ث ب تًج ثر ايىن ػ بزتبس و بو ثلًس ث َم شاٌ
اوررذاصٌ رسات صيٍشمينٍشيورریٍ ي اوحررلال يترري دس ػرربزتبس اکؼ يذ وين ل، دس َم بن 24 ػ بعو اثت ذای آػ يبکبسی ثذػررو آمررذٌ اػررو، پررًدسLi0.05Ni0.95O آػرريبکبسی ؿ ذٌ ث م ذت 24 ػ بعو ي پ ًدس اکؼ يذ آَ ه، ث شای ػرررربزو د یا نتشيررر Li0.05Fe0.02Ni0.93O ثررر ب ينررذييش مخلررًد ؿررذوذ ؿررنل 5 م سفً ررًطی قلعرر دیا نتشيررر Li0.05Fe0.02Ni0.93O ػررريىٍتش ؿرررذٌ سٍا وـبن مر یدََرذ اص ؿرنل مـرخق اػرو کر سؿرذ داورغيشٍعرربدی دس صمرربن ػرر يىتش س وررذادٌ اػررو ي اوررذاصٌ داو َب دس محرذيدٌ َرب ی وؼرجتبً پربييه صيشمينشيور ی ثربق یٍ مبورذٌ اػ و 400-200 و بوًمتش( بث و ؿ ذٌ اػ و ک دس ػ بزتبس اي ه دیا نتشي ، ديپى و فل ضی اوتق ب ی دس مشصداو رب ق شاٍس مریسي شد ]19-17[ ثى بثشايه، حض ًس آَ ه دٍسَ مشصداو ب ي چى يه دم بی ػ يىتش وؼ جتبً کرر ، اص سؿررذ رساَت دس حرريه ػرريىتش جلررًًسيش ی کررشدٌ اػو
ؿر نل 6- ا ر(( ي ة( ثر تشتير ت بثر و دی-ا نتشيرر ي اتررلام دیا نتشيرر قررشف ػرريىتش ؿررذٌ Li0.05Fe0.02Ni0.93O سا ثررب تغييررشات فشکرربوغ وـرربنمرریدَىررذ بثررو ي اتررلام دیا نتشيرر ثررب افررضايؾ فشک بوغ ک بََؾ يبفت ي پ غ اص فشک بوغ 20 کيل َشتض ث مق ذاس وؼ جتبً بثتی م یسػ ىذ عبمٍ ل ايج بد بث و دیٍا نتشي ثرب دس د یا نتشير ثرش پب ير اکؼريذ وينرل،پلاسيضاػر يًن فلرل مـرتشکیٍ اػ و کر وبؿری اص تف بيتَرر ذايو ا نتشينرر ی داورر ي مشصداوررٍ مرر یثبؿرر ذ پلاسيضاػرريًن فلررل مـررتشک ی يررب َمرربن پلاسيضاػرريًن Maxwell-Wagner دس محر ذيدٌ فشکبوؼر ی َشتر ض ي کيلررً َشتض فعرربل ثرر دٌ ي ثررب اف ضا يؾ ثرريؾتررش فشکرربوغٍ غيشفع بل م یؿ ًد غيشفع بل ؿ ذن اي ه منبويؼ ، ث كر ًست کر بَؾ دس بثر و دیا نتشير ير ب افر ضايؾ وبسُ بوی دس ات لام ث ب اف ضايؾ فشک بوغ، مـ خق م ی-ؿ ًد ]1[ ونت قبث ل تًج د يي ش اي ه اػررو ک ث بتـ نيل ػ بزتبٍس و بو ثلًس ي کًچ ؿ ذن او ذاصٌ رٍسات ،ثرر علرٍرو افررضا يؾ عيررًة ػرربزتبسی، افررضايؾ وؼررجو ػلٍه ث حجر ي سؼرتشؽ حجر مشصدٍاور َرب، وربََمٍيىی ا نتشينرری دس ػرربزتبس افررضا يؾ يبفترر ي دس وتيجرر ثرربافررضايؾ مقررذاس ثبسَرربی فضرربيی، بثرروٍ ي اتررلام دی-
ا نتشي َ ش دي اف ضايؾ م یيبثى ذک ک اي ه پذي ذٌ دس فشکبوغ َربی کر س دادٌ ي ثرب افرضايؾ فشکربوغ ، َرش ديمقذاس، افو قبثل ت ج ی سا وـبٍن میدَىذ]20[ ات لام دیا نتشي ث دي د ي ل اتف ب م یافت ذ: ث علو َرذا يو وـرو جشير بن(ک ي ثر علرو ا رش آػربيؾ اكرررلنبا ػررربزتبس ی( ]34ي35[ دس فشکررربوغََررربی کمت ش ي ث يؾت ش اص فشک بوغ آػ بيؾ، ات لام ک م ی-ؿ د دس فشک بوغَ بی کمت ش، ديقلج یَ بی مًج ًد دس ػرربزتبس صمرربن ص ثررشا ی تغييررش جُُررو سا دٍاسوررذک دس فشکبوغََرب ی ثر يؾترش وير ض ديقلجریَ َرب قربدس ثر حشکرو
وج دٌ ي اص ػيؼ ت پلاسيضاػ يًن ز بسو م یؿ ًوذ ]4[ ثىرربثشايه، فشکبوؼرری کررکررٍ دیا نتشيرر دس آن اػررتفبدٌ م یؿ ًد، ثبي ذ ث او ذاصٌ ک بفی اص فشک بوغ تـ ذيذ ي ب فشک بوغ آػ بيؾ ديس ثبؿ ذ، صي شا دس وضدين ی فشک بوغ تـٍذيذ ،اتلام ث كرًست قبثرل تر ج ی افرضايؾ مریيبثر ذ ث عج بست ثُُت ش، ث ب اف ضايؾ فشًک بوغ پلاسيضاػ يًن دس مبدٌ کبََؾ میيبثذ ي ثرٍ تجر آن اترٍلام وير ض کمترش مری-ؿررًد ،ي رری قجررل اص سػرر يذن ثرر فشکرربوغ آػرربيؾ ،ديقلجرریََرربی فعرربل مرر یتًاوىررذ ثشاحترری زررًد سا ثررب تغييشات ميذان مبََىَمبَى کىىذ] 36[

نتيجهگيري
دس ايرره پررظيَؾ ،پررًدس ورربو ثلًسLi0.05Ni0.95O ي تشکيرر ت دیا نتشيرر Li0.05Fe0.02Ni0.93O ثرر ٍ كررًست مًفقيررو آميررضی ثررثررٍ کمرر سيؽ آيبطػرربصی من بوينی تتً ي ذ ؿ ذ دس ط ی فشآيى ذ ث ب اف ضايؾ صم بن آػرريبکبسی، اوررذاصٌ ثل سَررب دس تشکيررت Li0.05Ni0.95O کبََؾ ي مقذاس کرشوٍؾً فربص ثلرًسی افرضايؾ ي بفرو وترب ي حبکی اص سػريذن ثر ػربزتبس ي سيضػربزتبس مىبػرت پرغاص آػر يبکبسی تشکير ت Li0.05Ni0.95O ثر مر ذت 24 ػبعو ثرًدک ثىربثشايه، اص پرًدس آػريبکبسی ؿرٍذٌ ثر مرذت24 ػررربعو ي اکؼررر يذ آَررره، ثرررب ارررشايت مرٍرر ی Li0.05Fe0.02Ni0.93O، ثرر شای ػرر بزو قلعرر دیٍ-ا نتشير اػررتفبدٌ سشدير ذ پررغ اص ػرريىتش ومًور Li0.05Fe0.02Ni0.93O ، ػررٍربزتبسی ثرررب داوررر َررربی صيشمينشيو ی حبك ل ؿ ذ ک اص بث و دیا نتشي ث ب حررر ذيد 5000 دس فشکررر بوغََررر بی ثررر ب تش اص 20 کيلر َشتض( دس کىر بس اتر لام مىبػر ت حر ذيد 9/0 دس فشکرربوغََرربی ثررب تش اص 20 کيلررً َشتض( ثشزررًسداس ثررًد ػ بزتبس و بو ثلًس ث َم شاٌ رسات ی صيشمينشيو ی دس اي ه دیا نتشي عبم ل تغيي شات ؿ ذيذ بث و ي ات لام دی-ا نتشي دس فشکبوغََبی ک میثبؿذ

Refrences
K. C. Kao, Dielectric Phenomena In Solids, pp.41-44,51-77, Elsevier Academic Press, USA, 2004.
C.C. Barry, and N.M. Grant, Ceramic Materials, Science and Engineering, pp.546-548,556-560 , Springer,USA,
.7002
R.E. Hummel, Electronic Properties of Materials, 3rd Ed, pp.185-189 , Springer, USA, 2001.
A. J. Moulson, and J. M. Herbert, Electroceramics , 2nd Edition, pp.243-
260,323-329 , John Wiley & Sons Ltd, England, 2003.
G.J. Chen, Y.J. Hsiao, Y.S. Chang,
and Y.L. Chai, “Structure and high dielectric permittivity of Li0.01M0.05Ni0.94O (M=V and W) ceramics”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 474, pp. 237–240, 2009.
B. Cheng, Y. Lin, J. Cai, and C. Nan,
“Preparation of Mg and Ti Co-doped NiO-based Ceramic and Its High
Dielectric Properties”, Key

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Engineering Materials, Vols. 368372, High-Performance Ceramics V, pp. 37-39, 2008.
V. Biju, and M.A. Khadar, “Analysis of AC electrical properties of nanocrystalline nickel oxide”, Materials Science and Engineering, Vols. 304–306, pp. 814–817, 2001.
S. Maensiri, P. Thongbai, and T. Yamwong, “Giant dielectric response in (Li, Ti)-doped NiO ceramics synthesized by the polymerized complex method”, Acta Materialia, Vol. 55, pp. 2851–2861, 2007.
W.C. Mackrodt, N.M. Harrison, V.R. Saunders, N.L. Allan, and M.D. Towler, “Direct evidence of O(p) holes in Li-doped NiO from HartreeFock calculations”, Chemical Physics Letters, Vol. 250, pp. 66-70, 1996.
A. Qureshi, A. Mergen, and A.
Altindal, “Preparation and characterization of Li and Ti codoped NiO nanocomposites for gas sensors applications”, Sensors and Actuators, Vol. 135, Issue 2, pp. 537–540, 2009.
V. Biju, and M.A. Khadar, “Dielectric properties of nanostructured nickel oxide”, Journal Of Materials Science, Vol. 38, pp. 4055 – 4063, 2003.
P. Dae Hoon, Optimization Of Nickel Oxide-Based Electrochromic Thin Films, Doctorial Thesis, Bordeaoux University, Bordeaoux, France, 2010. 13. S. Van Houtbn, “Semiconduction In LixNi1-xO”, J. Phys. Chem. Solids,
Vol.17, Issue 1-2, pp. 7-17, .0691
P. Thongbai, S. Pongha, T.
Yamwong, S. Maensiri, “Effects of Fe, Ti, and V doping on the microstructure and electrical properties of grain and grain boundary of giant dielectric NiObased ceramics” ,Applied Physics
Letters, Vol. 94, No. 022908, 2009.
A.A. Dakhel, “Giant dielectric permittivity in Li and Pr co-doped
NiO ceramics”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 488, pp. 31–34,
.9002
S. Pongha, P. Thongbai, T. Yamwong, and S. Maensiri, “Giant dielectric response and polarization relaxation mechanism in (Li,V)doped NiO ceramics”, Scripta Materialia, Vol.60, pp. 870–873,
.9002
S. Tangwancharoen, P. Thongbai, T.
Yamwong, and S. Maensiri,
“Dielectric and electrical properties of giant dielectric (Li, Al)-doped NiO ceramics”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 115, pp. 585–589, 2009.
S. Manna, and S.K. De, “Giant dielectric permittivity observed in Li and Zr co-doped NiO”, Solid State Communications, Vol. 150, pp.
399_404, .0102
Y. Lin, R. Zhao, J. Wang, J. Cai, and
C.W. Nan, “Polarization of HighPermittivity Dielectric NiO-Based Ceramics”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 88[7], pp. 1808–1811, 2005.
S. Kurien, J. Mathew, S. Sebastian,
S.N. Potty, K.C. George, “Dielectric behavior and ac electrical conductivity of nanocrystalline nickel aluminate”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 98, pp. 470–476, 2006.
A.I. Gusev, A.A. Rempel,
Nanocrystalline Materials, pp.52-
59,137-151, Cambridge international science publishing, UK, 2004.
L.B. Kong, J. Ma, W. Zhu, O.K. Tan, “Preparation and characterization of translucent PLZT8/65/ 35 ceramics from nano-sized powders produced by a high-energy ball-milling proce”, Vol. 36, pp. 1675–1685, .1002
L.B. Kong, J. Ma, W. Zhu, O.K. Tan, “Preparation of Bi4Ti3O12 ceramics via a high-energy ball milling process”, Materials Letters, Vol. 51, pp. 108–114, .1002
24 غضرررىفشی، س اميىررری، ، عليرررضاد، ح احمرررذی اسدکرربوی ي غفرربسی، “ػررىتض پيضيا نٌتشيرر ثررذين
ػررررشة 3(Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO ثررررٍ سيؽ آ يبطػرربصی منرربوينی”، مجلررمجلررٍ مررًاد وررًيه، جلررذ 2،
ؿمبسٌ 1، ف 68-57 ، پبييض 1390
25. M.F. Yan, “Microstmctural Control in the Processing of Electronic Ceramics”, Materials Science and Engineering, Vol. 48, pp. 53 – 72, 1981.
26 ح احمرررذی اسدکررربوی، عليرررضاد، س اميىرررری ،غضررررىفشی ي غفرررربسی، “ثشسػرررریٌ ػرررربزتبسی يسيضػربزتبسی وربوًرسات دیا نتشير تيتبوربت کلؼري – مررغ ت يررذ ؿررذٌ ثرر سيؽ منبوًؿرريميبيی “، مجلررمجلررٍ م ًاد ورًيه، جلرذ 1، ؿرمبسٌ 4، ف 62-53 ، تبثؼ تبن

1390
S.D. Hutagalung, L.Y. Ooi, and Z.A. Ahmad, “Improvement in dielectric properties of Zn-doped CaCu3Ti4O12 electroceramics prepared by modified mechanical alloying technique”, Journal of Alloys and Compounds,
Vol. 476, pp. 477–481, .9002
Paulus, E.F., Gieren, A., Handbook of Analytical Techniques, edited by Gunzler, H., William, A., pp.373-419, Wiley, Germany, 2002.
E.A. Payzant, Prichiples and Applications of Powder Diffraction , edited by Clearfield, A., Reibenspies, J.H., Bhuvanesh, N., pp. 365-378, Wiley, Blackwell Publishing Ltd, UK, 2008.
L. Lutterotti, and P. Scardi, “LS1- a computer program for simultaneous refinement of materials structure and microstructure”, Journal of Applied Crystal, Vol. 25, pp. 459-462, 1992.
R.S. Winburne, D.G. Grier, G.J. McCarthy, R.B. Peterson, “Reitveld quantitative X-ray diffraction analysis of NIST fly ash standard refrence materials”, Powder Diffraction Journal, Vol. 15, Issue 03, pp. 163172, .0002
R. Amini, M.J. Hadianfard, E. Salahinejad, M. Marasi, and T. Sritharan, “Microstructural phase evaluation of high-nitrogen Fe–Cr– Mn alloy powders synthesized by the mechanical alloying process”, Journal
of Materials Science, Vol. 44 ,pp. 136-148, 2009. 33. C. Suryanarayana, “Mechanical alloying and milling”, Progress in Materials Science. Vol. 46, pp.1-184, 2001.
W.D. Kingery, H.K.Bowen, D.R. Uhlman, , Introduction to Ceramics, pp. 935-947, John Wiley & Sons, Inc, USA, 1976.

539191761393

پيوستها

D.B. Sirdeshmukh, L. Sirdeshmukh,
K.G. Subhadra, Micro- and MacroProperties of Solids, pp. 199-204, Springer, Germany , 2006.
M.W. Barsoum, Fundamentals of Ceramics, Institute of Physics
Publishing, Bristol, pp.471- 494, 2003

ؿنل1- ا ييًی پشاؽ اؿعٍ X پ دسََبی Li0.05Ni0.95O ت يٍ ؿذٌ ثب سيؽ آ يبطػبصی منبوينی

ؿنل 2- ومًداس ا (( اوذاصٌ ثلًس ي ة( کشوؾ دس وم وٍ ی Li0.05Ni0.95O دس صمبنََبی س وبسًًن آػيبکبسی

ؿنل 3- تل يش مينشيػنًح ا نتشيوی پ دسََبی آػيبؿذٌ Li0.05Ni0.95O دس صمبنََبی ا (( 0، ة( 24، و( 48، د(192، ي ٌ(
240 ػبعو

ؿنل 4- ومًداس چيب ی تبََشی وم وٍ َبی Li0.05Ni0.95O آػيبکبسی ؿذٌ دس صمبنَبی س وبسًًن پغ اص ػيىتش

ؿنل 5- تل يش مينشيػنًح ا نتشيوی سيثـی قلعٍ ػيىتش ؿذٌ Li0.05Fe0.02Ni0.93O

ؿنل 6- تغييشات ا (( بثو دی ا نتشي ي ة( اتلام دیا نتشي ثب تغييشات فشکبوغ


دیدگاهتان را بنویسید