آزمون زیست فعالی پودر
شکل 5، تصویر میکروسکوپ الکترونی پودر پیش و پس از غوطه وري و شکل 6 الگوي آنالیز عنصري با طیف سنجی توزیع انرژي پرتو ایکس پودر بعد از قرارگیري در محلول شبی هسازي شده بدن را نشان می دهد. پس از 21 روز غوطه وري شکلگیري ذرات هیدروکسی آپاتیت مشاهده شد. نتایج آنالیز عنصري تفکیک انرژي پرتو ایکس افزایش مقدار فسفر و کلسیم وکاهش مقدار سیلسیم را نشان داد .
شکل 7، نتایج طیف سنجی مادون قرمز پیش و پس از قرارگیري در محلول شبیه سازي شده بدن نشان می دهد. پس از 21 روز غوطه وري در محلول شبیه سازي شده بدن آزمون طیف سنجی در شدت پیک هاي P-O و C–O افزایش یافته است که نشانگر تشکیل هیدروکسی آپاتیتکربناتی است.
شکل 8، نتایج پراش پرتو ایکس قبل و بعد از قرارگیري در محلول شبیه سازي شده بدن نشان می دهد. پس از 21 روز غوطه وري مقدار فاز هیدروکسی آپاتیت بیشتر شد.

نتیجه گیری
نانوذرات شیشه سرامیک با ابعاد زیر 50 نانومتر با روش سل ژل تهیه شد. مواد اولیه در محیط اسیدي هیدرولیز و سپس در محیط قلیایی متراکم شدند. دماي عملیات حرارتیC ° 600 انتخاب شد و این عملیات حرارتی باعث ایجاد پودر شیشه سرامیک گردید. پودر تولید شده، کامپوزیت با زمینه شیشه می باشد که در آن فاز هیدروکسی آپاتیت وجود دارد. این پودر سطح ویژه بالایی داشته و بررسی زیست فعالی آن نشان داد که پس از غوطه وري در محلول شبیه سازي شده بدن، هیدروکسی آپاتیت روي آن تشکیل شد. این نتایج نشان دادند این پودر قابل استفاده در مصارف طبی مانند نانو کامپوزیت هاست.

مجله مواد نوین، جلد 3، شماره 2، زمستان 1391
6- N. Nabian, M. Jahanshahi and S.M. Rabiee,″Synthesis of nano bioactive glassceramic powders and it’s in vitro bioactivity study in bovine serum albumin protein″, Molecular Structure, Vol 998, pp. 37-41, 2011.
7-T. Kokubo and H. Takadama, ″How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?″ Biomaterials, Vol. 27, pp. 2907–2915, 2006. 8-R. Li, A.E. Clark and L.L. Hench., ″An
Investigation of Bioactive Glass Powders by
Sol-Gel Processing″, Journal of Applied Biomdterial, Vol. 2, pp. 231 239, 1991.
9-P. Sepulveda, J. R. Jones and L. L. Hench,
″Characterization of Melt-Derived 45S5 and sol-gel–derived 58S Bioactive Glasses″, J Biomed Mater Res., 58(6), pp.734-40, 2001. 10- W. Xia and J. Chang, ″Preparation and characterization of nano-bioactive-glasses (NBG) by a quick alkali-mediated sol–gel

Refrences
1- L. Liu, ″Synthesis and characterization of Yttrium/HA nano particles″, Key engineering matrials, Vol. 19, pp 295-298, 2007 2- L.L. Hench, ″The story of Bioglass″, Journal of Materials Science: Materials in Medicine , Vol. 17, pp. 967–78, 2006.
B.D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen and J. E. Lemons, An Introduction to Materials in Medicine, 2nd Ed, Elsevier Academic Press, pp. 18, 2004.
I.D. Thompson and L.L. Hench,
†Mechanical properties of bioactive glasses ,glass-ceramics and composites″, Journal of Engineering in Medicine, Vol. 212, pp. 127137, .8991 .س. راهپیما، م. فتحی و ر. ابراهیمی کهریزسنگی و ع -5 دوس ت محمدي، ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال – زیرکونیا به روش سل -ژل روي زیرلایه فولاد زنگ نزن
316 ال و ارزیابی زیست سازگاري آن،
M.R. Majhi, R. Pyare, S.P.Singh, ″Studies on preparation and characterizations of CaONa2O-SiO2-P2O5 bioglass ceramics substituted with Li2O, K2O, ZnO, MgO, and B2O3 ″, Scientific and Engineering Research, Vol. 2, 2011.
Z. Hong, A. Liu, L. Chen, X Chen, X. Jing, Preparation of bioactive glass ceramic nanoparticles by combination of sol–gel and coprecipitation method Journal of Non-
Crystalline Solids, 355, pp. 368–372, 2009.
17-Il-Seok Kima, P.N. Kumta, ″Sol–gel synthesis and characterization of nano structured hydroxyapatite powder″, Materials Science and Engineering B, Vol. 111, pp. 232–
236, 2004.
18- P. Sepulveda, J.R. Jones, L.L. Hench, In vitro dissolution of melt-derived 45S5 and solgel derived 58S bioactive glasses, J. Biomedical Mater Research, Vol.61, pp. 301311, 2002.

پيوس تها

method″, Mater. Lett. 61, pp. 3251–3253, 2007.
11-T.J. Webster, R.W. Siegel and R. Bizios, ″Osteoblast adhesion on nanophase ceramics″, Biomaterials. Vol. 20, pp. 1221–1227, 1999
C. Yourong and Z. Lian, ″Effect of thermal treatment on the microstructure and mechanical properties of gel- derived bioglasses mater″, Materials Chemistry and Physics, pp. Vol 94, 283-287, 2005.
O. P. Filho, G. P. LaTorre and L. L. Hench, ″Effect of crystallization on apatitelayer formation of bioactive glass 45%″, Journal of Biomedical Materials Research, Vol. 30, pp. 509-514 , 1996.
14-J. Ma, C.Z. Chen, D.G. Wang, X.G. Meng, J.Z. Shi, ″Influence of the sintering temperature on the structural feature and bioactivity of sol–gel derived SiO2–CaO–P2O5 bioglass″, Ceramics International, Vol 36, pp.
1911–1916, 2010.

Tempreture(

c)
Hea
t

f
l
o
w

(
m
w)
W
e
i
g
h
t

l
o
ss

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(
%)
100
95
90
85
80
75
70
5
4
3
2
1

Tempreture(

c)

Hea

t

f

l

o


دیدگاهتان را بنویسید