. ! l ( 1 H 1 %1
! () () 2+ G !R *
F’ f C*- 2 7;!(% 9 E . B 1 L)
2 .7+ 8 9() Reflex #V Material Studio-V6 ( ” (a) 2>?+ ( ” 2 + F’ f % C* F ! . – T%1!. .7+ G (u) $ – !% & @ !
< !H T_ 87+ 2% m ’ # ” ? 34″ 5
Z !- O ( ; &% ’ 8 !
[7 ( ! E J ]! Z Q ?+ #E J
8 9() ! !%>% F % 1
% E J ; 2- D .[1]7
2’ ^ (Li0.5Fe2.5O4) O ( ; &% ’ 2 E J %
.[2]7 % !?X &% ’ % E J ]! 7!+ [3] Mn :7 K _ % 1 %1 *+ ! – .
2 [8] Zn [7] Cd [6] Co [5] Cr [4] Cu
% 1 .7 87+ ) DK $” D% 2 )
7 !. 2- &) 2 %F O- = Zn K _
.[9 -11] 7KV !?X O ( ; &% ’ E J ]!
I 7(. d’ ! . – T%1!. @.
Q!^! L) ( ) % &% ’ I 7 ( % * + ]! 2 _!. .&) 8 ! # $” < ? – . % (… %)2 * E J 7 ) >%F ’ I 7 (- I 7 (. > I J+ 2 2(
.[12] &) ! . –
&; B eZ!*@ f E J &% ’ ; [13]7 7 ;!. 7 % ’ )G ; 2 7 _
2 F% !” 2 X. 7_ &% 7 B %
$% ; 2 ( ! < g .[14]7 ! 7
7 1 ! 1 @ % 2- ’ 2
I ) 2(’ DK $” 2_!. ! ! ! ! < g! 7 ;!. 8 ( % Bh.
! F( ) R 7%7_ B .[15]&) 87+ f W
.&) 2(’ % [email protected])!. &% 7 % 2? S (
B Q! 1 >% (GNP) < ( – 7 % ’ X_!. % + %F 2- &) ( ! 7 ;!.
! i 0 D* 7 %G ’ 8 ) <F XW. ? 1 :7 &% ’ Q! 7 ;!. B % 1 .[16] &)
Mg- [18] Mn-Zn [17] Mg-Zn [14] Ni-Zn
.&) 2(’ 8 9() ! & 0’! [19] Mn-Zn -O ( ; &% ’ 2- 7 K # $” !_ %
.&) 87K 7 ;!. B % 2 ! – .

Rwp @ 1 87+ 1 )2 ?+ @ B ” !D; .[20]7%G &)7 %1 2 1 G 70 2- 7+ 8 9()
∑w Ii ( 0 −Ic)2 1/2
606553101197

Rwp = i (2)

i
@ B ” !D; 2 o! B ” r – <7+ I0 2 B ” !D; 2 o! B ” r * – <7+ Ic ( ) 2 + .&) wi=1/I0 87+ 1 )2 ?+
Rwp %q” *(= @ ; DY 8 * 2 87+ %
Rwp @ M% ( 2 2_!. .&) 87 G 1I 7_
% [&) 2(’ 7H 10 . 7 ?% 0. 8 7 .7 – , _ F’ f _ 8 2 *(= l ? Q + u ( ” 70 2- &) (9
2-% m ’ 70 % .7+ 2(’ R 0/375 1 ) L) 7 I! ) 2+! ” I 7 (. & @ ! C%
!% & @ ! j @ 0/375 .&) 87+ U V( I! ) 2+! 2 &? <111> 7( $ u .(0/375 0/375 0 /375) < (V @% [&) 7
& @ ! 2- &) G @ 2 &) [email protected] 7
$- !% ( G 817 1 0() H 0/375 87+ 2(’ R IG87 % r% + 0/375 70 .
1 .s F !% Q @+ % !% .&) 2- $ – !% # 2 I 7 (. ; d’ i ) .7 W 2(’ I 7 (. d’ > 7( $ – I 0( 2 !% # 4>+
. ” u (” #%F’ 2- 87W <111
7 I! ) ; DY () 2 + –
B ” 8 1 ; DY % .&) 87 G F L)
:&) 87+ 2?) %1 2 C*- 2 W )
ρ=

8M3 (3)
Na
N _ 7= M 2>?+ ( ” a 2 % 2 2- &) G D K 8 ,% ^ 7+ G 7= ! * + I! ’ 7 8 L) 7 I! )
K 1I 7_ M% ( .&) $ – ! . – # O- ; DY O 2>?+ ( ” O 2- 7
.7 K &R S #%F’ [email protected] 7
– 2_!. 2(> % 2 ( % ; DY [email protected] 7 2 _!. 1 8 9() F () 7 %G E J (K .&’
2?) (VSM) #@. 2!* M )#E J M% (
.7%

89) ! :
)( *5 :4+ (SEM) K (>; n!>) > %! . 1 >+
Li0.5Zn0.4Fe2.1O4 , – . 2 o! 7 ;!. !”
< !H 2 < g !+ 87% 2- 2! * .7 K
V V. 1 ! * 2- &) 87+ W% &+ 2 ! &) % 1 ,?) 2 87+ W% V V. .&) ’ &) (9 .&) 87+ 1G ( # – 2 & %’ 7 ;!. B % 2- D% DK $” 2-
(>; n!>) > %. 1 8 9() 7 8 >
2 1 2 ! – % 1 C% 2- 7 8 K FESEM
7 87+ >K. ( ! i 0 . g D()! ” O
.[19]

)( * -)7 )( * :6
87+ 7 ;!. !” >% !. ” B ” !D; 2 >+
2- 7 K 87 G &)7 B ” !D; .7 K ; 2! p 7 L) 1 ’ C. ( )
.&) 2(’ % >+ VK.
C*- 2 () 2+ G &)7 !R *
I7 1 8 9() 7( 7;!(% 9 E . B F’ f & ! . – T%1!. X K “
1 ) 2 ?+ B ” !D; Material Studio-V5 [email protected] 2 87+ 2( ) (CIF % ’) 87+ B ” !D; 87+ 1 ) 2 ?+ B ” !D; l ?
! 817 8 * 2 u a () (” @
” !D; l ? D!DY 1 2 !* .7+ G
.&) 87 G 3 >+ 87+ 1 ) 2 ?+ 87+ 87 K 87 K !D; ! l ? >+ 2 2_!. 2 + Z %q” *(= D 2- !+ l ? ! *- < d !R * .&) ( ) ? () % &) 87 G 4I 7_ 2- 2>?+ (“
7 % . 2> ?+ (” %1 >% F ; 2
.7 –

9$ #, . /0 )12 #$ % & $ :8
% *. m ’ # ” 1 ! . – T%1!. G !R * I 7 (- I 7 (. d’ !%
2 % *. !% ? % .&) 87+ 8 9()
2 % *. O ( ; !% I 7(. >
F G !% .7 I 7 (- >
T%1!. m ’ # ” % i ) . !+ O0. >
:[21]7%G %1 < !H 2 ! . –
(Znx2+Fe13−+x A) [Li0.5+ Fe1.53+]BO42−
-O ( ; &% ’ !! , – . ! . – T%1!.
.&) 87 G 5 I 7_
T%1!. D !DY ty. & . &% ’ #E J !w. i ) .&) G L) ( ) ! . –
7 %G 1 L) () #E J (Neel’s theory)
E J (K E J # >*
% ..[22]7%G &)7 I 7 (- I 7 (. > >% [email protected] < !H 2 2- 7 %G E J (K
2 (µB=Bohr magneton) E J (K
2 1 !+ &% ’ % * + , – . 7 C% . 2?) %1
nBN( )x =MB( )x −MA( )x (16)
(K >% [email protected] &) MB MA 2-
I 7(. I 7 (- d’ , . . 2 E J
i ) .&) &% ’ % * + , – . 7 C% 1 2
I 7(. > E J (K H
O &X_ jh D% C% <1! 2 I 7 ( E J (K 2-% 2 2_!. .[22]7
O ( ; !% 5 µB Fe3+ !%
, – . nBN( )x 70 &) 9H
: &)
nBN ( )x = 51.5[ − (1−x)]µB (17)
: &) (µB) E J (K >% 2-
R( 17 2 2 2_!. .9/27×10-24Am2
D O 2>?+ (” O &R S #%F’ 2-
D #%F’ t . 2- &) 2(’ % #%F’ _ 7=
.&) 8 ! .# _ 7= @ 2 + *. u a ( ” C*- 2
() !% 2 H ’ YO L) ()
2 &) 87+ uVK 5 >+ 2- L) ; ( % –
.[12] &) 2?) 12 . 4 r C*-
2% 1 3 I 7_ !% 2H ’ 2 I 7_
.&) 87 G ! ! , – . 7! “
260605-10424

b = ( /4) 2a (4) c = ( /8) 11a (5) d = ( /4) 3a (6) e = (3 /8) 3a (7) f = ( / 4) 6a (8) p = a(5/8−u) (9) q = a 3(u −1/ 4) (10) r = a 11(u −1/ 4) (11) s = a 3(u /3+1/8) (12)
Q @+ !. u (” 2>?+ (” 70 (+
F (rB) I 7 (- d’ Q @+ (rA) I 7(. d’
:[12] – G %1 r C*- 2
(13)
431297-30853

rA =a 3(u−

(14)
rB =a u3 2 − 2.75u+

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

64430.5 −Ro
( ! v 0/14$v- !v% Q @+ < ?) *.
I 7v(. dv’ Q @v+ .&v) 87v+ 2v(’ R
.&) 87 G 3I 7_ I 7 ( @ 2 + 1 () X’ 3 2 I 7_ . % 0 % () 2 &) 87 G -O ( ; &% ’ 2 !w. i ) x&) C% F & @ 2 7 2Y I 7 (- I 7 (. d’ Q @+ 2>?+ ( ”
.[12]&) 87+ 2% %1 < !H 2
36119070727

1200914-19188

th 8 (rA +R0)+ 3(rB +R0) (15) a =
3 3
&)7 15 2 1 2- 2> ?+ (” 70 2 % 0
1 O 0( 2! 2 2- 2>?+ (” 7%G
! G !. 87 G &)7 B ” !D;
% 2 % 0 .&+ @ (” ? () .7 W 7 %G E J (K # – 2 &) B A > E J (K 2- % +
2?) 16 2 I7 7 ( D% C% 7(
r% + % .& &) 7 %G E J (K
_!. (Yafet-Kittel model) ( –&’ % I7
? .[23] !+ 8 9() 7 %G #E J 70 }F_ 1 B > E J (K ( – -&’ % !w.
70 2- 87+ >K. B2 B1 E J (K
7 %G #E J () αY-K 2% 1 2(+ >%
@ 2 ( – -&’ % 2% 1 #%F’ .(7 >+) 1 ) #E J 2- % + .&) A-B # >* { @d. (K 2 7 – & @?. ( –&’ % I7 1
B A > E J (K 7 %G E J
: [23]7%G &)7 %1 2 1
nB =MB( )x cosαY K− −MA( )x (19)
.&) 87+ 817 E J (K nB 2- ! . – T%1!. m ’ # ” 18 2 1 nB 2?) !_ % . – 817 ( –&’ % 2% 1 !.
>* 2- 1 8 ” ; 2 2- 7) R 2
% 0 7+ 8 ~ Q ?+ #E J 8 17 &)
2 7+ ? & @ 7 Y 87+ G 2 % 1
.7+ R ’ H 2; 0 % G *- B F 1 ; *

#;
2) Li0.5ZnxFe2.5-xO4 1 ’ C. ()! &% ’
% A ! 817 ( 0/5 . 0 1 x ! ! % 0 1 F( ) B 2 & 0’! ( ! 59 . 29 8 7 B 1 8 9() .7% 2 X. < ( – ( 2>?+ ( ” B ” !D; 7;!(% 9 E . ( ” *. $ – 2>?+ & @ ! ( “
!w. 2>?+ ( ” % 0 2 % 0 .7+ G @ & @ ( ” G 2- K . ?)
.&) 2(’ < !H ;!?
87+ 2% 2 ^ ’ ? 2- ! . – T%1!.
I 7(. d’ ! . – % *. !
! 2 &’ < !H I 7 (- d’ O ( ; ! . 8 7 . I7 1 E J (K & @?. #%F’ 7 %G E J (K &R S #%F’
f 2 87%7″ t 2- !+ 87% 2 7 %
. * 87 K *= 7 % L ) 7+ M-

# – $ #, . /0 )12 :
@ E J (K 817 !R *
#@. 2!* M ) #E J B 1 7 ;!. &% ’
>% [email protected] ? E J (K .7+ 8 9() C*- 2 % * + , – . 7 E J (K
:&) 2?) Q ?+ #E J 1 18 2
nB =


دیدگاهتان را بنویسید