ سؿذٖ تشن داسای اٞ ٕیت ٔیثبؿاذ . ثشسػای ٘تابیح تدشثای ـب٘ـبٖ ٔید ٙاذ واواٝ ثاب افاضایؾ چٍ ابِِی اص 3g/cm 9/6 ثاثاٝ
3g/cm 2/7 دس ف ٛلاد DH ث ب 5/0% و شثٗ ٚ ػ شػت ػ شد ؿذ 2/1 دسخا ثاش ثبیا ػاختی ، اػاتحىبْ وــا ی ٚ اػتحٖىبْ خؼتٍٍیٝ ٞشیه ثا تشتیات 62%، 61% 100% افضایؾ ٔییبثٙٙذ. ایٗ ضٛعٔٛضٛع ثش اٞ ٕیت تبثیش چٍ بِِیٚ حتای ث یضأیضاٖ وٓ )حذٚد 5/4% ( ثش خٛاف ىب٘٘یىی ٕٝ٘ٛ٘ ٞابی تخّ خُ دلاِِت داسد. دس ػبیش ٛاسد ٘یاض ٚضاؼیت٘یٕٛ ـابث ثشلشاس اػت. ؿبیب روش اػت ؤا افاضایؾ چٍ ابِ ِی وا ثاٝب وبٞؾ حفشات شاٜ اػت، تبثیشٝ ثایؾ تاشی ثاش اػاتحٝىبْ خؼتٍٍی دس مبٞیؼٕٔمبیؼٝ ثب اػتحىبْ وــی زاؿتٌزاؿتٝ اػت. ایاٗ ضٛع ٛیذ تفبٚٚت ث د ٘مؾ حفشات دس ؿىؼاتٞ ٞابی
٘بؿی اص ثبسٞبیٔ اػتبتیىیٖ دیٙ بٔٔیىی ٔیثبؿذ. ثا ػجابست دیٍش حفشات ٘مؾ ٔخشةتٚشی ثش سفتابس ت ابٚٚثی ف لاد ٞابی تبِٛسطی پٛدس دس ٔمبیؼیؼٝ ثب سفتبس اػتبتیىی آٟ٘ب ایفاب ٔای -بیٙٙذٕ٘بیٙذ ]31[.
دس حی تفخٛؿی فبصٞبی ختّّف دس اثاش تغییاشات
ٛضؼیٔٛضؼی تشویٗت ؿِیٕیبیی دس سیضػبٔختبس ٞب ایدبد ٔی-شد٘ذ. ٔغ ثثٝ دیُ فٛر دس ػطح رسات٘ تٛػط فابص ٔابیغ ، ت بیُ داسد و دس لطؼبت افضایؾ اثؼبدی ایدبد وٙٙذ سؿذ ب طّ ٛة دس اٝیٗ ساثط ثب افض د ٌشافیتٖ ٚ/یب یىاُ ٔیؼاش
ٔیٌٌشدد. ایٗ ثذا ؼٙٝٙی اػت و افضٚ د ایاٗ ػٙ ٙبكاش ثا كٛست خ ا ؿا ذٜ ثا خابیٝ پایؾ آِِیابطی ، افاضایؾٝ اثؼبدیٖ ٘بؿیٛ اص افضٚ د ٔغٝ سا ثؼّ ّات وابٞ ؾ فـابس پاشع خجشا ٔیوٙٙذ. سیضػبختبس ػ ٔی ف لادٞبی تحت ثشسػای دس ؿى ٞبی 1ٚ2 لبثُ ـب ذٜٔـبٞذٜ اػت. ثشسػی سیضػبختبسی ف لادٞبی ٛسد طبؼا ـاب ٔای دٞاذ وا ٞاش دٚ ایاٗ
ف لادٞٞااب دٔاسای سیضػااٝبختبسیٖ اابٞ٘اابٍٕٞٗ ؼٝااتٙٙذ. فبصٞاابی تبِٛسطیىی ختّّف و بیبٍش خٛد تفبٚٚت غّّظت ػٙٙبكش آِِیبطی دس ٘مٔب ختّّفٝ سیضػبختبس اػات ، دس ایاٗ تلابٚٚیش لبثُ سٚٚیتٙذ. ثب ثشٔسػی ؿىُ ٞبی 1 2 آؿىبس ٔای ؿاٛد وا فبص غبِِت بستٙضیت/ثیٙیات اػات وٚا دس ص یٙ ا ای اصٕ فابصٝ پشِِیت یب آػتٙیت ثبلی ب٘ذٜ لشاس شفتٌٝشفتٝ اػات . ثاٝشای إ٘ٛ٘اٝ سیٕضػبختبِس فٛلاد DH تـىُ اص بستٙٙضیت، ثیٙیت ٔمبدیش و ی پشِی ت ٔ یثبؿ ذ. ٞ ٓچٙ یٗ سیضػ بختبسٚ ؿ بٔبُٔ بستٙٙضیٜت، ثیٙیتِ ٚ آػٕتٙیٜت ثبلیٔ بذٜ ثشای فٛلاد HP لبثُ ـب ذ اػت. دیُ ػ ذ تـىیُ آػٖتٙیت دس ػبختبس ایٗ
فٔٛلاد، خٛد ػٙلش آِِیبطی یىُ ثؼٙ ا ػٙٙلاش آػاتٙٙیت صا اػت ]32[.
ثبسٌٌزاسی ىب٘٘یىی دس فلُ ٔـتشن ثی فبصٞٞبی ثاب اػاتحىبْ ثابلا ) ب٘ ذ ٔبستٙضیات( فبصٞ بیٗ ثاب اػ تحىبْ پبییٗ تش ) ب٘ٙذ پشِِیتٙ ثیٙٙیت( ٙدٚش ثا تٕشواض ٛضاؼی تغییش فشْ پوػتیه دسٚ ایٗ ىب ٞب شدٝیذٌٜشدیذٜ ٚ ثبػاثٔ ٔای –
ٌشدد و سؿذ تشن اص ایٗ ؼیشٞب دجبَ ؿٛد. ػٙٙبكش ٔغ یىُ لِبثّّیت تشاو پزیشیٔ پٛدس سٖا ث ؿذت وابٞٞؾ ٔای -دٞ ٙذ، ِی اص ػٛیی ثاب حاُ ؿاذ دٝس حایٗ تاف خٛؿای ، ػختیپزیشی پٛدس سا افضایؾ ٔیدٞ ٙذ. ایٗ ػٙٙبكش آػتٙیت صا ؼتٙٞؼتٙذٙذ ٚ دس حیحیٗ فشآیٙٙذ تفخٛؿی، آػتٙیت ثبلی باذٜ دس سیضػبختبس ایدبد ٔیو ٙذ. طبِِؼبت سیضػبختبسی ـاب ٔید ٙذ و ٔؼایش تاشن ثاشای ف لادٞابی HP ػٕٕاذت ب دٖس فل ٔـ تشن ث یٗ فٕ بص ثی ی ت بستٙٙضی ت ل شاس داسد.
چ ذُیٗ تشن و تبٜ دس ا ٞابی اٚص خاٙٙغ HP ـابٖٞ ذٜ
شدیذٌشدیذٜا٘٘ذ. دس ثشخی ٔٛاسدٛاسٛد تٛلف تشن دس اثش ثشخٛسد آ ث فبص آػتٙیت ثبلیٔ ب٘ذٜ ب٘ٙذ آ٘چاآ٘چاٝ دس ؿاىُ 3 ـاب دادٜٝ ؿذٜ اػت یض دس ایٗ ٘ٛعٛع فٛلاد ـابٞ ذٜ ؿاذ . اٍثاش اٛاحی آػتٙیت غٙٙی اص یىُ دس تٛلف تشنٞٞبی خؼاتٍی تٛػاط ػبیش حممیٗ ٘یض تأییذ ؿذٜ اػت ]19[. تشنٞٞب دس حایٗ ثشخٛسٔد ثب آػتٙیت غٙٙی اص یىُ تٛلف ؿذٜ یب آ٘٘اشا دٚٚس ٔیصٙذ ووٝ دس ٞش دٚ حبِِت سؿذ تشن ثب تأخیشٚ اخٔٛاخٝ ٔی-ؿٛد. ثٙ بثشایٗ ایدبد ا٘ٔٛا٘غ٘غ ٛضؼی دس سیضػبختبس آِیبطٞابی ثب ثب٘٘ذ فٛری، ػبٔ ٕی دس ث تأخیش ا٘ذاختٗ سؿذ تشن خؼتٍٍی افضایؾ ػٕش لطؼبت ػابخت ؿاذٜ اص ایاٗ اٛع پ دسٞٞب ٔیٚثبؿاذ . ثبیاذ ت خاتٛخاٝ داؿات واواٝ خاٛد یىاُ دس سیضػبختبس ا٘٘تخبة كحیٖح دٔب ص ب تفخٛؿای آ –
چ یچٙیٗ ػشػتٚ ػاشد واشد ٙبػٚات ٔای ت ا٘٘اذ سیضػٚابختبس
٘بٞ ثب تٛصیغ ٙبػجی سا پذیذ آٚٚسد وا استماب خاٛاف ىبٕ٘٘یٍىٗی ٚ ثبلاخق خؼتٍٍی سا ثثٝ دجابَ داسد. دس طبِؼأطبِؼاٝ حبضش مبیؼٖ اػتحىبْ خؼتٍٍی فٛلاد HP ثب فٛلاِد DH ثاش ثیِؾتش ث د اػاتحىبْ خؼاتٍی فاٛلاد DH دلاِات داسد.
دیُ ایٗ سفتبس سا ٔیت ا ث حضا ٛس یىاُ دسٜ سیضػابختبس فٛلاد زوٛس خٛد ٛاحیٝ آػتٙیت ثبلیٔ بذ دس تید
٘مؾ ٙبطك چمشٔچمشٔٝ یىاُ دس تٛلاف ٚ یاب احیب٘ٚ٘اب ا٘ ٘ح٘اشافٝ
ٔؼیش تشنٞٞب ٔشتجط دا٘٘ؼت ]19[.
ػوٚػوٜٚ ثش ایٗ ، مبیؼ ٘تبیح آصٔ ٞبی تدشثی شث ث خاٛاف ىاب٘٘یىی ف لادٞابی اٛسٛد طبِؼا وا داسٛای چٍٝ بِِیٞٞبی تفبٚٚت ث دٜ ثاب ػاشػتٖٞ ٞابی خٝتّ ّافٝ ػاشد ؿذٜ ا٘ذ، ٘ـبٔ ٔیدٞٞذ واٚ دس یاضا تخّ خأُ ٞابی پابییٗ فبصٞ بی ٔت بِٛسطیىی ٘م ؾ ٔ ٛثشتشی دس ثٟٟج ٛد خ ٛاف ىب٘٘یىی ایفب ٔیو ٙذ، ِزا دس دسكذ تخّ خُ ٞبی ثبلا ثذیُ آ٘ى پیـشٚٚی تشن ػٕذتب ث ػیّ حفشات كٛست ٔیپزیشد، ػٕٕوٝ ثٟ یٙ ػبصی خٛاف فبص ٞابیٝ ص ی ا ٕای ت ا٘اذ ٘ماؾ ٔا ؤثشی ایٝفاب وٙٙاذ . ثاشا ی ثابَ یاضا افاضایؾ اػ تحىبْ خؼتٍٍی فٛلاد DH ثب 2/0% وشثٗ بٍٞٙبٔیٔیووٝ داسای چٍ بِِی 3g/cm 6/6 ٔیثبؿذ، ثب اصدیبد ػشػت ػشد واشدواشدٖ حاذٚد 6 دسكذ ث جٛد ٔییبثذ دس حبِِیو ایاٗ ث جاٛد ثاشا ی چٍ ابِِی
3g/cm 2/7 حذٚٚد 24% اػات . ثٙ ابثشایٗ ػٕ ّیابت حشاستای بٔیو ثش سٚٚی ف لادٞٞبی ثب چ بِِی ثبلاتش ادابْ پازیشد ، ؼّٙ ٕب تبثٝیش ثیؾتشی ثش سٚٚی خاٛاف ىاب٘٘یىی ثاش خابی خ اٞذ ٌزاؿت. ث تؼجیش دیٍٍاش دس ف لادٞٞابی تخّ خاُ دس چ بِِیٞٞبی وٓ ، ػٝبٔ و تشَ وٟٙ اذٜ سؿاذ تاشن ، حفاشات ٔیثبؿٙٙذ ٚ سیضػبختُبس ٘مؾ ٟٕٔیٕی ایفب ٕ٘یٕیوٙٙذ، دس مبثاُ ثشای ف لادٞبی ثب چ بِِی ثبلاتش سیضػبختبس اػات وا ٘ماؾٖ اػبػی سا ایفب ٔی بیٙٙذ حفشات ثاذیُ تؼاذاد اذٝوـاب ٘م ؾ و س٘ ت٘ شی دٚاس٘ ذ، زا دس ای حبِ ت وٙٙت شَ سیضػبختبٓس اص طًشق خٖتّّف ب٘ٙاِذ ػ ّیابتٗ حشاستای ، سٚٚؽ آِِیبطػبصی، دٔب ٚ ص ب تفخٛؿی ثاش خاٛاف ٟابیی اٛثش خ اٞٞذ ثٛد. ثشػىِغ دس چٍ بِِیٞبی وٓ ٔای تا ا ثاب ایدا بد تغییٖش دس سف ٛطی حفشات ب٘ٙذ ا٘٘تخابة ٙبػٖات دٔٔاب صٔ ب تفخٔٛؿیٛ، تفخٛؿی حبِِت ٔبیغ ٚ ا٘٘تخابة ٙبػاتٚ اذاصٜ رسات دا٘ ٞابی پاٛدس اٚ یااِٚیاٝ ٚ ػابیش ػ ا اُ خاٛاف ىب٘٘یىی سا استمب ثخـیذ ]28, 29[.
٘تبیح ـخلا یابثی حفاشات دس إ٘ٛ٘اٝ ٞابی تحات طبؼٔطبِؼٝ دس خٔاذٚخاذَٚ 4 ٕابیؾ دادٜ ؿاذٜ اػٛات . لاصْ ثازوش اػت و ایٗ ٘تبیح حٕبكاُ اص آ٘ابِِیض تلاٛیشی سیضػابختبس لطؼبت لجُ اص اذ ؿیٕیبیی ٔیثبؿذ. فبوتٛس ؿىُ حفاشاتٜ (F) پبسأٔتشی ثی 0 اِی 1 اػت. ٔمذاسٍ كفش ـاب دٞ اذ ؿىُ وبٔ ٔو ثیلبٗػذلبػذٜ ٔمذٕاس یه ٘ـبٍ٘ش ؿىُ حفش وابٔٔو ذٚٚس ٚ وشٚٚی ٔیثبؿاٚذ . إ٘ٛ٘اٝ ٞابی ثاب پابیی تشیٗ یاضا
چٍ بِِی ثذِیُ خٛد تخّ خُ ٞبی صیبد ٚ ػبختبس تلُٔتلُ ثٟ آ پی ػتپیٛػتٝ حفشات چ ی حفشات ؿ تیض وا ثؼ ا ا
٘مب خ ا٘ ص٘٘ی تشنٚ ٞاب ػٕٙ اُ ٔایوٙ ٙاذ ، داسای اٝػاتحىبْٖ خؼتٍٍی ثٝؼیبس پابییٙٙی ؼٖاتٙٙذ . ثشسػای ٘تابیح حبكاُ اص ـخل یبثی تخّ خ ٞب ـب ٔیدٞٞذ و ثب افضایؾ چٍ بِِی،
فٔبوتٛس ؿىُ حفاشات ) یاضا ظآ حفٝاشٜ ( ثؼّ ّات ؼابئُ تشٔ دی بٔٔیىی دس حی فشآیٙ ٙاذ تاف خ ٛؿای افاضایؾ ]28[ اذاصٜ تٛػط حفٕشاتٗ وبٞؾ فبكّ تٛػط حفشات ٘یاٖض وبٞٞؾ ٔییبثذ. ایاٗ ػ ا اُ ؿاٝبٔ واشٚٚی تاش ؿاذ تخّ خُ ، وٛچهٞ ؿٝذ اذاصٜ فبكّ تٛػط آٟ٘ب بٔٔی دس خٟت استمب خٛاف ىب٘٘یىی ثـٕبسٝ ٔیسٚٚد.
ث ظٛس ثشسػی ػطٛح ؿىؼت ا ٞابیِ اٛسد
طبؼٔطبِؼٝ تلٔبٚٚیش ختّّاف اص طشیاك یىشٚ ػٕٛاى ٛح اىتشٚ ٘ای
سٚٚثـ ی تٟٟی ٌشٕدیذ٘ ذ. ثشسػ یٔ تلٕ بٚیش ٘ـ ب دٞ ذٜ ؿىؼتٞٞبیی ـت ثاش ؿٟىؼات دی زّّای ، سخ ثش ٌایٙ خطخطٛ ٔٛاجٛاج ٔیثبؿُ ذ. تاشیٟٕٗٔتاشیٗ ىابیضْ اؿابػاؿابػٝ تاشنٚ خلٛكب دس لطؼبت ثب چ بِِی پبییٗ ، حشوت تاشن اص یاب ٔشص رسات پٛدس، ثٟ پی ػتٗ تخّ خُ ٞب، افضایؾ ط تشنٖ
ٚ ٟبیتب ؿىؼت لطٓؼلطؼٝ ٔیثبؿذ. ثب لطاغ شد٘ا ٞابٛیَ تاف-خٛؿی، ؿىؼت شْ و ٘بؿی اص تغییش فشْ پوػتیه ایدبد ؿذٜ دس شد٘ ٞبی٘ تفٝخٛؿی ٚ ثٟثٟٓ پی ػتٗ حفشات اػت، ـبٞ ذٜ ٔیٌٌشدد )ؿىُ 4(. خٛد دی زُ ٞاب اص ـخلا –
ٞبی ثبسص ؿىؼت شْ دس ایٗ ٛاحی ٔی ثبؿذ. ؿٔىؼت تشٝد سخ ثشٌٌی دس اثش فشٚ٘ سفتٍٍای ثا٘یؾ اص حاذ حفاشٜ دس رسات پٛدس پبی ث خٛد ٔیآیذ. دس ایٗ حبِِت ثذِیُ ت ٕشواض ایدابد ؿذٜ ، تشٝن ثثٝ خبی ایٙ ىایٙىٝ دا٘دا٘ٝ پٛدس سا دٚٚس ثض٘٘اذ ، ساحات تاش اػت و ٔؼیش داخُ رسٜ پٛدس سا ثزیٕبیذ. خاٛد كافحبت سخ ثشٌیٝ )ؿىُ 5( ـب٘٘ـب٘ٝ آؿاى بسی اص ؿىؼات تاشد رسات پٛدس ٔیثبؿذ. ایٗ دٚ ٛع ؿىؼات دس ػاطٛح خؼاتٍٍی ؿىؼت ف لادٞٞبی تف٘خٛؿی ؿذٜ لبثُ ـبٞ ذٜ ٔیثبؿاٙٙذٚ .
ـب ذٜ خط ٛاج دس ف لادٞبی تف خٔٛؿی ؿذٜ تحات ثبسٞبی ت بٚٚثیٛ ـٔىُ ِی أ ىب پزیش اػت. ایٗ ػوئآ دس طمٔٙطمٝ خؼتٍٍیٔ پشچشخپشچشخٝ ٚ ٓٞچ یچٙیٗ ثذِیُ حضٛس تخّّخاُ ثلٛست ٛضؼی ـب ذٜٔـبٞذٜ ٔی ؿ ٘ذ. حمماب ]4, 14[، ثا
تـىیُ خٔطاخطاٛ اٛاج ثاذِیُ واش٘ؾٔ پوػٖاتیىی دس سأعٝ تشن خؼتٍی دس ٔٛادٛاد تف خٛؿی ؿذٜ ث كٛست ٛضاؼی اػتمبد داس٘ذ. آٟ٘ب چ ی ـبٞ ذٜ ایٗ خٝط سا ث اػاطثٛاػاطٝ طجیؼت ت بٚٚثی سؿٞذٓ تشٙنٗ خٖٔؼتٍی ٔیداٙذ. ؿاىُ 6 ایاٗ خطخطٛ ٔٛاجٛاج ٔٛضؼیٛضؼی سا ـب٘ـبٖ ٔیدٞذ.
جذٍٍل 2- خََاص هکاًًیکی فََلاد گزٍگزٍُ DH
415 1.2 140 6.6 110 0.4
490 1.4 171 6.9 131 0.4
601 2.1 218 7.2 173 0.4
445 0.9 148 6.6 135 1.2
546 0.95 194 6.9 162 1.2
-118871-19163

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وذ ٕٝ٘ٛ٘ ٘شخ ػشٔبیؾ(◦C/Sec) ػختی (HV5) چٍ بِِی (3(g/Cm اػتحىباػتحىبْ تؼّ یتؼّیٓ (MPa) دسكذ اصدیبد طٛطَٛ اػتحىبحىبْ تؼّ یتؼّیٓ ٟبیی (MPa) DH1
694 1.3 271 7.2 201 1.2

490 1 166 6.6 148 0.4
541 1.1 194 6.9 174 0.4
760 1.4 297 7.2 212 0.4
554 0.8 185 6.6 195 1.2
624 1 228 6.9 245 1.2
DH2
897 1.1 370 7.2 317 1.2

جذٍٍل 3- خََاص هکاًًیکی فََلاد گزٍگزٍُ HP
-118871-471462


دیدگاهتان را بنویسید