1- responsibility
حعبظ ی حع ار وع ج ث ٍ مبزَ با 2O2 ،CO ي 2N ویس زمبيػ ؼد

نتایج وٍ بحث مؽگف يبثی مًاد
ؼننک 2 ي 3 ثنن ترتٍیننت وؽننبن دَ ىنندٌ ا بینن 2FTIR مرثنننننًپ ثنٍنننن پلیمنننننرPEDOT:PSS ي وبو بملاًزينننٍنننن 2PEDOT:PSS/(0.5wt%)SnO منًی ثبؼند ثنب اظ ت بدٌ از نرؾKBr ، در مح ديدٌ ا
2-cm5111-611 فج ؼدٌ اود
در َنننر دي بیننن ثبوننندَبا مؽنننب دٌ ؼننندٌ درنر نننبوطََنننباٍ تلريجنننی 2-cm 2754، 2491، 2299، 944 مرثننًپ ثنن پی ونندََباPEDOT:PSS َعننتىد
[24]
پی با مؽ بَ دٌ ؼ دٌ در نر بٍوطَ با 2-cm 726، 781 وَیننس از ؼننبخؿَننبا ؼننجک 2SnO مننی-ثبؼىد [25]
اوتلن بل مؽن بَ دٌ ؼن دٌ در ثرخن ی نر ن بوطََن ب حبـنن ثننرَ ننٍىػ PEDOT:PSS ي 2SnO اظنن یرا ننٍ در وتیجن اينه ثنرَ نىػ، داوعنیتداوعنیتٍ ا کتريونی
اب رار ثبو دَبا ؼ یمیبيی ت یینر م ی ى د ي اي ه ام ر مىجر ثثٍ جبثن ٍجنبيی نر نبوط مرثنًپ ثنثنٍ َنر ثبوند منی-ؼ د
تفنننًير 3AFM مرثنننًپ ثنننثنننٍPEDOT:PSS ي
وبو بملاًزيننننننن 2PEDOT:PSS/(0.5wt%)SnO درً ؼک 4 وؽبن دادٌ ؼدٌ اظ
ملنندار ريؽننريؽننٍ ا میننبوایه مرثعننبع 4 (rms) زثننرا ظننننة از nm35/2 در PEDOT:PSS ثننننثننننٍ m61/2 در وبووبوً بملاًزينننن (%PEDOT:PSS/ (0.5wt
2SnO انسايػ يبنتيبنتٍ اظ
ثننب ت جنن ثننثننٍ تمبينن وننبووننبوً راع ا عننید لنن ثننثننٍ
بََػ او رشٍا ظ ةحی ي خًؼ اا ؼ دن[23]، ح ًر وُ نب در ينن وننبز ننبملاًزيتیٍ، ثبعننق انننسايػ ملنندارريؽنن ا میننبوایه مرثعننبع زثننرا ظننة مننیؼننًد ثننب

Fourier transform infrared spectroscopy
Atomic force microscope
Root mean square
ت ج ثن اننسايػ زٍثنرا ظنة منیتنًان وتیجنٍوتیجنٍ مرننٍ، ظننةٍ منن ؤفر ينن ا ننبملاًزيتی وعننج ثنن ينن ا پلیمرا ثیػتر اظ
ؼ ک 5 مرث ًپ ث ٍ بی َ با ث ٍ دظ م دٌ از ونن ب یس 5XPS ومًونن ٍا PEDOT:PSS خنن ب ؿ ي 2PEDOT:PSS/(1wt%)SnO اظننننننننننننننننن PEDOT ي PSS َننر دي داراا ينن اتنن مننًمرد درياح د ظ بزودٌ ا تکرارپ وٍير خ ًد َع تىد ث ديه ترتی ت او رشا پیًو د م ًمرد ث ـ ًرع دي پی مج سا وم بيػ دادٌ ؼ دٌ اظ پی ثنب او رشا ث یػتنر مرثنًپ ث ٍ PSS ي پی ث ب او رشا مت ر مرث ًپ ث ٍ PEDOT در يننيننٍا PEDOT:PSS اظنن ؼننک 5I(a)( در ايننه ؼنننک جبثننن ٍجنننبٍيی پیننن S(2p) در PEDOT اٍز eV45/276 ثنننننن eV276ي از eV2:/275 ثنننننن eV:/274 مؽنبَ دٌ مننیؼنًد [26] د ینن ايج بد ايننهجبث ٍج بيی، تؽ کی وی ريا ا کترياظ تبتی PEDOT ي ونننبو راع 2SnO ي ت یینننر مٍحنننیا ؼنننیمیبيیS در زوجینرًٌ ا پلنیٍ تینًنه اظن ، ن ثبعنق منیؼنًد او رشاپیًود S(2p) ث ملدار مترا جبث جب ؼًد [27] ثننننراا O(1s) دي پینننن در اوننننرشا پیًونننندeV7/643 ي در eV7/644 مؽننب دٌ مننی ؼننًد نن ثننترتی ت مرث ًپ ث ٍ ظ ً ًوی PSS( ي حلل اٍ تیٍ ًنهٍ َعننتىد ؼننک 5II(a)( در ؼننک 5II(b)( ثنن خننًثی مؽ گؿ اظ ٍ ثع د از يارد ؼ دن و بو راعٍ 2SnO در ظن بختبر PEDOT:PSS، ين جن سًء ثن بین O(1s) ا بنبنٍ ؼ دٌ اظ پی بََر ؼ دٌ در او رشا پیًونند eV:/641 مننیتًاونند ومبيننبوار -O يننب ومبيننبوار3-O ثبؼد [28]

ملدار حعبظی ي ثثٍمسيىی
ثنننراا ث جنننًد خنننًاؾ حعننٍنارا، پلیمنننر ثنننبدرـنندََبا مت ننبيتی از َننر دي وم ونن وننبووننبوً راع 2SnO مگلًپ ؼد
َم بنم و در ؼ ک 6 مؽ بَ دٌ م یؼ ًد در پلیمنر ديح ؼندٌٍ ثنٍ يظ یل ونبونبوً راع 2SnO، ثُُتننريه حعبظن ی ثن ٍ من بز را در مین بن وبووبوً بملاًزين َن با

4- X-ray photoelectron spectroscopy
ظنننبختٍ ؼننندٌ از وم ونننومًونننٍ ا ؼنننمبرٌ 2، وبو بملاًزيننن 2PEDOT:PSS/(0.4wt%)SnO ي در مًٍیننننننننننبن وبووبوً بملاًزينن َننبا ظننبختظننبختٍ ؼنندٌ از وم ونن ا ؼننمبرٌ 3،
وبووبوً بملاًزيننننننن 2PEDOT:PSS/(0.6wt%)SnO دارد
َمبنم ومًوٍ ننٍ مؽنب دٌ منیؼنًد، اثتندا ثنب اننسايػدرـننن د جرمننن ی وننن بو راع 2SnO درين پلیمننن ر پبظ گاًيی حع ار ان سايػً يبنت ٍ ي ظ لاط ث ب ان سايػ درـ د يزو ی اي ه و بوبوً راع مل دار پبظ گاًيی بَػ م یيبث د، ٍ اي ه پدي دٌ م یتًاو د وبؼ ی از ظ بزمبن-يبنت ت ريه ظ بخٍتبر وٍع ج ث ظ بير وبو بملاًزي ب ثبؼ د َم بنمًو در ثگ ػٍَ با ثع د تتً ی دَادٌ خ اََد ؼند، ظنبز ي نبر اينه ونًا بملاًزين ثنر مجىنباٍتؽً کی پیًو دمبٌ با p-n م یثبؼ د ث یه ویمَ بدا ا ع یدا و ًا n ي ویم َ بدا پلیمٍ را و ًا p ثر راٍر م یؼ ًد ان سايػ غلد و بو راع ا ع یدٍا در زمیى پلیم ر بدا م ی تًاو د در تؽً کی ثُیى اي ه پی وندمبٌ ب خلَ ايج بد ىند ثى بثرايه، ان سايػ درـ د يزوننی اينَنَه وننبووننبوً راع ثبعننق ننبَػ ملنندار پبظننگاًيی میؼًد
ث ب اظ ت بدٌ از ؼ ک 7 م یت ًان زم بن پبظ گاًيی حعنننننننارَباPEDOT:PSS ي وبووبوً بملاًزيننننننن 1(#)2PEDOT:PSS/(0.4wt%)SnO ت ینننننننننتُینننننننننٍ
ؼننننندٌ از وم ونننننومًونننننٍ ا ؼنننننمبرٌ 2( ي وبووبوً بملاًزيننننن 2(#)2PEDOT:PSS/(0.6wt%)SnO ت ینننننننننتُینننننننننٍ ؼ دٌ از ومًو ٍاٍ ؼ مبرٌ 3( را ث ب يک ديار ملبيع رد َم بنمًو ملاحد ٍ م یؼ ًد ع لايٌ ث ر انٍ سايػ

ملن دار پبظن گاًيی ثن ٍ من بز در وبووبوً بملاًزين َن با 1(#)2PEDOT:PSS/(0.4wt%)SnO ي 2(#)2PEDOT:PSS/(0.6wt%)SnO وعننننننننج ثنن پلیمننر خننب ؿPEDOT:PSS ، زمننبن پبظننگاًيی ي زٍمبن ثبزيبثی ویس ث جًد يبنتيبنتٍ اظ
ت یین راع در ن گبم ين ا ون بو ن بملاًزيتی 2PEDOT:PSS/SnO ثنننر رياٍ ملبيمنننً اثتٍننندايیايننه ي ٍ تسفیرمنوار خ اَ ند ثنًد، در ح ب ی تننسفیر و بییسا ث ر ريا وت بيد زم بيػ خ اَ د داؼ [29]، ي از وجنب در اي ه پ صيَػ ت یی راع وع جی ملبيم 6:
حعنار منًرد ودنر اظن ، از اينه منًرد ـنررودنر م ی -ؼًد
در ؼنننننک 8 پبظنننننگاًيی ثنننننثنننننٍ منننننبزCO حعننننننن ارََباPEDOT:PSS وبووبوً بملاًزيننننننن 1(#)2PEDOT:PSS/(0.4wt%)SnO ي2(#)2PEDOT:PSS/(0.6wt%)SnO وعنننننننج ث ٍ ت یی راع دم ب وؽ بن دادٌ ؼ دٌ اظ دم با براثُ یٍى ثنراا اينه حعنارَب، َمنبن دمنبا اتٍنب منیثبؼند اي ه خفًـ ی از مساي با اي ه دظ ت از حع ارَبثؽمبر میريد علايٌ ثر اينه، اينه امنر منیتًاوند تسيینٍداثنننر ظنننبز ي نننبر پیؽنننىُُبدا ثنننراا اينننه دظنننت از بملاًزي َبا زمیى پلیمرا ثبؼد
ؼ ک 9 وؽ بنٍ دََى دٌ ا پبظ گاًيی پلیم ر ویم ٍ-
بدا م ًرد ود ر ي وبو بملاًزي ن در ثراث ر ربًث مَننیثبؼنند م کنن ًلََننًبا H2O مننیتًاوىنند ثننب ايجننبدپیًوننندَبا َیننندريشوی ثنننب پلیمنننرPEDOT:PSS ثرَ ىػ ىىند اينه م کنًلَنب منیتًاوىند ثن عٍىنًانٍپلننی میننبن دي زوجیننرٌ ا ننرار ثایرونند ثننب ت جٍنن ثننوم دارََننبا وؽننبن دادٌ ؼنندٌ مننی تننًان وتیجنن مرننن ربًثنن تننس فیر متننرا ثننر حعننارٍََبا وبو ننٍبملا زيتی 2PEDOT:PSS/SnO وعننج ثنن حعننًار پلیمًننراPEDOT:PSS دارد از وجنن ب نن ٍ در پلیمنننر ديحؼنندٌ م عینن َنٍنبا متننرا ثننراا تؽننکی پیًونندَیدريشویً ثن يظنیل م کنًلَ َنبا ة يجنًد دارد ي اينه م کننًلٍَننب پی ونندََبًا متننرا ثننب پلیمننر ديٍح ؼنندٌوعًج ث پلیمر خب ؿ ايجنبد منی ىىند ینرا ن مکنبن-َننبا مىبظننت ثننراا ثننرَ ننىػٍ م کننًلَ َننبا ة ي زوجیننرٌ پلیمننرا، ننجلاب ثنن يظننیل ونًنبووننبوً راع ا عننیدا
اؼ بل ؼ دٌ او د بث ر اظ ان سايػ ربًث ثبع قٍ ان سايػ ملبيم حع ار م یؼٍ ًد، در ح ب ی م اجمًاجٍ ؼندن ثنب منبزCO ثبعنق نبََػ ملبيمن پلیمنٍرمیؼ د
در ؼ ک : حعبظ ی ث مبزَبا مًج ًد در ًا
ثنننننننن راا حعنننننننن ارََبا وبووبوً نننننننن بملاًزَيتی 1(#)2PEDOT:PSS/(0.4wt%)SnO ي 2(#)2PEDOT:PSS/(0.6wt%)SnO ي
ملبيعننملبيعننٍا ن ثننب پبظننگاًيی ثننثننٍ مننبزCO ثننراا ايننهحعن ارَب رظن ؼن دٌ اظن PEDOT:PSS داراا ينن ظنبختبر ةجننی اظنن ٍ در نPEDOT جننسء موج ي PSSجسء مى نی اظن [24] ثٍندي ه ترتینت اينهپلیمننر پبظننگاًيی ثُُتننرا وعننج ثنن مبزََننبا ةجننیمبوى د CO دارد [29] ث ب تًج ٍ ث ؼ ک : پبظ گاًيی ايه حعارََب وعنج ثن منبزCO ثٍن مراتنت ثنیػتنر ازظن بير مبزََن با مًجن ًد در َن ًا اظن ي عمن لاب اين ه حعننارَب از ثنن مسيىننی بثنن جننجننً ی در اتمعنن رََبا خبوای ثراا مبز CO ثرخًردارود
پلیم ر رظنبوب-2SnO يکنی از مةل ًةتنريه م ًاد وبوًظ بختبرا ث راا بر يی حع ارا مبزَ ب اظ ی را ايه منبدٌ در دمنبا اتنب ت یینراع رظنبوبيی خنًثی از
خ ًد وؽ بن م یدَ د، یى یه داراا خ ًاؾٍ اپتیک ی و ًرا( ي ؼ یمیبيی خ ًثی اظ 2SnO ویم رظ بوبا وًا n، ين پی وندمبٌp-n ثنب پلیمررظنبوبا ونًاp منی -ظ بزد اي ه پیًو دمبٌ ي وبحی ا تگلی تؽ کٍی میدَدٍ مٍبزَنبا م ونبمًن ثبعنق ت ییٍنر پُُىنباٍ وبحین ا تگلینن ي در وتیجنن ت ییننر در رظننبوبيی پی ونندمبٌ مننی -ؼًد
َمننبنم وننمًوننٍ ننننٍ در ؼننک 21 وؽننبن دادٌ ؼنندٌ
اظ ، ي ت ی ننٍ و بوبوً بملاًزي دٍر مع رق م بزCO رار م یمی ردٍ ،EC- EF در مىةل ا n ان سايػ يبنت ٍ يٍ پُُى با وبحی ا تگلی ٍ بَػ م یيبث د ي اي ه مىج ر ث انسايػ رظبوبيی میؼ د [:2]

نتیجهگیری
وبووبوً بملاًزيننن 2PEDOT:PSS/SnO منننی-تًاو د ثعى ًان ي م بدٌ ا مىبظ ت وبوًظ بختبر جُ حع ارا م بز CO م ًرد اظ ت بدٌ رار می رد زي را در دمننبا اتننب ي در معننرق مننبز ت ییننراع محعًظننی درملبيم ا کتريکی ن ر میدََد
در مین بن وبووبوً بملاًزين َن با ظن بختبختٍ ؼن دٌ ثن ب درـنندَبا جرمننی مت ننبٍيع وننبو راع 2SnO، ثُُتننريه پبظنننگاًيی وعنننج ثننن منننبزًCO را وبووبوً بملاًزيننن 2PEDOT:PSS/(0.4wt%)SnO تُُینن ؼنن دٌ از ونننننبو راع 2SnO ثباوننننندازٌ ا متًظنننننا nm56( ي وبووبوً بملاًزيننننننن 2PEDOT:PSS/(0.6wt%)SnO ت یننتُیننٍ ؼنندٌ از وننبو راع 2SnO ثننب اونندازٌ ا متًظننا nm3( داؼ ع لايًٌ ث رايه ان سايػ غلد ونبو راعا عننیدا در ظننبختبر پلیمننر َننبدا مىجننر ثنن ننبَػ
تسفیر ربًث ثر بملاًزي حعار میؼًد

Refrences
G. Heiland, “Homogeneous Semiconducting”, Sensors and Actuators, Vol. 2, pp. 343-361, 1982.
M. K. Ram, O¨.Yavuz, V. Lahsangah and M. Aldissi, “CO gas sensing from ultrathin nano-composite conducting polymer film”, Sensors and Actuators B, Vol. 106, pp. 750-757, 2005
B. Bahrami, A. Khodadadi, M. Kazemeini and Y. Mortazavi, “Enhanced CO sensitivity and selectivity of gold nanoparticles-doped SnO2 sensor in presence of propane and methane”, Sensors and Actuators B, Vol. 133, pp. 352-356, 2008
H. Bai and G. Shi, “Gas Sensors Based on Conducting Polymers”,
Sensors, Vol. 7, pp. 267-307, 2007
D.F. Zhang, L.D. Sun, X. Gang and C.H. Yan, “Size-controllable onedimensional SnO2 nanocrystals: synthesis, growth”, Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 8, pp. 4874-4880, 2006
I. Jimenez, J. Arbiol, G. Dezanneau, A. Cornet and J.R. Morante,
“Crystalline structure, defects and gas sensor response to NO2 and H2S of tungsten trioxide nanopowders”, Sensors and Actuators B, Vol. 93, pp. 475-485, 2003
B. Baruwati, D.K. Kumar and S.V. Manorama, “Hydrothermal synthesis of highly crystalline ZnO nanoparticles: A competitive sensor for LPG and EtOH”, Sensors and Actuators B, Vol. 119, pp. 676-682, 2006
A.A. Athawale, S.V. Bhagwat and P.P. Katre, “Nanocomposite of Pd– polyaniline as a selective methanol sensor”, Sensors and Actuators B,
Vol. 114, pp. 263-267, 2006
X. Ma, G. Li, H.Z. Xu, M. Wang and H.Z. Chen, “Preparation of polythiophene composite film by in situ polymerization at room temperature and its gas response studies, Thin Solid Film, Vol. 515, pp. 2700-2704, 2006
S.H. Hosseini and A.A. Entezami, “Chemical and electrochemical synthesis of homopolymer and copolymers of 3methoxyethoxythiophene with aniline, thiophene and pyrrole for studies of their gas and vapour sensing”, Polymers for Advanced Technologies, Vol. 19, pp. 524-534, 2001
D.W. Hatchett and M. Josowicz, “Composites of Intrinsically Conducting Polymers as Sensing Nanomaterials”, Chemical Reviews,
Vol. 108, pp. 746-769, 2008
23 ر معمنننبرزادٌ، ض ج ادپنننًر ي ر پىنننبََی ،”ث یىنننٍ -ظنبزا عًامن منؤفر ثًنر اوندازٌ ونبو راع ا عنید ل ث ٍريغ تن بمًیی”، مجلن من ًاد ونً ًيه، ؼن مبرٌ 8، ؾ
22-31، ثُبر24:2
G.A. Sotzing, S.M. Briglin, R.H. Grubbs and N.S. Lewis, “Preparation and properties of vapor detector
arrays formed from poly (3,4ethylenedioxy)thiophenepoly(styrenesulfonate) /insulating polymer composites”, Analytical Chemistry, Vol. 72, pp. 3181-3190, 2000
S. Mihaiu, I. Atkinson, O. Mocioiu,
A. Toader, E. Tenea and M. Zaharescu, “Phase Formation
Mechanism in The ZnO-SnO2 Binary System”, Revue Roumaine de
Chimie, Vol. 56, pp. 465-472, 2011
[15] X. Crispin, S. Marciniak, W. Osikowicz, G. Zotti, A.W. D. Van der Gon, F. Louwet, M. Fahlman, L. Groenendaal, F. De. Schryver and W.R. Salaneck, “Conductivity, Morphology, Interfacial Chemistry, and Stability of Poly(3,4-ethylene dioxythiophene) Poly(styrene sulfonate): A Photoelectron Spectroscopy Study”, Journal of Polymer Science B, Vol. 41, pp. 2561-2583, 2003
Y. Yang, Y. Jiang, J. Xu and J. Yu, “Conducting PEDOT–PSS composite films assembled by LB technique”, Colloids and Surfaces A, Vol. 302, pp. 157–161, 2007
W. S. Choi, “The Fabrication of Tin Oxide Films by Atomic Layer Deposition using Tetrakis (Ethylmethylamino) Tin Precursor”, Transaction on Electrical And Electronic Materials, Vol. 10, pp. 200-202, 2009
S. Javadpour, A. Gharavi, A. Feizpour, A.Khanehzar and F. Panahi,
“Morpholine doped poly(3,4ethylenedioxy) thiophene–poly (styrenesulfonate) as a low temperature and quick carbon monoxide sensor”, Sensors and Actuators B, Vol. 142, pp. 152-158, 2009
M.K. Ram, O. Yavuz and M. Aldissi, “NO2 gas sensing based on ordered ultrathin films of conducting polymer and its nanocomposite”, Synthetic
Metals, Vol. 151, pp. 77-84, 2005
پیوستها
924636-620520

%T

خب ؿ PEDOT:PSS پلیمر FTIR ؼک 2- بی

PEDOT:PSS/(0.5wt%)SnO2 وبووبوً بملاًزي FTIR ؼک 3- بی

.PEDOT:PSS/(0.5wt%)SnO2 ي ة( وبووبوً بملاًزي PEDOT:PSS )يٍ ا AFM ؼک 4- تفًير

PEDOT:PSS/(1% wt)SnO2 )b ي PEDOT:PSS)a ثراا (II) O1s ي (I) S2p مرثًًپ ثٍ XPS ؼک 5- بی

ؼک 6- پبظگاًيی ثثٍ مبز CO وبووبوً بملاًزي َبا 1(#)2PEDOT:PSS/SnO ي 2(#)2PEDOT:PSS/SnO ثر حعت درـد
يزوی 2SnO

ي PEDOT:PSS/(0.4%wt)SnO2(#)1 ي PEDOT:PSS ؼک 7- پبظگاًيی حعارََبا وعج ثثٍ زمبن CO ثثٍ مبز PEDOT:PSS/(0.6%wt)SnO2(#2)

ي PEDOT:PSS/(0.4%wt)SnO2(#)1 ي PEDOT:PSS حعارََبا CO ؼک 8- پبظگاًيی ثثٍ مبز وعج ثثٍ ت ییراع دمب PEDOT:PSS/(0.6%wt)SnO2(#)2

ي PEDOT:PSS/(0.4%wt)SnO2(#)1 ي PEDOT:PSS ؼک 9- تبفیر از ثیه ثردن ربًث ثر حعارَبا وعج ثثٍ زمبن PEDOT:PSS/(0.6%wt)SnO2(#2)

ؼک :- حعبظی ثٍ مبزَبا م جًًد در ًَاًا ثراا حعارََبا وبووبوً بملاًزيتی 1(#)2PEDOT:PSS/(0.4%wt)SnO ي
.PEDOT:PSS/(0.6%wt)SnO2(#)2

ؼک 21- ظةًًس اورشا پی ودمبٌ p-n خا ییهَب ظةًًس اورشا در م اجُمًاجٍُ ثب مبز CO اظ [2:]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید