ب

الف

ج
شکل1- تصاييس SEM پًًشش مس بس زيی ذزٍاتB4C دز شمانََاٍی گً واگًًن فسآيىدٍ حساس ساشی ي فعال ساشی الف( شمان30 دقیق ب( شمان60 دقیق ج( شمان80 دقیق
تلبٍیش SEM پ دسّّبی B4C پَؿؾ هیغ گشفٍتیککِ صهبى فشآیٌٌذ حؼیبع ػیبصی ٍ فعیبل ػیبصی هتفیبٍتیِداؿتٌٌذ، هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌٌذ ًتبی ثشسػیّّب حبکی اِص افضایؾ هقذاس هغ سػَة کشدُ ثیش ػیح رسات B4C ثیاصای افضایؾ دس صهبى فشِآیٌ ذِّّبی حؼیبع ػیبصی فعیبل-ػبصی هیثبؿذ وبًگّوبًگًَِ کی دس ؿیکل) 1( ًوبییبٍى اػیتصهبى33 دقیق ثو ظَس حؼبع ػبصی فعبل ػیبصی رساتB4C کبفی جِ دُ هقذاس هغ سػَة کشدُ ثٍؼییبس ًیبچیضاِػت ثب افضایؾِ صهبى فشآیٌٌذ حؼبع ػبصی فعبل ػبصی ث 63 ٍ83 دقیق هقذاس سػَةدّی هیغ افیضایؾ چـین-گیشی داؿت اػت ایي ًتبی ثیبًًگش ایيِ اػت کی افیضایؾصهبى حؼبعِ ػبصی، ثبلثٍ تکویل هشحل ًـؼتِ یَىِّّیبیقلش ثش ػح رسات ؿذُ دس حقیقت هکبىّبی ج اً صًی
فلض پب)دیَم ثش سٍٍی ػحَح افضایؾ هییبثذ اص طٍشف دیگیش، ثب ت ج ث ای ک سِػَة کبهل یَىّّبی پب)دین احیب ؿذىیَىّبی پب)دین ث كشفٍ صهبى ًیبص داسد، لزا اصدییبد صهیبىفعبلػبصی، هقذاس جزة احیب ؿیذى پیب)دیَم سا ثیش سٍٍیػح پ دسّّب افضایؾ هیدّّذ دس تیج ج اًی ّیبی فلیضیثشای ًـؼتي هغ ثش سٍٍی آْب ثیؾًتش هیؿَد [17] بسزسیٍ تاثیس دمای حمام الکتسيلس بس مقداز پًًشش-دَی ب کمک آوالیص XRD
پ دسّّبی حؼبع فعبل ؿذُ B4C ک دس حوبمّبی الکتشالکتشٍلغٍلغٍ ثب تشکیجیِبت کٍیبهلا یکؼیبى ٍ دهبِّّیبی گ یبگ َى
53،25 75 دسج ػبًًتیگشاد پَؿؾ گشفت ث دًًذَ، جْت تعییي هقذاس تقشیجی پَؿؾ ایجبد ؿذُ، هَسد آًًبلیض XRD قشاس گشفتٌٌذ آًبلیض XRD حضیَس هیغ سا ثیش ػیح رساتB4C تأییذٍ کشدُ اػت ًتبی ثذػت آهذُِ اص ایي آًیبلیض دسؿکل )2( آ سدُ ؿذُ اػیت ّویبىگ یگًَیِ کی دس ؿیکلّّیب

شکلٍ 2- الف( طیف XRD مسبًًط بٍ B4C شستٍ شدٌ
ب( طیف XRD مسبًط بٍ B4C پًًشش گسفتگسفتٍ دز حمام الکتسيلس با دمای 25 دزجٍدزجٍ ساوتی گساد ج( طیف XRD مسبًًط ب B4C پًشش گسفتگسفتٍ دز حمام الکتسيلس با دمای 50 دزج ساوتی گساد د( طیف XRD مسبًط بٍ B4C پًًشش گسفتٍ دز حمام الکتسيلس با دمای 75 دزجٍ ساوتی گساد

ًوبیبى اِػت ثب افضایؾِ دهب ؿذِت پیکِّّبی هشث ث هبدُ -ی صِهیٌ کبّّؾ یبفت اػت ثی گ ی ای کی دس دهیِبی 75دسج ػبًًتیگشاد پیک هشث ث هبدُ صهی ی سٍی ویَداسXRD هـخق ًیؼت ثب ت جتَجِ ثثِ کیفی ثَدى آًیبلیض XRD لذم تـخیق پیکّّبی B4C )ثیب دس ًظیش گیشفتي ثیذیْْیثَدى حضَس B4C( هیت اًًذ ثییبًگش افیضایؾ هقیذاس پَؿیؾهغ یکٌ َاختی آى ثبؿذ جْْیت اطویٌٌیبى اص ًتیبی اییيثشسػی آبلیضّّبی جزة اتوی SEM ًیض اًًجبم پزیشفتٌٌذ بسزسی تاثیس دمای حمام الکتاسيلس باا اساتاادٌ اشتص اييس بدس د آم دٌ اش میکسيس کًًن الکتسيو ی )SEM(

الف ب

شکل3- تصاييس SEM پًًشش مس بس زيی ذزات B4C دز دماََای گً واگًًن حمام زسًًب دََی الف( دمای 25 دزجٍ ساوتی گساد ب( دما 50 دزجٍ ساوتی گساد ج( دمای 75 دزجٍ ساوتیگساد ي دز شمان ثابد زسًًب دََی60 دقیقٍ

چگ ًگی تأثیش دهب ثش هقذاس پَؿیٍؾ ایجیبد ؿیذُ ثیشػح رسات ػشاهیکی ثی کویک تلیبٍیش ثذػیت آهیذُ اصهیکشٍ ػکَح الکتشٍ ًی ًیض هَسد ثشسػی قشاس گشفیت ؿِیک ل )3( تلبٍیش ثذػت آهذُ اص و ی ّیبی پَؿیؾ گشفتی دسؿشایه دهبیی گ بگَى سا ًـًبىَِ هیِدّذ هـیبّّذات حیبکیاص حضَس رسات هَغ هیثبؿذ ک ث كَست کیشٍٍی ثیش سٍٍی
ػح رسات B4C سػَة کشدُ هٌٌِحجق ثب ًتبی حبكیل اصآًًبلیض XRD اػت ایيِ ًتبی هـٍبث ثب ًتبی دیگیش هحقٍقیبى[4]، ًـبى هیدّذ ک ثب افضایؾ دهبی فشآیٌٌذ الکتیش ٍلغِ، هقذاس هغ سػَة کشدُ ثش ػح رسات B4C افضایؾ یبفتیاػت دس ٍاقشٍاقش ثب) سفتي دهب ػجت افضایؾ ٍ تؼیشیشٍ احییبءیَىّّبی هغ اکؼیذ ؿذى فشهبلذئیذ ؿذُ اػت ْبیتیِب قشاس گشفتي فلض هغ ثش ػح فعبل ؿذُ ی رسات B4C سا ث دًًجبل داؿت اػت[4]
مقايسٍ اثس دما بس مقداز پًًشش ايجاد شدٌ باٍ زي آوالیص جرب اتمی
ثو ظَس تأیییذ ًتیبی حٍبكیل اصِ ثشسػییّیبی قجلییِ، آًًبلیض کوی جزة اتوی ثش سٍی و ّبی پَؿیؾ گشفتیدس دهبّّبی گ بگَى اًًجبم پزیشفتً اًثش افضایؾ دهبی حوبم پَؿؾدّّی ثَش هقذاس دسكذ هغ سػَة کشدُ دس ؿکل) 4( آٍ سدُ ؿذُ اػت ًتبی حبكل ثی كیَست ٍاری افیضایؾدسكذ هیغ سػیَة کیشدُ دسِ اثیِش افیضایؾ دهیبی فشآیٌیذالکتشٍ لغ سا آؿکبس هیػبصد ک تکویل ک ذُ ًتبی ثذػیتآهذُ اص آًًبلیض اًًجبم ؿذُ ث ٍػیل هیکشٍ ػکَح الکتشٍ ًیی XRD هیثبؿذ ّوبىگگًَِ ک اًًتِِظبس هیسفیت هحیبثق ثیٍب هحبلعبت هحققبى دیگشَ [4]، وّوِ ًتبی ثیبًًگش اثیش افیضایؾدهب ث لٌ َاى لبهل هْْوٍی دس تؼشیش اًًجبم کبهل اکٌٌؾ-ّبی احیبی یَى فلضی ًیض افضایؾ هقذاس سػَة دّّیی دس فشآیٌٌذ الکتشٍٍلغ هیثبؿٌٌذ

شکل 4- وتايج بٍ دسد آمدٌ اش آوالیص جرب اتمی کٍ تأثیس دما زا دز مقداز مس زسًًب کسدٌ بس سطح ذزات B4C دز 12;pH ي شمان60 دقیقٍ وشان می دََد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نتیجه گیری
دٍس فشآیٌٌذ پَؿؾدّی الکتشالکتشٍلغٍلغ، هشاحیل حؼیبع-ػِبصیِ فعبِل ػبصی اص اّّویت ثؼییبس ثیب)یی ثشخ سداسًًیذ، ث گگًَِای ک اگیش اییي هشاحیل ثیب هََفقییت اًًجیبمَ ـی ًذپَؿؾ ایجبد خ اًخَاّذّذ ؿیذ لیلاٍلیلاٍُ ثیش اییي ؿیشایه حویبم الکت شٍٍلغ اص قجی ل ده ب ،pH تشکی ت ؿ یویبیی ت أثیش هؼتقین ثش هقذاس یکٌ یَاختی پَؿیؾ ایجیبد ؿیذُ داسد ثشسػی تلٍبٍٍیش SEM ًـبى داد ثب افضایؾ صهبى فشِآیٌٌذّّیبیحؼبع فعبلػبصی هقذاس پَؿؾ ایجبد ؿذُ ثی كیَستچـوِگیشی افضایؾ یبفت اػت، ایي افضایؾ ثیبًًگٍش تِکوییلهشحل ًـؼت یَىٍّبی قلش ثش ػح رسات B4C ث دًًجبل آى افضایؾِ جزة احیب ؿذى پب)دین ثش ػیح اییي رساتهیثبؿذ ک ْبیتب ثبلث افضایؾ هقذاس سػَة هغ ثش ػح رسات B4C هیگشدد ّنچٌٌیي ًتبی حبكل اص ثشسػیّّیبیSEM ،XRD ٍ جزة اتوی اثش افضایٌ یذُ اصدییبد دهیب سا ثیشهقذاس ٍ ػشلت سٍػَةدٍّّی هغ ًـبى داد ثش اػبع ًتیبی حبكل اص ایي پظ ّؾ هحبلعبت كَست گشفت [4]، دهب ثثِ لٌ یَاى ییکٍ لبهیل تؼ شیش کٌ یذُ اکیٌٌؾ اکؼٍیذاػ یَىٍفشهبلذئیذ احیبء ؿذى یَى فلضی لول هیکٌٌذ ػشلت هقذاس پَؿؾ هغ ایجبد ؿذُ ثش ػح رسات ػیشاهیکی ثیبدهب استجب هؼتقین داسد

References
S. L. Zhu, L. Tang, Z. D. Cui, Q. Wei, and X. J. Yang, “Preparation of copper – coated  – Sic nanoparticles by electroless plating,” Surface & Coating Technology 205 (2011) 2985-2988.
Kuen-Ming Shu, and G.C. Tu, “The microstructure and the thermal expansion characteristics of Cu/Sic composites.” Materials Science and Engineering A349 (2003) 236-247.
J. P. Deepa, V. G. Resmi, T. P. D. Rajan, and C. Pavithran, “Studies on the influence of surface pre- treatment on electroless copper coating of boron carbide particles.” Applied surface Science 257(2011) 7466-7474.
J. P. Deepa, V. G. Resmi, T. PD. Rajan, C. Pavithran and B. C. Pai, “Studies on the effect of processing parameters on electroless coating of copper on boron carbide particles,” Transactions of the Indian Institute of Metals Vol. 64 (2011), pp. 47-.15
[5] Ruizhang, LianGao, JinkunGuo, “preparation and characterization of Coated nanoscale cu/sic composite
Particles” (2004), pp. 401-.404
Lamia Luo, Yucheng Wu, Jian Li, and YachanZheng, “Preparation of nickel – coated tungsten carbide powders by room temperature ultrasonic – assisted electroless plating,” Surface & coatingTechnology (2011), pp.1-5.
Vijaua Kumar Bulasara, Harjyoti Thakuria, Ramgopaluppaluri,
Mihirkumarpurkait, “Effect of process parameters on electroless plating and nickel – ceramic composite membrane characteristics,” Desalination (2011)195203.
J. F. Silvain, J. L. Bobet, and J. M. Heintz, “Electroless deposition of capper anto alumina sub-micronic powders and sintering,” Composites: Part A 33 (2002) 1387 – 1390.
A. Grosjean, M. Rezazi, J. Jakadoum, and P. Bercot, “Hardness, friction and wear characteristics of nickel – SiCelectroless composite deposite,” Surface and coating Technology 137 (2001) 92-96.
Haijun Zhang, Xiangwei Wu, QualiJia, XiaolinJia, “preparation and microwave properties of Ni-Sic ultrafine powder by electroless plating,” Materials and Design 28 (2007) 1369-1373.
Soheila Faraji, AfidahAbelulRehim, “A study of electroless copper – phosphorus coatings with the addition of silicon carbide (SiC) and graphite (C) particles,” Surface & coating Technology (2011) 110.
W. Sha, X. Wa, and K.G. Keng, Electroless copper and nickel – phosphorus plating, processing, characterization and modeling, woodnead publishing limited, USA, 2011.
S. G. Sapate, A. Uttarwar, and R. C. Rathod, “Analyzing dry sliding wear behaviour of copper matrix composites reinforced with pre- coated sic particles,” Materials and Design 30 (2009) 376-386.
K. Dash, B. C. Ray, and D. chaira, “Synthesis and characterization of copper – alumina metal matrix composite by conventional and spark plasma sintering.” Journal of Alloys and compounds 516 (2012) 78-84.
Yongzhong Zhan, Guoding Zhang, “The effect of interfacial modifying on the mechanical and wear properties of Sic/ Cu composites,” Materials Letters 57 (2003) 4583-4591.
Wolfgang Riedel ,Electroless Nickel plating ,Finishing publications LTD. England ,1991.
R.L.Meek “Study of electroless Cu plating.” J. Electrochem. Soc.,pp.19781981, November 1975


پاسخی بگذارید