نتيجه گيري
در اين پژوهش از فرايند نورد تجمعي به گونه موفقيت آميز در توليد كامپوزيت لايه اي Cu/Niاستفاده گرديـدتا سيكل هفتم اتصال نورد تجمعـي بـا نمونـه هـايي دارايشكل پذيري مناسب و قطعـات بـدون عيـب ماكروسـكوپيبدست آمد. هم چنين، نتايج نشان دادند كه:
فرايندARB مي تواند در توليد كامپوزيت لايهاي Cu/Ni مورد اسـتفاده قـرار گيـرد. بـا افـزايشسـيكل هـاي فراينـدARB ، لايـه هـاي نيكـلشروع به گلويي شدن و شكـست مـيكننـد كـهمنجر به جدا شدن و شكست فاز نيكل مي گردد. پــس از هفــت ســيكل فراينــد ARB يــك كامپوزيت مس با توزيع يكنواختي از فاز تقويـتكننده نيكل بدست مي آيد.
با افزايش سيكل هاي فرايندARB شاهد افـزايشاسـتحكام كشـشي و افـزايش طـول نـسبت بـه مقــادير ســاندويچ اوليــه هــستيم. هــم چنــين، اســتحكام كامپوزيــت لايــه ايCu/Ni بــسيار بالاتر از مس خالصARB شده مي باشـد كـهاين افزايش استحكام بسبب توزيـع فـاز تقويـتكننده نيكل در ماتريس مس مي باشد.
بر اساس نتايج بدست آمده، با افزايش سيكل هايفرايندARB ميكروسختي هر دو ماتريس مس
و لايه هاي تقويت كننده نيكل افزايش مي يابد.
با افزايش سيكل هاي فرايندARB مقادير پسماندمغناطيــسي و بــويژه وادارنــدگي مغناطيــسيافــزايش مــي يابــد كــه بــه دليــل خاصــيت فرومغناطيس نيكل شاهد ايجاد يـك كامپوزيـتنرم مغناطيسي مي باشيم.
Y. M. Hwang, H. H. Hsu, and H.J. Lee,” Analysis of plastic instability during sandwich sheet rolling”, Int. J. Math. Tools Manufact, Vol. 36, pp. 47-62. 1996.
G. Min, J.M. Lee, S.B. Kang, and H.W. Kim,” Evolution of microstructure for multi-layered Al/Ni composites by accumulative roll bonding process”, Mater Lett; Vol.60, pp. 3255–9. 2006.
J. M.C. Keown, A. Misra, H. Kung, R.G. Hoagland, and M. Nastasi, ” Microstructures and strength of Nano scale Cu–Ag multi-layers”, Scripta Mater, Vol. 46, pp. 593–8, 2002.
M. Alizade, and H. Paydar, Refrences
ع. يزداني،”توليد كامپوزيت هاي نانوساختار آلومينيوم- كاربيد بور به روش اتصال تجمعي نورد”،نشريه مواد نوين ، دوره اول، شماره 3، ص 23- 32، بهار1390.
K. Sanusi, and G. J. Oliver,” Effect of grain size on mechanical properties of nanostructured copper alloy by severe plastic deformation process”, Journal of engineering, design and technology, Vol.7, pp. 335-341, 2009.
N.Tsuji, Y. Ito, Y. Saito, and Minamino, Y. ”Strength and ductility of ultra-fine grained aluminum and iron produced by ARB and annealing”, Scripta Mater; Vol.
composite by accumulated roll binding process” journal of Alloy and Compounds, Vol. 492, pp. 231-235, 2010.
S. Kobayashi, H. Hikuchi, and S. Takahashi,” The effect of copper and manganese on magnetite minor hysteresis loops in neutron irradiated Fe model alloy”, Journal of Nuclear Materials, Vol. 384, pp. 109–114, 2009.
F. Keffer,” The magnetic properties of materials.” Scientific American, Vol. 207, pp. 222–234, 1967.
D. jiles, “ Introduction to magnetism and magnetic materiales”, nelson Thornes, Cheltenham, UK, pp. 186-194, 1998.

Y. S. Kim, S. H. Kang, and D. H. Shin,” Effect of rolling direction on the microstructure and mechanical properties of accumulative roll bonding (ARB) processed commercially pure 1050 aluminum alloy”, Materials Science Forum, Vol. 503-504, pp. 681-686, 2006.
J. MC. Keown, A. Misra, H. Kung, RG.
Hoagland, and M. Nastasi,” Microstructures and strength of Nano scale Cu–Ag multi-layers”, Scripta Mater, Vol. 46, pp.593–598, 2002.
K. M. Shorowordi, A. S. M. A. Haseeb, and J. P. Celis, “Tribo-surface characteristics of Al–B4C and Al–SiC composites worn under different contact pressures”, Wear, Vol. 261, pp. 634–641,
2006.
47, pp. 893–899, 2002. “Fabrication of nanostructure Al/SiCp پيوست ها
جنس ورق تركيب شيميايي (درصد وزني) ابعاد ورق
نيكل خالص تجاري 0.4Fe,0.35Mn, 99Ni,0.2Cu,
0.02S,0.015C 0.015Si,
120×40×1 mm

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مس خالص
تجاري 0.52Pb, 4Cu,0.68Zn,0.18Fe,. 98.98
0.012Cd,0.009Cr 0.48Co,0.019Sn,
120×40×1 mm
جدول1- مشخصات ورق هاي اوليه مورد استفاده

جدول 2- خواص مكانيكي فلزات مس و نيكل بكار رفته د ر پژوهش
فلز افزايش طول
(%) سختي
(HV) استحكام تسليم
(MPa)
نيكل 9.8 81 203.7
مس 32.8 62 87.5

شكل 1- شماتيكي از مراحل گوناگون فرايند اتصال نورد تجمعي[12]

شكل 2- پارامترهاي تاثيرگذار در حلقه هيزترزيس


دیدگاهتان را بنویسید