0/08
0/04

12/14 1/35
59/98
26/85
0/31
0/07
0/07
2/31


7/08 0/67
62/70
31/30

0/27
0/69


4/82 0/4
10/03

0/5
96/5

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1/2

848563-99090

الف ب

شکل1- وًَوًَِّاي ساخسِ شذُ تا اسسفادُ از دٍ عاهل گَ اگََى ايجاد زخلخل )الف( گرافير )ب( اسفٌٌج خلي اٍٍرزاى.

افضاس ایاي دػاشگبُX’Pert Highscore Plus) ) ثاشایآًبلیض یو کوای ٍ سؼیایي دسكاذ فبصّابی سـاکیل ؿاذُاػشفبٍدُ ؿذ .ثشسػیٍّبی سیضػابخشبسی ًیاض ثاب اػاشفبدُ اصهیکشٍػ کخ الکششالکششًٍ ی سٍثـ ی (SEM) ه ذلStereo Scan 360-Leica Cambridge ثا ش سٍٍی ػا غ
ؿکؼز وّب اًدبم ؿذ. ثشسػیّبی سیضػبٍخشبسی وًوًَِ-
ّبی هشخًلخَلًٍ ؿذُ ثب اػشفبدُ اص اػفٌح دلیاٍسسبىٍ ًیًض ثاً ثاِ-ػیل هیکش ػکَح اَسی )دػاشگبُ اػاششی هیکش ػاکَح هذلWild M8 ػبخز ؿاشکز Wild ػاَئیغ ( اًًدابِم
گشفز. ثذیي ه ظَس اص ًَسَس اًًؼکبػی خْْاز ثشسػای ٍ سْ یا ػکغّّبی هیکشٍ ػکَدی اػشفبدُ ؿذ.
نتايج و بحثٍ
زاثير هََاد ا لياٍليِ تر زركية فازي زهيٌزهيٌِ كاهدََزير
دس ؿکل 2 سبثیش ًؼجزّبی گ بگَى سبلک خٌٌذ ثا
کبئَلي صسلیشض ثش آًًبلیض فبصی صهیٌ کَبهذَصیز )ثاذٍٍى رسارِکبسثیِذ ػیلیؼین( دغ اص دخز ًـابى دادُ ؿاذُ اػاز. ثاِبس خ ث ًشبیح آًبلیض فبصی ؿاکل2 هـاخق هایؿاَد کااػشفبدُ اص کابئَلي صسلیشاض سبلاک خٌٌاذ ثبػاث سـاکیلفبصّّااابی کَسدیشیاااز ، هَلایاااز اٍ لیااااٍلیاااِ یاااب ؿااا سُ ای (2(2Al2O3.SiO کشیؼشَثبلیز دس سشکیت هیؿاَد. دسؿکل 3 سبثیشِ دسكذ سبلک هلِشفی ثش هقذاس فبصّّبی سـکیل ؿذُِ دس صهیٌ کبهذَصیز اسائ ؿذُ اػزِ. ثب س خ ث ًشابیحِاسائ ؿذُ دس ؿکل 3 هـبّ ذُ هیؿَد ک ًؼجز سبلاک ثاکبئَلي هَسد اػشفبدُ ثش سٍٍیِ هقذاس فبصّّابی سـاکیل ؿاذُ سبثیشگزاس اػز ث گ ای ک ثب افضایؾ دسكذ سبلک هلشفی هقذاس فبص کَسدیشیزًَ افضایؾ هقذاس فابص هَلایاز کابّّؾٍهییبثاذ. ّانچٌٌایي ثایؾساشٍیي هقاذاس فابص کَسدیشیاز کِوششیي هقذاس فبص کشیؼشَثبلیز دس ًؼجز 30 دسكذ سبلک ث 70 دسكذ کبئَلي ثذػز آهذُ اػاز . ثا دلیال خاَافبهٌٌبػت فبص کشیؼشَثبلیز اص خول ضشیت اًًجؼبط حشاسسایِث بلا) K/6-10×5/17دس هح ذٍ دُ ده بی C˚700-20( ث ػٌ َاى فبص بهٌٌبػت دس ایي کبهذَصیزّب هحؼَة ؿذُ ٍ ثاشسٍٍی خَافٍ ثذا کبهذَصیاز وبٌاذ هقبٍٍهاز ثا ؿاََکحشاسساای اػااشِحکبم ْاابیی ساِاِبثیش بهٌٌبػاات دِاسد ]3[.
ثٌٌبثشایي، ًؼجز 30 دسكذ سبلک ث 70 دسكذ کبئَلي ثاشایثشسػی سبثیش َع سبلک اًًشخبة ؿذ .ث گ ا ی کلای دس اثاش
اکٌٌؾ ثیي کًبئَلي ثب سبلک دس دهبی هٌٌبػِت فبص کَسدیشیز هیس اًًذ سـکیلٍ ؿاَد. دس ایاي اسسجابط هاَاد اٍ لیا هاَسداػشفبدُ )سبلک کابئَلي( ثبیاذ حابٍٍی دسكاذ هٌٌبػِاجی اٍصاکؼاایذّبی سـاٍاٍکیل دّ اِاِذُ ّوبً ٌااذ Al2O3 ،MgO 2SiO ثبؿٌٌذ سب اکٌٌؾّّب ث گ هٌٌبػات كاَسر گیاشد ٍفبصّ بی هٌٌبػ ت وبًّوبًٌ ذ کَسَدًیشی ز ث ب هق بدیش هغل َة سـ کیل ؿ ًذ. ثٌ بثشایي، آً بلیض ؿ یویبیی ه َاد اٍٍلی اص اّویز صیبدی دس ایي اسسجبط ثشخَسداسًًذ. ّنچٌٌیي ًؼاِجزثیي هَاد اٍ لی ًیض هیس اًًذ ثب س خ ث اکٌ ؾٍّب سبثیش گازاسثبؿذ .دس ؿکلِ 4 سبثیش اَِع سبلاکِ )خٌٌاذ ل صاًًابکِ( ثاشآًًبلیض فبصی سشکیت صهیٌ کبهذَصیز دغ اص دخزَ اسائ ؿذُ اػز. ّنچٌٌیي دس ؿاکل 5 سابثیش اَع سبلاک هلاشفی ثاشهقذاس فبصّّبی سـکِیلِ ؿذُ دس صهیٌصهیٌِ کبهذَصیز ًـابى دادُِؿذُ اػز. ثب س خ ث ًشبیح ؿکل 5 هـخق هیؿاَد کا
َع سبلک هَسد اػاشفبدُ سابثیش صیابدی ثاش هقاذاس فبصّّابیِسًـکیل ؿاذُ ثا یظُ فابص کَسدیشیاز داسد، ثا گ اگًَاِ ای کااػشفبدُ اص سبلک ل صاًًبک ثبػث سـکیل هقذاس ثایؾ ساشی اصفبص کَسدیشیز دِس سشکیت ؿذُ اػز ک ایي اهاش هایس اًًاذعجق خذٍٍل 1 ث دلیل هقذاس ثایؾ ساش اکؼِایذ هٌیاضین دسسشکیت ؿیویبیی سبلک ل صاًًابک ًؼاجز ثا سبلاک خٌٌاذ ثبؿذ. ّنچٌٌیي هقذاس فبصَ کشیؼشَثبلیز کوششی ًیاض دس اثاشاػشفبدُ اص سبلک ل صاًبک ایدابد ؿاذُ اػاز کا ثا دلیالخَاف بهٌٌبػت اَیي فبص ثش خَاف ایاي اَع کِبِهذَصِیازّابکبّّؾ آى هیس اًًذ ثبػاث ث جاَد خاَاف ثذا کبهذَصیازؿَد. ًشبیح ؿکل 5 ًـبى هیدّ ٌذ ک سبلک ل صٍاًًبک ثاشایػبخز ایي ًَعَع کبهذَصیزّّب هٌٌبػاتِ ساش اػازَ ثٌٌابثشایي، ثشای ثشسػی سبثیش َع کبئَلي، هَسد اػشفبدُ قشاس گشفز. دس ؿکل 6 سبثیش َع کًبئَلي )صسلیشض WBB( ثش آًبلیض فابصیسشکیت ًـبى دادُ ؿذُ اػز. ّان چٌٌایي دس ؿاکل 7 ًیاضسبثیِش َع کبئَلي هلشفی ثش هقاذاس فبصّّابی سـِاکیل ؿاذُاسائ ؿًذُ اػز. ًشبیح ؿکل 7 ًـبى هیدّّذ ک اػشفبدُ اص کاابئَلي WBB ثبػااث سـااکیلٍ هقااذاس ثاایؾ سااشی فاابصکَسدیشیز دس سشکیت ؿذُ اػز ٍلی اص عشف دیگاش ثبػاثسـکیل هقذاس ثیؾسشی اص فبص کشیؼشَثبلیزِ ًیض ؿذُ اػز .دس ّش دٍ سشکیت فبص هَلایز ٍخَد داسد ک ایي فبص دس کٌٌبس کَسدٍیشیز هیس اًذ ث ث جَد خَاف ث یظُ اػشحکبم کواککٌٌذ هقذاس آى دس سشکیت حبٍٍی کابئَلي صسلیشاض ثایؾساشهیثبؿذ. ثب س خا ثا هقاذاس کوشاش فابص کشیؼاشَثبلیز دِسسشکیت حبٍٍی کبِئَليِ صسلیشض ثٌٌبثشایي ثاشای ػابخز صهیٌ اکبهذَصیز اص ًؼجز 30 دسكاذ سبلاک ل صاًلَصاًابکًابک ث واشاُ 70 دسكذ کبئَلي صسلیشض اػشفبدُ گشدیذ.

شکل2- آًاليس فازي زركية زهيٌزهيٌِ كاهدََزير حاٍٍي ًسثرّّاي گَ اگَ ًي از زالک جٌٌذق تِ كائََلي ززليسس.

شکل3- زاثير هقذار زالک هصرفي تر هقذار فازّّاي زشکيل شذُ در زركية زهيٌزهيٌِ كاهدَزير.

شکل 4- آًًاليس فازي زركية زهيٌزهيٌِ كاهدََزير حاٍٍي زالکّّاي گَ اگََى تْ وراُ كائََلي ززليسس.

شکل 5- زاثير َع زالک هصرفي تر هقذار فازّّاي زشکيل شذُ در زركية زهيٌزهيٌِ كاهدََزير.

شکل 6- آًاليس فازي زركية زهيٌزهيٌِ كاهدََزير حاٍٍي كائََليّّاي گَ اگََى تْ وراُ زالک لَ زاًًاک.

شکل 7- زاثير َع كائََلي هصرفي تر هقذار فازّّاي زشکيل شذُ در زركية زهيٌزهيٌِ كاهدََزير.

زاثير هقذار كارتيذ سيليسين تر آًًاليس فازي
دس ؿااکل 8 ساابثیش دسكااذّّبی گ اابگگًَاابگَىَى کبسثیااذ ػیلیؼین ثاش آًًابلیض فٍابصی کبهذَصیازِ هشخلخال ؿاذُ ثاباػشفبدُ اص 30 دسكذ صًًی گشافیز اسای ؿاذُ اػاز. ّان-چٌٌاایي دس ؿااکل 9 ساابثیش دسكااذّبی گ اابگَى کبسثیااذ ػیِلیؼین هلشفی ثش هقذاس فبصّابی سـاکیَل ؿِاذُ دس ایايثذً کبهذَصیز ًـبى دادُ ؿذُ اػاز. ثاب س خا ثا ًشابیحؿکل 9 هـخق های ؿاَد کا ثاب افاضِایؾ هقاذاس کِبسثیاذػیلیؼین اص هقذاس فبص کَسدیشیِز کبػش هیؿاَد کا ایاياهش دس ًشبیح آًًبلیض فبصی هـْ َد اػز. اهب اص عشف دیگاش ثابافضایؾ هقذاس کبسثیاذ ػیلیؼاینِ هِقاذاس فابص هَلایاز ًیاضافضایؾ هییبثذ. ّنچٌٌیي ثب س خ ث ًشابیح هـاخق های-ؿَد ککِ دس سشکیت کبهذَصیاز هشخلخال ػابخشػابخشِ ؿاذُ ثاباػشفبدُ اص گشافیز ثؼٌ َاى ػبهال سخلخاِل صا فابص ک سااذٍم(3(Al2O ًیض سـکیل ؿذُ اػز. ث گ کلایٍ ثاب افاضایؾِدهب دس حذٍد C˚550 کبئَلي هلشفیَ هًغبثق اکٌٌؾ 1 ثاهشبکبئَلي سدضیسدضیِ هیؿَد آة کشیؼشبلی خَد سا اص دػازهیدّّذ. ثاب افاضایؾ دهاب ٍ دسC ˚980 هشبکابئَلي هغابثقاکٌٌؾ 2 ث هَلایز ػیلیغ )کشیؼشَثبلیز( سدضی هی-ؿااَد. خاِاٍخااَدَد کااشثيٍ دس سشکیا ت ثاا ػلااز خبكِا یز احیبءکٌحیبءکٌٌ ذگی ه یِس اً ذ هغ بثق ٍاک ٌؾ 3 ثبػ ث احی بء هَلایز ٍ دس شیدًشیدِ سـکیل فبص ک ساذٍکَساًذٍمٍم ؿَد ]14-8[:

2SiO2.Al2O3.2H2O→2SiO2.Al2O3+2H2O )1(
2SiO2.Al2O3→1/3(3Al2O3.2SiO2)+4/3SiO2 )2(
3Al2O3.2SiO2 + 4SiO2 + 18C→ 3Al2O3+
6SiC+12CO )3(
ّنچٌٌیي ثخبس آة خبسج ؿذُ ًبؿی اص سدضیسدضیِ کابئَلي
) اکٌٌؾ 1( هیس اًًذ عجق اکٌٌؾ 4 ثبػاثِ سدضیا کبسثیاذػیلیؼین سـکیل گبص یذسٍٍطى ؿَد ک ایي گبصِ ًیض هی-س اًًذ دس سـٍذیذ ؿشایظ احیبیی هَثش ثبؿذ.
)4( 2SiC + 2H2O → SiO + CO + 2H ثٌٌبثشایي، حضَس گشافیز ثؼٌ َاى یاک ػبهال کشثٌٌای ٍ ّنچٌٌیي کبسثیذ ػیلیؼین دس ایي کبهذَصیزّّاب هایس اً ًاذ ثبػث سـکِیل فبص ک ساًذٍٍم ؿَد. اهب ًشابیح ؿاکل 9 ًـابىهیدّّذ ک ثب افضایؾَ هقذاس کبسثیاذ ػیلیؼاین دس سشکیاتکبهذَصیز، هقذاس فبص ک ساذٍٍم سـکیل ؿذُ کبّؾ هییبثذ .
اص دلایل ایي اهش هیسَاىَ ث کبّّؾ هقاذاس سع هلاشفی دسسشکیت اٍ لی کبهذَصیز ثب افضایؾ هقذاس کبسثیاذ ػیلیؼایناؿبسُ کشد. ّنچٌٌیي فابص ک سااذٍٍم سـاکیل ؿاذُ ًیاض دس حضَس ػیلیغ )آهاَسف( ًبَؿای اص اکؼیذاػایَى ػاغحی رسار کبسثیذػیلیؼین ) اکٌٌؾ 5( هیس اًذ ثبػاث سـاکیل فبص هَلایز ػ صػَصًیًی ؿکل ) اکٌٌؾ 6( ؿَد اص هقذاسؽ دس سشکیت کبهذَصیز کبػشکبػشِ ؿَد.
SiC + 3/2O2 → SiO2 + CO )5(
)6( 22SiO2 + 3Al2O3 → 3Al2O3.2SiO ثٌٌبثشایي، ثب افضایؾ هقذاس کبسثیذ ػیلیؼین هقذاس فابصهَلایز ًیاض افاضایؾ هاییبثاذ ٍلای دسّ شحابل ثخـای اصػیلیغ سـکیل ؿذُ ًبؿی اص اکؼیذاػٍایَى رسار کبسثیاذػیلیؼین دس اکٌٌؾ ؿشکز ًوِیکٌٌذ ثلَسر آهاَسف دسسشکیت ْبییِ دیذُ هیؿاَد. ثا دلیالِ ػا صًی ثاَدى فابصهَلایز ثبً ی سـکیل آى هیس اًاذ ثا افاضَایؾ اػاشحکبمکوک کٌٌذ سـکیل ػیلیغ آهَسف ًیض هیس اًذ ثبػث داشؿذى سخلخلّّبی کبهذَصیز ؿَد ٍلی ث شحبل ثا دلیالآهَسف ثَدى سبثیش هٌفی ثاش اػاشحکبم خِوّـای کبهِذَصیازخ اّذ داؿز ]9-7[. دس ؿکل 10 سبثیش هقابدیش گ ابگَى کبسثیذ ػیلیؼین ثش هقبٍهز دس ثشاثش ؿََک حشاسسیَ ّان -چٌٌیي دیشگذاصی سحز ثبس سشکیات کبهذَصیاز ًـابى دادُؿذُ اػز. ثب س خ ث ًشبیح ؿکل10 هـخق هیؿَد کا
ثب افضایؾ هقذاس کِبسثیِذ ػیلیؼین هقذاس اػشحکِبمٍ ثبقیوبذُِ د غ اص اػو بل ؿ َک حشاسس ی ک بّؾ یبفش ّوضه بى دیشگذاصیِ سحز ثبس ثذً افضایؾ ًـبى هیدّذ. ثب س خ ثاًشبیح اسائ ؿذُ دس ؿکلِ 9 هیسَاى ػلاز ایاي سیییاشِار سِاث سیییشار هقذاس فبص ک ساًذٍٍم دس سشکیت ثب اِفضٍدى کبسثیاذػِیلیؼین ًؼجز داد. فبَص ک ساًذٍٍم داسای قغ رٍٍةِ ثابلاییاػز) C˚2072( ثٌٌابثشایيَ ، ثاب سـاکیل آًى دس ثذًا ثبػاثافضایؾ دیشگذاصی سحز ثبس سشکیت ًیاض هایؿاَد ]13-8[. ث ذیيسشسی ت ثذً کبهذَصی ز داسای 50 دسك ذ کبسثی ذ ػیلیؼین ث دلیال داؿاشي هقاذاس فابص ک سااذٍٍم ثابلاسش اصدیشگذاصی سحز ثبس ثیؾسشی ًیض ثشخَسداسًذ. اهاب اص عاشفدیگش فبص ک ساذٍکَساًذٍمٍم داسای ضشیت اًًجؼابط حشاسسای ثابلاسشیِ )K/6-10×1/8 دس هحذٍ دُ دهبی C˚700-20( ًؼاجز ثافبصّّبی کَسدیشٍیز )K/6-10×4/2-7/1 دس هحاذ دُ دهاٍبی C˚700-20( هَلایااا ز )K/6-10×4/5 دس هحااا ذ دُ دهاٍاٍبیC˚700-20( اػااز ثٌٌاابثشِایي، ثااب سـااکیل آى اص هقبٍهز دس ثشاثش ؿََک حشاسسٍی ثذا کبػاش خ اّاذ ؿاذِ.
ًشبیح ؿکل 10 ًیض ًـبى هیدّّذ سشکیت کبهذَصیز ػبخش ؿذُ ثب 70 دسكذ کبسثیذ ػیلیؼین اص اػاشحکبم ثبقیوباذُِثبلاسشی دغ اص آصهَى ؿََک حشاسسی ثشخَسداسًًذ. ثاب س خاث ًش بی ؿ کل 10 هق ذاس60 دسك ذ کبسثی ذ ػیلیؼ ینِ ثْ وشاُ 40 دسكذ صهیٌ کبهذَصیزٍ اًًشخبة گشدیاذ ساب ثذاکبهذَصیز اص دیشگِذاصیِ سحز ثبس هقبٍٍهز دس ثشاثش ؿاََکحشاسسی هٌٌبػجی ث گ ّوِضهابى ثشخاَسداس ؿاَد. دس ایاياسسجبط ًؼاجزّ ّابی هًـابث ای ًیاض دس کبسّّابی سحقیقابسی ]3[Liu نچٌ یي ]4[ Ding ّوک بساًًؾ اػ شفبدُ ؿذُ اػزٍ کّکِ هیس اًًذ سبئیذ ک ذُکٌٌذُ ًشبیح حبكل ثبؿذ.

شکل 8- آًاليس فازي زركيثاذ حاٍٍي درصذّّاي گَ اگَى كارتيذ سيليسين.

شکل 9- زاثير هقذار كارتيذ سيليسين تر هقذار فازّّاي زشکيل شذُ در تذتذًِ كاهدَزير.

شکل 10- زاثير هقادير گَ اگََى كارتيذ سيليسين تر هقاٍٍهر در تراتر شََک حرارزي )اسسحکام تاقيواً ذُ ( ٍ هقذار ديرگذازي زحر تار تذًتذًِ كاهدََزير.

زاثير هقذار گرافير تر هقدذار زخلخدل ٍ اسدسحکامهکاًًيکي
شکل11- زاثير هقذار گرافير تر اسسحکام خوشي(M.O.R) ٍ درصذ زخلخل(O.P) كاهدَزير
13253212273810

دس ؿکل11 سابثیش دسكاذّبی گ ابگَى گشافیاز ثاِشاػشحکبم فـبسی هقذاس سخِلخل کبهذَصیاز ّابی ػابخش ؿذُِ ثب اػشفبدُ اص گشافِیزِ ث ػٌ َاى ػبهال ایدابد سخلخالِاسای ؿذُ اػز. ثب س خ ث ًشبیح ؿکل 11 ّوبىگ کااًًشظبس هیسفز افضایؾ هقذاس گشافیز ثبػث افضایؾ دًسكاذسخلخل ٍ دس شیدًشیدِ کبّؾ اػشحکبم ایي ًَعَع کبهذَصیزّّابهیگشدد. ث گگًَِ کلی سخلخلّّبی ػبخشبس هیس اٌا ذ هابًًغگؼششؽ سشکَ دس ػبخشبس گشدًذ. ثذیي سشسیت ػلیسحن افز اػشحکبم، اهکبى گؼششؽ سشکّّب ثب افضایؾ هقذاس سخلخل کبّّؾ هییبثذ .ثٌٌبثشایي، اًًشظبس هیسٍٍد ککِ ثب افضایؾ هقاذاس سخلخاال، هقبٍٍهااز دس ثشاثااش ؿااَک حشاسساای ایااي ااَعکبهذَصیزّّبی هشخلخل ّنچٌٌیي سابفٌٌغ ؿکؼاز آًْاب ثْجَد یبثذ. اٍص عشف دیِگاٍش کابّّؾ سخلخال ثبػاث کابّؾفَردزیشی دس شیدًشیدِ کبّؾ ػولکشد ایي ًَعَع کبهذَصیز-
ّبیِ هشخلخل هیؿَد .ثٌٌبثشایي، هقذاس سخلخل ثبیذ دس حاذثْ یٌ کٌششل ؿَد ک ثذیي ه ظَس هقذاس30 دسكذ گشاِفیز ثشای ػبخِز ایي َع کبهذَصیزّب ثؼٌ َاى هقاذاس ث ی ا دسًظش گشفش ؿذ .هقًذاس30 دسكذ گشافیز هغابثق ؿاکل 11 هیس اًذ هقذاس سخلخل هَسد ًیبص ثشای ایي ًَعَع کبهذَصیزّب سا ثْ وشاُ هقذاس حذاقل اػاشحکبم لاصم فاشاّّن کٌٌاذ. ًشابیحهـبث ای ًیض دس کبس سحقیقابسی ]6[ S. Liu وکابساًًؾثذػز آهذُ اػز.

تررسيّاي ريسساخساري
ؿکلّّبی 12ٍ13 سلاَیش هیکشٍٍػاکخ الکشش ًای اصػغ ؿکؼز کبهذَصیز س یسْیِ ؿذُ ثب دسكذّّبی هٌٌبػت ٍ ثْ یٌ اٍص هَاد اٍ لی هلشفی )30 دسكذ صًًیٍ گشافیاز ، 42 دسكِذ صًی کبسثیذِ ػٍیلیؼین، 6/19 دسكٍاذ صًًای کابئَليصسلیشض 4/8 دسكذ صًًیٍ سبلک لٍ صاًبک( سا داِغ اص دخازًـبى هیدّّاذ . دس سلابٍیش هیکشٍػاکذی اسائا ؿاذُ یاکػبخشبس هشخلخِل داسای سخلخلّبی ًؼجشب دی ػش دیاذُهیؿَد .ث گگًَِکلیٍ دٍ ًَعَع سخلخل دس ػبخشبس دیذُِ های -ؿَد. یک َع ؿبهل سخلخلّبی کَچک ک های س اٌاذ اصسدوغ رسارً کبسثیذ ػیلیؼین دس سشکیت ًبِؿی ؿذُ ثبؿاذ ]6[. َع دیگش ؿبهل سخلخلّبی ثضسگی هیثبؿذ ککِ اص ساُ ػَخشًي گشافیز )ثب هشَػظ اًذاصُ رسار کوشش اص μm45( ایدبد ؿذُ اًًذ. سخلخلّابی ًبؿای اص سدواغ رسار کبسثیاذ ػیلیؼین ساب حاذٍدی داغ اص دخاز دس دهابیC °1250 هیس اٌذ ًبِدذیذ ؿ ًذ ]2[. ایاي اهاش هایس اًًاذ ثا دلیالسـکیل لای اًًجؼابعی اکؼایذ ػیلیؼاین ثاشِ سٍٍیِ ػاغ کبسثیذ ػیلیؼین دس دهبی ثبلا ثبؿذ. ثاب س خا ثا سلابٍٍیشاسائ ؿذُ دس ؿکل 13 ک ثضسگٌٌوبیی ثبلاسشی سا اسائ هی-کٌٌذِ هـخق هیگشدد ثیيِ رسار سشکیات کبٍهذَصیازِ فِابٍصػ صًًیِ ؿکل هَلایز ث خَثی سـکیل ؿذ سؿذ یبفشِ دسَ وّوِ خبی ػِبخشبس ًیض حٍضَس دِاسد. ًشبیحُ آًًبلیض قغاٍ ای EDX هشثَط ث ًقبط B A ک دس ؿاکلّّابی 14 15 اسائِ ؿذُ هـخق ک ذُ ی سـکیل فبصّّبی هَلایاز (A) کَسِدیشِیز (B) ثیٌي رسار کبسثِیاذ ػایلیکَى اػاز. ثابس خا ثا سلابٍیشسلابٍیش، اسلابل گشدًا ای هٌٌبػاجی ثایي رسارکبسثیذ ػیلیؼین فبص اسلبلی صهی ا دیاذُ هایؿاَد کاسـکیل هٌٌبػت فبٍص اسلبلی کَسدیشیاِز ث واشٍاُ هَلایاز سِاسبئیذ های کٌٌاذ. عجاق داظ ّؾ دیٌا ] 4[ وکابساًؾ هَلایز ػ صػَصًیًی ؿکل اص فَر رسار سیضداا α-آل هیٌٌاب دسف بص ؿیـ ی ٍیؼ کَص )کشیؼ شَثبلیز( دِس ده بی ث بلای C˚1400 ؿشٍٍع ث سـکیل هیکٌٌذ، دس حبلی کا دس ایايدظدظٍّؾّؾ هَلایاز ثا واشاُ فابص کَسدیشیاز دسِC˚1250 سـکیل ؿذُ اػز. ّوبىگگًَِای کا اؿابسُ ؿاذ گشافیازثْ وشاُ کبسثیذ ػیلیؼین هیس اًًذ سع سا احیبء کٌٌذ ثبػث سـکیل فابص ک سااذٍکَساًاذٍمٍم گاشدد. ثاب افاضایؾ دهاب ک سٍاًاذٍکَساًاذٍمٍم
19273011580009

سـ کیل ؿ ذُ ه یس اً ذ ث ب ػ یلیغ آه َ سف ًبؿ ی اٍص اکؼیذاػیَى ػغحی کبسثیذ ػیلیؼین ٍاسد اکٌٌؾ ؿَد سـکیل هَلایز ػ صًی دّذ. سـکیل هَلایاز ػ صًی ثیي رسار ػیؼشن ثش خَلاف هَلایز ؿ سُ ایِ هیس اًًذَ ث ث جَد اػشحکبم هکبًًیکی کوک کٌٌاذ. ثا گ اگًَاِ کلای هَلاِیاز دسدهبّّبی ثبلا، اػشحکبم هکبًًیکی خَد سا حفاؼ هایکٌٌاذ. اص عشف دیگش فبص کَسدیشیز خَاف هکبًًیکی هٌٌبػجی ثا یظُدس دهبّّبی ثبلا ًذاسد. ثذیيسشسیت سـکیل فابص هَلایاز دسکٌٌبس فبص کَسدیشیز ث ػٌِ َاى فبص اسلبلی صهیٌ ا هایس اًًاذؿشایظ هٌٌبػتسشی سا ث لحبػ خَاف هکبًًیکی ثشای ایايااَع کبهذَصیاازّّااب فااشاّّن کٌٌااذ . دس ؿااکل 16 سلااَیش هیکشٍ ػک ح َسی اص کبِهذَصیز هشخلخل ؿذُِ ثب اػاشفبدُاص اِػفٌح دلی اٍسسبى اسائ ؿذُ اػز. ثاب س خا ثا سلاَیشاسائ ؿاذُ دس ؿاکل 16 ػابخشبس ایاي اَع کبهذَصیاز اصثخؾِّّبی حفشُ، دل ػلَل سـکیل یبفش اػز. ثش خلافِ وًوًَ ّ بی هشخلخ لٍ ؿ ذُ ث ب اػ شفبدُ اص گشافی ز ک ػبخٍشبسی ثب سخلخالّ ّابی ثؼایبس سیاض داسًًاذ )ؿاکلّّابی12 13( و ّبی هشخلخل ؿذُ ثاب اػافٌح دلاٍیاٍٍسسابىػبخشبس ػًلَلیً ثبصی ثب سخلخاِلّ ّابی ثاضس ساش ثا ّان
دی ػش ای داؿش ک دس شید هَخات کابّّؾ چـاوگیش اػَشحکِبم هکبًًیکِی هِیؿَد.

شکل12- زصََير هيکرٍٍسکح الکسرٍ ًي از سطح شکسر كاهدََزير زْ يِ شذُ تا درصذّّاي هٌٌاسةٍ ٍ تْ يٌ از هََاد ا ليِ هصرفي)30 درصذ زًًي گرافير، 42 درصذ زًي كارتيذ سيليسين، 6/19 درصذ زًي كائََلي ززليسس 4/8 دِرصذ زًي زالک لَ زاًًاک(.

شکل 13- زصََير هيکرٍٍسکح الکسرٍ ًي از سطح شکسر كاهدََزير زْ يِ شذُ تا درصذّّاي هٌٌاسةٍ ٍ ت يٌ از هٍََاد اٍٍليِ هصرفي)30 درصذ زًًي گرافير، 42 درصذ زًي كارتيذ سيليسين، 6/19 درصذ زًي كائََلي ززليسس 4/8 درِصذ زًي زالک لَ زاًًاک(.

شکل 14- ًسايج آًًاليس EDX هرتََط تتِ قطًقطِ A در شکل 12 .

شکل 15- ًسايج آًًاليس EDX هرتََط تِ قطِB در شکل 12 .

1586306-2203824

شکل 16- زص ير هيکرٍٍسکََج َري از كاهدََزير هسخلخل شذُ تا اسسفادُ از اسفٌٌج خلي اٍٍرزاى.

نتيجه گيري
دس ایي دظ ّؾ، کبهذَصیاز ّابی هشخٍلخال ثاش دبیاکبسثی ذ ػیلیؼِ ین ث ب اسل بل ک َسدیشیشی داسای خ َافِ هٌٌبػت ػبخش ؿذ اثشار ػَاهل گ بگگًَبگَىَى ثش خَاف آْابهَسد اسصیبثی قشاس گشفز. ًشبیح ًـاب ى داد کا ًؼاجز ثایيسبلک کبئَليّبی هَسد اػشفبدٍُ ثؼٌ َاى هاَاد ا لیا ساأثیشصیبدیٍ ثش هقِذاسِ فبص کَسدیشیز دیگش فبصّبیٍ سـکیِل ؿٍذُِ داسد. ثب س خ ث ًشبیح فبصّبی کشیؼشَثبلیز هَلایز ا لی ػلاٍ ثش کَسدیشیز دس ثذً هِیس اًٌاِذِ سـاکیل ؿا ًذ کاهقذاُس آْب ث سشکیت هَاد ا لیاٍلیِ اثؼش اػز. هٌٌبػات ساشیيِدسكذ کَسدیشیز ثب ًؼجز 30 دسكذ سبلاِک ل صاًًابک 70 دسكذ کبئَلي صسلیشض ثذػز آهذ. ثب س خا ثا ًشابیح آًابلیض فبصی اػشفبدُ اص گشٍافیز ث واشاُ کبسثیاذ ػیلیؼاین ثبػاثسـکیل فبص ک ساًاذکَساًاذٍمٍم دس سشکیات هایگاشدد، سـاکیل فابصک ساًذٍکَساًذٍمٍم سا هیسَاى ثاثاِ خبكایز احیابء کٌ ٌاذگی گشافیاز ًؼجز داد .ثب افضایؾ دهب فبص ک ساذٍٍم هیس اًذ ثب ػایلیغ آهااَسف ًبؿاای اص اکؼیذاػٍاایَى ػااغحی رسار کبسثیااذ ػیلیؼین ٍاسد اکٌٌؾ ؿَد سـکیل هَلایز ػِ صػَصًی ؿکل دّّذ. سـاٍکیِل هَلایاازِ ثبً یا ثایي رسار ثذا ثاشخلاف هَلایز ا لی هیس اًًذ ث ث جَد اػاشحکبم هکابًًیک ی کواک کٌٌذ. ّنچٌٌیي َع هقاذاس ػبهال ایدابد سخلخال ًیاض ثاشاػشحکبم سبثیش صًیابدٍی داسد. دس ایايٍ اسسجابٍط هٌٌبػاتساشیيهقذاس کبسثیذ ػیلیؼین60 دسكاذ صًًای ثْْشاشیي هقاذاسگشافیز ثؼٌ َاى ػبهل ایدبد سخلخل30 دسكذ سؼیایي ؿاذ.ثشسػیّبی سیضػبخشبسی ًیض سَصیاغ هٌٌبػات رسار کبسثیاذػیلیؼااین دس صهی اا سـااکیل هٌٌبػاات فاابص اسلاابلیکَسدیشیز- هَلایز سِا ثٍیي رسار کبسثیاذ ػیلیؼاین سبییاذکشد .

References
M. V. Twigg and J. T. Richardson, “Theory and Applications of Ceramic Foam Catalysts”, Chemical Engineering Research and Design, Vol. 80, pp. 183189, 2002.
S. Zhu, S. Ding, H. Xi, Q. Li and R. Wang, “Preparation and characterization of SiC/cordierite composite porous ceramics” , Ceramics International, Vol. 33, pp. 115– 118, 2007.
S. Liu, Y. Zeng and D. Jiang, “Fabrication and characterization of cordierite-bonded porous SiC ceramics”, Ceramics
International, Vol. 35, pp. 597–602, .9002
S. Ding, S. Zhuc, Y. Zeng and D. Jiang, “Fabrication of mullite-bonded porous silicon carbide ceramics by in situ reaction bonding”, Journal of the European Ceramic Society, Vol. 27, pp. 2095–2102, 2007.
ا.ح. خوـیذی، ا. ًدفی، ى. ػاشة ٍ م . قْابسی ، “ثشسػای سأثیِش ػَاهل هْن دس ػبخز فیلششّّبی فَهی ػشاهیکِی ثاش دبی کبسثیذ ػیلیؼین ثوٌ ظَسکبسثشد دس كٌٌبیغ سیخش گشی چذى “هدل هَاد ًَیيَیي، ػبل2 ؿوبسُ 3، ف78-69، ثْبس
1391
S. Liu, Y. Zeng and D. Jiang, “Effects of CeO2 addition on the properties of
of an Iranian clay”, Ceramics International, cordierite-bonded porous SiC ceramics”,
Vol. 28, pp. 887–892, 2002. Journal of the European Ceramic Society,
Vol. 29, pp. 1795–1802, .9002
J.H. She, T. Ohji and S. Kanzaki”Oxidation bonding of porous silicon , carbide ceramics with synergistic performance”, Journal of the European
Ceramic Society, Vol. 24, pp. 331–334,
.3002S. Zhu, S. Ding, H. A. Xi and R. Wang, “Low-temperature fabrication of porous SiC ceramics by preceramic polymer reaction bonding”, Materials Letter, 59, pp. 595-597, 2005. Vol.
X. Zhu, D. Jiang and S. Tan, “Preparation of silicon carbide reticulated porous ceramics”, Materials Science and
Engineering: A, Vol. 323, pp. 232.2002 –238,
R. Goren, H. Gocmez and C. Ozgur, “Synthesis of cordierite powder from talc, diatomite International, Vol. 32, pp. 407and alumina”, -409Ceramics , 2006.
G. V. Grses and E. P. Meagher, “The Polymorphism of Cordierite I: The
Crystals Structure of Indialite”, Canadian
Mineralogist, Vol. 15, p. 4349, 1977.W. Chi, D. Jiang, Z. Huang and S. Tan,
“Sintering behaviour of porous SiC ceramics”, Ceramics International, Vol. 30,
pp. 869U. Soy, A. Demir and F. Caliskan, “Effect –874, .4002 of bentonite addition on fabrication of reticulated porous SiC ceramics for liquid metal infiltratiVol. 37, pp. 15on”, Ceramics International, –19, 2011.
C. Falamaki, T. Ebadzadeh, “Kinetic investigation of the carbothermal reduction


پاسخی بگذارید