دسّّهتِ ىّؿااشاٗظّّتدشث ثؼاابسّّٖثؼاا٘بسّهتعّهتع ذد ثااشاذدّٕثااشإدػتبثٖ ث کدػت٘بثّٖثِّٗکّخذاػبصّخذاػبص هغِل ةثشا سگّٕهغلَةّثشإّسًگّهتاليثلاه سدثحث ثشسػٖ قشاسگشفتهَسدّثحثٍّّثشسػّٖقشاسّگشفتِّاػتّاػتّ [1-3].ّاٗيؿاشاٗٗظَّتدشثٖ اصقج٘٘ل pH هحلَل،ّغل تسًگهتليثل ،حدنّهحلَل،هقذاسّخّابرةّ،هاذٖتّصهابىّتٕوابّعّّّدهاَب،ّعوالخزةساتحٍتتسث٘شقشاسه دّ ٌذ.ثشا ثْثٌِْ٘کاشدٖىّاٗٗايؿٍشاٗظّاصسؿشاٗظّاصّسٍؽٍؽتن ش کهتن٘شّدسّصهاّبى٘،عواِ ه تاشٗٗيسؽث ػبصّ ث٘ دُّسٍؽّثٌِّْ٘ػبصّٕثَدُ،ه سدّاػتابدُ قشاسّگشفت ّاػت.دسّاٗيسٍؽاٗيّسٍؽّتوبهٖ ع اهله ثشثشّخازةثبثاتّ گا ّداؿات
ؿذُ کؿذٍُّّٗکّهتنّهتنشّتن شدادُ هٖ٘شّتن٘٘شّدادُّهٖؿ دّػپغّث ثشسػٖ ّاثاِشّ
آى،خٍ تدػت٘بثٖ ث ث تشٗيؿشاٗظپشداختِپشداختِّؿذُّاػت.ّعولکشٍد شهتن٘٘شدساايٕسٍدسّاٗايّسٍؽّؽّثبٗاذّهؼاتقلّاصدٗگاشاصّدٗگاشٕث دُ ثشّسٍثَدٍُّّثشّسٍٕٗکذّٗٗگشّاثش ذاؿتشًّٕذاؿتِّثبؿذّثبؿذّ [27].ّ
توبمآصهبٗـبتػ هشتجا تکٕاشاسٖگشدذاذ تابٗتوبمّآصهبٗـبتّػِّهشتجاِّتکاشاسّگشدٗذًاذًٍّّتابٗحٗحگضاسؽّؿذُّ ه٘بًگيػِ اًذاصُگضاسؽّؿذُّه٘بًگ٘يّػِّاًذاصُگ٘ش ّه ثبؿٌٌذ.ّ
ّ
بشسسي هیضاى جزب سًًگ هتیلي بلَ با کوک کاکل رست اصلاح شٖذُ
دسّثشسػ ّب إًّاًدًدبمّؿذُ اصّسٍؽّغ٘ شّّخبسبسّٕ
اػتابدُاػتابدُّؿذُّاػت.دسايحبلت صىهـخلٖ اصّخابرةّدسّاٗيّحبلتٍّصىّهـخلّٖاصّخابرة
ث ّغل ت حدنخبكٖ اصخزٖةؿ ذُ اضبف گشدٗاذٍُّّ
اٗيػِ ػپٍّبًؼ٘ ىتبهذِتصهبً ک ث تعّابدلاٗيّػَػپبًؼَ٘ىّتبّهذتّصهبًّٖکِّثِّتعابدلّثشػاذّثشػاذثاّ -ػل وضىلشَصؿ ث نّّصدُثِّّنّصدُّؿذّاػت.ػاپغه٘٘اضِاّىثبق٘وبًذُّ خٕزةؿ ذُثبق٘وبًذُّخزةّؿًَذُّ)دساٗايّها سدِسًًاگهتاليثلا (اًذاصُ گ٘ش ؿذُ ثبّاًذاصُّگ٘شّٕؿذٍُّّثبّاػتاّاّػتابدُ اصّهعبدل صٗاشّه٘اضاىّسًبدُّاصّهعبدلِّصٗاشّه٘اضاىّسًاگًاگَّخزةؿذُ ثشّسٍ خبرةهحبػجخزةّؿذُّثشّسٍّٕخبرةّهحبػجِّؿذُّاػت.ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّqe 

C0 mCeV ّ
دساٗيهعبدلدسّاٗيّهعبدلِ،ّqeّغل تتعبدلٖ گ ثشسٍ ػغحّتّتعبدلّٖگًَِّثشّسٍّٕػغحّخبرٍةّثشحِؼت 1-V ،mggّحدٍنهحلا لّثشحٖؼاتLit ،
0CٍّّCeّث تشتتّّغل تّال٘تّاٍلٍِّّ٘غلّغل تتعابدل ّثشحؼاتّmg/Litٍّّmّخشمّخبرةّثشحؼّتّگشمّّاػت.
ّ
تأثیشpH
تسث٘شتسث٘شّpHّثشاذاصُ گ٘ش خزةها سدهغبلعاثشّاًذاصُّگ٘شّٕخزةّهاَسدّهغبلعاِّقاشاسّقاشاسگشفتگشفتِّاػتّاػت.ّ25ّهلٖ ل٘تشّاصهحلا لّّ و اًوًَاِّ،کا حابٍکاِّحابٍٕmg/Lit690هتليثل ّاػتساثِبّهقذاسّ3/0ّگشماصخبرةّاكلاِ ؿذُّؿذُّساث هذِتَساّثِّهذتّ45دّققٍ دسّpH ب هتاابتٍّدسّداهٌpH 2تب10ث انصدُِّّانّصدُّّ ػاپغكابفّؿاذ. دسّبٗتّهًْ٘بٗتّه٘ضاى٘ضّاىّخّزةاذّاصُ گّ٘شخزةّاًذاصُّگ٘شّٕگّشدٗاذّ.ّدستوابمهاَاسد تٌ ن٘نّpHّتَػاظHCl ٍّّٗابٗابNaOH ّ1/0ّها لاسكاَستگشفت.ّ
ّ
تأثیش هقذاس جارب اصلاح شذُ
هحل لاكالٖ ؿابّ ذهـابثهحلَلّاكالٍّّٖؿابّذّهـابثِّحبلاتّحبلاتّ اب قجالّّدسؿشاٗٗظّ 7.0pHّت گشدٗتِّْ٘گشدٗاذّاذّ.ّهقاذاسخابرةّّاكٕالا ؿاذُتن شدادّؿذ.هضاىخزةٍّ٘ضاىّخزةّهتليثلا دسهاضاىّخابرةِهت٘ن٘٘شهتن٘شّ1/0،ّ2/0،ّ3/0،ّ4/0ٍّّ5/0گاشمَّثعاذّّاص45دق٘قانصدىّ كبفکشدىٍّه سدّثشسػٖ قشاسّّگشفتٕ.
اثشّصهبِى،حدٍن دهابهبً اذّحبلاتّ اب قجالّّابّٕقجالٍّّدسّدسؿشاٗظثْؿشاٗظّثٌِّْ٘pHّ هّقذاسخبرةثشه٘ضاىخازةثشسػاٖگشدٗٗذ.ّّ
بشسسيِ هذلّا پاسٍاهتشّاٖي سیٌٌتیکي جٍزب
ثٕ ه س کٍثشآسد ؼج اصػ٘ تکّ دسّ ت٘د تبَّسّٗکّثشآٍسدًّؼجّٖاصّػٌ٘ت٘کٍّّدسًّت٘دِّتبّحذد هکبًَ ؼّنّخِزة،هًاذلّّ اِب گ ابگ ىّػاً ت٘کٖػاٌ٘ت٘کٖثشسػٖ گشدٗٗذ٘.هعٖبٖدل ػشعتّؿج دسخَا اٍّهعبدلِّػشعتّؿجِّدسخاِّاٍلّلّ عو هاّبّثاعوَهابّّثاِك ستصٗشث٘بىّهكَستّصٗشّث٘بىّهٖؿَدّ [28]:ّ

دسّاٗيهعبدلqtqe ه٘ضاىگ ب خازةّؿٍاذُ
ثشس احذِّثشّسٍٍّٕاحذّخشمّخّبرٖةٍّّّ (1−mg g) دَسًّصهاّبىتعابدلّ ّدسشصهبىّt ّث تشتته ثبؿٖذثبؿٌذٍّّ1kّثبثاتػاشعتّخازةؿجّ دسخّ الّؿجِّدسخِّاٍلّ(1−min) ه ثبؿّذّ.
هعبدل ػشعّتّؿج دسخ دٍمهعبدلِّػشعتّؿجِّدسخِّدٍمّهغّبث صٗشهّصٗشّهٖثبؿذّ[29]:ّ

ک دسّآىّ 2kّثبثتّػشعتّ ؿج دسخثبثتّػشعتّؿجِّدسخِّ2ّ)(g ّ1−mg−1 minّاػِت.ّّ
ّ
اثش غلظت اٍ لیِ سًًگ هتیلي بلَ ٍ بشسسي ايضٍٍتشم-
ّاي جزٕب
ثشا ابفتيهابکضٗونظشف٘اتخازةکا کاٖإّٗابفتيّهابکضٗونّظشف٘اتّخازةّکاِّٗکاّٖاصّاصهْ وتشٗيّپبساهتش بدسعشاحٖ ثشسػاٖ ػ٘ؼاتنخازثّٖبّدسّعشاحٍّّٖثشسػاّٖػ٘ؼاتنّخازثٖه ثبِؿذ،اٗضٍٍتشم ب تعابدلٖ خازةها سدثشسػاٖ ّقاشاسگشفت ؿذًًّذ.دساثتٕاذاسٍاثغا ثايّغل اتتعابدلٖ سًًاگهتليثل ثعذّاصخزةّ ه٘ضِاىخازةثاشػإغحّخابرةٍثشسػٖ گَٕشّدٗذ ػپغثاباػاتاٍبدُّاصدادُ اب تدشثاّٖابّٕتدشثاٍّٖهعبدلهعبدلِ ب اٗضّتّشهٖ لاًگو ٗشّ فشًاذلفشًاذل٘ ّ،ّوا داسّّ ابّابٕاٗضٍٍتشم ب هِشث ع سػانگشٕدٗذًاذ هابکضٗونظشفّ٘بّٕهشثَعِّسػانّگشدٗذًاذٍّّهابکضٗونّظشف٘ات٘اتِخزةهحٕبػج گشدِٗٗذ.دادُ ب تعبدلّٖ ثشاػابعهعبدلاّبّٕتعبدلّٖثشّاػابعّهعبدلاِ خغٖ اٗضتشمخزثٖ لاگواّ ش[30]ّکا ثا كا ستصکاِّثاِّكاَستّصٗاشٗاش
ـبىّدادُ ؿذُ اػتّآًبل٘ضّگٗشدٗذًًـبىّدادُّؿذُّاػتّآًبل٘ضّگشدٗذًذًذ.ّ

دسّاٗ يّهعبدلqe ّه٘ ضاىّّخزٖةدسٍّاحذّّػغحّخبرةّٖدسّصهابىّتعابِدّل (1-mg g) ها ثبؿاذ،Ce غل اتتعبدل دسهحل لّاػات،qmax هابکضٗونظشفاتّخازة
(1-mg g)ّسًگّهتليّثلهت٘ليّثلَهٖ ثبؿذّک ت بّث كثبؿذّکِّتٌْبّثِّكَستّّتاکلاٗ ا خزِةهٖ گشددگشددٍّّKL ثِبثتٖتعبدلخزثٖ لاگواَّٗشّ
اػتِّٕک ث اًشط خزةٍّّ اثؼتّ هاػتّکِّثِّاًشطّٕخزةٍّاثؼتِّهٖثبؿذ.

1265758-966228

ًوای 1: ساختاز زًًگ هتيلي تلَ

شکل 1 – طيف UV-Visible هتيلي تلَ 10 هيلي گسم تس ليتس

هذلفشًذل ضه سدثشسػ قاشاسّگشفات.دساٗٗايهذلفشمثشاي٘اّػً٘تک خبگبُهذلّفشمّثشّاٗيّاػتّکِّخبٗگبُ ب خزثٖ گ بگگًَبگَىَىثاباًشط ب هتابٍتثشِا خزة خ دداسًذ.هعبدل خغاّٖهعبدلِّخغاٖخزةٕفشًٕذلخزةّفشًذل٘ [31]ّث ك ستّصٗشّهثِّكَستّصٗشّهٖثبؿذ:ّ

ّ
ک دسايهعبدلکِّدسّاٗيّهعبدلِّKF ثبثتّتعبدلّخازةاػاتٍکاه٘ضاىظِٕشفتّخزةِسِا ـبىه ده٘ضاىّظشف٘تّخزةّساًّـبىّهّٖدّذn )ثاذىٍّاحاذِٖ(ّتشماًشطتشمّاًشطّٕاػاتکا ه٘اضاىؿاذتخّازّةّساّ ـابىهاه٘اضاىّؿاذتّخازةّساًّـابىّهاٖدّذ[32].ّ
ّ
ًتايج ٍ بحث
ّوبىگ ّک دسّّؿ کلّ1هـ ب ذّه گ شدد،ّ
هبکضٗونخازةًَّّسًًاگِهتاليثلاهتا٘ليّثلاَّدسعا لهاَج5/664بًَهتشهٖ ثبؿذ.ثبثشاٗيدسثشسػٖ اب ثعاذ تن٘٘اشاتّ
خزةدسّاٗيع له جثشسػٖخزةّدسّاٗيّعَلّهَجّثشسػّٖؿذّاػت.ّ

بشسسي اثش جارب اصلاح شذُ بش هیضإى جزب
اثشاكلا ّخبرة،ثبّاػذّ بّبٍّّثابصّثابصّ اّب گ ابگ ىّثاشخزةّثشّسػٖ ّگشدٗذ.ّاٗيثشسػاّٖ دسؿاکل2ّـابَىّدادُؿذُ اػتدسّاٗيّثشسػٖ هـبّ ذُّگشدٗذک خبرةخبرةّاكلا ّ

شکلّ 2 – طيفّای هستَط تِ اثس َع اصلاح کٌدُ تس جرب 25 هيلي ليتس زًگ هتيلي تلَ 200 هيلي گسم تس ليتس ،1/0 گسم جاذب اصلاح شدُ، شهاى تواس 150 دقيقِ ،pH7.0، دها 25 دزجِ ساًًتيگساد
ؿذُ ثبؿذُّثبّػبٗشؿ ذُػبٗشّؿٌَٗذُ اّب،هتاليثلاهتا٘ليّثلاَّساخازِّة واٖساّخازةًّواٖکٌٌاذ.
اكلا ک ذُ اتليد آهيدسهقبٗؼ ثابػابٗشّاكالا ک ذُکٌٌذُّ بّهٌبػّتّه ثبٕؿذّ،صٗشّاّّخبرةّؿِؼتِ ؿذُ ثبّاتا٘ليد آه٘يّؼجتثًؼجتّثِّخبرةّخبرةّ اب دگاشثاّ٘ابّٕدٗگاشّثا٘ؾ٘ؾتاشٗٗيخازةهتلّيّثلهت٘ليّثلَّساّّداسد.ّ

خصََصیٕات کاکٖل رست
ثشا ثشسػ خل كِ٘بت تن شاتٕثشإّثشسػّٖخلَك٘بتٍّّتن٘٘شاتّاحتوّاحتوبل ثشسبلّٖثشّسٍّٕکبکلرستاكلا ّؿذُ ث کوکّکوکّاتل٘يد آه٘ي،ّاصرساتّّآػ٘بةؿذُّّدسّػ ّحبلت،قجال ثعاذقجالٍّّثعاذّاصّاصّاّكالا تَػاظاتليد آه٘ي ّنچٌ يثعذّاصخزةهتليثلِخزةّهت٘ليّثلَع٘٘اس
FT_IRّگّشفت ّؿٍّذّ ايع٘٘س بثّب کٍذٗگشهقبٗؼّبّثبّٗکذٗگشّهقبٗؼِّؿذّؿذًًذ،ّع٘٘سّ ب رکشّؿذُ دّسّّؿّکلّ3ّb, aّc ـبىّدادٍُ ؿاذُٕ
اػتٖ.ّع٘سع٘سّFT-IRّکبکالرستّثاشاِ تعّٖ٘ايگاشکبکالّرستّثاشإّتع٘ا٘يّگاشٍُ ابعبهل ه خ دثشس کبکلرستکعبهلّٖهَخَدّثشّسٍّٕکبکلّرستّکِهاهاّٖت اً اذهؼُائَلخزةسگهتليٕثل ثبؿٌٌذ،ّها سداػِاتابدُ قاشاسگشفتاهاَسدّاػاتابدُّقاشاسّگشفتاِّاػاتّ.ع٘ سّّّ ب ّخَزث ّثٖ يّدٍاهٌ ّ1-Cm400-4000تِع٘ يّؿذًًذ.پ٘کٍ ب خزث حٖذد 1-Cm3420احتوابلّاّث عٖلتّحض سّگشثِّعلتّحضَسّگشٍُ بO-H ه ثبؿّذ[9].ّک اٗاّيِپکِّاٗايّپ٘اک٘اکخزث ثعذاصّاكلا پْيّتش کو خبثدبٗ داؿاتتشٍّّکوّٖخبثدبّٖٗداؿاتِّاػاتّاػاتّک ـبىدّ ذُ حض سگشٍ بّبّٕ2NHّثشسٍ ػغحهٖ -ثبِؿّذً.پکهـبّ ذُ ؿَذُ دسُّ 1-Cm2922هاهاّٖت اًاذًّـابٕىدّ ذُّدٌّذُّاستعبؿابتّّکــا گاشگاشٍُC-H ثبؿاذّ.پ٘اک اب
خزثٖ دسخزثّٖدسّ1637،ّ1433ٍّّ1041ّثا تشت٘ات اثؼات ثاثاِّتشت٘اتٍّاثؼاتِّثاِ
حض سّگشٍ بC=O ،ّC-O C=C ثبؿذ[33].خبثدبٗخبثدبّٖٗاٗيپ٘ک اُبدٕٕسکبکالرٖستّاّكٍّالا ؿاذُ ـابىّدّ اذُّٖؿاذًُّـابىّدٌّاذُتن شاتّثشّسٕ ػغحهتن٘٘شاتّثشّسٍّٕػغحّهٖثبؿذٖ.
پ٘ک ب ثّشخؼت خازث ه خاَددسدسّع٘٘اسکبکالرستّّاػتابدُّؿذُ ثشاشإّخزةّّهت ليّثلَّدسّ3427،ّ2922،1602،1389،1334،ّ1038،1-cm 885هـبّ ذُ
ههٖؿَدّ.خبثدبئّخبثدبئّٖاّايِپ٘کّ ب وّبٍّّّو٘ي٘يع سکّابّ ؾّخازِةّآً بآًْبّدسع٘سهشث طث ثعذّاصّخّزّةّسًٕگَّها سدّ اشثاّٖ -گگًَِّآؿّکبسثذللخزةه لکا لّ ابّابّّٕهتاليثًلا هاهتا٘ليّثلاَّهاٖ-ثبؿذ[9].ّ

ّ

شکل 3- طيف (a) FT-IR کاکل ذزت قثل اش اصلاح، )b( کاکل ذزت تعد اش اصلاح تا اتيلي دی آهيي (c) کاکل ذزت اصلاح شدُ تعد اش جرب زًًگّ هت٘ لي ثلَ
ّ

بشسسي اثش pH بشٖ هیضاىٍٕ جزب
pHّقؾٍهْ و ثشس فشاٗ اذخازةهتاليثلا ،خل كّبثشس ظشفتخزةثبص ه کٌٌذ[34].ّثبت خَثبّتَخِّث ه اسٍدگات ؿذُِ هٖ ثبٗؼتاثشpH ساثشخزةثشسػاٖ
وِ دَُpH ّثْ ساثشا اداه کّبساًتّخبة وثٌِّْ٘ساّثشإّاداهِّکبسّاًتخبةًّوَدَد.ايّّاثاشدًسّهحّذّدُهحذٍدُpH 2تِاب10دسّّؿاکٖل4ّوابٗؾًدادُ ؿاذُٕاػت.ّوبىگ کا هـاب ذُ هاگًَِّکاِّهـابّذُّهاٖؿا دّ،دسّهحاظّّ اب
اػ٘ذاػ٘ذّٕخزةَسًگهتليثلخزةّسًگّهت٘ليّثلَّکبّ ؾهٖ ٗبثذ،اٗيکابّّاٗيّکابّؾّؾخزةدسpH ّ ب إػذ هوکياػِاتثا علاتٕحضاّبّٕاػ٘ذّٕهوکيّاػاتّثاِّعلاتّحضاَسَسهقذٕاساضبّفهقذاسّاضبفَّٖٗىَىٍّٕٕ ب +H دسٍهقبٗؼ ثبکبِتَ٘ىّٖ ب سًًاگثشٍإ خّزِةثشّٗس هکّبىّ ب، اصّعشفpH ها ت ااذّّثاشس گ خزةؿ ذُ اضّهّارثشثبؿاّذ فعبل٘اتآىسٍّٕگًَِّخزةّؿًَذًُّ٘اضّهارثشّثبؿاذٍّّفعبل٘اتّآىّساّساثشا خَزًةثشسٍ خبرّةًه سدثشإّخزةّثشّسٍّٕخبرةّهَسدًّ شتحتّتسث٘شقاشاسّدّادُادُّّنچٌ يثبعثتن شخبٕكتؿ٘و٘بٗ خؼنحلؿذُچٌ٘يّثبعثّتن٘٘شّخبك٘تّؿ٘و٘بّٖٗخؼنّحلّؿذُّدسهحل لٕؿَد.دسpH ب ّثبلاّ،ػغحکبکلرستهوکٍٕيّّّػغحّکبکلّرستّهوکيّاػتداسا ثابسهاّا ؿااػتّداسإّثابسّهٌااّٖؿاَدَد،کا ثبعاثّافاضاؾ اش
الکتشاػتبتکهبىکبت٘ ىهتاليثلا ػاغحّخابرةؿَد[31].افضاؾخزةثبافضاؾّافضاٗؾّخزةّثبّافضاٗؾّpHّدّسخازةهتا٘ليثل هـبّ ذُّؿذ،اهبّاايّافاضاٗؾّحاذٍدّاّثعاذّّاص0/3pH ّتبَ0/10ّpHّتقشِٗجّبثبثتّاػت،دس ت٘دpH خثخٌثٖ0/7ثثِّعٌ اىpH ثْاًتخٍبٕةؿاذّ. توّبًٗالّٖ اّب هـٍابث ثاشاّابّٕهـابثِّثاشإ
خزةهتلّيثٌل ثشس ال٘بفّاق٘بً ػٍ پ ػ٘ذ ٘ب[35]،ّپ ػتّهپَػتّهَُّ٘گلَػبعتگلّػبعتّٖصّسدّ361]ّ هتلَثاؾثشسٍّهت٘لّثٌاؾّثشّسٍّٕتخنّآفتبثگشداى[37] هـبّ ذُ ؿذُّاػت.ّّ

تأثیش هقذاس جِارِب اصلاح شذُ
ّوبىگ ک دسؿکل5دذُ هٖ ؿا دّدساثتٍاذاّّثابافضاؾه٘ضاىًَخبرةهقذاسخّزةافٕضاؾها ٗبثٕاذّ اٗٗاياهش عج٘عٖ اػاتصٗٗاشاهکابىّ اب فعابلثاشا ّخّّازةافضاؾّهٖ بثٌٌّذ،اهبّثعاذاصافاضدىخّابرةثاؾّاص2/0ّگشمتن شّچٌذاً دسخزةّهـبّ ذُ واتن٘٘شّچٌذاًّٖدسّخزةّهـبّذًُّواّٖگاشدد، دل٘٘الاياهش٘هٖ ت اذاؿجبعؿذىهکبى بّبّت ػظخزةّؿا ذُثبؿذ.ثٌِبثشاٗيدّساداه کبِسه٘ضاى2/0گشمخبرةاكاَلا ؿذُ،ّث عٌَاىّهقّذاسّثْثٌِّْ٘خبرةّّاتخبةگّشدذُّاػت.ّآل
اثش صهاى بش جزب
دساٗيقؼِوتدسّاٗيّقؼوتّpH هحلَلت ػظNaOH ٍّHCl ثشّس هّقذّاسثْتٌسٍّٕهقذاسّثٌِّْ٘تٌ نگّشدٗذُگشدٗذُّاػاتّاػَاتّ.ه٘اضاىّخازةدسّصهبىِ ب گ بگَىتِبّاعوٖ٘ ابىّاصثشقاشاس ّتعاِبدلااذاصُِگشفت ّؿٍٕذ)دسفبكل صهبًدسّفبكلِّصهبًّٖ0تّب250دقِق (ث ه سّثادػتآسدّىصهبىلاصّمثشاثشإّسػّاذىثا ّتعابدلٌ،هقَابدٗشّّخزةّثشحؼّتصهبىسػنّؿّذُ اػاٖتّ.ثِابّگزؿاتّّصهابىِ،ّه٘ضاىخزةافضّاٗؾهٖ بثذتبصّهبً کا اٗايه٘اضاىثاٗبثذّتبّصهبًّٖکاِّاٗايّه٘اضاىّثاِتعبدلثشػذّ ثبّگزؿتّصهابىّّثعاذّاصّتعابدلّتن٘ اش ّدس
ه٘ضاىخزةهـب ذُ و گشِددٍ.اثشصهبِىدسؿِکلّّاثشّصهبىّدسّؿکلّ6ّـٖبىًّـبىّدادُ ؿذُّاػت.دسّؿّکًل6ث ضثٍِّضَ ػِ هٌغِقٕ دذُِ ه –
ؿَد.خزةدساّثتذاػشٗعِهّخزةّدسّاثتذاّػشٗعّهٖثبؿَاذثا گ ا ا کا ّدس1ّدقق اٍلدق٘قِّاٍلّحذٍٍدّ65%گ خزةگشدٗذَُّگًَِّخزةّگشدٗذُّاػتّاػّت.دسفبكلّدسّفبكلِّ1تب20دقق ػشعتخزةّکبٍّ ؾّهٖدق٘قِّػشعتّخزةّکبّؾّهٖبثِاذّ ثعاذّّاص20ّدقّقّ خّزةث تعبدلهٖ سػذ دٗگاشثا صهٍابى اثؼاٖتسػذٍّّدٗگاشّثاِّصهابىٍّاثؼاتِ
٘ؼتِ.ثٌٌبثشايِخزةدِاسا ػّ٘ تک ؼجتّّٖبػشعّ ها -ثبؿذ،دسصهبىّدسّصهبىّ25دقق کبهّلاّث تعٖبدًّله سػِاذّ.ػاشٗٗعث دىّّخزةّدّسّدّقبٗ ّاثتذاٗ ه ت اً ذّث دلّ٘ لدسّدػتشعث دىگشٍ ب فعبلّػغحٍٖ ثبٕؿاذّ،دسفبكال 1ّتب20دقق ثذل٘لُکنٕٕؿاذىگٖاشٍ اب فعابلػاغحِّابّٕفعابلّػاغحٖخّزةثبػشعتکوتش پ٘ؾه سٍدُ ثعاذّاص20دق٘قادق٘قاِّخزةِهتٍّليثل ثشػغحخبرةثا تعابدلهاخزةّهت٘ليّثلَّثشّػغحّخبرةّثاِّتعابدلّهاٖسػاذّ.دسّّّاداه پظّؾّثشَا اعو بىاصث تعابدلسػاذىثشإّاعوٌ٘بىّاصّثِّتعابدلّسػا٘ذىّخازةّخازةّث گ کبهالّ،ّصهابىّّ45ّدق٘قا ثاشا انصدىاًدق٘قاِّثاشإّّانّصدىّاًتخابةًتخابةگشدَٗٗذِ.ّ

شکل 4- اثس pH تس هيصاى جرب 25 هيلي ليتس زًگ هِتيلي تلَ 690 هِيلي گسم تس ليتس ،3/0 گسم جاذب اصلاح شدُ، شهاى تواس 45 دقيق، دها 25 دزج ساًًتيگساد

شکل 5- اثس هقداز جاذب اصلاح شدُ تس جرب 25 هيلي ليتس زًًگ هتيلي تلَ 690 هيلي گسم تس ليتس، شهاى تواس 45 دقيقِ ،pH7.0، دها 25 دزجِ ساًًتيگساد ّ
آلَ

شکل 6- تسزسي اثس شهاى تواس تسجرب 200 هيلي ليتس زًًگ هتيلي تلَ 100 هيلي گسم تس ليتس ،3/0 گسم جاذب اصلاح شدُ ،pH7.0، دها 25 دزجِ ساًًتيگساد.
ّ
بشسسي هذلّا پاساهتشّاي سیٌٌِتیکي جزٕب
ؿکل7 تبحٍحٕبكلّاصهغبلع پبساهتشّ ب ػ ت٘کٖپبساهتشّبّٕػٌ٘ت٘کّٖساّث ك ستّّ وّساّثِّكَستًّوَداسَداسّ ب سػنّؿذُّحبّكلّاصّt/qt ٍّّّ log (qe(qt -ّثشَّحؼتًّt ثشا ّصّهبىّتوبعّاصكااشّتاب250ًّـابىهٖ دّّذ.ّوبىگ ک دسّؿکلّگًَِّکِّدسّؿکل7داذُ هاٖ ؿا دّخازةسًگهتلِيثل دسػغحکبکلرستکبکلّرستّث ك ستثِّكَستّهحتوالّهحتوالتاشثبت خّ ث ضِشَٗتسِگشػٍَ٘ىّ)999/0=2R(ت ػاظّهاذٕل
ػ ت٘کِ ؿِج دسّخ د ت ضحدادُ هؿجِّدسخِّدٍّتَض٘حّدادُّهٖؿَدّ.پبساهتشّ اّب ّػٌ٘تکٖ ّث دػتآهذُ اصؿکلثِّدػتّآهذُّاصّؿکلّ7ّ هعابدلاتٍّهعابدلاتّػاّػاٌ٘تکٖ ّدسّخذٍلدسّخذٍلّ1ّآٍسدُ ؿذُّاػت.ّ

b

a

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

b

a

شکل 7- سيٌٌتيکي شثِ دزجِ اٍ(a) شثِ دزجِ دٍٍم(b) جرب 200 هيلي ليِتس زًًگ هتيلي تلَ 100 هيلي گسم تس ليتس ،3/0 گسم جٍاذب اصلاح شدُ ،pH7.0، دها 25 دزج ساًًتيگساد.

آل
جدٍٍل 1-پازاهتسّّای سيٌٌتيکي تِ دست آهدُ تا تَ جِ تِ هعادلات سيٌٌتيکي هستَ طِّ
ثبثتػشعتّّهذلّبّ
)kٍّّٗبٗبh ػشعتخزةالػشعتّخزةّاٍلِ٘) ّ
ّh =k2q2e(mgg-1 min-1) ضشتسگشػضشٗتّسگشػَ٘ىَىّ هعبدلاتّ هذلّ ب سبضهذلّّبّٕسٗبضّٖ
ّh=111/11( mgg-1 min-1) k2ّ207/0ّ; ّ(mg-1g min-1) 999/0ّ t/qt=0/009+0/043t هذلّؿجهذلّؿجِّ
دسخِ ددسخِّدٍمٍمّ
ّ0/012(min-1)
126/0ّ Log(qe-qt)=-0/266+0/005t
ّ هذلِّؿٍج ّدسخ اٍلِّ
ّ
هتليثل اصحدنصٗبدآِةّث کبسّّثاشد.اٗايّ تدا ًـابىدّ ذُ اٗيّخ اّ ذث دکّ پخِؾّرساتّکبکلّرستّثِ عٌ اىّخبرةدسهحل لث خ ثٖ ك سٕتها گ٘٘اشدّ.دسخِاذٍٍل2ه٘ضاىدسكذخزةدسّحدنّ ب ّهتابٍتاصهحل لّگضاسؽّّؿذُّاػت.ّ تاثیش کل حجِن فاص هحلَل
دساداه ّآصهبٗـبتهـٖبّ ذُ ؿذک ثبافاضاٗؾّحدانهحلا لاٍل٘ا تاب200هل لتّاشدّٕسّكاذّخازةّتن٘ ش
چٌذاً ـبى وٖچٌذاًًّٖـبىًّوٖدّ ذ وچٌب٘ىثبلادّذٍّّّوچٌبىّثبلإّ97ّدسكاذثاب٘قٖهٖ هبًًذ،ّثبثشاٗيهٖ ت اىهقذاسکوٖ خبرةساثشاتَاىّهقذاسّکوّٖخبرةّساّثشإّحازفّحازف
ّ
جدٍٍل 2- اثس حجن هحلََل تس جرب زًگ هتيلي تلَ 690 هيلي گسم تس ليتس ،3/0 گسم جاذب اصلاح شدُ، شهاى تواس 45 دقيقِ ،pH7.0، دها 25 دزجِ ساًًتيگساد.
ل٘تش(ّ حدنّهحلَلحدنّهحلَلّ)هلٖ دسّكذّّخزةّ
25ّ 75/95ّ
50ّ 54/97ّ
75ّ 89/97ّ
100ّ 09/99ّ
125ّ 12/99ّ
150ّ 35/99ّ
200ّ 44/99ّ

تاثیش دها
دس کتعبدلپبٗذاستن شدهابه خاتتن٘ اشدسّٗکّتعبدلّپبٗذاسّتن٘٘شّدهابّهَخاتّتن٘٘اشّعوالّعوالخزةهٖ ؿَد.دسّاٗيآصهبٗؾدسّثشسػٖ اثشدهبثشخاّزةّهـب ذُ هٖ گشددک ثبّّافاضاٗٗؾدهاّب،عواّلّخازةتن٘اش

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هحؼِ ػٖ ًوٖ ٗبثذ.هاٍبکضٗونّخازةتقشجِاّبدسّدهاب 25دسخ ػبًتّ٘گشادث دُّ ثعاذّاصّآىّثا گ اگًَاِّّابچ٘ضکإبّّّؾّهااٖ ٗبثااذ.ّتاابٗحدسّؿااکل8ّـاابىّدادُ ؿااذُّاػااتخذٍل4هقبٗؼ هبکضٗونخزةتاکلاٗاهقبٗؼِّهبکضٗونّخزةّتاکّلاٗاِا هتاليثلاإّهتا٘ليّثلاَت ػظّاً اعّتَػظّاًَاعّخبرةّخبرِةّ بساّ ـبىّهّٖبّساًّـبىّهٖدّذ. ّ
اضحاػتک کبکلّرستاػتابدُ ؿذُ دساايتّاػتابدُّؿذُّدسّاٗايّکابسّکابِسؼجتبًظشفتّخٕزةِّهٌبػجٖ )mg/g67/166(،دسّهقبٗؼا
ثًبدٗگّشّخبرة ب اػتابدُ ؿّذُ دسهقبلاتساّبّٕاػتابدُّؿذُّدسّهقبلاتّساّداسدّداسد.ّ
شکل 8 – اثس دها تس جرب 200 هيلي ليتس زًگ هتيلي تلَ 690 هيلي گسم تس ليتس ،3/0 گسم جاذب اصلاح شدُ، شهاى تواس

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ


دیدگاهتان را بنویسید