با افزايش سيكل هاي فرايندARB ، يكنواختي توزيـعذرات و هم چنين، كيفيت اتـصال ميـان ذرات 2MoSi درماتريس مس بهبود يافته است. كامپوزيت توليـد شـده درمرحله پنجم نشانگر توزيع يكنواخت و پيونـد قـوي ميـانذرات تقويت كننده 2 MoSiو ماتريس مس مي باشد.
استحكام كشـشي كامپوزيـت بـا افـزايش سـيكلهـايفرايندARB افزايش يافته است. هم چنين، شاهد كـاهشكرنش و داكتليته و افزايش تردي در طـي مراحـلARB مي باشيم.
با افزايش سيكلهـاي فراينـدARB ، شـاهد افـزايشچشمگيري در سختي كامپوزيت 2Cu/MoSi هستيم بـه گونهاي كه ميكرو سختي براي هر دو نمونـه بـه ترتيـب ازمقادير اوليه 61 به 158 و 166 مگا پاسكال در پاس پنجمرسيده است.
مي توان نتيجه گرفت كه در مجمـوع، افـزايش درصـدحجم ي ح ضور ذرات تقوي ت كنن ده 2MoSi واف زايش سيكل هاي فراين دARB بدليل افزايش دانـسيته عوامـلمنحرف كننده الكترون باعث افـزايش مقاومـت الكتريكـيمي شود.
بررسي اين نتايج مي تواند ثابت كند كـه فراينـد نـورداتصالي تجمعي مي تواند فرايندي بسيار مفيد و تاثيرگـذاردر توليد مواد ريز دانه با استحكام بالا و توزيع و يكنواختيذرات درماتريس باشد. هم چنين، با اسـتفاده از ايـن روشمي توان خواص مكانيكي و فيزيكي كامپوزيتهـاي مـوردنظر را بهبود بخشيد.

7- J. Mc. Keown, A. Misra, H. Kung, RG. Hoagland, and M. Nastasi.” Microstructures and Strength of Nano Scale Cu–Ag multilayers”, Scripta Mater; 46:593–8, 2002. 8- H. Sekine and R. Chen. “A Combined
Microstructure Strengthening Analysis of SiCp/Al Metal Matrix Composites”,
Composites, Vol.26, pp183-8, 1995.
M. Alizadeh, “Comparison of
Nanostructured Al/B4C Composite Produced by ARB and Al/B4C Composite produced by RRB Process”, Materials Science and
Engineering A 528, 578–582, 2010.
Y. Estrin, RJ. Helming, SC. Baik, HS. Kim, and HG. Brokmeier, ”Microstructure and Texture Development in Copper and aluminum Under ECAP”, Ultrafine Grained Materials III. Warrendale, PA: TMS; 2004.
Huang X, Kamikawa N, and Hansen N. Strengthening Mechanisms in Nanostructured Aluminum. Mater Sci Eng A; 483:102–4, 2008.
L. Ghalandari and M. M. Moshksar, “High Strength and High Conductive Cu/Ag Multilayer Produced by ARB”, Journal of
Alloys and Compounds, Vol. 506, pp. 172-
Refrences
علي يزداني ،”توليد كامپوزيت هـاي نانوسـاختار آلومينيـوم- كاربيد بور به روش اتصال تجمعي نورد”،نشريه مواد نوين ، دوره اول، شماره 3، ص 23-32، بهار1390.
S. C. Tjong, and H. Chen, “Nanocrystalline Materials and Coatings”, Materials Science and Engineering, Vol. 45, pp. 1-88, 2004.
B.A. Movchan, and FD. Lemkey,” Mechanical Properties of Fine-Crystalline Two-Phasematerials”, Mater Sci Eng A; 224:136–45, 1997.
Y. S. Kim, S. H. Kang, and D. H. Shin,” Effect of Rolling Direction on the
Microstructure and Mechanical Properties of Accumulative Roll Bonding (ARB) Processed Commercially Pure 1050 Aluminum Alloy”,
Materials Science Forum, Vols. 503-
504,pp.681-686, 2006.
N. Tsuji, Y. Ito, Y. Saito, and Y.
Minamino,”Strength and Ductility of UltraFine Grained Aluminum and Iron Produced by ARB and Annealing”, Scripta Mater ; 47:893– 9, 2002.
K. M. Shorowordi, A. S. M. A. Haseeb, and J. P. Celis, “Tribo-surface Characteristics of Al–B4C and Al–SiC Composites Worn under Different Contact Pressures”, Wear, Vol. 261, pp. 634–641, 2006.
178, 2010. جدول1- مشخصات ورق هاي اوليه مورد استفاده. پيوست ها
جنس ورق تركيب شيميايي ( درصد حجمي) ابعاد ورق
مس خالص تجاري 98,4Cu,0,68Zn,0,18Fe,
0,52Pb,0,48Co,0,019Sn,
0,012Cd,0,0099Cr
120×50×1 mm

جدول 2- خواص مكانيكي فلز مس بكار رفته در پژوهش.

فلز افزايش طول
(%) سختي (HV) استحكام تسليم
(Mpa)
مس 32/8 62 87/5

شكل1- تصوير ميكروسكوپ TEM از نانو ذرات 2MoSi.

شكل2- تصاوير XRD از پودر 2MoSi.

شكل3- شماتيكي از مراحل گوناگون فرايند اتصال نورد تجمعي.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شكل4- تصاوير ميكروسكوپ SEM مراحل a) پاس نخست، b) پاس سوم، c) پاس پنجم با 1% حجمي پودر 2d -MoSi) پاس نخست، e) پاس سوم، f) پاس پنجم با 5,1% حجمي پودر 2e – MoSi) بزرگنمايي ذرات 2MoSi در كامپوزيت.

شكل5- نتايج بدست آمده از منحني تنش- كرنش در سيكل هاي گوناگون فرآيند ARB

شكل6- مقايسه بين استحكام كششي كامپوزيت هاي 2Cu/MoSi و مس خالص ARB شده

شكل7- مقايسه كرنش و افزايش طول كامپوزيت 2Cu/MoSi با درص دهاي حجمي 1% و 5,1%

شكل8- مقايسه ميكروسختي كامپوزيت هاي 2Cu/MoSi و مس خالص ARB شده

شكل9- تغييرات مقاومت الكتريكي در طي فرايند ARB


پاسخی بگذارید