كاهپََزيتّایآلتََليذ…

ضكل 1- سيستن ريختريختِ گری ساختساختِ ضذضذُ در ايي پصٍ ّص ت ه ظَس ػاخت واهپ صٗٗتّّوا، دس اتتوذا هموذاس لاصمپ دس ه ٘ضٗٗا توا اًًجو ام هحاػَوثات هشت عٍو ًؼوثت تو ٍصىؿوؾ آل ه٘ ٘ن هلشفٖ دس ّش هشحل دس همادٗٗش حِجوٖ 5/1، 5/2 ٍ 5% تع٘ ٘يِ ٍ ت صٗٗي ؿذ. دس ّش ررٍبٍب همذاس 10 تا 15 گشم وشٗ َل ت ت عٌ َاى ووه رٍٍب توِشا هحافظوتاصٍ ػغح هزاب د٘س هماتل اوؼ ذاػ َى اضواف ؿوذ. پوغ اصرٍب واهل آل ه٘ َم، وشٗ َل ت اض٘واف ؿوذُ تَػوظ ٗوه
ّوضى گشاف٘تٖ دٌػ٘تٖ ّن ص٘دُ هٖ ؿذ .واًًواًَ پوَدس ه ضهٌ٘ضٗواٗوا دسدسٍىٍى ف لّّإ تؼِ اس ًاصن ٍ وَچه آلَه وٖ لشاس دادُ ؿِذُ تٕ آساهٖ ت هزاٍب اضِاف گشدٗ ذ. ّو٘ضٌِى٘ گشافِ٘تٖ ٘ض ت گگًَِا دسٍٍى و سُ ت ت لشاس گشفت وو فاكِول آى تواوفٕ ت ت ٗه ػَم استفا ول ت ت تاؿٕذ. تاِ هغٍالع گضاسٖؽ-
ا ػاخت دٗٗگش واهپ صٗواهپَصٗتٗت ا رسُ ا ت سٍؽ گشدات ٍ تشسػٖ هذت صهاى ٍ ػشٕعت ّوضٍدى دس آْا ٍ ّنچٌ ٘ي توادس ًظش گشفتي فاوت سّ ا هْْن هَرش وٍچّوچَىَى سٗٗوض توَدىرسات ه ٘ضٗٗا، صهواىَ ّووضدى 13 دل٘ مو ػوشعت ّووضىrpm 420 دس ًظش گشفتگشفتِ ؿذ. علت اًًتخاب دهادهإ C800، ت ِ دل٘ ل ده اإ اخ تلاط هٌٌاػ ة ً اًاًَ رسات ه ضٗهٌ٘ضٗ ا دس آل ه٘ َم هزاب )دس حذ C150 تالاتالإ مغًمغِ ررٍبٍب فلوض ٍ تشخَس٘داس تَدى هخلَط واهپ صٗ تواهپَصٗتٖ اص ػ٘٘لًاى واف دس ح٘ي سٗ ختسٗختِگشگشٕ ٍ پش وشدى واهل لالة ه تاؿذ. ّنچٌ ٘ي تشاتشإ

ضكل 2- تصََير قالة ساختِ ضذضذُ در ايي پص ّص تشسػٖ ارش دها تش ت صٗٗع رسات افضٕاٗٗؾ تشؿ ذگٖ ه ضٗهٌ٘ضٗواٗوٍا تتَػظ آل ه٘آلَهٌَ٘٘مَم هوَزاب ، تواس سٍٗ وض دس دٍ دهوادهوإ 850 C950 ٘ض اًًجام ؿذ .پغ اص ّوضدى، هزاب داخول ت توتَتوِت دسٍٍى لالة سٗ خت ؿِذُ واهپ صٗٗوت ت ل٘٘وذ گشدٗٗوٍذ. دس هِجوهجوَ ، ّشوذام اص ػو دسكٍوذ حجووٖ )5/1، 5/2 5% هٌ ضٗٗا دس ػػِ دهوادهوإ هتفواٍٍت 800 ٍ850 ٍ C950 رٍٍب سٗ ضٕ ؿذُ ٍ اص ّش حالت 8 وًوًَِ تتِْ٘ گشدٗٗذ.
الگ پ شاؽ اؿ ع XRD( X ت هٌٌٕظ َس تع٘ ٘يِ فاصّ ا ه جَٕد دس واهپ صٗٗت اّإ سٗ خت گِوش ؿوذُ تْ وگشدٗٗذ. تشا ّش حالت سٗ خت گش ، ٗه وًوًَِ اػت اً ا تا استفووا تمش ثووٖ mm5 اص لؼوووت ٍػووظ ه٘ لوو ت ٘وو ٍ اّ و اس ا ػغِح آْا تَػِظ ػ ثادُ اِص ت٘ي تشِدُ ؿوذِٖ ٍ الگ پشاؽ اؿع X آى تتِْ٘ گشدٗٗذ. تو هٌ ظوَس تشسػو عٌٌاَكش ه جَدِ، ه سٍفَ لوَط فاصّّوا، رسات حفوشاتِ اٗ جوٕادؿذُ دس وًوًَِ ّا ً٘ض هـا ذُ فاص هٌ ضٗٗا دس و وًوًَوِ ّوا واهپَصٗ تٖ ، اص ه ىش ػىَج الىتشٍ )SEM اػتفادُ ؿذِ .تشا اٗ ي ه ظَس اص ّش ؿوؾ سٗ ختًسٗختِگشگشٕ ؿذُ ٗوه و وًوًَوِ ت كَست لشف تا استفٕا تمش ثوٖ mm10 ت ٘و پوغ اص ػِ ثادُ صً تا آلَه ٌا 1 ه ىشىشٍىٍى پَل ؾ ؿذًذ. ػپغِ اص هحلَل Keller ت هذت 45 راًراًِ٘ تشا اچ وشدى و و ًوًَوِّوااػتفادُ گشدٗٗذ= 31<.

ضكل 3- وََدار پراش اضعِ X وًَوًَِ حاٍٍی 5/2% حجوي هٌٌيسيا ريختِ گری ضذُ در Co850

)الف( )ب(

)ج(
ضكل 4- تصََير هيكر سكَهيكرٍسكَپَپ الكترالكترًٍيًي از حًَحَُی تََزيع ررات هٌٌيسيا در زهيٌزهيٌِی آلياش آلَ هيٌٌين A356 ترای وًَوًَِّای ريختِ گری ضذُ در دهای C 800 ٍ درصذّّای حجوي )الف( 5/1، )ب( 5/2 ٍ )ج( 5.

كاهپَزيتّایآلتَليذ…

ضكل 5- تصََير هيكرٍ سكََپ الكترٍ ًي وًَوًَِ ريختِ گری ضذُ در C800 – 5/1% حجوي هٌٌيسيا.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

)الف )ب


ضكل 6- تصََير هيكرِ سكَهيكرٍسكَپَپ الكترالكترًٍيًي از حًَحَُی تََزيع ررات هٌٌيسيا در زهيٌزهيٌِی آلياش آلَ هيٌٌيٍن A356 ترای وًَوًَِّای ريخت گری ضذُ در دهای C 850 درصذّّای حجوي )الف( 5/1، )ب( 5/2 )ج( 5.

)الف )ب
ضكل 7- تصَير هيكر سكَپ الكترٍ ًي از حًَحَُی تَزيع ررات هٌٌيسيا در زهيٌی آلياش آل هيٌٌين A356 ترای وًَوًَِّای ريخت گری ضذُ در دهای C 950 درصذّّای حجوي )اِلف( 5/1 )ب( 5/2.

نتايج وِ بحث
ت ه ظَس تشسِػٖ فاص ا تـى٘٘ل ؿذُ دس و واّوإو اهپ صٗ تٖ ػ اخِت ؿ ذُ، اصٕ و داسّ ا پ شاؽًٍ اَؿًِ ع X اػتفادَُ گشدٗٗذ و ًـاى دّ ذًُ ؿذت تشحؼة صا پشاؽ هٖ تاؿذ. دساٗ ٌجاٍ ػعٖ ؿذٍ ول٘ فاصّ ا تشو ثٖ احٗتووالٖت٘ي آل ه و َمآلَهٌ٘٘وَم ه ضٗهٌ٘ضٗواٗوا ّون چٌ و٘ي تشو٘٘ثوات احتووالٖآل ه٘ َم تا عٌٌاكش ه جَد دس آل٘٘اط هذ ًظش لوشاس گ٘ شًوذ. اصت٘ي و٘ دٕاسّ ا پشاؽ اؿع X، 9 حالتٖ و وًوًَوِ واهپ صٗٗوتسٗ ختً گش ؿٕذُ، حالت حِذ ٍػظٍػظ عٌ و اػَوتِفادُ اص پوَدس هٌ ضٗٗا دسC 850 ٍ 5/2% حجوٖ، تتِ وشاُّوشاُ تحل٘٘ل تاٗ تشسػٖ فِاص ا ه جَد آٍ سدُ ؿذُ اػت. تا تشسػٖ وَداِس پٍشاؽ اؿِع X و دس ؿىلٍ 3 آٍ سدُ ؿِوذُ اػوتٍ، هلاًحظوه٘ ـَد و تتِ ساحِت تذٍى ٘چّ٘چگ وگًَوِ پَؿوؾ عول٘٘واتحشاستٖ رسات ػشاه٘ ىٖ ، پ٘ه ا هشت عو آؿوىاس ؿوذُ
هٖ تَاى اص جَد فواص ه ضهٌ٘ضٗواٗوا دس ػواختاس اعو٘ ٌواى واهولٍ
حاك ل ًو َد. دس تشٖسػ ك َست گشفت ِ اص عى غّ ا ه ىش ػىَج الىتشٍالىتشًٍٖ وًٖوًَِ وا ت ل وذ ّون عولاٍ توٕشارثات اٗٗي ه ض ، ت تشًسػَٖ ت صٗٗع هٌٌاػوٕة رسات فواصُ دٍٍمتا جَد اذاصُ فََقِ العادُ وَچهَ اٗٗي رسات پشداخت خ اّّذٍ ؿذ. ّواىگگًَِ و هـا ذُ هٖ ؿَد تو غ٘٘وش اص آلو ه٘ ٘ن ػ ل٘ ؼ٘٘ن و عٌٌٍاكش اكلٖ تـِى٘٘ل دّ ذُ آل٘٘اط آلو ه٘ ٘نِA356 ؼتٌّؼتٌذٌذ هٌ ضٗٗا ووِ ت عٌ َاى فاص تٕم ٗوتوٌ وذُ توواس سفت اػت، دس اٗٗي ػاختاس ارش اص حضَس فاصّ ا دٗٗگش و اهىاِى داسد دس ارش اوٌٌٖؾ ا هخوشب تو جوَد آٗٗوذ،ً٘ؼ٘ؼ ت. ت ٍاػ غ ٗى ت َدىٕ، اص لح اػ پِاٗ ا تو ام و داس ا پشاؽ اؿع X هشتَط ت 9 حالت، توا رووش اٗٗويه ضهَضَ ووِ دس ػاٗٗش و وًوًَوِ ّوا ّون دل٘٘موا وو٘ي پ٘وهّّواه جَد اػت تا اٗٗي تفواٍٍت وٍو توا تر٘ ٘وش دسكوذ حِجووٖ ،ؿذت پ٘هّا ّن اذوٖ وِن صٗٗاد هٖ ؿَد، ت ْا تو آٍٍسدٖىوًوَداسَدِاس پشاؽ اؿع X و حذ ٍػظ) چ اص لحاػ دهواٗ چ اصِ لحاػ دسكذ حًجَٕوً تؼٌ ذُ ؿذُ اػت.
ت عَس ولٖ حوًَحوَُ ت صٗٗوع رسات تم ٗوتوٌ وذُ دسآل٘٘اط صهصهٌِ٘ ىٖ اص هـىُلات ه جَد دس ت ل٘٘ذ واهپ صٗٗتّواهپَصٗتّوا
ت سٍٍٍؽ سٗٗختو گٍ ش گشِدات اػ ت. ؿ ىٕل 4 تل ا ٗش ه٘ ىش ػىَج الىتشالىتشًٍٖ تتِْ٘ ؿذُٖ اص وًوًَِ وا واهپ صٗٗوتسٗ ختسٗختِگشٕ ؿذُ دس دهادهإC 800 ٍ دسكوذ إ حجووٖ5/1، 5/2 5 ه تاؿ ذ، و ِ ًـ اى دّ ذُ چگ گٕٖ پشاوٌ ذگٖ رسات تم ٗتو ذُ پوَدس ه ضِٗ هٌ٘ضٗواٗوا دس صه٘ و آل٘٘اط آل ه٘ ٘ن A356 هٖ تاؿذ. ّواىگگًَِ و دٗ ذُ هٖ ؿوَدرسات هٌ ضٗٗا دس صه تِ خ ت پخؾ گشدٗ ذُ اًوذ تجووعچٌ ذاً اص اٗٗي رساتٌ٘ دس وٌٌاس ّن دٗ ذُ وًٖوٖؿَد. اٗٗي اهوش ساهٖ تَاى ت ع اهلٖ ظ٘٘ش ػوشعت صهواى ّونصدى هٌٌاػوةًؼثت دادِ. دس پظ ّـ و آلا پشاتو وىواساًؾ = 31< اًجام دادًًذ هـخق ؿٖذ وِ افضٕاٗٗؾ صَهاٍى ػشعت ّنصدى هخلَط واهپ صٗ تٖ هتـىل اص آل٘٘اط آل ه٘ ٘ن A358 رساتِ واست٘٘ذ ػ ل٘ ؼَو٘٘ن هٌجوش تو ت صٗٗوع تْْتوش رسات دس صه٘ وخ اّذ ؿٖذ. دس اٗٗي پظ ّؾ ػشعٍت ٍ صهاىِ ّنصدىِ هخلَط واهپ صٗ ت ت تشت٘ةٍ rpm420 13 دل م تَد وو تاعوثٕؿذ ت ص ع ّوِگي لاتل لثوَل اص رسات تم ٗوتوٌ وذُ هٌ ضٗٗا دسِ صهِصهٌِ٘ آل٘٘اط آل ه٘ ٘ن A356 تذػت آٗٗذ. اص عشفٖ ّواىگگًَِ و دس ؿىل 4 هـا ذُ ههٖؿَد، افضاٗٗؾ دسكوذحجوٖ فاص تم ٗتو ذُ تاعوثٍ تجووع رسات دس وٌٌواس ّونـذًُـذُ ٍ ت صٗتَصٗعٗع رساتٌ ىٌ َاخت لاتل لثَل اػت.
علاٍ تش هغٖالة روش ؿٕذُ فَقِ، تا اػتفادُ اص ؿىل 5 و توا تضسگُ وواٗ وٕو چىتشووَچىتشٕ ت و ؿوذُ اػوت، هغالوةتىِو٘ لٖ اص دٌٗٗذ د گش دس استثاطْ تا حًَحَُ ت صٗٗوع رسات فواصتم ٗت و ذُ ّنچٌ ٘ي عٌٌاكوش آل٘ واط دس آل٘٘واط صه٘ و ،لاتل تشداٌؿت خٍ ا ٌذ تَد. دس ح٘ي تشسػٕ وًوًَِّوا، آ چوًِچوِدسِ اتِتذا ت ضَح جلٍةِ ًظش هٖ واٗٗذ، رساتً هٌ ضٗٗا ؼوتٌٌذو ت عَس پشاوٌ ذُ ت سً ػًف٘٘ذِ )ت دل٘٘ول عوذد اتووٖتالاتش، سٍٍؿي تش ؼتٌّؼتٌذٌذ. ، دس صه٘ و خاوؼوتش آلو ه٘ ٘ند ذُ هٖ ؿَد. ّذف اص ت تلاٍ ٗش ه٘ ىشٍ ػىَج الىتشٍ وٖدس اٗٗي و ّا، تشٖسػٖ ح٘ٔوَ ت صٗٗوع ه ضٗوا دس آلو ه٘ ٘نِت دُ اػتًَ. تِا گاّ دل٘٘كً تش دس تشِخٖ هٌٌٌاعك هٖ توَاى تو
كاهپََزيتّایآلَتََليذ…
جَدِ آگلَٕ هشُ دس ماعٖ پٖ تشد و اٗٗي ه ض دس فشآٗ ٌو ذ سٗ خت گش تا اذاصٓ رسات تؼ٘٘اس سٗٗض )دس حذ اًًاًَ ، اجتٌٌواباپزٗٗش اػت. ت عَس ولٖ لتٖ و فلول هـوتشن جاهوذ- هاٗٗع حٍشوت هِٖ وٌٌذ، رسُ هٖتحشنِ خاسجٖ ٗا هحثَع هٖ -گشدد ٗا اٗ ىاٌٗىِ پغ صدُ ه ؿَد. دِس واهپ صٗٗت اٗ و دس اٗٗي پظ ّؾ هَسد تشسػٖ لشاِس گشفت اًوذ ، رسات دس آِخوشٗٗيه اعِك اًجواد تَٕػظ صه، هحِثَع ؿذُ اًذ. تو علوتاٗ ى -Al تش س رسات فاٌص راًراًَِٗ ج اً صً ىشدُ اػت ،رسات دس آخشٗٗيٕ هشاحل اًًجواد هحثوَع ؿٍوذُ اًًوذ. عٌ وٗعٌوٖچَى دٗ و اسُ وا لالوة ػوشدتش اص هوزاب رسات تم ٗوتو ذُ دِسَ ٍػظ لالة اػت، اًًجواد اص دٗ اٖسُ لالة آغاص هٖ -ؿَد ٍ ت ػٕوت هشوض لالوة پ٘٘ـوشفت هَو وٌٌوذ. دس هوَسدعٌٌاكش آل٘ اط وچّوچَىَى ػ ل٘ ؼ٘ َم دس اٗٗي آل٘٘اط، فشآٗ ٌذ پغ صدُ ؿذى عٌٌاكش آل٘ اطِ دس ح٘يِ اًًجواد ّن دل٘ما اص حالت فَق تثع٘ت هٖ وٌٌذٖ. تٍ ع س و اٗٗتوا دس هوشص داًو ّوا،هٌٌاعك تٍ٘ي دذس ت ٗا پاٗ واً اًجًوواد، تجوعو اص رٖساته ضٗهٌ٘ضٗ ا تىتَ٘ٗتىت٘ ه ػ ل٘ؼ ٘ن- آل هآلَهٌ٘٘ َم )ف اص غٌ اص ػ ل٘ ؼ٘٘ن جَِد خ اّّوذ دٍاؿوت=35-33<. دس حٕم٘موت توِاجووَد اٗ ىوو آل ه ووآلَهٌ٘٘ووَمَم ه ضٗهٌ٘ضٗوواٗووا ّووش د داسا ؿووثى
وشٗ ؼِتالٖ FCC ؼتٌٌذ تحث عوذم تغواتك) Mismatch ؿثىٕ وشٗ ؼٖتالوشٗؼتالٖ دس فللٍ هـتشنٕ فلوض- ػٕوشاه٘ه توا حوذصٗ اد هٌ تف اػت، اها فاوت سّ وافاوتَسّوإ دٗ گوش ّون دس تحوثعذم ج اًجَاًِ صًصًٖ -Al تش سٍسٍٕ رسات هٌ ضٗٗا دخ٘٘ل خ ا ٌوذتَد: 1- رساتٖ و دس اٗٗي واهپ صٗٗتٍّّا هوَسد اِػوتفادُ لوشاِسگشفت اًذ پلوٖ وِشٗٗؼٕوتالِ ؼوَتٌٌذ اٗٗويگ و ٘ؼوت ووكفحِات وشٗ ؼتالٖ ا و ػغح آْا سا تـوَى٘٘ل هوٖ د ٌوذع سعَسٕ جْتگ٘ شگ٘شٕ و ٌذ ووِ و ـوّو٘ـوِ فلول هـوتشن ووناًشط تـى٘٘ل ؿَد .2- عذم تشِ ؿو ذگٖ رسات ػوشاه ىٖهٌ ضٕٗٗا تا هوزاب آل ه وَم وو پو٘٘ؾتوش ّون اؿواسُ ؿوذ.
3- تحث اًًتٍـواس حش٘اسٌتوٖ) Thermal Diffusivity : هموذاسهِح ؿذى اص ت٘ي سفتي ؿ٘ةِ حشاستحشاستٖ دسٍىدسٍى ٗه هوادُ سات هَا ًـاى هٖ دّذ تاٗٗذ ت ج وشد ووِ تم ٗت و ذُوٌٌذُ واػشاه ىٖ دس واهپ صٗٗت ا صه٘ و فلوض اًًتـواس حشاستوٖووتش ًؼثت ت آل٘٘اط صهٕ داسًًذِ. ت عٕلاٍ گشهوا ْواىِرٍٍب و دس عَلِ اًجواد آ٘صٌاِد هٖ ؿَدِ تاعوثُ هوٖ ؿوَد ووػشعت ػشد ؿذى تم ٗت وٌ وذُ وواّؾ ٗاتوذ. دسٕ ت جورسات وًٖوٖت اٌذ صٍٍدتش اص هزاب ػشد ؿ ًذ پغ دها رساتِ ت٘٘ؾ اص دٕها هزاب خَاّذ تَد اٗٗي رساتٍ داغ تاعث هٖ -ؿ ًذ دهِا هح٘ظ اعشافِ آْا افضٍاٗٗؾ ٗاتذ اًًِجوواد هواٗٗعاعشاف ت تأخ٘٘ش ت٘٘فتذ. ت اٗٗي تشت٘ة ها عٖ و دس تواع تا تمِ ٗت و ذُ اػت دس ٍالع آخشٗٗي هٌ اعمٖ اص هزابٕ اػوتو هٌٌجوٌذ هو ؿوٍَد. دس اٗٗوت چوَى دٗ و اسُ وا لالوةػ شدتش اص ه زاب رسات تمتمَٗ ت وٌوٌٌ ذُ اػَ ت اًًجو اد اص دٗ اسُدَٗاسُ لالة آغاص هٖ ؿَد =35-33<.
ؿٕىل 6 تلِا ٗش ه ىش ػىَج الىتشٍالىتشًٍٖ تْ و ؿوذُ اص وًوًَِ ا سٗ خت گش ؿذُ دس دها °C850 سا ًـاى ه -دّّذً. ت دل٘٘ول جوَدٍجوَد هضاٗ وِاٗ وچوَى افوضاٗٗؾ ػو ال٘تهخلَط هزاب واهپ صٗ تٖواهپَصٗتٖ و تا حوذٍ د هٌجوش تو ت صٗٗوعتْتش رسات ػشاهٍ٘ ىٖ تؼ ٘ل دس اًجإم رٍٍب سٗ ض هخلَط هزاب ه گشدد ّونٍ چ و٘ي توا حوذ ّون تاعوٕث تْ ثوَدتشؿ ذگٖتشؿًَذگٖ هٖ ؿَد ، دس اٗٗي پظٍ ّؾ اص دها ا تالاتش) 850 ٍC 950 ّن تشاتشإ ت ل٘٘ذ اٗٗوي واهپ صٗٗوت اػوتفادُ ؿوذ.
ّواىگ و هلاحظهلاحظِ هٖ ؿَد رساتِ هٌ ضٗٗا دس اٗٗي حالوت
٘ض ت كًََستِ هغل تٖ دس آل٘٘اط صه٘ و پخوؾ ؿوذُ اًًوذ. دس
ؿىل 6 ٘ض ت هاًٌٍذ وًوًَِ ا ػش لثلٖ، آگلوَ هشُ واٗ
تا ت صٗتَصٗعٗع هٌٌاػِة ىٌ َاخًِت اص رساتٕ هٌ ضٗٗا دس صهصهٌِ٘ د ذُٖ هٖ ؿَد. هـا ذُ هٖ ؿَد و تا جَد اٗٗي اجتواعات تاص ّن هٖ تَاى ت صٗ عٖ اص رسات هٌٕ ضٗٗا تا اتعاد وَچىتش سِا تـخ٘ق داد. ّنچٌ ٘ي افضاٗٗؾ دها فَق گذاص اص 800 تو°C 850 تأر٘٘ش چٌ ذاً دس حَ پشاوٌ ذگ رسات هٌ ضٗٗا دس صه٘ وصهٌ٘وِ تجوع آًْا دس وٌٌاس ّن ًذاسد.
ؿىٖل 7 تلِاٍ ٗشٕ ه ىشٍ ػوىَج الىٕتشٍ وٖ و و ًوًَوِ واواهپ صٗ تواهپَصٗتٖ سٗ خت گوش ؿوذُ دس دهوا°C 950 سا ًـوإىهٖ دّّذ. دسِ اٗٗي ؿىل تِ صٗٗعٕتَصٗع رسات تم ٗتوٌ وذُ ه ضٗٗوا دس صهصهٌِ٘ ت خ ت و ا سٗ خِت گشِ ؿذُ دس دهاٌّ وا800 ٍ °C850 ٘ؼًتًَ .ّواىگگًَِ وو اص اٗٗوي تلوا ٗش توشهٖ آٗٗذ رسات تو خو تٖ دس صه٘ وٖصهٌ٘وِ آل٘٘واط آلو ه٘ ٘نA356 پخؾ ـذُ اًًذ. دل٘٘ل اٗٗي اهش سا ه تَاى ت افوضاٗٗؾ دهوادهوإفَق گذًاص ت٘٘ؾتش ؿذى صهاى اًًجوٕاد آل٘٘اط صه٘ و ًؼوثتداد. دس اٗٗيٍ حِٕالت سؿذ دوذسٗٗت وا آل٘٘واط صه٘ و تاعوثِافضاٗٗؾ فاكل تاصٍ وا دًوذسٗ تٖ) DAS هوٖ ؿوَد ووهحل هٌ اػثٖ تشا تجوع رسات پوَدس ه ضهٌ٘ضٗواٗوا ؼوتٌٌذ. توعلاٍ دها تالِا سٗ خت گش اتعواد وٌاً هتش رسات فواِصتم ٗتُو ذُوٌٌذُ ت تجوع آًِْا دس اٗٗوي و احًٖوَاحٖ ووٕوه خ اّّوذوشد.
تا ت جتَجِ تِ راتوت توَدى ػوشعت ٍ صهواى ّونصدى دس ح٘ي تتِْٕ٘ وًوًَِ اّإ واهپ صٗ تواهپَصٗتٖ سٗ خٍتگوسٗختگوٖ ت ل٘٘وذ ؿوذُ ،تأر٘٘ش دْس٘كِذ حًجَوًٖ فاص تم ٗتَوٌ وذُ دهوا فوَق گوذاصآل٘٘اط صهصهٌِ٘ تش حًَحَُ ت صٗٗع رسات تم ٗوتوٌ وذُ ه ضٗ ٗوِا دس صه آل٘٘اط إٓل هُ٘ ٘نَ A356 هَسد تشسػٖ لشاس گٍشفتٌ٘. ت عٌ َاى٘ جِوعتٌ وذ ًتواٗ حاكول اص تشسػوٕتشسػوٖ ه ىش ػوىَجالىتشٍالىتشًٍٖ هٖ تَاى گفت و تا افوضاٗٗؾ دهوا فوَق گوذاص اص800 ت °C950 پشاوٌ ذگٖ رسِاتٕ واّّؾٕ ٗافوت وٖوووِ دل٘٘ولآى سا هِهٖتَاى تتِ افضاٗٗؾ فاكل تاصِ ا دًذسٗ ت دس ارش تالا سفتي صهواى اًًجوواد آل٘٘واط صه٘ و ّونٕچٌ و٘ي تجووٕعآػاىتش رسات تم ٗتو ذُ توا اتعواد واً هتش دٍس دها واتالاتش ًؼثت داد. اص اٗٗيٌ سٍ فَق گوذاصّ ا 800 °C850 ًؼثت تتِ °C950 علعلٖسغن پاٗ ٘يتش توَدى ػو٘ ال٘ت هوزابتشج٘ح دادُ ههٖؿ ًذ.

نتيجه گيري
واهِپ صٗٗت صه آل ه٘آلَهٌَ٘٘مَم تا فواص تم ٗوت وٌ وذُٕاًًاًَ هٌ ضٗٗا ت عَس ه فم٘٘تِ آه٘ ضٌ تَػظ سٍٍؽ سٗ خت گش گشداتٖ ت ل٘٘ذ گشدٗٗذ.
رسات هِ ضٗهٌ٘ضٗواٗوا تو٘٘ؾ توش دسٕ ه واعمٖ اص واهپ صٗ تهـا ذُ ؿذًذ و آخشٗٗي هحلّ وا هٌٌجووٕذ ؿوذُ هوزاباػت. ّنچٌ ٘ي سٗٗض ػواختاس واهپ صٗٗوتّ وا ت ل٘٘وذ ؿوذُ
ًـاى هٖ دّّذ ووِ -Al تش سٍسٍٕ رسات ه ٘ضٗوا ج اًوجَاًوِ صًوٖىشدُ اػت.
ت ا تَجٖ ت الگ پ شاؽ XRD وًوًَ ِّ ا دس هح ذ دٓذٍدٓ ده اٗ اًًج ام ؿ ذُٕ دس اٗ ي پ ظ ّؾًَظٍّؾ )800 ت ا Co950 ، حضَس فاص تم ٗت و ذُوٌٌذُ دس ػاختاس ارثات هوٖ -ؿَد.
افضاٗٗؾ دهوا هوزاب دس حو٘ي سٗ ختو گوش تواحذ د ت عول تشٕؿ ذگٖ ووه هٖ وٌٌذ لوٖ اص عٕشفوٖ
دٗٗگش، افضاِٗٗؾ دهوا هوزاب )فوَق گوذاص تاعوث افوضاٗٗؾتلاعن هوزاب، جوذاِٗٗؾ تجووع تو٘٘ؾ اص حوذ واً رساتهٌ ضٗٗا خ اّذ ؿذ و اٗٗيٍ پذ ذ ّا تار٘٘ش ه فوٖ توش خَوَافواهپ صٗواهپَصٗتٗت ه گزاسًًذ.
عثوك تلوا ٗش ه ىش ػوىَج الىتشٍ وٖ، دس سٍٍؽٕ سٗ ختسٗختِگش گشداتٖ ت صٗتَصٗعٗع رسات پوَدس ه ضٗهٌ٘ضٗواٗوا دس صه٘ و آل٘ اٖط آل ه٘ ٘ن A356 دس دٍهاّ ا 800 850 دسج ػاًت گشاٖد ىٌ َاخت اػت تا ٍجَٕد آگلَ هٍشُ وا ه ضٗوا دس هٌ اعم اص ػاختإس، ت صٗٗعتَصٗع اٗٗوي آگلوَ هٍشُ ّوا ىٌ َاخ٘وتهٖ تاؿذ. لٖ دس دها °C950 ت صٗٗوع پشاو وذگٖ اٗٗويرسات لاتل لثَل ٘ؼت.
تا اػتفادُ اص سٍؽسٍؽ ٗيًَٗي افضٍدىافضٍدى پوَدس ػوشاه ىػوشاه٘ىٖت هزاب دس داخل ف ٗل آل ه٘ َم، حتوٖ توذٍٍى پَؿوؾٖ-دِّ رِسات هٌ ضٗٗا ٘ض اٍػتفادٌُ٘ اص رسات دس حذ اً ، هو -تَاى ت ت صٗٗوع هٌٌاػوة لاتول لثوَل رسات ػوشاه٘ه دس صهصهٌ٘ٔ فلض دػت ٗافت.

Reference
G.E. Hatch, ASM International
.Metals Park.OH, .0891
D.L. McDanels, Metall. Trans. A,Vol.
16, pp.1105-1116, .5891
D. Hull, “An Introduction to Composite Material, 2nd ed.”, Mc Graw-Hill Book Co., pp.196-252, 1981.
B.D. Evans and M. Stapelbroek, “Fusion/fission neutron damage ratio for alumina”, Journal of Nuclear Materials, Vol.85/86, p.497, 1979.
Y.H. Seo, and C.G. Kang., “Effects of hot extrusion through a curved die on the mechanical properties of SiCp/Al composites fabricated by meltstirring”, Journal Composites Science technology, Vol.59, pp.643-654, 1999.
T. Alpas, J. Zhang,”Wear rate transaction in cast Al –sillicon alloys reinforced with SiC particle”,J. Scripta Metall Mater, 26, 505, 1992.
S. Lim, “High-speed tribological properties of some Al/SiCp composites: II. Wear mechanisms”, J. Comp Sci Technol., 59, 65, 1999.
M. Reyes, M. Canul, J. Torres, “Development of aluminum hydroxides in Al–Mg–Si/SiCp in infiltrated composites exposed to moist air”, J. Ceram. Int., 37, 2719, 2011.
Q. Zhang, X. Ma, G. Wu, ” Interfacial microstructure of SiCp/Al composite produced by the pressureless infiltration technique”, J. Ceram. Int., 39, 4893, 2013.
R. Ekici, M. K. Apalak, M. Yildirim, “Indentation behavior of functionally graded Al–SiC metal matrix composites with random particle dispersion”, Composites Part B: Engineering, 42, 1497, 2011.
H. Qing, “2D micromechanical analysis of SiC/Al metal matrix composites under tensile, shear and combined tensile/shear loads”,
Materials & Design, 51, 438, 2013.
M. Barmouz, M. K. Besharati Givi, J. Seyfi, “On the role of processing parameters in producing Cu/SiC metal matrix composites via friction
كاهپَزيتّایآلتَليذ…
stir processing: Investigating microstructure, microhardness, wear and tensile behavior “, Materials Characterization, 62, 108, 2011.
L. Lu, M.O. Lai, X.P. Niu, et al., Z METALLKD., 8, 567, 1998.
Y. Sahin, M. Kok, H. Celik, ” Tool wear and surface roughness of Al2O3 particle-reinforced aluminium alloy composites”, J. Mater Process
Technol., 128, 280, 2002.
J. Safari, M. Chermahini, G. Akbari, “The effect of Mg content on microstructure and mechanical properties of Al–xMg/5Al2O3 nanocomposite prepared by mechanical alloying”, J. Powder. Technol., 234, 7, 2013.
H. Qu, S. Zhu, Q. Li, ” Influence of sintering temperature and holding time on the densification, phase transformation, microstructure and properties of hot pressing WC– 40 vol.%Al2O3 composites”, J. Ceram. Int., 38, 1371, 2012.
H. Su, W. Gao, Z. Feng, Z. Lu, ” Processing, microstructure and tensile properties of nano-sized Al2O3 particle reinforced aluminum matrix composites”, J. Mater. Design, 36, 590, 2012.
A. Kumar, S. Lal, S. Kumar,
“Fabrication and characterization of A359/Al2O3 metal matrix composite using electromagnetic stir casting method “, J. Mater Research Technol., 2, 250, 2013.
ل. دسٗووٕغ؛ ؽ. ؿووشفٖ، ” تشسػووٖ تووإٔر٘ش ػووشعت آػ اواس تش تَل ذ اً واهپَصٗٗو ت دسجوا -3Al2O2ZrB تا اػوتفادُ اص سٍؽ هىاًَؿو وِ اٖٗٗ “، هجلو ِ هَاد ًَٗيٗي، جلذ 4، ؿوواسُ 3، كوفح٘ 49-39، تْْواس1393.
J. Lai, Z. Zhang, X.G. Chen,
“Precipitation strengthening of Al– B4C metal matrix composites alloyed with Sc and Zr”,J. Alloy. Compd., 552, 227, 2013.
E.P. DeGarmo, J.T. Black,
R.A.Kohser, DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing, John Wiley & Sons, Inc., United States of America, 481, 2012.
. عٖث ذالْ ٖ؛ . عل٘ ضادُ، “تِ ل٘ وذ اً واهٖپ صٗ تٍ دٍ جضٗ فَق هؼوتحىن صه٘ و آل هو هآلَهٌ٘٘وَهٖ توتوِ سٍؽ
آل٘ اطػوواصآل٘اطػوواصٕ هىوواً ىٖ ٍ اوؼووتشٍٍطى داغ ٍ تشسػووٖخ َاف هى اً ىِٖ آى”، هجل ه َاد ً َٗي، جل ذ 4، ؿواسُ 1، كفح 98-83، پاٗ ٘ض 1392.
R. Bauri, D. Yadav, G. Suhas, J. Mater. Sci. Eng. A, 528, 4732, 2011.
M.K Surappa, P.K. Rohatgi,
“Preparation and properties of cast aluminium ceramic particle composites”, Journal of Materials Science, vol.16A, pp.983-993, 1981.
Y. Chen, M. M. Abraham, M. T. Robinson, J. B. Mitchell and R. A. Van Konynenburg, MAGNESIUM OXIDE (MgO) – Advanced Energy Technology Program , Proc. Intern. Conf. on Radiation Effects and Tritium Tech Fusion Reactors,
Gatlinburg, TN, p.492, 1975.
X. Cao, J. Campbell, “Effect of precipitation and sedimentation of primary α-Fe phase on liquid metal quality of cast Al–11.1Si–0.4Mg alloy”, International Journal of Cast Metals Research, Vol.17, pp.1-11, 2004.
Delannay, F. Froyen, “Wetting of solids by molten metals and its relationship to the preparation of metal matrix composites”, Journal of Materials Science, Vol.22, No.1, pp.116, 1987.
F. Aiguo, J. Benjamin, “Wettability of transition metal oxide surfaces”, Materials Science and Engineering, Vol.A242, pp.50-56, 1998.
J. Hashim, L. Looney, “The wettability of SiC particles by molten aluminum alloy”, Journal of Materials Processing Technology, Vol.119, pp.324-328, 2001.
م. ا. تاغٖچوو ػووشا ؛ ح. عثوٖوذ صادُ، ح.س. تْ اسٍ ووذتْاسًٍووذٕ ،
“تشسػو خِوَاف هىواً ىواهپَصٗوت Al-Nano
MgO ت ل٘٘ذ ؿذُ تَػظ سٍٍؽ گشداتٖ “، هجلوهجلوِ واًًواًَهَاد ، جلذ 15، ؿواسُ 5، كفح 177-169،1392.
ASM Handbook Formerly Ninth Edition, Metallographic techniques and microstructures Al alloys, Vol. 9, page 354, 1998.
S.B. Prabu, L. Karunamoorthy, S. Kathiresan, B. Mohan, “Influence of stirring speed and stirring time on distribution of particles in cast metal matrix composite”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 171, pp. 268-273, 2006.
Y.S. Toulouklian, R.W. Powell, C.Y.
Ho, M.C. Nicolaou, Thermal Diffusivity: Thermophysical Properties of Materials, Vol. 10, IFI/ Plenum Press, New York, 1973.
A. Mortensen, J.A. Cornie, M.C. Flemings, Metal. Trans. A 19, 709, 1988.
A. Daoud, M. Abo-Elkhar, Influence of Al2O3 or ZrO2 particulate addition on the microstructure aspects of AlNi and AlSi alloys, Journal of Materials Processing Technology, pp.1- 6, 2001.

كاهپََزيتّایآلَ هيٌ يََمتََليذ…


پاسخی بگذارید