@ c+ 2 *A ?& 6- 2 )G
Gc c @ + G – ] AX ” B # * )? cJ *c cR 6- d + O # $ 3 ,#
mncS c cc[ % ) ?- ?X d ,S c ! # F *A ?& 6- 2 *’ KF J @+
.[5 6] 3 [# 3E X
.?c BEc c 6c- 2 )Cc# ’ KF cJ Q c ) c 6c- 2 c c q & V 7 3& Ek c 1869 ] c# $ c c Uc ! AJ c .3 ! sA[ 1_ d *<k-
! cAJ c *’ t @ [%4 ) A # ” B #
2 ??-* O e Q BE ? # U
.[4] H +BE ’ 3 9 2
GcckAk 7 cc# BEcc cc6cc- 2 c @ c + c6- 2 E + ?’ E *!KF
.[5] ?’ * ^ U *!?’&E1 )m 7 # ) c+ BEc @ A,5 ] O “?- G :9 * e $ uncJ @ ?c4 ” c c 2KcA %# 4 ? 2
Gc S Qc ’5 ) L . 3&E $ c IA c c Cc# ’ “?’&Ec1 c 2 Qc # D c c s 5 T 7 G K ” + G,5 , A2 v cB *c- )IA c *! 7 A # ? 2 ]K’
.[7] -* U 6- 2 # # w E+ 6c- 2 c KcA %c# ?c- G ?c& ) cF # v cB Gc *c: K ?c# Qc )*?c- G S BE

1 -Ross
EDX c Kc^L (SEM) *9 *: ; :# :
.?- d L Cam Scan MV2300 ]?
Kc Uc BE * ^ 6- 2 3 ky !” ? surfix ®pro]? 6- 2 U M’#3 ky A #
.3 ! d L , Phynix * P,+ 37 #
)” F c# c A c# 3 ky !” ? ” ?X c .3# : ±0/1 34 * A 0-100 c , %c# @ cB c% ” 3 kcy )c[ % * c^ 3 ky ’5 F “?- !” ?
.?- K!

12 .34 56 78 $) *
B 12 C0D d L )ASTM B117 ? # _ # 3 6 K (’, , ) d L 6 2 .?-
J 120 )6- 2 unJ @ ?4 *!7
* S @ A,5 4 45 @? !* # *A ,: @ A,5 ) *2 P# ?’ ! 4 e 4 Q @? , O e
3 ! d L ( X ) 885 kg/m3 * F1 J 120 .? 6 K 6- 2 s 5 T 7 , * S @ A,5 J K !* # d L ! ! “?- * 6- 2 @ A,5 C# ’ u k (’, ) #K 2
* R BS T 7 $ * 3# 3^J *S
.?- [ )6- 2

C+ E F2 C0D
D% %# *, #K2
)%3/5 NaCl ] AX _ , D *A 100
” F # ” B # @ # ! d L BEHPAJOOH @ # !/@ # E 2 ? 2 2 , ) d L (’, .3 ! +v ] AX 4 20 @? G E 2 #
(OCP) ? G E 2 ) X “?cJ )ISO S501-1 ? c# _ c# cc+ !
.[17] ?- [ 1/2 A Sa 2 %# K , c )*c- 2 c# 2 , %# + 3# *’ B!
@ v c&e c! *, # _ ” 9 Q,+ c! A # ??- K , “? *4 A #
* c,5 Uc 6c- 2 *!?’&Ec1 ) %# &e
*c- 2# g %# ) F # .?’ * 4 3X cz ’1 ) c’ .?’ Ec *! 7 ?[ E ] [ )”?c4 3c O c { [ @? g %#
” c%c# c @ A,5 ? B )?F
*c6- 2 @ A,5 AZ ? 2 .[4] -* “
.- d L U ] ,5
) %cc# cc#” cc @ cc A,5 ?cc[ ccAS
70c %10 NaOH ] AX , ** 1
.3 ! d L 4 10 @? ) !* # J c “?c- ” 9c E- % u # , )3 ^ c c c# ] cAX A c# c 4 3 @? c .??c- Kc , Q c# ” F # G7 X
QB # ? # S ] AX K , * -? #
] ?cJ “?c- +v *,LS 3&E Q A ? ? # *c # * # 2 !?J AS *O )2
2 .?- ” B # (“?- *- 2 # g %# ) c^ “?c- *9c+u & , K AS ! 5 K , *X%# ??- Q97 d ! c c , Pc# .?c 3#? ? E+ @ v *!
2 }ZnO c c d c! 10 Cc + BE ] AX Q
%85 H3PO4 *A 15 } %65 NaNO3 d !
Cc c G+ ? # )HNO3 * A 4/2
.??cc- ccO e cc 4 15 cc @?cc cc )8/4 21
+ # G+ ? # ?5 !” ? c .3 ! d L )”?- ” – [18-21] DJ !* # J 65 * 60 ?S K + BE d ,S
.

1 2 > ? @A 1 2 38 + $) * g %c# * c,5 c 6- 2 7 # E
A c# )*: : !! “?- #”
.&3/) GH I J K C0D
?P FN O d L s X
” F # )(EIS)1 *, -:
EG & model ]? @ # !/@ # E 2 ’ .?- ” B # parstate 2263 ) ? G E 2 3&E 10 mV * ,5 G E 2 # K A + 10 * K 0/01 + ” ?X d L )%3/5 NaCl ] AX power souit K d
” G AX Zview K d P# .?-
.?- ” B # C# ’ ] [ ? ?P

> .L 9MNO $) *
BP8 > Q [email protected] AS )3# 3# V + U d $ .?- ] ,5 , U #
@? , )U ] ,5 G&4 + 3# +v
*u !* # J 120 4 45
P# .??- ” @S )6- 2 unJ @ ?4 6 K
2 ] S 2 V + ? *A2 *E+2 # “?’’+3k# A G’BE G – *E+ 2 µm (DFT) Q97 3 ky )3# ? ’ * A2 9 6 K .?- ] ,5 %# )45±5 %# ] S 7 G:9 L 3A5 )3 ky
?- _ &X 3# :, ) + Q97 ] O U
I E # 2 K “?- u k U .? H ] S
7 ? U ,[ 3^J + *A2
] *A2 2 )*KJ U .-* ” B #
@# K *A2 Q A + *E+ ? –Q A +
)35±5 µm Q97 3 ky + 3# QB
.?- ] ,5 ,

( ?+&() > .LS
-? : V ” + U ) [ %
” 3k# ! U .?- ” B # (YS #)
T <k ? : 2

1- Electrochemical Impedance Spectroscopy
3 *A 0/5 6 35 # ? -? + 3^J
.??- “K2 3 *A ±250 ‘ ” ?X
: # G# Q *!7 * ,
Q 3S E *:,+ : ’5 2 . G (] 4/7) V &- KCl : )D * #
Q *X%# 3S E , DJ : ’5
.?- ” B # + : ’5 D * #
*!7 J * F1 &# X )
” B # (1 % ) (Stern Geary) ! – – %
.[22] ?-
(1)
βa ×β icorr =

c
2.3 (βa +βc )

.[7] ?- &# X 2 % K 6- 2 GkAk K
(2)
1423460-6272

Rp m,− ∆Ecorr/ βa
ϕ(%) = (

)×10×100
R
p
)?Z CES GkAk K φ K [
CES *’+ $ $ #K2 3 Rp,m
+BE ?[ , #K2 3 pR )I
-KA *! 7 G E 2 m 7 ∆Ecorr )I CES βa 3 CES )6- 2 ] ,5 2 6 2 2
$ q #K2 , ? G 7 C –
.3# V/decade CES *’+
# *!7 35 # )K 4 Q,+
.[22] ?- &# X 3 %
(3)
mpy = 0.0457 icorr (mA/ m2)

“?- L 3R BS ” !” ? )’1I
.[23] ?- ” B # 4 % )6- 2 ] ,5

icorr
(η%) = 1 − (

0) × 100 (4) icorr

3 B + 3 C&# )@ A,5 ! : d F’ ) %# ?S 37 ’: 3- *9- 2 )”? 3#? 6- 2
.?- G :9 %# C# ’ *6- 2 @ ?4 ?4

( 5N% 12 .34 56 78 $) *
B 12 C0D
“?- +BE , R 3 [y )2 G: 2 ) E 3^J 6- 2 ? 2KA ” ,
)Q, 6- 2 (BX 5 @? !4
+ *, )? 9 *# .?* 9
@? )? I+ K A 7 # *9- 2
J ? (BX G7 6 ?? *4 *! 7 U K 4 @$ <X U
*X%# )BE A 3- [ + “?- K! .[24] ?’’+*, ^ e F ’ ^ BE 6- 2 A ” ? 6 + )’ e unJ @ ?4 ) * 7 Q 6 K )L 37 ’: unJ ?’+* ? 2 6 K 6- 2 A # s 5 3 Z 7 )6- 2 %# * , e K “?- *- 2,1 # , .?* D
6- 2 ] ,5 2 %# ?S 6 G
G %# * Z . m Z , %# ) BE @ A,5 *- * Z BE 3- A fS e 37 ’: unJ D + 3# *- 2,1 #
3 6 + L’ ) L -* %#
*!7 3^J ?[ E : 6 K *!7
.-* ,

C+ E F2 C0D
, ! d L #K2 M
* R BS T 7 [ 3^J )%3/5 NaCl ] AX
M )’1I .? “?- ” 9 3 G:- )
“?- ” 4 ] ?J q @ &# X
.3#
” ? 6 + + 3B! * )M J
%# #” 6 2 L )Zn BE A
6- 2 GkAk 6 + C&# )*- 2# @ A,5 A # 3# “?- *A & U ’5 )? ?
] ,5 , )1 ] ?J J – +
.?-

> .L 9MNO C 0D @ +._ + U *!?’&E1 ) [ %
Q97 3 ky *U ,5 + ?- ” B #
) . + I+ : 125
? # _ # *B + @ Z U *!?’&E1
4 * 5 0 _ ASTM D 3359
T <k CE1 d L .?*
] ? 99 G#2 d + 9 _ ES
.[4] ?- ” B # )3#
2 , )K *!?’&E1 d L 6 2
240 @? )* ^ U ] ,5 7 3-n! !* # J 45 % u G7 35 #
_ # )U *!?’&E1 K P# “?- O e
)Q97 *!?’&E1 3 B + *# “?- +v
.[4] ?- [
” ! U *!?’&E1 + 3# *’ B!
M 3 ! d L , ?5 # I+3 # ) ,
.?- K! *!?’&E1 ?’&O F @ Z

M X
BE 6- 2 7 # [ % * ,5 BE $ 7 # @ Y 1 G:- A # “?- #” *’ + $ g %#
*- 2# *- 2,1 # )*” &’# !! *: :
.?* 9
%# #] [ + 3B! * )< J
] [ K+ 6 K G )*- 2# @ A,5
K 6- 2 G :9 C&# ) * J * S E $ * 6- 2 @ ?4 I+
” &’# * ” &’# @ A,5 # %# 372 + ?-
6 )G ) ! d L 180 ” , “+ GZ S * R BS ” ,+ )3 ky GkAk
.?’+* ? CA% )3#

.&3/) GH IJ KC0D
?P *- 3E: ,
+ ! , .3# “?- ” 9 4 G:- , )6- 2 ] ,5 2 6 2 d ! ) -* “? 9 )’ .3# “?- G :9 * 7 ” # AS Q ^’ ” : Y 6- 2 ] ,5 $ *! 7 dK :
+ 3# 6 K *, -: 2
.3# “?- *6- 2 , KA e 3 3A5
3E: d ! G:- J ) [ %
” # ] [ ? )[8 ) 28 )30 31] !! D ’
3^J Zview K d # )(5G:-) Rs(CPE[RP])
2KA ?P * L ” . &%
)^’9 2 ? .?- *’ 6 2 BE 6- 2

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

<k9 I^ *: + ! (
! $ )*, -: I E # 9 G<
)*!7 ?’ + J 3# *: :
O X : 9 G< G AX “?,5
Q A # $ )’ )-* d L
$ 3R 3R 3# “?- # & *9 XBZ D4 + !
) 7 Q : . -* ” q & )3# N k Y + *’[ ? .3# 7 m O X
Y ! $ Q: 3 Y CJ ) X
Q I E # ) F # . -* 3 R ( K ( ] 3 ) *! 7 3
Rp ’5 ] [ ? + 3# “?- ! “?9 &J 3 K Rs ) ’1I .3# “? DJ : ! 4 GX + 3# 3 :
.3# E +
)N^9 + 4 ^’9 2 ] [ ? J
. 3#? *, -: 2 *
G + 3# “?- K! ) F # * 7 ’: D )*X%# *’F, *2 :# : K + G )’ . J J ” – CA% K [25-27] .-*
-* GkAk 6 + C&# ) A ” ? 6 + + “?-
.?’+* ? CA% AZ S M
GkAk 6 + + -* “? 9 )’1I
3 ? * &^ *! 7 3 )6- 2 3&E #K 2 3 I E 3&E *! 7 ) ’ .[28] *! 7 J * F1 :5 ” – K D ’ ? * 9 M z ’1 “?- G :9 BE 6- 2 ? % )”?-
6- 2 6 K ? J *!7 3
.[21] 3E *!7 3 [
G :9 6- 2 + G Z )’
44 ?S ) “?- *- 2,1 # , “? * ,5 6- 2 3&E )(D d ! d ! 23/25 ?S ) “?- *- 2# , d ! 38 ?S ) “?- * ” &’# (D T 7 + 3 ! L *, )3# $ )(D
+ *! 7 3R BS J ) ^ * R BS )6- 2 * 7 ’: ?’’+* BE 6- 2 )’ .[4 24] *F E 6- 2 * F1 3 ky + “?- *- 2 # , AZ S 6- 2 * # d ! 2/094 ) )3# * F1 $ g %# * ,5 6- 2 E (D
* # d ! 1/874 * F1 ) “?- * ” &’# *- 2 ,1 # g %# * ,5 6- 2 ( D
)(D * # d ! 1/718 E ) “?-
.[17] 3# * R BS T 7 $
BE 6- 2 )F #
: )$ 3 ky 6- 2
.[29] ?’ E 6- 2 # # K ] O *- *99+ 6’ fS ) L + :
L’ )[30] ? -* R 6- 2 $ 3 ky
? -* * R BS 6 +
E G :9 C&# )6- 2 J GkAk
31] ? -* “?7 X 2KA q & 4
* ,5 6- 2 + q & K AZ S M .[8
?Z 6 )”?- *- 2 ,1 # %# “?- L $ 3 )6- 2 GkAk 6 + .? * 6 K )Ci 6 + K, )Ri ) %#
6 + ” , $ %# ] 6 + ) F
$ G :9 L )*!7 ?[ E ] [ sO ’
.?* H )2 GkAk I+ BE
%# “?- G :9 I+ BE $ )’
$ )*- 2# @ A,5 A # “?- #] [
M ? M + 9 * R BS T 7 # .3# #K 2 Q, 6- 2 GZ S
+ *,^ G 5 *: )”?- K! ) F
?[ )? n!* BE 6- 2 3 ky
5 ] ?J “?- M .[35] 3# BE A
) %# 6 + L n 6 K )K
?[ 6 K BE A ” ? 6 + G
.?’+* ? $ CA% + ?* 9 )

> .L 9MNO X & $) *
* ,5 Q97 U 6- 2 3 ky .3# “?- ” 6 ] ?J )( U + # )
] ,5 2 , Q *y 5 D% < )’1I
) *A2 * ^ U $ *E+ 2 # $ )6- 2
$ ) < .3# “?- ” 9 6 G:- .3# “? 9 G 4 *’- * ,5 U 6- 2 )(7 ] ?J) U *!?’&E1 M J
G )”?- * ” &’# 2KA + 3B! *
3 B + )I+ ?’A * E2 m Z %# Q fS ? ) & .3E C# ’ U *!?’&E1 U 3 ky )* ,5 U V + + J K :
U *!?’&E1 %# K ,
*A,5 + 9 *# ) F # .? n!*
C&# ) %# 6 K G *- 2,1 # ?’
3 B + ) L “?- U $ ? # C # G )3 S .3 ]K’ U *!?’&E1 R U 1 ?- * Y 2 3# 2 C 5 ) %# A # *X%# 37 2 @ A,5 d L )?-

e , G:- + 3# ] Y 2 3# 2 3 9 * S -1 .-* G :9 U %# 37 ’:
. &% 3^J )3# (S G 4 [ % %#
<’5 Q )* L ” ? *R 3,E4 ^
+ -* ” B # 7 J ] [ ? 3
.3# 3 Q 7 7 Q *& +
* R ] “? 7 m X G 5 ! ) 0/9 n ? 5 3 S ” ! )I ’+ { n
,AE )?- 37 ’: @?- %# ! 3# 1 .[7 34] ? 7 Q1 + n ?
n =R %#/*[4 %# (5)

” B # 3 <’5 ?P )*% – ’1
:[22) 25 35] -* &# X 6 %

1 (6)
Z CPE =

n Υ0 ( jω)
G E )n () Υ0 )$ %
3# ?P :5 , K .?’ E +
608092206928

i
n
i
R

i

n

i


دیدگاهتان را بنویسید